دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

 

ادعیه روز آخر ماه مبارک رمضان و شب عید فطر
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت اول/حاج رضا بکایی ۷,۰۴۱ ۰:۳۰:۰۱
۲ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت دوم/حاج رضا بکایی ۱۰,۴۴۷ ۰:۴۴:۳۲
۳ دعای شب عید فطر/حاج رضا بکایی ۳,۹۰۱ ۰:۱۶:۳۷

 

ادعیه روز عید فطر
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ دعای امام سجاد در روز عید فطر(دعای ۴۶ صحیفه) ۳,۲۲۱ ۰:۱۳:۴۳
۲ ترجمه دعای امام سجاد در روز عید فطر (دعای ۴۶ صحیفه) ۱,۴۹۰ ۰:۰۶:۲۰

 


 

دعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ دعای ورود به ماه رمضان – حاج رضا بکایی ۳,۶۷۵ ۰:۱۵:۳۹
۲ منصور ارضی (بخش اول) ۱,۷۰۷ ۰:۰۹:۴۱
۳ منصور ارضی (بخش دوم) ۱,۳۱۵ ۰:۰۷:۲۷

 

دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ دعای مشلول ۱,۲۶۳ ۰:۲۰:۲۷

 

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان
ردیف توضیحات
۱  ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)
۲  شرح ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)

 

ادعیه وارده شده در زمان افطار
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت ۱۱۵ ۰:۰۰:۱۸
۲ بسم الله اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبل منا… ۱۰۵ ۰:۰۰:۱۶
۳ یا واسع المغفره اغفر لی ۷۰ ۰:۰۰:۱۰

 

ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ یا علی و یا عظیم … ۷۵۰ ۰:۰۲:۳۲
۲ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ۷۹۴ ۰:۰۲:۴۱
۳ اللهم هذا شهر رمضان ۳,۹۴۶ ۰:۲۹:۵۲
۴ اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ۲۹۳ ۰:۰۲:۱۱

 

دعای سحر
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ موسوی قهار ۴,۴۶۸ ۰:۱۹:۰۲
۲ محمد اصفهانی ۳,۴۸۳ ۰:۱۴:۵۰
۳ عباس صالحی (قسمت اول) ۵,۳۷۶ ۰:۳۰:۳۴
۴ عباس صالحی (قسمت دوم) ۵,۴۴۰ ۰:۳۰:۵۵
۵ دعای سحر ۵۶۱ ۰:۰۹:۰۰
۶ استاد فرهمند ۲,۷۰۶ ۰:۱۱:۳۲

 

دعای جوشن کبیر
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ مرشدلو ۹,۴۶۱ ۱:۰۴:۳۴
۲ موسوی قهار ۱۶,۷۶۷ ۱:۱۱:۳۰
۳ شیخ باقر مقدسی ۱,۸۷۶ ۰:۳۰:۲۵
۴ محمدرضا طاهری ۲۰,۶۴۰ ۱:۲۸:۰۲
۵ سید مهدی میرداماد ۲۱,۷۰۳ ۱:۳۲:۳۵
۶ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول) ۱,۲۴۰ ۰:۲۰:۰۵
۷ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم) ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۷
۸ دعای جوشن کبیر۲ ۱۶,۵۷۰ ۱:۱۰:۴۰
۹ دعای جوشن کبیر۳ ۱۷,۳۵۱ ۱:۱۴:۰۰

 

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ حاج محمد رضا طاهری ۶,۳۹۱ ۰:۱۸:۱۰
۲ حاج سعید حدادیان ۷,۴۸۰ ۰:۲۱:۱۶

 

دعای مجیر
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ حاج سعید حدادیان ۶,۵۴۲ ۰:۳۷:۱۱
۲ حاج مهدی منصوری ۶,۲۶۰ ۰:۲۱:۱۱
۳ حاج منصور ارضی ۲,۵۶۴ ۰:۴۱:۳۷
۴ حاج منصور ارضی (بخش اول) ۳,۶۰۱ ۰:۲۰:۲۷
۵ حاج منصور ارضی (بخش دوم) ۳,۸۰۱ ۰:۲۱:۳۶

 

دعای جوشن صغیر
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۶

 

دعای افتتاح
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ حاج سعید حدادیان ۴,۹۷۴ ۰:۲۸:۱۶
۲ حاج منصور ارضی ۱۰,۷۹۳ ۱:۰۱:۲۳
۳ حاج محمد رضا طاهری ۸,۶۷۴ ۰:۴۹:۱۹
۴ حاج مهدی سماواتی ۷,۶۳۴ ۰:۲۵:۵۳
۵ دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت اول) ۱,۷۲۰ ۰:۰۹:۴۵
۶ دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت دوم) ۲,۷۱۹ ۰:۱۸:۳۸
۷ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ۳,۲۰۴ ۰:۱۸:۱۲
۸ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ۳,۳۱۱ ۰:۱۸:۴۸
۹ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ۳,۷۰۳ ۰:۲۱:۰۲
۱۰ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ۳,۸۲۳ ۰:۲۱:۴۳
۱۱ دعای افتتاح ۲,۰۳۴ ۰:۳۲:۵۸
۱۲ شیخ باقر مقدسی ۹۲۰ ۰:۱۴:۵۲

 

دعای ابو حمزه ثمالی
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) ۸,۹۹۸ ۰:۳۸:۲۳
۲ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) ۱۰,۹۹۲ ۰:۴۶:۳۵
۳ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) ۱۰,۱۱۶ ۰:۴۳:۰۹
۴ میثم تمار (قسمت اول) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۵ میثم تمار (قسمت دوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۶ میثم تمار (قسمت سوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۷ میثم تمار (قسمت چهارم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۸ میثم تمار (قسمت پنجم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۹ میثم تمار (قسمت ششم) ۲,۲۵۰ ۰:۰۷:۳۹
۱۰ رفیعی – قسمت اول ۶,۴۶۵ ۰:۳۶:۴۵
۱۱ رفیعی – قسمت دوم ۶,۲۱۵ ۰:۳۵:۲۱
۱۲ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ۵,۱۸۳ ۰:۲۹:۱۱
۱۳ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ۵,۶۳۳ ۰:۳۲:۰۱
۱۴ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول ۱۰,۶۰۲ ۰:۳۶:۱۰
۱۵ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم ۹,۳۹۸ ۰:۳۲:۰۳
۱۶ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم ۹,۹۴۲ ۰:۳۳:۵۵
۱۷ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم ۱۰,۵۱۵ ۰:۳۵:۴۲
۱۸ حاج مهدی سماواتی۲ ۹,۲۹۷ ۰:۳۹:۳۸
۱۹ حاج مهدی سماواتی۳ ۹,۶۶۴ ۰:۴۱:۱۲

 

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) (مسجد کوفه)
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت اول) ۲,۰۳۵ ۰:۱۱:۳۴
۲ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت دوم) ۱,۶۳۴ ۰:۰۹:۱۷
۳ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت سوم) ۱,۰۷۶ ۰:۰۶:۰۶
۴ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت چهارم) ۱,۰۷۵ ۰:۰۶:۰۶
۵ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱,۲۸۰ ۰:۲۰:۴۴
۶ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱,۰۸۱ ۰:۱۷:۲۹

 

دعای عهد
ردیف توضیحات اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ فرهمند ۶۲۷ ۰:۱۰:۰۵
۲ دعای عهد ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۳ سید ولید المزیدی ۵۸۸ ۰:۰۹:۲۷

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده

و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید,

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف عنوان اجرا

حجم

(KB)

زمان
۱ روز اول (تصویری+دانلود) دعای روز اول ۵۸۹ ۰:۰۱:۴۰
۲ دعای روز اول(هم خوانی) ۱۱۴ ۰:۰۱:۱۴
۳ روز دوم (تصویری+دانلود) دعای روز دوم ۳۶۱ ۰:۰۱:۰۱
۴ دعای روز دوم(هم خوانی) ۱۱۶ ۰:۰۰:۵۷
۵ روز سوم (تصویری+دانلود) دعای روز سوم ۴۳۹ ۰:۰۱:۱۴
۶ دعای روز سوم(هم خوانی) ۹۸ ۰:۰۰:۴۷
۷ روز چهارم (تصویری+دانلود) دعای روز چهارم ۴۵۳ ۰:۰۱:۱۷
۸ دعای روز چهارم(هم خوانی) ۱۹۳ ۰:۰۱:۳۶
۹ روز پنجم (تصویری+دانلود) دعای روز پنجم ۴۱۹ ۰:۰۱:۱۱
۱۰ دعای روز پنجم(هم خوانی) ۱۰۹ ۰:۰۰:۵۳
۱۱ روز ششم (تصویری+دانلود) دعای روز ششم ۴۸۷ ۰:۰۱:۲۲
۱۲ دعای روز ششم(هم خوانی) ۹۱ ۰:۰۰:۴۴
۱۳ روز هفتم (تصویری+دانلود) دعای روز هفتم ۳۸۱ ۰:۰۱:۰۴
۱۴ دعای روز هفتم(هم خوانی) ۱۰۷ ۰:۰۰:۵۲
۱۵ روز هشتم (تصویری+دانلود) دعای روز هشتم ۳۲۷ ۰:۰۰:۵۵
۱۶ دعای روز هشتم(هم خوانی) ۹۳ ۰:۰۰:۴۵
۱۷ روز نهم (تصویری+دانلود) دعای روز نهم ۵۶۲ ۰:۰۱:۳۵
۱۸ دعای روز نهم(هم خوانی) ۱۳۴ ۰:۰۱:۰۶
۱۹ روز دهم (تصویری+دانلود) دعای روز دهم ۳۵۱ ۰:۰۰:۵۹
۲۰ دعای روز دهم(هم خوانی) ۱۰۲ ۰:۰۰:۴۹
۲۱ روز یازدهم (تصویری+دانلود) دعای روز یازدهم ۴۰۳ ۰:۰۱:۰۸
۲۲ دعای روز یازدهم(هم خوانی) ۱۴۷ ۰:۰۱:۱۳
۲۳ روز دوازدهم (تصویری+دانلود) دعای روز دوازدهم ۴۹۷ ۰:۰۱:۲۴
۲۴ دعای روز دوازدهم(هم خوانی) ۱۱۹ ۰:۰۰:۵۸
۲۵ روز سیزدهم (تصویری+دانلود) دعای روز سیزدهم ۴۱۴ ۰:۰۱:۱۰
۲۶ دعای روز سیزدهم(هم خوانی) ۱۱۸ ۰:۰۰:۵۸
۲۷ روز چهاردهم (تصویری+دانلود) دعای روز چهاردهم ۴۰۹ ۰:۰۱:۰۹
۲۸ دعای روز چهاردهم(هم خوانی) ۱۱۸ ۰:۰۰:۵۸
۲۹ روز پانزدهم (تصویری+دانلود) دعای روز پانزدهم ۳۲۱ ۰:۰۰:۵۴
۳۰ دعای روز پانزدهم(هم خوانی) ۱۵۴ ۰:۰۱:۱۶
۳۱ روز شانزدهم (تصویری+دانلود) دعای روز شانزدهم ۳۸۴ ۰:۰۱:۰۵
۳۲ دعای روز شانزدهم(هم خوانی) ۱۰۸ ۰:۰۰:۵۳
۳۳ روز هفدهم (تصویری+دانلود) دعای روز هفدهم ۴۶۱ ۰:۰۱:۱۸
۳۴ دعای روز هفدهم(هم خوانی) ۱۳۰ ۰:۰۱:۰۴
۳۵ روز هجدهم (تصویری+دانلود) دعای روز هجدهم ۴۰۹ ۰:۰۱:۰۹
۳۶ دعای روز هجدهم(هم خوانی) ۱۱۷ ۰:۰۰:۵۷
۳۷ روز نوزدهم (تصویری+دانلود) دعای روز نوزدهم ۳۷۳ ۰:۰۱:۰۳
۳۸ دعای روز نوزدهم(هم خوانی) ۱۱۲ ۰:۰۰:۵۵
۳۹ روز بیستم (تصویری+دانلود) دعای روز بیستم ۳۹۹ ۰:۰۱:۰۸
۴۰ دعای روز بیستم(هم خوانی) ۱۰۹ ۰:۰۰:۵۳
۴۱ روز بیست و یکم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و یکم ۴۰۶ ۰:۰۱:۰۹
۴۲ دعای روز بیست و یکم(هم خوانی) ۱۱۰ ۰:۰۰:۵۳
۴۳ روز بیست و ذوم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و دوم ۴۷۵ ۰:۰۱:۲۰
۴۴ دعای روز بیست و دوم(هم خوانی) ۱۴۷ ۰:۰۱:۱۳
۴۵ روز بیست و سوم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و سوم ۳۷۳ ۰:۰۱:۰۳
۴۶ دعای روز بیست و سوم(هم خوانی) ۱۲۳ ۰:۰۱:۰۰
۴۷ روز بیست و چهارم (تصویری+دانلود) دعای روز بیست و چهارم ۴۰۹ ۰:۰۱:۰۹
۴۸ دعای روز بیست و چهارم(هم خوانی) ۱۱۳ ۰:۰۰:۵۵
۴۹ روز بیست و پنجم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و پنجم ۳۷۱ ۰:۰۱:۰۳
۵۰ دعای روز بیست و پنجم(هم خوانی) ۹۶ ۰:۰۰:۴۶
۵۱ روز بیست و ششم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و ششم ۴۲۷ ۰:۰۱:۱۲
۵۲ دعای روز بیست و ششم(هم خوانی) ۸۷ ۰:۰۰:۴۲
۵۳ روز بیست و هفتم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و هفتم ۳۹۱ ۰:۰۱:۰۶
۵۴ دعای روز بیست و هفتم(هم خوانی) ۱۱۳ ۰:۰۰:۵۵
۵۵ روز بیست و هشتم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و هشتم ۴۰۹ ۰:۰۱:۰۹
۵۶ دعای روز بیست و هشتم(هم خوانی) ۱۰۲ ۰:۰۰:۵۰
۵۷ روز بیست و نهم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و نهم ۳۵۴ ۰:۰۱:۰۰
۵۸ دعای روز بیست و نهم(هم خوانی) ۱۰۳ ۰:۰۰:۵۰
۵۹ روز سی ام(تصویری+دانلود) دعای روز سی ام ۴۷۹ ۰:۰۱:۲۱
۶۰ دعای روز سی ام(هم خوانی) ۹۹ ۰:۰۰:۴۸

برای دانلود کردن دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، روی آیکون  کلیک راست نموده

و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

شرح ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان«از زبان آیت الله مجتهدی تهرانی»
ردیف عنوان اجرا

حجم

(KB)

۱ شرح دعای روز اول – قسمت اول ۶۸۹
شرح دعای روز اول – قسمت دوم ۹۶۹
۲ شرح دعای روز دوم – قسمت اول ۹۹۷
شرح دعای روز دوم – قسمت دوم ۹۳۷
۳ شرح دعای روز سوم – قسمت اول ۸۲۵
شرح دعای روز سوم – قسمت دوم ۹۸۰
۴ شرح دعای روز چهارم – قسمت اول ۶۶۶
شرح دعای روز چهارم – قسمت دوم ۸۰۴
۵ شرح دعای روز پنجم – قسمت اول ۸۰۰
شرح دعای روز پنجم – قسمت دوم ۸۵۱
۶ شرح دعای روز ششم – قسمت اول ۹۷۳
شرح دعای روز ششم – قسمت دوم ۹۵۵
۷ شرح دعای روز هفتم – قسمت اول ۷۴۷
شرح دعای روز هفتم – قسمت دوم ۹۱۱
۸ شرح دعای روز هشتم – قسمت اول ۸۷۰
شرح دعای روز هشتم – قسمت دوم ۸۸۱
۹ شرح دعای روز نهم – قسمت اول ۷۶۲
شرح دعای روز نهم – قسمت دوم ۸۸۹
۱۰ شرح دعای روز دهم – قسمت اول ۱,۱۳۷
شرح دعای روز دهم – قسمت دوم ۱,۲۹۹
۱۱ شرح دعای روز یازدهم – قسمت اول ۸۶۵
شرح دعای روز یازدهم – قسمت دوم ۱,۱۱۵
۱۲ شرح دعای روز دوازدهم – قسمت اول ۹۰۷
شرح دعای روز دوازدهم – قسمت دوم ۱,۱۵۶
۱۳ شرح دعای روز سیزدهم – قسمت اول ۹۸۳
شرح دعای روز سیزدهم – قسمت دوم ۱,۱۰۶
۱۴ شرح دعای روز چهاردهم – قسمت اول ۸۱۳
شرح دعای روز چهاردهم – قسمت دوم ۱,۱۶۸
۱۵ شرح دعای روز پانزدهم – قسمت اول
شرح دعای روز پانزدهم – قسمت دوم
۱۶ شرح دعای روز شانزدهم – قسمت اول ۸۶۹
شرح دعای روز شازدهم – قسمت دوم ۹۵۷
۱۷ شرح دعای روز هفدهم – قسمت اول ۱,۲۱۴
شرح دعای روز هفدهم – قسمت دوم ۱,۴۲۳
۱۸ شرح دعای روز هجدهم – قسمت اول ۹۷۴
شرح دعای روز هجدهم – قسمت دوم ۱,۰۲۸
۱۹ شرح دعای روز نوزدهم – قسمت اول ۱,۱۰۵
شرح دعای روز نوزدهم – قسمت دوم ۱,۱۲۴
۲۰ شرح دعای روز بیستم – قسمت اول ۹۰۱
شرح دعای روز بیستم – قسمت دوم ۱,۰۰۵
۲۱ شرح دعای روز بیست و یکم – قسمت اول
شرح دعای روز بیست و یکم – قسمت دوم
۲۲ شرح دعای روز بیست و دوم – قسمت اول ۸۵۶
شرح دعای روز بیست و دوم – قسمت دوم ۹۴۸
۲۳ شرح دعای روز بیست و سوم – قسمت اول ۷۵۷
شرح دعای روز بیست و سوم – قسمت دوم ۹۰۸
۲۴ شرح دعای روز بیست و چهارم – قسمت اول ۸۶۹
شرح دعای روز بیست و چهارم – قسمت دوم ۹۳۳
۲۵ شرح دعای روز بیست و پنجم – قسمت اول ۱,۰۶۶
شرح دعای روز بیست و پنجم – قسمت دوم ۸۴۰
۲۶ شرح دعای روز بیست و ششم – قسمت اول ۸۷۳
شرح دعای روز بیست و ششم – قسمت دوم ۹۴۸
۲۷ شرح دعای روز بیست و هفتم – قسمت اول ۶۴۸
شرح دعای روز بیست و هفتم – قسمت دوم ۸۰۲
۲۸ شرح دعای روز بیست و هشتم – قسمت اول ۱,۰۰۳
شرح دعای روز بیست و هشتم – قسمت دوم ۹۹۰
۲۹ شرح دعای روز بیست و نهم – قسمت اول ۱,۰۳۸
شرح دعای روز بیست و نهم – قسمت دوم ۱,۰۰۵
۳۰ شرح دعای روز سیم – قسمت اول ۸۴۴
شرح دعای روز سیم – قسمت دوم ۸۹۷

برای دانلود کردن دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، روی آیکون  کلیک راست نموده

و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

4792 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت