دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

سوره ی بقره آیات ۱ تا ۴ ۳۳:۵۲
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۱) ۳۰:۵۳
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۲) ۳۹:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۳) ۳۲:۰۸
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۱) ۲۹:۳۶
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۵) ۳۲:۲۴
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۳ (۱) ۳۱:۵۷
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۳ (۲) ۳۳:۲۹
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۳ (۳) ۲۹:۴۸
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۱) ۲۸:۱۱
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۲) ۳۶:۳۲
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۳) ۳۵:۳۸
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۴) ۴۱:۰۷
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۵) ۳۷:۰۶
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۶) ۳۴:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۴ (۱) ۳۶:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۴ (۲) ۳۷:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۴ (۳) ۳۴:۳۸
سوره ی بقره آیه ی ۴ (۴) ۳۳:۳۲
سوره ی بقره آیات ۴ تا ۵ ۳۶:۱۲
سوره ی بقره آیات ۶ تا ۷ (۱) ۳۱:۵۳
سوره ی بقره آیات ۶ تا ۷ (۲) ۴۳:۰۲
سوره ی بقره آیات ۶ تا ۷ (۳) ۳۵:۲۲
سوره ی بقره آیات ۶ تا ۷ (۴) ۳۹:۲۸
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۹ (۱) ۳۸:۰۷
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۹ (۲) ۳۶:۱۳
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۹ (۳) ۳۴:۰۱
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۹ (۴) ۳۳:۰۳
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۱۰ ۳۸:۵۳
سوره ی بقره آیات ۹ تا ۱۰ ۳۴:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۰ تا ۱۲ ۴۲:۰۹
سوره ی بقره آیات ۱۱ تا ۱۳ (۱) ۳۴:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۱ تا ۱۳ (۲) ۳۳:۱۷
سوره ی بقره آیات ۱۳ تا ۱۵ ۳۳:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۴ تا ۱۵ (۱) ۳۶:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۴ تا ۱۵ (۲) ۳۵:۲۴
سوره ی بقره آیات ۱۴ تا ۱۵ (۳) ۳۶:۴۱
سوره ی بقره آیات ۱۵ تا ۱۶ ۳۷:۴۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶ (۱) ۳۹:۵۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۶ (۲) ۳۶:۲۲
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۱) ۳۵:۵۲
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۲) ۳۳:۴۵
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۳) ۳۰:۲۳
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۴) ۳۷:۰۵
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۵) ۳۴:۳۳
سوره ی بقره آیات ۱۹ تا ۲۰ ۳۴:۰۲
سوره ی بقره آیات ۱۹ تا ۲۱ ۳۶:۳۱
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۱) ۳۸:۳۱
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۲) ۳۷:۲۸
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۳) ۳۴:۵۵
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۴) ۳۳:۳۱
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۵) ۳۲:۵۶
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۶) ۳۹:۳۲
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۷) ۴۴:۴۷
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱) ۵۷:۰۲
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۲) ۵۱:۱۶
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۳) ۵۰:۵۷
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۴) ۵۶:۲۰
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۵) ۵۳:۳۲
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۶) ۴۹:۱۸
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۷) ۵۵:۲۰
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۸) ۵۳:۲۰
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۹) ۵۵:۲۱
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۰) ۰۱:۰۰:۴۴
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۱) ۵۸:۴۴
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۲) ۵۲:۲۸
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۳) ۴۸:۳۵
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۴) ۴۸:۱۸
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۵) ۴۸:۰۲
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۶) ۵۸:۵۳
سوره ی بقره آیات ۲۴ تا ۲۵ (۱) ۴۶:۱۴
سوره ی بقره آیات ۲۴ تا ۲۵ (۲) ۴۹:۴۳
سوره ی بقره آیه ی ۲۵ (۱) ۳۴:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۲۵ (۲) ۵۲:۳۲
سوره ی بقره آیات ۲۵ تا ۲۶ ۵۰:۵۹
سوره ی بقره آیه ی ۲۶ (۱) ۴۶:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۲۶ (۲) ۴۱:۱۸
سوره ی بقره آیه ی ۲۶ (۳) ۳۹:۱۴
سوره ی بقره آیات ۲۶ تا ۲۷ ۵۳:۴۱
سوره ی بقره آیه ی ۲۷ (۱) ۵۶:۴۴
سوره ی بقره آیه ی ۲۷ (۲) ۴۲:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۲۷ (۳) ۵۳:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۲۷ (۴) ۳۴:۳۱
سوره ی بقره آیات ۲۸ تا ۲۹ ۳۴:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۲۸ (۱) ۳۵:۳۱
سوره ی بقره آیه ی ۲۸ (۲) ۴۷:۰۲
سوره ی بقره آیه ی ۲۸ (۳) ۳۵:۳۰
سوره ی بقره آیه ی ۲۹ (۱) ۴۱:۱۸
سوره ی بقره آیه ی ۲۹ (۲) ۴۰:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۳۰ ۳۷:۰۹
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۲ (۱) ۲۹:۵۸
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۲ (۲) ۳۶:۵۸
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۳ (۱) ۳۸:۰۸
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۳ (۲) ۳۱:۰۲
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۳ (۳) ۳۲:۳۹
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۱) ۳۳:۱۵
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۲) ۳۱:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۳) ۳۳:۴۵
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۴) ۳۸:۳۴
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۵) ۳۰:۱۶
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۶) ۳۳:۲۱
سوره ی بقره آیات ۳۴ تا ۳۵ ۳۴:۱۸
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۶ (۱) ۲۹:۱۳
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۶ (۲) ۳۶:۵۰
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۶ (۳) ۳۶:۱۴
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۶ (۴) ۳۷:۱۵
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۷ (۱) ۳۱:۴۰
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۷ (۲) ۳۴:۱۳
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۷ (۳) ۳۱:۱۷
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۷ (۴) ۳۲:۳۳
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۹ ۳۰:۰۲
سوره ی بقره آیات ۳۸ تا ۳۹ (۱) ۳۵:۲۴
سوره ی بقره آیات ۳۸ تا ۳۹ (۲) ۳۲:۳۷
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۱ (۱) ۳۳:۱۳
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۱ (۲) ۳۵:۵۴
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۱ (۳) ۳۴:۴۴
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۱ (۴) ۳۹:۰۸
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۲ ۳۶:۳۲
سوره ی بقره آیات ۴۳ تا ۴۴ ۴۱:۳۲
سوره ی بقره آیات ۴۴ تا ۴۶ ۴۲:۵۲
سوره ی بقره آیات ۴۵ تا ۴۶ ۴۱:۰۶
سوره ی بقره آیات ۴۷ تا ۴۸ (۱) ۴۵:۳۰
سوره ی بقره آیات ۴۷ تا ۴۸ (۲) ۴۰:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۱) ۳۸:۳۹
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۲) ۴۰:۳۳
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۳) ۴۲:۱۵
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۴) ۴۲:۴۱
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۵) ۴۶:۵۸
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۶) ۳۹:۵۲
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۷) ۳۵:۲۷
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۸) ۳۵:۱۴
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۹) ۳۹:۴۰
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۱۰) ۳۴:۵۷
سوره ی بقره آیه ی ۴۹ (۱) ۴۰:۲۴
سوره ی بقره آیه ی ۴۹ (۲) ۳۳:۱۵
سوره ی بقره آیات ۴۹ تا ۵۰ ۴۴:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۵۰ ۴۱:۱۲
سوره ی بقره آیات ۵۰ تا ۵۳ (۱) ۴۱:۱۴
سوره ی بقره آیات ۵۰ تا ۵۳ (۲) ۳۷:۲۶
سوره ی بقره آیات ۵۰ تا ۵۳ (۳) ۴۲:۴۸
سوره ی بقره آیات ۵۰ تا ۵۳ (۴) ۴۲:۴۲
سوره ی بقره آیات ۵۲ تا ۵۴ ۴۳:۴۴
سوره ی بقره آیات ۵۴ تا ۵۶ ۳۹:۰۸
سوره ی بقره آیات ۵۴ تا ۵۷ (۱) ۴۳:۱۰
سوره ی بقره آیات ۵۴ تا ۵۷ (۲) ۳۵:۲۶
سوره ی بقره آیات ۵۵ تا ۵۹ ۳۸:۲۴
سوره ی بقره آیات ۵۷ تا ۵۹ ۴۴:۱۵
سوره ی بقره آیات ۵۸ تا ۶۰ ۳۹:۲۹
سوره ی بقره آیات ۶۰ تا ۶۱ ۳۹:۱۲
سوره ی بقره آیه ی ۶۱ (۱) ۴۴:۲۹
سوره ی بقره آیه ی ۶۱ (۲) ۳۷:۳۵
سوره ی بقره آیه ی ۶۲ (۱) ۳۲:۳۹
سوره ی بقره آیه ی ۶۲ (۲) ۳۲:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۶۲ (۳) ۴۲:۴۲
سوره ی بقره آیات ۶۳ تا ۶۴ (۱) ۳۶:۵۰
سوره ی بقره آیات ۶۳ تا ۶۴ (۲) ۳۶:۲۴
سوره ی بقره آیات ۶۳ تا ۶۴ (۳) ۴۲:۲۳
سوره ی بقره آیات ۶۵ تا ۶۶ (۱) ۴۸:۵۲
سوره ی بقره آیات ۶۵ تا ۶۶ (۲) ۴۰:۴۰
سوره ی بقره آیات ۶۷ تا ۷۱ ۳۷:۵۲
سوره ی بقره آیات ۶۷ تا ۷۴ ۳۷:۳۷
سوره ی بقره آیات ۷۴ تا ۷۵ ۳۸:۳۵
سوره ی بقره آیات ۷۵ تا ۷۷ ۳۹:۰۳
سوره ی بقره آیات ۷۸ تا ۷۹ ۳۷:۳۰
سوره ی بقره آیات ۷۸ تا ۸۲ ۴۰:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۸۳ (۱) ۳۷:۴۷
سوره ی بقره آیه ی ۸۳ (۲) ۴۴:۵۳
سوره ی بقره آیه ی ۸۳ (۳) ۴۳:۴۳
سوره ی بقره آیات ۸۴ تا ۸۶ ۳۲:۰۹
سوره ی بقره آیات ۸۶ تا ۸۷ ۳۵:۱۶
سوره ی بقره آیات ۸۷ تا ۸۸ ۳۹:۴۶
سوره ی بقره آیات ۸۷ تا ۸۹ ۴۶:۱۸
سوره ی بقره آیات ۸۹ تا ۹۱ ۴۰:۴۹
سوره ی بقره آیات ۹۱ تا ۹۶ ۳۲:۲۹
سوره ی بقره آیات ۹۴ تا ۹۶ ۴۱:۴۷
سوره ی بقره آیات ۹۷ تا ۹۹ (۱) ۳۴:۵۱
سوره ی بقره آیات ۹۷ تا ۹۹ (۲) ۳۵:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۰ ۳۸:۰۱
سوره ی بقره آیات ۱۰۰ تا ۱۰۱ ۴۲:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۲ (۱) ۳۸:۲۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۲ (۲) ۴۷:۴۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۲ (۳) ۴۶:۱۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۲ (۴) ۴۱:۱۴
سوره ی بقره آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳ (۱) ۴۴:۱۷
سوره ی بقره آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳ (۲) ۳۶:۵۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۴ ۳۵:۲۷
جلسه صد و هشتاد و هفتم ۳۱:۲۲
جلسه صد و هشتاد و هشتم ۳۷:۰۹
جلسه صد و هشتاد و نهم ۳۹:۴۹
جلسه صد و نودم ۳۸:۲۷
جلسه صد و نود و یکم ۴۱:۰۷
جلسه صد و نود و دوم ۳۵:۱۵
جلسه صد و نود و سوم ۳۷:۲۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۹ ۳۶:۲۰
سوره ی بقره آیات ۱۰۹ تا ۱۱۰ ۳۷:۴۲
سوره ی بقره آیات ۱۱۱ تا ۱۱۳ ۳۶:۴۵
سوره ی بقره آیات ۱۱۱ تا ۱۱۴ ۳۹:۴۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۱۴ ۴۶:۴۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۱۵ (۱) ۴۸:۵۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۱۵ (۲) ۳۷:۰۳
سوره ی بقره آیات ۱۱۵ تا ۱۱۷ ۴۵:۳۲
سوره ی بقره آیات ۱۱۶ تا ۱۱۷ ۴۳:۵۸
سوره ی بقره آیات ۱۱۷ تا ۱۱۸ ۴۴:۱۳
سوره ی بقره آیات ۱۱۸ تا ۱۲۰ ۴۵:۲۰
سوره ی بقره آیات ۱۲۰ تا ۱۲۱ ۴۲:۴۳
سوره ی بقره آیات ۱۲۱ تا ۱۲۳ ۳۷:۵۷
سوره ی بقره آیات ۱۲۲ تا ۱۲۳ ۴۶:۰۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۱) ۴۶:۳۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۲) ۴۹:۰۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۳) ۴۷:۲۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۴) ۴۶:۵۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۵) ۴۴:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۶) ۳۷:۰۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۷) ۴۹:۲۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۸) ۴۸:۳۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۹) ۴۸:۲۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۱۰) ۴۴:۲۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۱۱) ۴۹:۳۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۱۲) ۴۲:۵۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۵ (۱) ۵۰:۳۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۵ (۲) ۴۳:۲۳
سوره ی بقره آیات ۱۲۵ تا ۱۲۶ ۳۳:۱۶
سوره ی بقره آیات ۱۲۵ تا ۱۲۷ ۳۷:۵۳
سوره ی بقره آیات ۱۲۶ تا ۱۲۸ ۴۱:۴۸
سوره ی بقره آیات ۱۲۷ تا ۱۲۹ (۱) ۴۸:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۲۷ تا ۱۲۹ (۲) ۴۵:۲۹
سوره ی بقره آیات ۱۲۷ تا ۱۳۰ ۴۳:۰۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۹ ۳۳:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۳۰ تا ۱۳۲ (۱) ۳۵:۰۳
سوره ی بقره آیات ۱۳۰ تا ۱۳۱ ۴۳:۴۱
سوره ی بقره آیات ۱۳۰ تا ۱۳۲ (۲) ۴۱:۲۶
سوره ی بقره آیات ۱۳۲ تا ۱۳۴ ۳۲:۲۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۳۵ ۳۹:۲۲
سوره ی بقره آیات ۱۳۵ تا ۱۳۷ (۱) ۳۸:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۳۵ تا ۱۳۷ (۲) ۴۴:۱۴
سوره ی بقره آیات ۱۳۶ تا ۱۳۸ ۳۴:۵۹
سوره ی بقره آیات ۱۳۸ تا ۱۳۹ ۴۵:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۳۹ تا ۱۴۱ ۴۲:۲۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۲ ۳۳:۴۴
سوره ی بقره آیات ۱۴۲ تا ۱۴۳ (۱) ۳۷:۲۴
سوره ی بقره آیات ۱۴۲ تا ۱۴۳ (۲) ۴۲:۳۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۳ (۱) ۴۲:۲۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۳ (۲) ۴۱:۳۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۳ (۳) ۳۴:۴۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۳ (۴) ۳۱:۰۸
سوره ی بقره آیات ۱۴۳ تا ۱۴۴ ۳۵:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۴ (۱) ۳۱:۳۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۴ (۲) ۲۹:۵۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۴ (۳) ۴۰:۰۵
سوره ی بقره آیات ۱۴۴ تا ۱۴۵ ۳۱:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۴۵ تا ۱۴۷ ۳۱:۵۲
سوره ی بقره آیات ۱۴۶ تا ۱۴۹ ۳۴:۴۴
سوره ی بقره آیات ۱۴۸ تا ۱۵۰ ۳۴:۱۵
سوره ی بقره آیات ۱۴۹ تا ۱۵۱ ۳۲:۳۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۱ (۱) ۳۵:۴۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۱ (۲) ۳۲:۲۲
سوره ی بقره آیات ۱۵۱ تا ۱۵۲ ۳۶:۱۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۲ (۱) ۳۳:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۲ (۲) ۳۴:۲۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۲ (۳) ۳۵:۴۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۲ (۴) ۳۳:۳۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۳ ۳۷:۰۲
سوره ی بقره آیات ۱۵۳ تا ۱۵۴ ۳۶:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۴ (۱) ۳۶:۰۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۴ (۲) ۳۶:۳۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۴ (۳) ۳۶:۲۰
سوره ی بقره آیات ۱۵۴ تا ۱۵۶ ۲۹:۱۸
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۶ (۱) ۳۶:۳۸
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۶ (۲) ۳۳:۴۰
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۶ ۳۳:۳۰
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۷ (۱) ۳۲:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۷ (۲) ۳۲:۱۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۸ ۳۴:۲۲
سوره ی بقره آیات ۱۵۹ تا ۱۶۰ ۳۵:۳۱
سوره ی بقره آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲ (۱) ۳۴:۱۶
سوره ی بقره آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲ (۲) ۳۲:۱۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۳ تا ۱۶۴ (۱) ۳۸:۴۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۳ (۱) ۳۲:۳۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۳ (۲) ۳۸:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۳ (۳) ۳۱:۰۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۳ (۴) ۳۵:۲۳
سوره ی بقره آیات ۱۶۳ تا ۱۶۴ (۲) ۳۷:۱۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۱) ۳۵:۵۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۲) ۳۵:۴۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۳) ۳۳:۵۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۴) ۳۴:۱۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۵) ۴۳:۱۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۶) ۳۳:۲۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۷) ۴۲:۴۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۸) ۳۸:۵۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۹) ۴۱:۳۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۵ (۱) ۴۵:۴۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۵ (۲) ۳۶:۳۹
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۶ (۱) ۴۵:۰۷
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۶ (۲) ۳۶:۰۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۶ (۳) ۳۶:۰۸
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷ (۱) ۳۷:۴۲
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷ (۲) ۴۳:۳۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷ (۳) ۴۰:۱۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱) ۳۵:۵۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۷ ۴۷:۱۳
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۲) ۳۷:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۳) ۳۸:۴۷
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۴) ۳۷:۰۷
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۵) ۴۳:۱۵
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۶) ۴۰:۳۶
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۷) ۴۷:۵۴
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۸) ۴۴:۵۷
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۹) ۴۸:۳۵
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱۰) ۴۲:۴۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱۱) ۳۷:۴۵
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱۲) ۴۳:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱۳) ۴۵:۱۲
سوره ی بقره آیات ۱۶۸ تا ۱۶۹ (۱) ۴۴:۲۹
سوره ی بقره آیات ۱۶۸ تا ۱۶۹ (۲) ۴۸:۱۴
سوره ی بقره آیات ۱۶۸ تا ۱۷۰ ۴۴:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۰ (۱) ۴۴:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۰ (۲) ۴۰:۰۶
سوره ی بقره آیات ۱۷۰ تا ۱۷۱ (۱) ۳۶:۴۴
سوره ی بقره آیات ۱۷۰ تا ۱۷۱ (۲) ۳۹:۴۷
سوره ی بقره آیات ۱۷۱ تا ۱۷۳ ۴۳:۳۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۳ ۴۶:۳۲
سوره ی بقره آیات ۱۷۲ تا ۱۷۳ ۹۸:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۷۳ تا ۱۷۵ ۴۰:۳۱
سوره ی بقره آیات ۱۷۴ تا ۱۷۶ ۴۵:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۷۵ تا ۱۷۶ ۳۵:۴۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۷ (۱) ۴۳:۳۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۷ (۲) ۴۱:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۷ (۳) ۴۰:۴۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۷ (۴) ۴۲:۱۸
سوره ی بقره آیات ۱۷۸ تا ۱۷۹ (۱) ۴۶:۱۹
سوره ی بقره آیات ۱۷۸ تا ۱۷۹ (۲) ۴۱:۰۶
سوره ی بقره آیات ۱۷۸ تا ۱۷۹ (۳) ۳۷:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۱) ۳۹:۲۶
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۲) ۴۰:۳۳
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۳) ۳۳:۲۴
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۴) ۴۱:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۵) ۳۸:۵۵
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۴ (۱) ۳۸:۱۴
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۴ (۲) ۳۶:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۴ (۳) ۴۱:۲۰
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۴ (۴) ۳۸:۰۶
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۵ (۱) ۳۳:۳۷
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۵ (۲) ۴۱:۵۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۱) ۴۲:۲۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۲) ۴۶:۲۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۳) ۳۸:۵۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۴) ۴۲:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۵) ۴۳:۲۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۶) ۳۸:۱۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۷) ۴۲:۱۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۸) ۳۳:۴۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۹) ۴۰:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۱۰) ۴۶:۳۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۱۱) ۳۹:۳۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۶ (۱) ۴۰:۳۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۶ (۲) ۴۱:۰۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۶ (۳) ۴۰:۲۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۶ (۴) ۴۳:۵۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۷ (۱) ۴۵:۱۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۷ (۲) ۴۲:۵۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۷ (۳) ۴۱:۳۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۷ (۴) ۴۷:۵۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۸ (۱) ۴۳:۱۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۸ (۲) ۳۹:۴۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۹ (۱) ۳۷:۰۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۹ (۲) ۳۸:۵۸
سوره ی بقره آیات ۱۸۹ تا ۱۹۰ ۳۹:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۳ ۳۵:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۱) ۴۰:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۲) ۴۱:۰۷
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۳) ۳۷:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۴) ۴۳:۰۱
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۵) ۴۴:۴۷
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۵ ۴۴:۴۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۱) ۴۰:۳۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۲) ۴۱:۰۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۳) ۴۱:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۴) ۴۱:۲۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۵) ۴۲:۱۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۶) ۴۳:۰۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۷) ۴۱:۳۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۷ ۳۷:۱۰
سوره ی بقره آیات ۱۹۷ تا ۱۹۸ ۳۵:۱۷
سوره ی بقره آیات ۱۹۸ تا ۱۹۹ ۴۲:۴۰
سوره ی بقره آیات ۱۹۸ تا ۲۰۳ ۴۲:۰۶
سوره ی بقره آیات ۲۰۰ تا ۲۰۳ ۳۷:۲۹
سوره ی بقره آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۱) ۴۱:۴۲
سوره ی بقره آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۲) ۴۲:۴۱
سوره ی بقره آیه ی ۲۰۷ ۴۰:۵۱

مطالب مشابه

22688 بازدید ۷ نظر »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. mohamad hossein گفت:

  با سلام خسته نباشید لطفا فایل تفسیر قرآن آیت جوادی آملی به صورت زیپ قرار دهید دانلود این تعداد جلسات به صورت تک واقعا خیلی سخته
  اگر ممکن رسیدگی کنید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۴ ۲۲:۲۱:

  سلام از این روش استفاده کن
  http://rasekhoon.net/forum/thread/787375/page1

  [پاسخ]

 2. رضا گفت:

  این که تا آیه ۲۰۷ سوره بقره است پس بقیه اش کجاست ؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۱۴:۲۱:

  سلام متاسفانه بقیش هیجا موجود نیست

  [پاسخ]

 3. صادق گفت:

  سلام برادر ، چنانچه مقدور است لطفا تفاسیر قران رو در یک فایل زیپ به صورت کامل قرار دهید .
  با تشکر

  [پاسخ]

 4. کاربر گفت:

  سلام. ممنون از زحمتی که می کشید. صوت جلسات تفسیر بسیار مفیده. فقط ایراد کوچکی که داره اینه که وقتی دانلود می کنیم، اسم جلسات همگی مثل هم در لیست پخش دیده می شه. اگر امکان داره اسم جلسات رو در لیست پخش هم مثل اینجا به تفکیک آیات تنظیم کنید که موقع گوش دادن بی نظمی ایجاد نشه. ان شا ء الله که خدا اجرتون رو زیاد کنه و هر روز با توان بیشتری فعالیت کنید.

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت