دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://www.ebnearabi.com/wp-content/uploads/2012/03/0092.jpg

شرح کتاب «دروس معرفت نفس»  تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال ۸۴

برای خرید شرح کتاب «دروس معرفت نفس» تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی به اینجا مراجعه کنید

دانلود تمام جلسات به صورت یکجا

*** جلد اول شامل ۱۹۸ جلسه ***

*** جلد دوم شامل ۲۳۸ جلسه ***

*** جلد سوم شامل ۱۹۵ جلسه ***

 

 

(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱) حرکت از نقص به کمال۰۰:۵۸:۴۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۲) چگونگی انسان سازی۰۰:۵۱:۱۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳) قراردادن نفس در مسیر تفکر۰۰:۳۷:۳۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴) حقیقت وجودی انسان۰۰:۵۶:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۵) ترسیم ارتباط نفس وبدن۰۰:۴۵:۳۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶) مراحل رسیدن به کمال در نظام هستی۰۰:۵۲:۰۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۷) چیستی حقیقت نظام هستی۰۰:۵۵:۲۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۸) منشاء فهم در انسان۰۰:۴۹:۵۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۹) گره گشایی با توسل به حضرت عباس (ع)۰۰:۴۹:۵۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۰) تفاوت های لفظ انسان و بشر۰۰:۳۹:۴۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۱) غیریت بین نفس و بدن۰۰:۴۰:۴۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۲) شئون ارتباطات نفس و بدن۰۰:۵۴:۲۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۳) عدم تساوی شئون نفس۰۰:۳۹:۵۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۴) اعجاب تسخیر نفس در بدن۰۰:۴۳:۲۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۵) نتیجه تصرف نفس در جسم۰۰:۳۲:۴۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۶) تجسم افعال نفس در جسم۰۰:۳۹:۰۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۷) تجسم بدن در حالت نفسیت و جسمیت۰۰:۵۱:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۸) نقش قوه ی خیال در انسان۰۰:۵۶:۵۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۹) مظهریت اسم جامع نفس۰۰:۵۳:۱۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۲۰) تغذیه ی بالاترین قوه انسان۰۰:۴۴:۱۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۱) تفکر در موجودات عالم۰۰:۵۰:۴۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۲) نفس ناطق انسان تحت تدبیر ملکوت عالم۰۰:۵۹:۱۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۳) لزوم پرداختن به علم هیئت۰۰:۵۵:۰۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۴) اراده خداوند به استناد نفس۰۰:۴۵:۴۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۵) قدرت نفس در مقابل اراده خداوند۰۰:۵۳:۲۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۶)اصطلاحات مرکب در علم فلسفه۰۰:۴۲:۵۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۷) شرح قوه ی مصور نفس۰۰:۵۷:۳۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه(۲۸) پیوستگی قوای نفس ناطقه۰۰:۵۳:۳۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۹) آیا نفس حقیقت انسان است؟۰۰:۳۸:۰۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۰) دلیل بررسی قوای نفس۰۰:۴۲:۳۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۱) چگونگی تسلط به نفس۰۰:۴۸:۳۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۲) نیاز جسم ونفس به یکدیگر۰۰:۴۵:۰۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۳) عدم مجهول مطلق۰۰:۴۳:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۴) طلب مجهول مطلق محال است.۰۰:۴۶:۰۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۵) ارتباط های باطنی نفس۰۰:۵۱:۱۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۶) تصور اجمالی انسان۰۰:۴۶:۴۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۷) راه نزدیک شدن به فرایض۰۰:۵۲:۱۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۸) مراحل دست یابی به علوم اجمالی و تفصیلی۰۰:۴۵:۵۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۹) راه های قرب به منبع علم عالم۰۰:۴۸:۳۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴۰) نظام هستی بر پایه ی علت و معلول۰۰:۴۱:۴۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴۱) تفاوت نفس انسان در بین موجودات دیگر۰۰:۴۶:۴۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴۲) چگونگی قرار دادن بدن در اختیار جسم۰۰:۴۹:۰۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۳) ویژگی های شخصیتی خانم فاطه زهرا (س)۰۰:۵۸:۰۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۴) چگونگی حرکت کمال به نقص۰۰:۴۶:۳۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۵) شروط رسیدن از نقص به کمال۰۰:۴۸:۲۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴۶) چیستی ظرف علم۰۰:۴۹:۵۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۷) راه های رسیدن نفس ناطقه به معارف۰۰:۴۱:۳۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۸) سنخیت بین ظرف علم و علم۰۰:۳۰:۰۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۹) تفاوت های قوه ی خیال و عقل۰۰:۳۴:۴۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۰) ظرف علم یا نفس ناطقه۰۰:۴۷:۵۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۱) گستردگی حقیقت علم۰۰:۴۰:۱۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۲ ) دانش مایه ی پیشرفت بشر۰۰:۳۳:۱۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۳) ماوراء طبیعت بودن ظرف علم۰۰:۵۵:۰۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۴) اثبات منبع علم عالم۰۰:۴۶:۱۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۵۵) شرط محدودیت حد اشیاء۰۰:۴۹:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۶) مشاهده ی مادیات و حقایق آن۰۰:۵۲:۱۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۷) خواسته های نفس و ترفندهای شیطان۰۰:۱۳:۳۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۸ ) صور مرکبه ی جامدات۰۰:۴۵:۰۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۹) متمایز شدن اشیاء به لحاظ صورت نوعیه۰۰:۴۷:۵۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۰) شرح ماده ی اولی وماده ی ثانیه۰۰:۴۲:۱۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۱) صور جسمیه ونوعیه ی اشیاء۰۰:۴۳:۴۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶۲) جامعیت آثار ماده ی ثانویه۰۰:۴۴:۰۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶۳) اجزاء صغار سلبه در ماده۰۰:۴۰:۵۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶۴) اجزاء صغار سبله ی جدا نشدنی۰۰:۴۵:۴۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۵) اعداد تکرار واحدهاست.۰۰:۴۲:۴۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۶) ارجحیت علم هیئت بر تمامی علوم۰۰:۴۱:۱۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶۷ ) ارتباط جسم و سطح۰۰:۲۵:۱۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۸) تعیین صفت ذاتی اجسام۰۰:۴۶:۲۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۹ ) نقش ذرات تشکیل دهنده ی اجزا۰۰:۴۸:۴۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۰) ادله ی قائلین به اجزاء۰۰:۴۹:۴۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۱) اشکال اجزاء تشکیل دهنده ی مواد۰۰:۵۹:۲۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۷۲) زندگی الهی بر مبنای قوه ی عقل۰۰:۵۰:۰۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۳) غیر متناهی بودن عالم ماده۰۱:۰۱:۱۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۴) رابطه ی کلمه ی بخت و اتفاق در عالم ماده۰۰:۵۵:۰۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۵) مسئله ی اختلاف منظر در غالم ماده۰۰:۴۶:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۶) تشریح ذرات اجسام در عالم ماده۰۰:۳۴:۰۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۷) شرح ماجرای قربانی کردن حضرت اسماعیل(ع)۰۰:۵۶:۱۰
تصویر سازی علم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱)۰۰:۵۸:۰۸
رابطه عالم و معلوم در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲)۰۰:۳۰:۳۸
فوق تجرد بودن نفس ناطقه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳)۰۰:۲۵:۳۱
آغاز جلد سوم تشریح دروس معرفتی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴)۰۰:۴۳:۳۰
مرکبات نباتی در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵)۰۰:۴۲:۲۵
تفسیر معرفت نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶)۰۰:۳۰:۵۰
قدرت انسان در پیشرفت علم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷)۰۰:۲۹:۲۰
امتزاج اصول اربعه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸)۰۰:۲۳:۱۶
صورت نباتی اصول اربعه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹)۰۰:۳۰:۴۸
اقسام مختلف نباتات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰)۰۰:۵۱:۴۳
عارض شدن اوصاف بر انسان (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱)۰۰:۵۱:۵۲
شرح اشارات به صورت مشاع (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۲)۰۰:۲۸:۱۸
تصویرسازی در دنیای فوق ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳)۰۰:۵۱:۲۹
وجود ذهنی و خارجی اجسام (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴)۰۰:۴۷:۳۳
مراتب موجودات عالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵)۰۰:۴۶:۱۸
اثبات عدم توقف نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶)۰۰:۵۷:۳۲
توصیه های عرفانی به عارفان عصر حاضر (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷)۰۰:۵۵:۴۸
کلام برهانی و اغنایی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸)۰۰:۴۶:۱۵
رابطه ی نفس و جسمانیت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹)۰۰:۵۴:۵۶
اثبات نفس حق تعالی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۰)۰۰:۵۲:۳۳
تفسیر لفظ روح القدس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۲۱)۰۱:۰۲:۲۳
انسان از دیدگاه نهج البلاغه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۲)۰۰:۵۷:۴۹
صبر در مقابل سختی ها از دیدگاه ائمه(ع) (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۲۳)۰۱:۰۱:۱۴
راه های کنترل شهوت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۴)۰۰:۵۸:۴۵
چگونگی بوجود آمدن نطفه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۵)۰۰:۳۷:۳۴
شی واحد ناقص و کامل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۶)۰۰:۴۳:۱۱
تقسیم بندی نفس ناطقه به عقل عملی و عقل نظری (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۲۷)۰۰:۴۵:۲۵
اثبات وجود هیولای اولی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۸)۰۰:۴۹:۲۱
اتحاد ماده ی مبهم وماده ی متعین (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۹)۰۰:۵۵:۱۲
بدیعیات و نظریات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۳۰)۰۰:۵۳:۰۸
تفاوت مراتب نفوس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۱)۰۰:۴۸:۳۰
تفاوت میان عقل و روح (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۳۲)۰۰:۴۹:۰۴
سعه ی وجودی و تجرد نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۳)۰۰:۵۲:۵۴
مراحل تعقل انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۴)۰۰:۴۳:۵۸
شانیت نفس انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۵)۰۰:۳۵:۴۲
عقل،گرداننده ی نظام عالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۶)۰۰:۴۲:۴۱
نازلترین مرتبه ی انسانیت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۷)۰۰:۳۰:۳۰
کمال اولیه و ثانویه ی انسان ۰شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۸)۰۰:۳۴:۱۷
پیوستگی عقل و نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۹)۰۰:۴۵:۴۳
نفس کل.موجود ماورای طبیعت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۰)۰۰:۴۸:۵۴
امکان ذاتی و امکان استعدادی اجسام (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۱)۰۰:۴۸:۴۲
وحدت صنع طبیعت و امکان ذاتی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۲)۰۰:۴۷:۰۳
اقسام جسم در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۳)۰۰:۴۳:۳۳
ماده؛حامل استعداد اجسام (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۴)۰۰:۴۲:۲۹
تفاوت تبدل صور و فساد صور (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۵)۰۰:۵۹:۵۱
امکان استعدادی بر مبنای جسمانی و روحانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۶)۰۰:۵۴:۰۰
سلسله طولی عوالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۷)۰۰:۵۲:۰۲
استعدادهای رسیدن به تکامل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۸)۰۰:۴۳:۰۱
امکان ذاتی مفارقات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۹)۰۰:۵۱:۱۴
تعلقات تکمیلی و استعدادی نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۰)۰۰:۴۵:۰۳
حدود ماهیت وجودی نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۱)۰۰:۵۹:۱۳
رابطه ی بین وجود و احکام اولیه موجودات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۲)۰۰:۵۲:۳۰
بررسی شبهات عرفانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۳)۰۱:۰۰:۴۴
میزان انتظار منتظران ظهور (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۴)۰۰:۴۵:۵۵
مرگ در موجودات مادی و غیر مادی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۵)۰۱:۰۲:۲۳
ارتباط وجودی جان و تن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۶)۰۰:۳۹:۵۵
به کمال رسیدن نفس ناطقه توسط بدن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۷)۰۰:۴۶:۲۸
وجوه جسم بودن بدن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۸)۰۰:۴۴:۵۹
بدن،نفس تجسم یافته (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۹)۰۰:۴۶:۴۲
چگونگی بوجود آمدن نفس ناطقه انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۰)۰۰:۵۱:۵۱
جامعیت علت در مقابل معلول (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۱)۰۰:۵۲:۲۳
اثبات وجود علت مفارق عقلی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۲)۰۱:۰۳:۰۷
شرح موجود ناطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۳)۰۰:۵۳:۲۲
تشخیص جعلی و غیر جعلی بودن روایات بوسیله ی قرآن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۴)۰۰:۴۸:۰۳
نتیجه ی سلطانی شدن قوای عقل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۵)۰۰:۵۴:۵۹
تساوی نفس و جسم عالی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۶)۰۰:۵۸:۳۰
وجه اشتراک جنس در منطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۶۷)۰۰:۳۱:۱۱
قابلیت های مواد (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۸)۰۰:۴۴:۱۱
اطلاق لفظ قوه به نفس ۰شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۹)۰۰:۴۷:۵۳
ماهیت جسم مادی بالاراده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۰)۰۰:۴۰:۴۶
انواع صفت های نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۱)۰۰:۳۴:۲۴
زندگی ممتد حیات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۲)۰۰:۴۵:۴۴
زندگی آل الله و اهل الله (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۳)۰۰:۳۴:۲۹
وجوه حیات از نظر ملا صدرا (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۴)۰۰:۴۴:۱۹
نظام سلسله ی طولی و سلسله ی عرضی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۵)۰۰:۴۸:۲۹
تنزیل تدریجی و انزال دفعی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۶)۰۰:۵۴:۳۱
شئون آیات عالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۷)۰۰:۴۴:۱۹
حدود صفات انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۸)۰۰:۵۲:۵۲
عالم آفاق و انفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۹)۰۰:۴۰:۵۸
عالم غیب و عالم عین (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۰)۰۰:۳۱:۱۹
مفارق بودن نفس ناطقه ی انسان (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۱)۰۰:۳۶:۳۲
الفاظ کلی منطقی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۲)۰۰:۳۶:۲۱
حداقل مبنای باب علم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۳)۰۰:۵۵:۲۹
صور معقوله ی جسم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۸۴)۰۰:۴۴:۲۲
بسیط بودن صور علمیه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۵)۰۰:۵۳:۰۳
وابستگی های نفس وبدن به یکدیگر (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۶)۰۰:۴۵:۰۸
علم فکری به ذات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۸۷)۰۰:۴۴:۰۶
احکام تجرد نفس ناطقه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۸۸)۰۰:۴۲:۴۵
مُدرک بالذات و مُدرک بالعرض (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۹)۰۰:۳۸:۴۷
تقابل تضاد در غلم منطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۰)۰۰:۴۳:۵۰
تناقض در علم منطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۱)۰۰:۴۴:۰۸
ممکن موجود و ممکن معدوم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۲)۰۰:۴۸:۰۳
ویژگی های طرفین تقابل عدم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۳)۰۰:۵۶:۲۴
آیا ماده مبدا نفس است؟ (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۴)۰۰:۵۸:۱۷
زمان تحقق پیدا کردن نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۵)۰۱:۰۰:۴۰
حادث شدن بدن،حادث شدن نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۹۶)۰۰:۵۴:۳۸
قوه ی عاقله ی بالفعل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۹۷)۰۰:۵۲:۳۰
واسطه بودن عالم مافوق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۸)۰۱:۰۱:۵۸
صفات ذاتی و صفات عرضی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۹)۰۱:۰۱:۳۶
مراتب وادی ادراک (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۰)۰۱:۰۳:۱۲
اتحاد وجودی و وحدت عددی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۱)۰۰:۴۶:۳۷
موجود مجرد گمراه کننده در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۲)۰۱:۰۲:۰۶
تکامل نفس پس از مفارقت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۳)۰۰:۵۰:۰۶
نفس قدسی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۴)۰۰:۴۶:۴۲
برانگیخته شدن علم غیب (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۵)۰۰:۵۵:۰۳
غالب شدن صور علمیه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۶ )۰۰:۴۹:۴۴
حقایق عقلی و حقایق ماورای طبیعت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۷)۰۰:۴۹:۱۳
معلومات تصوری و غیر تصوری (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۸)۰۰:۴۸:۲۴
قیاس متغیر و حادث (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۹)۰۰:۵۸:۰۷
مشخصات افعال صادره از ممکنات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۰)۰۰:۵۹:۱۸
فکر کردن حامی تجلی صورت غیب(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۱)۰۰:۴۸:۱۷
متغیر بودن عالم غیب(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۲)۰۱:۰۰:۲۰
حقیقت اعطای صورت علمیه به نفس(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۳)۰۱:۰۱:۲۳
اشکال قیاس در علم منطق(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۴)۰۰:۵۹:۰۸
مقبولات قرآن(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۵)۰۰:۲۴:۰۰
شرح جدال احسن(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۶)۰۱:۰۱:۴۰
مغالطه و قیاس(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۷)۰۰:۵۰:۳۱
مشهورات ومقبولات(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۱۸)۰۰:۵۱:۵۶
وهمیات ( مقدمات غیر برهان )(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۱۹)۰۰:۵۱:۴۴
وهمیات،قیاس،مغالطه(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۰)۰۰:۴۰:۴۷
دلایل ترحم و تنفر در شعر(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۱)۰۰:۴۶:۲۸
برهان، دلیل پذیرفته شدن حرف انبیا(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۲)۰۰:۴۰:۱۹
قضیه مقدمه ی قیاس(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۳)۰۱:۰۰:۰۲
پیدا کردن موضوع و محمول در قضایا(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۴)۰۰:۴۲:۲۸
شرح شکیات در راستای موضوع و محمول(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۵)۰۰:۵۹:۳۱
چگونگی تشخیص برهان(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۶)۰۱:۱۹:۵۵
اثبات سلسله ی برهان در علم منطق(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۷)۰۱:۱۲:۰۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۲۸ – تعریف قضیه محصور۰۰:۴۵:۳۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۲۹ – بررسی حسب کم و کیف۰۰:۵۵:۴۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۰ – حجت و اقسام آن۰۰:۳۹:۳۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۱ – شرایط انتاج حد وسط صغری و کبری۰۰:۴۳:۱۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۲ – علم منطق میزان سنجش فکر صحیح۰۰:۴۸:۵۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۳ – تعریف علم منطق و اقسام آن۰۰:۵۰:۳۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۴ – بررسی قیاس و اقسام آن۰۰:۵۴:۵۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۵ – قضیه ی نقض و تناقض۰۰:۵۵:۲۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۶ – عکس نقیض در منطق۰۰:۴۸:۰۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۷ – منطق و سالبه و موجبه۰۰:۵۰:۲۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۸ -منطق و سالبه کلیه۰۰:۵۵:۴۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۹ – حساسیت اجسام در منطق۰۰:۵۱:۵۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۰۰۰:۵۱:۴۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۱ – معرفت نفس۰۰:۵۸:۱۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۲ – فوائد مطالعه در آفاق و انفس۰۰:۴۰:۰۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۳ – بررسی نفس ناطقه انسانی۰۰:۵۷:۲۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۴ – تعریف نفس و روح۰۰:۴۱:۵۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۵ – بررسی و شناخت انواع مزاج۰۰:۵۵:۱۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۶ – شرح قوای روح حیوانی۰۰:۵۰:۳۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۷ – اطلاقات واژگان۰۰:۵۷:۰۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۸ – روح بخاری و تعابیر آن۰۰:۴۷:۴۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۹ – صحیفه کامله ی الهی۰۰:۴۷:۰۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۰ – فلسفه به چه معناست؟۰۱:۰۰:۲۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۱ – شناخت ذوق و علم ذوقی۰۰:۴۹:۵۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۲ – رابطه فکر و ذکر با یکدیگر۰۰:۵۸:۳۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۳ – رابطه علم و حس با یکدیگر۰۰:۴۴:۱۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۴ – تفسیر حقیقت دریابنده علم و دانایی نفس۰۰:۵۳:۵۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۵ – ارزش تکوینی انسان۰۰:۴۵:۲۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۶ – معلوم و محسوس به ذات۰۰:۴۱:۱۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۷ – آیا علم و حس مستقلا مدرک اند؟۰۰:۵۷:۴۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۸ – شناخت قوای انسانی و حیوانی۰۰:۴۴:۰۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۹ – بررسی انواع نفس۰۰:۵۱:۳۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۰ – آثار ظاهری مراتب موجودات۰۰:۵۱:۰۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۱ – آثار نفس و ارتقاو تکامل انسانی۰۱:۰۰:۳۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۲۰۰:۵۰:۱۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۳ – چگونگی رسیدن به ارتقاء روحی۰۰:۴۸:۳۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۴ – چگونگی تحقق علوم بنیادی۰۰:۵۲:۳۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۵ – تعلق و ارتباط نفس به اشیاء۰۰:۵۳:۳۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۶ – تعلقات نفس۰۰:۵۰:۲۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۷ – تجرد نفس ناطقه۰۰:۴۲:۱۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۸ – ارتباط نفس با بدن۰۰:۴۰:۲۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۹ – صحت عرض به عرض۰۰:۳۸:۴۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۰ – شناخت قوای نفس۰۰:۴۷:۱۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۱ – عالم حس۰۰:۵۶:۵۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۲ – مراتب نازله نفس۰۰:۴۳:۲۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۳۰۰:۵۰:۵۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۴ – معرفت نفس و آثار آن۰۰:۴۶:۱۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۵ – رابطه روح و نفس ناطقه۰۰:۳۹:۵۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۶ – حق شناسی۰۰:۵۶:۴۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۷ – مسئله انقطاع روح۰۰:۴۹:۵۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۸ – جایگاه نفس۰۰:۴۴:۰۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۹ – لذت بردن از درک۰۰:۵۲:۵۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۰ – صورت و سیرت۰۰:۴۴:۱۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۱ – مراتب نباتات۰۰:۴۶:۱۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۲ – مقام فناء فی الله۰۰:۴۸:۴۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۳ – تفسیر نگارستان هستی۰۰:۳۳:۰۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۴ – امکان و ممکن اشرف۰۰:۴۹:۱۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۵ – رابطه و سنخیت علت و معلول۰۰:۴۵:۲۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۶ – مراتب وجودی انسان۰۰:۴۷:۲۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۷ – اعیان ثابته۰۰:۴۷:۵۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۸ – ماهیت انسان و عوارض مشخصه خارج از ماهیت۰۰:۵۵:۱۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۹ – تجرد و تنزل روح۰۰:۴۷:۱۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۰ – عالم خواب و رویا و شرایط تعبیر خواب۰۰:۵۸:۵۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۱ – لوازم لطفیه و قهریه۰۰:۵۲:۰۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۲ – تعبیر خواب از زبان حضرت یوسف(ع)۰۰:۵۸:۳۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۳ – بررسی مسئله تجسم اعمال۰۰:۴۱:۳۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۴ – بررسی تجسم اعمال مثالی۰۰:۵۴:۳۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۵ – انسان نفسی و عقلی۰۰:۴۱:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱ – بررسی شرایط یک عید حقیقی۰۱:۰۱:۳۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲ – معرفت نفس۰۰:۵۸:۰۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳ – بررسی معرفت نفس ناطقه انسانی۰۱:۰۱:۴۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴ – بررسی مسئله آفرین به حق انسان۰۱:۰۱:۴۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵ – رابطه انسان با نظام هستی در راستای معرفت نفس۰۱:۰۰:۴۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶ – معرفت و شناخت فکری و شهودی۰۱:۰۰:۴۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷ – رابطه معرفت نفس با معرفت رب۰۱:۰۱:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸ – رمز عرفان عملی۰۰:۴۷:۵۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹ – علم و ادراک۰۰:۵۸:۴۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰ – بررسی علم حسی به موجودات۰۱:۰۳:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱ – توحید صمدی۰۰:۳۳:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲ – فراگیری کلیات علم و عرفان۰۱:۰۱:۳۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳ – کیفیت وجودی اشیاء۰۰:۵۹:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴ – بررسی و شناخت مراتب موجودات۰۰:۵۷:۳۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵ – آثار و افعال مراتب موجودات۰۰:۵۶:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶ – موجودات حسی۰۰:۵۸:۲۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷ – بررسی فنون منطق۰۰:۵۷:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸ – فلسفه حقیقت و واقعیت۰۰:۵۷:۴۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹ – خطاهای ادراکی۰۱:۰۲:۱۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۰ – حقیقت و ماهیت انسان و جهان۰۱:۰۱:۱۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۱ – معنا و مبنا وجود و عدم۰۱:۰۲:۳۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۲ – آیا میتوان گفت هیچ موجود است؟۰۱:۰۱:۵۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۳ – بررسی غیر متناهی بدن عالم وجود۰۰:۴۸:۰۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۴ -بررسی حق یکی از اسماء الهی۰۰:۵۷:۳۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۵ – رابطه موجودات عالم با حقیقت۰۰:۵۶:۴۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۶ – حقایق فکری بشر۰۰:۵۷:۰۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۷ – ستاره های فلکی۰۱:۰۰:۰۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۸ – بررسی مسئله عادت۰۰:۵۹:۲۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۹ – ولادت انسان و معرفت نفس۰۱:۰۲:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۰ – طهارت۰۰:۵۴:۳۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۱ – انقلاب قلبی و انقلاب نفس ناطقه انسانی۰۰:۴۸:۲۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۲ – بررسی مسئله خروج از عادت۰۰:۵۹:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۳ – طرق خروج از عادت۰۱:۰۱:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۴ – من کیستم؟ (بررسی نفس در دروس معرفت نفس)۰۰:۵۵:۴۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۵ – فکر و محدوده تفکر۰۰:۵۲:۴۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۶ – مسئله حرکت در مقام۰۰:۵۰:۴۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۷ – تجلی مقام توجهات عرفانی۰۱:۰۲:۰۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۸ – بافت حالات انسان۰۰:۵۶:۵۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۹ – کثرت و وحدت۰۰:۴۴:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۰ -نهوه ی ارتباطات موجودات با یکدیگر۰۰:۵۳:۰۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۰ -نحوه ی ارتباطات موجودات با یکدیگر۰۰:۵۸:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۲ – آثار پیوستگی اشیاء نظام۰۱:۰۲:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۳ – نقد نقص در نظام۰۰:۵۵:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۴ – تلالو مشرقیه۰۰:۵۰:۴۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۵ – مسئله توجه در نماز۰۰:۵۱:۵۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۶ – تاثیر شناخت ظاهر و باطن نظام۰۰:۵۵:۰۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۷ – تعبیری از موجودات هدف دار در جهان۰۰:۵۲:۰۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۸ – مبانی فهم معارف الهی۰۰:۵۴:۳۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۹ – مسیر تحصیل کمال نفسانی۰۰:۵۷:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۰ – شانیت و استعداد به دست آوردن کمال در هر موجود۰۰:۵۱:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۱ – حکت استکمالی۰۰:۵۲:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۲ – بررسی کتاب المظاهرالاهیه۰۱:۱۷:۲۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۳ – رشد از نفس به سوی کمال۰۱:۰۲:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۴ – بازی گری قوه ی خیال۰۱:۱۶:۰۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۵ – نفس مدیر جسم۰۱:۰۰:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۶ – شناخت قوای وجودی انسان۰۰:۵۶:۵۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۷ – نگرشی بر کلمات وجودی عالم۰۱:۰۲:۳۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۸ – جایگاه علم در نظام هستی۰۰:۴۹:۰۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۹ – تقسیم عالم به سه بخش۰۰:۵۰:۵۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۰ – تفاوت در سطح ذات۰۰:۵۱:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۱ – دید انسان در مقام شهود۰۰:۴۷:۳۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۲ – تاثیر دید راست بین۰۰:۵۳:۵۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۳ – راه دست یابی به کمال صعودی۰۰:۴۷:۳۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۴ – معانی خیر و شر۰۰:۴۹:۵۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۵ – شرح اداره کارخانه عظیم وجود۰۰:۵۳:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۶ – نظام تکوین۰۰:۵۷:۵۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۷ -مسئله خلق موجودات به بهترین شکل ممکن۰۰:۵۳:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۸ – اساس معرفت نفس بر وجود۰۰:۵۶:۳۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۹ – توفیقات اسماءالله۰۱:۰۰:۵۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۰ – نظام تکوین در متن خارج۰۰:۵۸:۵۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۱- راه رسیدن به توحید الهی۰۰:۴۷:۴۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۲ – به وجود آمدن خیر و شر از قیاس۰۱:۰۳:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۳ – ظهور حضرت حجت، سر نظام هستی۰۱:۰۳:۴۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۴ – بررسی مسئله شر در نظام هستی۰۰:۵۷:۵۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۵ – خیر و شر از دیدگاه علمی۰۰:۵۱:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۶- خیر و شر در وجود هر انسان۰۰:۵۳:۳۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۷- کمال هر انسان در چیست؟۰۱:۰۲:۰۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۸ – نظم و نظام عالم۰۱:۰۲:۰۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۹ – قناعت در نیاز های نفس۰۱:۰۷:۰۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۰ – بررسی مسئله شرح صدر۰۰:۵۷:۳۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۱ – طریق حرکت به سوی مقصود۰۰:۵۵:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۲ – حرکت و سیر تدریجی الوجود۰۰:۵۳:۴۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۳ – بررسی امور آنی الوجود۰۰:۴۳:۴۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۴ – بررسی حرکت نقلی و انتقالی۰۰:۴۰:۲۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۵ – معنا و مبنا حرکت عام و خاص۰۰:۵۷:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۶ – شناخت ارکان حرکت۰۰:۵۶:۲۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۷ – بررسی حرکت جوهری۰۰:۵۸:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۸ – راه رسیدن به ماوراء طبیعت۰۱:۰۱:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۹ – تاثیر و هیئت حرف۰۰:۵۱:۱۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۱ – مغایرت و مباینت نفس و بدن۰۰:۵۲:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۲ – معرفت نفس انسان۰۱:۰۴:۰۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۳ – سیره سیر علمی و عملی۰۰:۵۷:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۴ – حقیقت نفس ناطقه۰۰:۵۹:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۵ – اثبات غیریت نفس و بدن۰۰:۵۹:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۶ – انقطاع ذاتی نفس۰۱:۰۰:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۷ – ادراکات حسی و شئونات بدنی هر شخص۰۰:۵۸:۳۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۸ – بررسی قسم غیر مسمای اسم۰۰:۵۵:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۹ – نحوه ی ارتباط نفس با بدن۰۱:۰۱:۴۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۰ – تباین وصفی منطق۰۱:۰۲:۳۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۱ ج- رابطه من وتن انسان۰۱:۰۱:۴۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۲ – مراتب نازله تا عالیه انسان۰۰:۵۰:۵۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۳ – کار تن چیست؟۰۰:۵۹:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۴ – بقای نفس و تن۰۱:۰۱:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۵ – کیفیت تکوین تن و من نفس۰۰:۵۸:۵۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۶ – شناخت ابتدایی ترین ادراک انسان۰۰:۵۶:۱۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۷ – چگونگی رسیدن از قوه به فعلیت۰۱:۰۲:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۸ – انواع حقیقت وجودی انسان۰۰:۵۷:۰۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۹ – ارتباط وجودی من و بدن۰۰:۵۷:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۰ – من و هویت انسان۰۰:۳۸:۵۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۱ – هویت و من ثابت هر انسان۰۰:۵۹:۵۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۲ – شخصیت واحد نظام هستی۰۱:۰۷:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۳ – جایگاه مباحثه و انتقالات علمی۰۰:۵۳:۱۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۴ – تعلق استکمالی نفس به بدن۰۰:۵۷:۵۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۵ – مقصود از معاد جسمانی۰۰:۵۴:۲۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۶ – شانیت و جایگان بدن۰۱:۰۰:۰۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۷ – معنای لغوی لفظ انسان۰۱:۰۲:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۸ – فهم و شعور گوهر نفس۰۱:۰۱:۴۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۹ – آشنایی با سه قسم از اسماء الهی۰۰:۵۵:۲۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۰ – صورتگری انسان۰۱:۰۱:۲۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۱۰۰:۴۹:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۲ – معرفت وجودی موجودات۰۰:۵۸:۳۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۳ – اصول اعتقادات کلامی۰۰:۵۸:۵۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۴ – چه نیرویی موجودات را از نقص به سوی کمال حرکت میدهد؟۰۰:۵۵:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۵ – حقیقت شئون نظام هستی۰۰:۵۰:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۶ – ارزش و جایگاه عید فطر۰۰:۴۸:۱۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۷ – بررسی قوای نفس ناطقه انسانی۰۰:۵۳:۱۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۸ – بررسی قوه ی مصوره نفس۰۰:۵۱:۰۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۹ – آثار بعثت پیامبران۰۰:۵۵:۳۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۰ – بررسی پیوستگی نظام۰۰:۵۷:۵۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۱ – بررسی نظام توحیدی۰۰:۵۹:۰۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۲ – فعلیت قوا در نفس۰۰:۵۴:۴۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۳ – بررسی نفس در مقام وحدت۰۰:۵۹:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۴ – عامل هویت انسان چیست؟۰۱:۰۱:۵۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۵ – بررسی صورتگری انسان توسط رب۰۱:۰۰:۰۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۶ – قوه ی تصور و صورتگری نطفه۰۰:۵۹:۴۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۷ – نحوه ی تصور اجمالی۰۱:۰۰:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۸ – کمال نفسی علم۰۰:۴۹:۴۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۹ – آیا انسان با حق تعالی تشابه دارد؟۰۰:۵۱:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۰ – تقرب به حق تعالی۰۰:۵۲:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۱ – به فعلیت رسیدن نطفه۰۰:۳۱:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۲ – حرکت موجودات از نقص به سوی کمال۰۰:۵۹:۴۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۳ – بررسی اواع قیاس۰۰:۵۲:۰۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۴ – بررسی منشا آثار وجودی نفس۰۰:۵۸:۳۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۵ – شناخت ظرف وجودی روح و جسم۰۰:۴۹:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۶ – تشابه غذا و مغتذی۰۰:۵۵:۲۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۷ – مراتب شخصیت انسان۰۰:۴۴:۵۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۸ – آداب غذاخوردن۰۰:۳۸:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۹ – جایگاه شهید و درجه رفیع شهادت۰۰:۴۹:۳۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۰ – نحوه ی غیریت نفس با بدن۰۰:۵۳:۱۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۱ – طرق تحصیل علم۰۰:۵۱:۰۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۲ – ادراکات و تجرد علم۰۰:۵۸:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۳ – معنای انسان از دید منطق۰۰:۵۲:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۴ – مفاهیم کلی مرسل بدن۰۰:۲۶:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۵ – بررسی ظرف علم وجود انسان۰۰:۵۵:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۶ – شناخت ادراک حسی اشخاص۰۰:۵۵:۲۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۷ – حقیقت توحید صمدی۰۰:۳۷:۲۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۸ – بررسی ظرف علم از ماوراء طبیعت۰۰:۴۶:۳۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۹ – بررسی مراحل قیاس۰۰:۵۹:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۰ – شناخت حقایق ماوراء طبیعت۰۰:۴۸:۲۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۱ – صورت جسم مکمل صورت نوعیه۰۰:۴۸:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۲ – تاثیر و قدر صورت نوعیه۰۱:۱۰:۱۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۳ – شناخت اجزاء تشکیل دهنده جسم۰۰:۴۶:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۴ – بررسی اجزاء باالقوه و بالفعل۰۰:۵۳:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۵ – آثار شناخت مبدا طبیعت۰۱:۰۱:۰۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۶ – کیفیت خلق نظام هستی۰۰:۳۹:۰۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۷ – بررسی عرض ذاتی۰۰:۴۹:۳۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۸ – مبدا تکوین نظام هستی۰۰:۴۴:۵۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۹ – غیر قابل تقسیم بودن ذرات در خارج۰۰:۵۱:۱۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۰ -شناخت اجزاء لایتجزا۰۰:۵۵:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۱ – بررسی کره در سطوح مستوی۰۰:۵۱:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۲ – شناخت مقادیر متساوی تشکیل دهنده زمین۰۰:۵۹:۰۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۳ – شناخت اشکال پنج گانه عناصر۰۰:۴۷:۳۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۴ – چگ.نگی بقاء نسل۰۰:۵۶:۴۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۵ – چگونگی تکوین عالم۰۰:۵۵:۳۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۶ – شرح و جودی عالم چیست؟۰۰:۵۹:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۷ – فضائل اربعین حسینی۰۰:۵۹:۴۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۸ – وجوب ذاتی فوق زمان و مکان۰۰:۵۲:۰۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۹ – بررسی حالت تجرد ماده۰۰:۵۴:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۰ – شناخت مذهب مادی علیتی۰۰:۵۷:۳۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۱ – انقسام علم حصولی۰۰:۴۹:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۲ – شناخت ادراک حسی۰۰:۵۲:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۳ – حرکت استکمالی اشیاء۰۱:۰۰:۱۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۴ – بهره گیری از باطن ولایت اهل بیت(ع)۰۱:۰۱:۲۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۵ – ادراک صور خیالیه۰۰:۵۶:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۶ – بررسی برهان هایی پیرامون تجرد نفس۰۰:۴۸:۵۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۷ – آثار شناخت حقایق وجودی حضرت حجت (عج)۰۰:۴۶:۰۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۸ – گوهر قوه ی عاقله انسانی۰۰:۵۵:۵۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۹ – بررسی مفهموم جسم۰۰:۳۸:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۰ – عامل درک و شناخت الفاظ و معانی۰۰:۵۵:۲۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۱ – آثار تصور معنا و مفهوم انسان۰۰:۵۶:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۲ – بررسی وحدت عددی۰۰:۵۱:۵۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۳ – تحقق عین وجود افراد۰۰:۵۸:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۴ – مراتب و شئون تکاملی نفس۰۱:۰۳:۱۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۵ – مدخل در عرفان۰۰:۴۲:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۶ – دلیل مبرا شدن نفس از ماده۰۰:۵۱:۲۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۷ – صور عقلیه کلیه۰۰:۵۷:۰۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۸ – صور قوه ی خیال۰۰:۵۲:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱ – خودشناسی از طریق معرفت نفس۰۰:۴۴:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲ – آیا در جهان حقیقت وجد دارد؟۰۰:۵۱:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳ – بررسی صور خیالیه۰۰:۵۱:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۰۰:۴۷:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵ – تفسیر مراتب عالم۰۰:۴۰:۰۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶ – ادراک حسی چیست؟۰۱:۰۰:۰۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷ – ویژگی های نطفه انسان۰۰:۵۹:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸ – بررسی سر عملی یک سالک۰۱:۰۲:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹ – معجزه و بیداری نفس۰۰:۵۱:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰ – کمال در راستای معرفت نفس۰۰:۵۱:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱ – انواع نظام۰۰:۲۴:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲ -اثبات هویت با صور خیالیه۰۰:۵۴:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳ – هویت و حقیقت انسان۰۰:۵۱:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۰۱:۰۵:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۰۰:۳۷:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶ – هویت و حقیقت انسان۰۱:۰۱:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷ -قوه ی خیال، یکی از قوای نفس۰۰:۴۲:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸ -بررسی رساله صد کلمه۰۰:۴۱:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹ -قوای وحدت نفس۰۰:۴۴:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰ -رابطه روح با بدن مادی۰۰:۴۸:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱ -نفس در مرتبه قوه ی خیال۰۰:۴۷:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲ -استدلال تجرد روح۰۰:۴۱:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳ -استقرار در کثرت ماده۰۰:۴۴:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه۲۴ -تجرد نفس در ماده۰۰:۲۵:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۵ -رابطه نفس با بدن مثالی۰۰:۴۲:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۶ -رابطه وحی با کمال۰۰:۴۷:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۷ -بدن مثالی معصوم۰۰:۳۴:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۸ -علم ذات به ذات نفس ناقطه۰۰:۳۰:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۹ -انواع خواب و حکم تعبیر آن ها۰۰:۲۲:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۰ -آثارتوجه به نظام هستی۰۰:۵۸:۴۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۱ -بررسی خواب مغناطیسی۰۰:۳۸:۴۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۲ -صورت ظاهری خواب و رویا۰۰:۳۷:۵۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۳ -تجرد نفس از ذات۰۰:۳۹:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۴ -بررسی مرحله ادراک نفس۰۰:۴۰:۰۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۵ -کار قوه ی خیال چیست؟۰۰:۴۶:۱۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۶ -نفس انسان در رابطه با موجودات بیرون۰۰:۳۷:۲۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۷ -ادله پنج گانه بر تجرد نفس ناطقه۰۰:۴۱:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۸ -شئون و قوای نفس۰۰:۵۴:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۹ -بررسی حق خلق۰۰:۵۶:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۰ -علم انسان ساز است.۰۰:۴۸:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۱ -وسائل دست یابی به فیض الهی۰۰:۴۸:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۲ -رابطه نفس با بدن مثالی۰۰:۴۹:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۳ -بررسی شان وجودی انسان۰۰:۵۴:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۴ -انشاء بدن مادی توسط نفس۰۰:۵۰:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۵ -مغایرت نفس با بدن۰۰:۴۶:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۶ -بررسی مقام های غیبی۰۰:۵۳:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۷ -بررسی تمایز سرشت افراد۰۰:۴۲:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۸ -صورت معقوله نفس۰۰:۵۱:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۹-انواع عقل از نظر منطق۰۰:۵۲:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۰ -آثار کثرت عقول و استعداد۰۰:۵۶:۰۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۱ -کار قوه ی خیال چیست؟۰۰:۵۰:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه۵۲ -شناخت قوا و آلات نفس۰۰:۳۳:۲۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۳ -بررسی اطوار وجودی انسان۰۰:۴۸:۳۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۴ -فواید تجرد قوه ی خیال۰۰:۴۴:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۵ -تجرد برزخی قوه ی خیال۰۰:۴۸:۳۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۶-حلول نفس۰۰:۵۲:۵۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۷ -جوهره ی انسان ساز۰۰:۵۲:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۸ -توسل و تجسم۰۰:۴۵:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۹ -بررسی طبیعیات فلسفه۰۰:۵۴:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۹ -بررسی طبیعیات فلسفه۰۰:۵۴:۱۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۱ -اشکال جزئیه صورخیال۰۰:۴۹:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۲ -کمالات وجودی نفس ناطقه۰۰:۵۴:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۳ -مظاهر عقل کل۰۰:۴۷:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۴ -انقطاع وهم۰۰:۵۸:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۵ -بررسی موجود مجرد عقلی۰۰:۳۸:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۶ -حمکت عملی و نظری۰۰:۵۱:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۷ -نسبت و نسبیت۰۰:۵۸:۵۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۸ -چگونگی نقش بستن قوه ی خیالیه۰۰:۴۴:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۹ -صور علاقه۰۰:۴۷:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۰ -قالبیت شی نسبت به قوه۰۰:۴۵:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۱ -شی ء و قوه ی خیال۰۱:۰۰:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۲ -تجرد ظرف علم۰۰:۴۴:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۳ -لذات جسمانیه۰۰:۴۵:۲۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۴ -دلیلی بر تجرد نفس۰۰:۳۷:۱۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۵ -دلیل تجربی تجرد نفس۰۰:۴۰:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۶ -کار حواس ظاهری پنج گانه چیست؟۰۰:۵۰:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۷ -شناخت انتقالات نفس۰۰:۴۶:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۸ -تعلق امر وجودی به امر معدوم۰۰:۵۷:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۹ -آثار تکوینی تجرد بر جسم۰۰:۵۱:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۰ – معرفی کتب پیرامون اثبات معرفت نفس۰۰:۴۷:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۱ – شرحی از معرفت نفس۰۰:۵۷:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۲ – حقیقت معارف الهی۰۰:۴۳:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۳ – بررسی مسئله تقدم علت و معلول۰۰:۴۸:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۴ – بررسی اقسام تقدم۰۰:۵۹:۳۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۵ – اقسام و طبیعیات فلسفه۰۰:۴۵:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۶ – چگونگی رسیدن موجودات از قوه به فعل۰۰:۵۴:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۷ – شناخت قوای شئون نفس۰۰:۴۳:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۸ – ارتباط بین نفس و بدن از چه نوع ارتباطی است؟۰۰:۴۷:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۹ – بررسی نفس نسبت به بدن۰۰:۴۹:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۰ – استدلال بر تجرد و جوهریت نفس۰۰:۴۶:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۱ – خواص نفسانی در مرتبه ظاهر۰۰:۴۶:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۲ – شناخت قوه ی ادراک کلیات۰۰:۴۰:۱۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۳ – تفاضل نفوس۰۰:۴۶:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۴- مدرک کننده کیست؟۰۰:۴۴:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۵ – حقیقت ادراک۰۰:۵۶:۴۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۶ – شناخت ادراک جنبی موجودات۰۰:۴۹:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۷ – مالکیت انسان۰۱:۰۰:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۸ – شناخت حواس پنج گانه ظاهری۰۱:۰۱:۰۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۹ – بررسی منشاء ظاهری نفس۰۰:۵۵:۵۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۰ – تصور و تصدیق علم۰۰:۵۶:۵۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۱ – مبنای نفس معلوم بالعرض۰۱:۰۰:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۲ – نسبت نفس با مادون و مافوق۰۰:۵۶:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۳ – تاثیر وجود فعلی نفس۰۰:۵۱:۱۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۴ – قرب و بعد در مقام ادراک۰۱:۰۱:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۵ – صور صوت۰۱:۰۰:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۶ – فضائل اخلاقی علامه طباطبایی۰۰:۵۱:۱۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۷ – آثار شوق و انتظار فرج۰۰:۴۵:۴۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۸ – اسناد افعال به نفس۰۱:۰۰:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۹ – مرثیه سرایی۰۰:۵۵:۰۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۰ – افعال نفس۰۱:۰۰:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۱ – بررسی مسئله تشبیه و اقسام آن۰۰:۴۳:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۲ – مسئله قسمت پذیری جسم۰۰:۵۴:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۳ – آیا جسم جوهر است ؟۰۰:۵۱:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۴ – تجرد ظرف علم۰۰:۴۳:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۵ – شئونات غیر متناهیه نفس۰۱:۰۰:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۶ – تجرد برزخی قوه ی خیال۰۰:۴۹:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۷ – بررسی مسئله تنزل موجودات۰۰:۵۷:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۸ – بررسی تجرد محض قوه ی عقل۰۰:۴۶:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۹ – قوه ی متخیله۰۰:۵۵:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۰ – اشکال و صور درونی موجودات۰۱:۰۵:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۱ – اثبات قوه ی حس مشترک۰۰:۵۲:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۲ – سرشت قوه ی خیال بر تصویر معانی۰۰:۴۹:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۳ – بررسی اقسام درک در محسوسات۰۰:۳۶:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۴ – محسوسات معلوم بالعرض۰۰:۳۹:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۵ – نطفه، مخرج حیات۰۰:۵۳:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۶ – اقسام تقدم و تاخر نفس۰۰:۴۵:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۷ – آیا روح بر بدن مقدم است؟۰۰:۵۶:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۸ – مفهوم فاعل تام۰۰:۵۵:۴۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۹ – علت تقدم ماده بر نفس۰۰:۵۶:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۰ – بررسی تقدم روح بر بدن۰۰:۲۳:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۱ – تکوین نطفه۰۰:۴۶:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۲ – استعدادهای نهفته در نطفه انسان۰۰:۴۷:۰۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۳ – شانیت موجودات۰۰:۵۰:۴۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۴ – معرفت نفس، کلید دیگر معارف الهی۰۰:۳۰:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۵ – وحدت عددی۰۱:۰۱:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۶ اتحاد عمل و عامل۰۰:۵۴:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۷ – اتحاد عاقل و معقول۰۰:۵۶:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۸ – راه گشودن درهای عوالم وجودی۰۰:۵۹:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۹ – تفقه و تدبر در دین۰۰:۴۴:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۰ – حقایق وجودی فلسفه و عرفان۰۰:۴۸:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۱ – ایجاد موعد بر روح۰۰:۴۶:۰۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۲ – شناخت موجود مجرد عقلی۰۰:۴۸:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۳ – انواع مرگ۰۰:۵۵:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۴ – اطوار وجودی انسان۰۰:۴۶:۲۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۵ – چگونگی رشد عقل و نفس۰۰:۴۹:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۶ – اسناد افعال نفس۰۰:۴۳:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۷ – بررسی نفس جسمانی۰۰:۳۵:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۸ – تاثیر پذیری حقیقت انسان۰۰:۴۴:۵۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۹ – تکامل جوهری نطفه۰۰:۵۶:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۰ – نزول علم و وحی۰۰:۴۳:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۱ – حرکت جوهری جسم و ماوراء جسم۰۰:۴۸:۵۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۲ – اسماء الله و اثبات توحید۰۰:۴۶:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۳ – بیان هایی از نقس ناطقه۰۰:۵۷:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۴ – شناخت فعلیت محض۰۰:۵۶:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۵ – رابطه بدن با هویت انسان۰۰:۴۱:۲۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۶ – صور علمیه عقلی۰۰:۵۹:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۷ – طبیعت ذاتی ماده۰۰:۵۴:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۸ – نظر مادیون در باره عالم ماده۰۰:۵۰:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۹ – شعور و آگاهی نفس انسانی۰۰:۵۹:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۰ – چگونگی حصول عرفان واقعی۰۰:۴۳:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۱ – فراگیری الهیات۰۰:۵۰:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۲ – جسمانیه القدوس بودن نفس۰۱:۰۰:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۳ – رابطه ی قوا و حالات انسان۰۰:۵۰:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۴ – حواس وسیله ارتباط نفس ناطقه با خارج۰۰:۵۶:۲۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۵ – شهود نفس ناطقه۰۰:۵۸:۰۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۶ – مراحل ادراک۰۰:۵۴:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۷ – بررسی اقسام اجسام۰۰:۴۸:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۸ – بدن قائم به نفس۰۰:۵۹:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۹ – قائم به ذات بودن موجودات مجرد۰۰:۴۶:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۰ – چگونگی رسیدن به فعلیت۰۰:۴۹:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۱ – دلائل اطلاق شده بر برهان علم۰۰:۴۲:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۲ – فرق برهان علمی و برهان علنی۰۰:۴۵:۳۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۳ – الفاظ برای معانی اشیاء خارج۰۱:۰۰:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۴ – حکم انواع صور موجودات۰۰:۴۸:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۵ – مسیر تبیین معرفت نفس۰۰:۴۷:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۶ – آثار شناخت عالم وجود۰۰:۵۳:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۷ – آثار کنترل نفس۰۰:۵۱:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۸ – شناخت امور ادراکی که دلالت بر نفس میکند.۰۰:۵۵:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۹ – صورت ماده در خارج۰۰:۵۲:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۰ – تفاوت موجودات عقلی با موجودات حسی۰۰:۵۰:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۱ – اجزاء فلسفه حقیقی۰۰:۵۳:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۲ – چگونگی دست یابی به عدالت۰۰:۴۴:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۳ – مسئله فکر در اصطلاح منطق۰۰:۴۶:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۴ – شانیت درس و بحث۰۰:۵۲:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۵ – حقیقت موت۰۰:۵۱:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۶ – استدلال از معلول بر علت۰۰:۳۸:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۷ – ژنده پوشی۰۰:۲۹:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۸ – رابطه خواب با نفس انسان۰۱:۰۰:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۹ – جایگاه کلمات وجودی عالم۰۰:۴۳:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۰ – آثار شناخت خود وجودی انسان۰۰:۴۵:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۱ – آثار شناخت قوای نفس۰۰:۵۷:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۲ – تثلیث چیست؟۰۰:۵۰:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۳ – بررسی جایگاه نفس ناطقه در بین علوم دیگر۰۰:۵۲:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۴ – قوای نباتی نفس۰۰:۴۲:۵۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۵ – بسیط و مرکب بودن اجزاء۰۰:۴۷:۴۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۶ – وحدت در اقسام موجودات۰۰:۴۵:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۷ – آیا مجموعه عالم جسم ذی حیات است ؟۰۰:۴۹:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۸ – شناخت نفس نامیه۰۰:۴۸:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۹ – حقیقت مبدا تشکیل عالم۰۰:۵۲:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۰ – جوهره ی نفس بر مزاج۰۰:۳۲:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۱ – لطافت های اصل وجود۰۰:۴۴:۵۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۲ – آثار شناخت موجودات مجرد عقلی۰۰:۴۴:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۳ – اوصاف موجودات عقلی۰۰:۳۶:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۴ – جوهر عقلی عارف به شی قبل از تحقق آن است.۰۰:۴۳:۲۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۵ – کمالات وجودی موجود بالفعل۰۰:۴۵:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۶ – رشد کمی و کیفی انسان۰۰:۳۶:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۷ – تنزل فعلیت محض۰۰:۴۰:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۸ – عقل ، پدیده دماق۰۰:۴۸:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۹ – تعیین کننده سرنوشت عملی انسان چیست؟۰۰:۳۹:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۰ – آثار شناخت اوصاف حق تعالی۰۰:۳۸:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۱ – آثار سیر معارف عرفانی۰۰:۵۱:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۲ – فضائل انسان عالی کدامند ؟۰۰:۲۹:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۳ – تعریف فلسفی نفس ناطقه۰۰:۴۰:۰۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۴ – عالی بودن جسم و رابطه آن با نفس۰۰:۴۴:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۵ – بررسی ابعاد جسم۰۰:۳۰:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۶ – جسم طبیعی و جسم تعلیمی۰۰:۵۱:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۷ – لفظ وجود و اشتراک معنوی نفس۰۰:۴۱:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۸ – صورت برزخی نفس۰۰:۳۹:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۹ – بررسی مسئله نفسیت نفس۰۰:۴۶:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۰ – رابطه کمال جسم طبیعی با جسم مثالی۰۰:۳۷:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۱ – جسم تعلیمی در تارو پود جسم طبیعی۰۰:۴۶:۰۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۲ – تعلق نفس۰۰:۲۷:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۳ – جسم ماده دار چه نوع جسمی است ؟۰۰:۴۳:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۴ – نفس در عالم برزخ۰۰:۳۸:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۵ – ظرف علم نفس در منطق۰۰:۴۴:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۶ – چگونگی درک ادراکات اولیه۰۰:۳۹:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۷ – سیر تکاملی نطفه۰۰:۳۹:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۸ – تعلق نفس به بدن۰۰:۳۷:۰۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۹ – مسئله تجرد نفس از ماهیت۰۰:۴۹:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۰ – آیا نبات موجود است .۰۰:۴۵:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۱ – بررسی حدود محدود هر موجود۰۰:۴۸:۵۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۲ – موجودات اشیاء و اجرام۰۰:۴۱:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۳ – تفاوت اجرام و اجسام در چیست ؟۰۰:۴۳:۵۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۴ – تفسیری از ماهیت نوعیه۰۰:۴۵:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۵ – مراد از اصالت وجود چیست ؟۰۰:۳۷:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۶ – جسم نباتی است؟۰۰:۴۷:۴۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۷ – صور برزخیه۰۰:۴۵:۳۳
رشد و تعالی انسان در راستای معرفت نفس۰۰:۵۱:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱ – راه دست یابی به رفتار و کردار الهی۰۱:۰۱:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲ – شئون حقایق اسماء الهی۰۰:۵۴:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳ – وحدت وجود از دید عارف۰۱:۱۹:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴ – شناخت انواع موجود حقیقی۰۰:۵۳:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵ – معنای برزخ عرضی و طولی۰۰:۵۳:۲۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶ – تفاوت قوه ی خیال با عالم خیال۰۰:۴۲:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷ – اتحاد عوالم۰۰:۲۷:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸ – خیال و وهم در علم منطق۰۱:۰۱:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹ – اثبات تجرد تام عقلی نفس۰۰:۳۴:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰ – مبدا تحریک بدن کجاست؟۰۱:۰۱:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱ -رابطه ی قوه ی خیال و حس مشترک۰۰:۵۹:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲ – رابطه قوه عاقله و قوه خیال۰۰:۵۹:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۳ – محرک حرکات بدن چیست؟۰۱:۰۰:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۴ – فرق تمدن انسانی با تمدن حیوانی۰۰:۵۴:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۵ – تجرد برزخی صور خیالی۰۰:۵۲:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۶ – هدی الناس بودن قرآن۰۰:۳۶:۰۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۷ – قوای حیوانی نفس۰۰:۵۵:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۸ – مخرج نفس از نقص به سوی کمال۰۱:۰۱:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۹ – بهره وری صحیح از نیروی جوانی۰۰:۴۳:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۰ – غایت حرکت نفس۰۰:۲۹:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۱ – نحوه ی وجود هر موجود۰۰:۳۲:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۲ – کمال انسانی۰۰:۳۰:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۳ – نهوه ی ارتباط بدن مادی با بدن مثالی به چه صورت است؟۰۰:۲۹:۴۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۴ – فضائل شیخ اشراق۰۰:۳۱:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۵ – شرح و تفسیری از بدن مثالی۰۰:۲۵:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۶ – مکمل نفس چیست؟۰۰:۲۸:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۷ – چرا در ادراکات انسان خطا وجود دارد؟۰۰:۲۵:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۸ – آیا در حال بیهوشی نفس هوشیار است؟۰۰:۲۹:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۹ – درک انسان در عالم خواب و رویا۰۰:۳۵:۰۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۰ – خطابه چیست؟۰۰:۳۵:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۱ – بررسی خلق هدفدار نظام۰۰:۵۹:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۲ – مغایرت نفس با بدن۰۰:۵۹:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۳ – علم هیپنوتیزم۰۰:۵۴:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۴ – خصائص نفس ناطقه۰۰:۵۷:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۵ – محدودیت های ادراک ظاهری۰۰:۴۵:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۶ – چگونگی خواب مغناطیسی۰۰:۵۱:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۷ – تعبیر رویا۰۰:۵۶:۱۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۸ – چگونگی به دست آوردن علم تعبیر۰۱:۰۰:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۹ – حقیقت تعبیر رویای صادقه۰۱:۰۰:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۰ – تثلیث انسان۰۱:۰۰:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۱ – راههای رسیدن به علم تعبیر۰۰:۵۳:۴۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۲ – تفاوت اعتدال و عدالت۰۰:۴۸:۰۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۳ – شناخت نفس هیولانی مغز۰۰:۵۶:۱۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۴ – شناخت نفس معلوم به ذات۰۰:۵۹:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۵ – کار قوه ی خیال چیست؟۰۰:۵۸:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۶ – قوای ظاهری حواس پنج گانه۰۰:۵۱:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۷ – ادراکات مفاهیم جزئیه عقل۰۰:۵۰:۴۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۸ – توجه به امورات مادی و معنوی دنیوی۰۰:۵۹:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۹ – موانع توجه به عالم غیب۰۰:۵۶:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۰ – اشکال قیاس چگونه اند ؟۰۱:۰۰:۵۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۱ – راه دستیابی به سیر و سلوک عملی۰۰:۵۴:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۲ – آثار وحدت صنع نظام هستی۰۰:۵۰:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۳ – آثار تحصیل علم بر معرفت انسان۰۰:۵۶:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۴ – مذمت عالم بی عمل۰۰:۵۲:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۵ – فوائد زایمان طبیعی برای خانم ها۰۰:۵۷:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۶ – افعال بدن مثالی در خواب۰۰:۳۹:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۷ – سیمای نورانی علمی انسان۰۰:۵۶:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۸ – بررسی صور نوعیه جسمی۰۰:۵۳:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۹ – تحول انسان از دید فلسفه۰۰:۴۱:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۰ – آیا نفس جوهر مجرد است؟۰۰:۵۶:۱۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۱ – مدرک محسوس و نامحسوس۰۰:۴۵:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۲ – میزان تشخیص موجودات عقلی و غیبی۰۰:۵۱:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۳ – هدف از تحصیل علم۰۱:۰۱:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۴ – بار نفس چیست؟۰۱:۱۴:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۵ – سنجش مراتب انسان با میزان علم۰۱:۰۲:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۶ – بررسی فعلیت محض قوه۰۰:۵۹:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۷ – آثار شناخت جایگاه علم۰۰:۲۹:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۸ – بررسی صورت معطی صور علمیه۰۰:۴۷:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۹ – بررسی سیر صعودی نفس۰۰:۵۴:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۰ – عقل ، خزینه علوم۰۰:۵۴:۲۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۱ – شناخت جوهر عقلی به تفسیر۰۰:۵۱:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۲ – وظایف ما در قبال معارف دینی۰۰:۵۵:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۳ – حادث چیست؟۰۰:۵۸:۵۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۴ – بررسی حواس ظاهری و باطنی۰۰:۵۳:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۵ – تجرد برزخی خیال۰۰:۵۴:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۶ – رتبه نازله وجود چیست؟۰۰:۵۲:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۷ – تفاوت تجرد برزخی با تجرد عقلی۰۰:۴۰:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۸ – اثبات قوای نفس۰۰:۵۴:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۹ – مبانی اصیل معاد شناسی۰۰:۵۰:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۰ – آثار تجرد صور خیالی نفس۰۰:۴۷:۵۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۱ – شان حواس ظاهری نفس۰۰:۴۶:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۲ – تفسیر روح بخاری نفس۰۰:۵۶:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۳ – جایگاه تصرف قوه ی متصرفه۰۰:۴۹:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۴ – کنترل قوای نفس۰۰:۵۶:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۵ – رابطه حس لامسه با قوه خیال۰۱:۰۱:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۶ – معنا و مبنا تجسم اعمال۰۱:۰۳:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۷ – ثبت تصاویر در قوه ی خیال۰۰:۵۵:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۸ – چگونگی ساخت خیالات در ذهن۰۱:۰۰:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۹ – صورتگری قوه ی خیال۰۰:۴۱:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۰ – شئونات قوه ی مدرکه۰۰:۵۱:۰۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۱ – بررسی مسئله معطی دهنده به نفس۰۰:۴۶:۰۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۲ – صور انشاء شده اجسام توسط نفس۰۱:۰۴:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۳ – شناخت مقام فوق تجرد نفس۰۰:۵۲:۲۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۴ – بررسی معنای لغوی آدمیزاد۰۰:۵۳:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۵ – کدام یک از قوا تجرد برزخی دارند؟۰۰:۵۲:۴۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۶ – چگونگی تشریح مغز۰۰:۵۳:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۷ – شرایط ادراک اشیاء۰۰:۴۸:۵۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۸ – جایگاه قطر دایره۰۰:۵۱:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۹ – اقسام صور تخیلیه۰۰:۵۳:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۰ – دلائل اثبات مادی نبودن نفس۰۰:۵۶:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۱ – غذای روحانی نفس۰۰:۵۶:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۲ – چگونگی نفوذ معارف الهی در قلب انسان ها۰۰:۴۲:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۳ – حالات انسان نشات گرفته از نفس اوست .۰۰:۵۸:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۴ – اوصاف نفس مجرد۰۰:۵۲:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۵ – مبادی نفس۰۰:۵۸:۵۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۶ – آثار توجه به مقام عقل۰۱:۰۱:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۷ – منظور از موجود مجرد چیست؟۰۰:۵۸:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۸ – یکتا بودن نسبت صورت به جسم۰۱:۰۷:۴۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۹ – بررسی خواص جسم۰۰:۴۹:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۰ – تاثیر بررسی نفس ناقطه۰۰:۴۸:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۱ – سیر کمالی و تجرد نفس از چه زمانی است؟۰۰:۵۷:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۲ – تقدم ماده بر روح به چه صورت است؟۰۰:۵۷:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۳ – شرایط تقدم جسم و روح بر یگدیگر۰۰:۴۸:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۴ – علم کلی مجرد از ماده است .۰۰:۵۴:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۵۰۰:۵۸:۳۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۶ – شرایط معاد جسمانی و بدن برزخی۰۰:۴۹:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۷ – شباهت نظام نفس با بدن۰۰:۵۵:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۸ – بررسی حرکت جوهری نفس۰۱:۰۰:۲۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۹ – تجرد عقلانی نفس ناطقه۰۰:۵۴:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۰ – مادیون چه کسانی هستند؟۰۰:۴۱:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۱ – اشکال منطقیه نفس۰۰:۵۳:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۲ – مسئله تاثیر پپذیری نفس۰۰:۵۷:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۳ – رابطه هویت با جسم۰۰:۵۰:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۴ -ا انواع مزاج های انسانی۰۰:۵۷:۰۷
170158 بازدید ۱۷۴ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. مصطفی گفت:

  سلام
  خدا خیرت بده

 2. ف گفت:

  سلام
  خیلی ممنوون
  اجرتون با خدا

 3. ف گفت:

  سلام

  دانلود نمیشه
  هیچکدوم رو نمیشه دانلود کرد .لطفا راهنمایی کنید

 4. ف گفت:

  سلام
  دانلود شددد. واقعا ممنوون
  خیلی عالیه که موضوعاتو نوشتید

 5. العبد گفت:

  سلام علیکم. وقت تون بخیر

  انشالله خیر ببنید. ترتیب جلسات و فهرست بندی شون بسیار منظم و منسجم هست

  امام عصر عج پشت و پناه تون

 6. امید سعادت گفت:

  دستتون درد نکنه ولی خوبه وقتی چیزی رو از سایتی برمی‌دارید (راسخون) منبعشم بگید و به اسم خودتون نزنید. اونا زحمت کشیدن موضوع‌بندی کردن و فایل‌ها رو با همه‌ی جزئیات منتشر کردن، شما برداشتین بدون ذکر منبع گذاشتین تو سایت خودتون!

 7. اميد گفت:

  استاد صمدی املی در شبکه دو در برنامه زنده باد زندگی حضور داشتند لطفا اون برنامه رو بزارید تو سایت.ممنون

 8. محمد گفت:

  سلام
  اگه امکانش هست تاریخ سخنرانی ها رئ هم جلوشون بنویسید تا بتونیم سخنرانی های جدید رو دانلود کنیم

 9. حیدری گفت:

  با سلام می خواستم خواهش کنم شرح تصویری دروس هیئت رو هم لطفا برای دانلود در دس رسمون قرار بدید.باتشکر

 10. فقیر گفت:

  سلام علیکم. واقعا خدا خیرتون بده با سیدالشهدا محشور بشید انشالله

  درباره دروس بدایه استاد صمدی فایلی ندارید که بیش از ۵۹ جلسه باشه؟؟؟

  تو سایتها هست ولی ۵۹ جلسه نیمی از کتابو درس گفته

 11. صبا گفت:

  سلام.ممنون از این همه سخنرانی عالی و خوب.انشالله هرچی از خدا میخواهید بهتون بده. اگر امکانش هست سخنرانی هایی هم از علامه حسن زاده آملی بذارید.تو یه سایتی دیدم که شرح اشارات و شرح اسفار اربعه از این عالم بزرگوار (علامه حسن زاده) گذاشته بود که متاسفانه دانلود نمیشد.امکانش هست اونها رو هم برای دانلود بذارید؟ و اینکه زود این دانلودها رو بر ندارید،چون دانلود این همه فایل کمی وقت گیره.
  با تشکر.
  موفق باشید.

 12. مجید گفت:

  باتشکر
  زیرسایه امام زمان موفق باشید…………..

 13. سلمان گفت:

  دمتون گرم گرم یا علی مدد
  وان سعیه سوف یری

 14. حسین گفت:

  سلام علیکم

  دوست عزیز از اینکه در راه خدا قدم بر میداری کمال تشکر رو از شما دارم و از این تعداد فایل که زحمت آرشیوش رو کشیدی هم تشکر میکنم
  من همه ی این فایل ها رو نیاز دارم منتهی نه فرصت دانلودشون رو دارم نه اینترنتم اجازه میده که اینارو دانلود کنم راهی برای دسترسی آسونتر هست
  برای فروش به صورت دی وی دی یه راهنمایی کنی ممنون میشم
  اجرت با الله التماس دعا
  در پناه خدا
  من این سایت رو تو آرشیوم گذاشتم ولی متاسفانه شیطون با ما قرینه و امکان اینکه یادم بره زییاد هست اگر بتونی جواب رو برام ایمیل کنی هم بیشتر دعات میکنم
  فسلام علیی من اتبع الهدی

 15. حسین گفت:

  و سلام علی من اتبع الهدی*

 16. مهدی گفت:

  سلام سایت بسیار زیبا و ارزشمندی دارید . اگر هم میشه سخنرانی های از حضرت علامه حسن زاده آملی یا اینکه سایتی در خصوص ایشان در سایتتون لینک کنید.
  التماس دعا موفق و سربلند باشید.

 17. شهرام گفت:

  ممنون
  هر که هستی چه حرکتی زدی
  عالی
  هیچ جای این عالم نمیتوانید به این پرباری حرف گوش کنی
  انشاءالله بتونیم استفاده عملی کنیم و از ظاهر موضوعات به بواطن آن پی ببریم

 18. مهدی گفت:

  سلام خسته نباشید
  من حدود ۱۰۰ تا از سخنرانی ها استاد صمدی آملی رو دانلود کردم اما الان میخوام ادامه دروس ها رو دانلود کنم Error میده مشکل از کجاست.

 19. مهدی گفت:

  من شرح دروس معرفت نفس جلد ۲ هر ۷۷ جلسه رو دانلود کردم ولی الان می خوام دروس جلد ۳ رو دانلود کنم تمامی فایل ها حتی فایل های که قبل دانلود کردم هم Error میده

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام الان تست کردم هم جلد ۲ هم ۳ سالمه
   از هر قسمتی دو سه تا رو رندوم تست کردم به راحتی دانلود میشه حالا فردا باز تست کن مشکل از فایلا نیست شاید اینترنتت مشکل پیدا کرده برای خودمم بعضی وقتا اینجوری میشه

 20. اباذر گفت:

  اجرکم عندالله قدم هایتان استوار…

 21. صمد گفت:

  دوست عزیز تشکر

 22. اباذر گفت:

  سلام بی اجازه مقداری از فایل هارو درون سایتم گذوشتم. اگه ایراد داره سریعا خبرمدهید…متشکر

 23. دلارام گفت:

  سلام
  توفیق رفیق راهت رفیق
  انتشار معرفت وشناخت حق به هر گونه که باشد مورد پسند است

 24. محمود طایفه گفت:

  السلام
  بنده تمام فایلهای صوتی آیت‌الله صمدی آملی رو میخام
  اگر محبت کنید در چند DVD تهیه کنید و به ادرس بنده بفرستید خیلی ممنون میشم.
  در ضمن تمام هزینه رو پرداخت میکنم. با جیمیلی که دادم در ارتباط باشید. اجرکم عند فاطمه الزهرا ص
  فک میکنم این سایت یکی از قوتی ترین سایتهای فایل سخنرانی هست،

 25. عی گفت:

  با سلام
  در شهرستان آمل تمام کتب و سخنرانی حضرت آقا صمدی آملی رو به صورت دی وی دی و خیلی مرتب دارند به نام دفتر مجموعه قائم که آثار حضرت علامه حسن زاده آملی روحی فدا و حضرت آقا صمدی آملی رو دارند شماره تماس ۰۱۲۱۳۲۶۶۸۳۵

 26. behnam گفت:

  با سلام و درود بی کران

  کاشکی شرح کتاب انسان در عرف عرفان را در یک یا دو فایل فشرده قرار می دادید.
  تا چند ساعت کلیک نکنیم. سپاس بی کران

 27. وحید گفت:

  آقا دستت درد نکنه واقعا خیلی زحمت کشیدی همشو دانلود کردم اجرتون با آقا

 28. ارسطو گفت:

  خدا خیرتون بده.فقط بعضی از فایل ها دانلود نمیشه……جلسه ی دهم شرح دعای سمات دانلود نشد

 29. محسن گفت:

  دستتون درد نکنه یا علی مدد

 30. مصطفی گفت:

  بسیار ممنونم
  اجرتون با خداوند ودود

 31. لطفا خصوصی مطالعه فرمایید گفت:

  برادر عزیز شما اجازه گرفتین از صاحب سخن که صحبتها را انتشار میدهید نکنه خدایی نکرده یکنفر ازین صحبتها بر علیه ایشون دشمنی کنه . که کم هم نیست دشمنان فلسفه وعرفان . صحبتها رو قیچی کنه سر وته رو بزنه و دردسر درست بشه … بدون هماهنگی صحبتها رو نذارین برای پخش عموم .خواهشن

 32. moud گفت:

  خسته نباشین
  این یعنی دست گیری
  یا حق

 33. نجفی گفت:

  سلام ای کاش تمام فایل ها یکجا دانلود می شد.

 34. فدايي رهبر گفت:

  سلام دوستان ببینید حتی یک سخنرانی در مورد ائمه و اهل بیت نداره این صمدی همش دنبال فلسفه و ملاصدرا و فارابی و ابن عربی و … ایناست . برید فتوای مراجع رو در مورد شرکت در کلاس های ایشون بخونید و همینطور اراجیفی که در مورد رفتن به بهشت شمر و یزید گفته سرچ کنید متوجه می شید

  • محمد امین گفت:

   سلام آقا لطفا زئد قضاوت نکنید ایشون در مورد ائمه بسیار دارند واصولا فلسفه منافاتی با وحی و قران ندارد دوست عزیز استاد صمدی نفرموده که شمر به بهشت میرود و تنها مسئله تشکیک ماهیت را مطرح کردند و در ضمن مراجع هیچگونه فتوایی در مورد این گونه جلسات و مباحث استاد صمدی ندارند.

   • محمد امین آزادی گفت:

    سلام آقا لطفا زودقضاوت نکنید ایشون در مورد ائمه بسیار دارند واصولا فلسفه منافاتی با وحی و قران ندارد دوست عزیز استاد صمدی نفرموده که شمر به بهشت میرود و تنها مسئله تشکیک ماهیت را مطرح کردند و در ضمن مراجع هیچگونه فتوایی در مورد این گونه جلسات و مباحث استاد صمدی ندارند.

  • مهدی گفت:

   با سلام به فدایی رهبر
   عزیز این مباحث منافاتی با سخنان ایمه اطهار علیه السلام ندارند.
   لطفا اطلاعات دینی خود را در حوزه دین بالا ببرید.
   بصیرت در این مسیر چیز خوبی است.
   مثل افراد زمان
   ایت الله قاضی طباطبایی نباشید که ایشون را صوفی میپنداشتند.
   یا زمان آیت الله بهجت اوایل ورود به قم منظورم هست و ته اواخر عمر ایشان که به لطف خداوند متعال عزیز گشتند و قبل از آن خیلی ها به ایشان توهین می کردند.
   شما هم بصیرت پیدا کنید و زیاده روی نکنید.
   واقعا شما به اندازه اطلاعات علامه حسسن زاده آملی اطلاعات دارید؟
   آیا به مقامات ایشان رسیده اید؟
   ایشان از شاگردان علامه می باشند

 35. فدايي رهبر گفت:

  دانلود مجله
  پاسخ به نامه ها،انتقادها
  با خوانندگان نور الصادق
  بانک مقالات نورالصادق
  از دیدگاه شخصیت ها
  آیت الله صافی اصفهانی (ره)
  زندگی نامه
  خاطرات
  وصیتنامه
  روش سیر و سلوک
  استفتائات
  کلمات کلیدی اتفاقی
  تصوف تفسیر حدید جامع الاسرار دشمنی با پیامبر رهبر معظم انقلاب و حضور در خانقاه شمر و صمدی شهادت شهادت امام صادق عباس جلالی عقل فصلنامه نورالصادق علیه السلام مکارم شیرازی نقد فلاسفه همایشی در شاهرود
  به دنبال ما

  RSS
  feed-image Feed Entries

  فرقه ی شمریه (اندکی از کفریات صمدی آملی) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
  میانگین امتیار کاربران: / ۰
  ضعیفعالی
  آسیب شناسی عرفان – انحرافات

  *قبل از اینکه ما برویم بهشت می بینیم یزید و یارانش رفتن .

  * اینها ]یزید و شمر[ که دین و ناموس خدا را نابود نکردند.

  * اینها ]یزید و شمر[ می گویند اگر من نبودم شما عزاداری نمی کردید.

  * الان ما چقدر باید متشکر شمر و عمر سعد باشیم . ]یعنی اگر شمر امام حسین را نمی کشت امام حسین چنین مقاماتی نداشت[

  ] *حالا ]امام حسین[ چند سال بیشترعمر میکرد.[

  * جناب نوح ۹۰۰ سال زحمت کشید ۷۰ نفر و امام حسین ۷۲ نفر

  * ولی شمر این همه جذب کرد.

  *حالا می بینید حق شمر هم هست این همه بالا بیاید.

  * آقا ]حسن زاده آملی[ می فرمودند: که نمی توانیم آنچه را که داریم بگوییم ما را بیچاره می کنند.

  * به نظر من اگر حضرت آقا ]حسن زاده آملی [ تا به حال هیچ مطلب نوی نداشته بودند جز همین یک مطلب کافیست.

  * ما هم میتوانیم پیغمبر و امیرالمؤنین و فاطمه ی زهرا شویم

  *امام حسین و یزید و موسی و فرعون در آخر یکی اند.

  * اگر موسی تنزل پیدا کند می بیند که با فرعون جنگ دارد وقتی که همین موسی بالا می رود می بیند اصلاً فرعونی نبود.

  * اصلا معاویه ا ی نمی بینم، حسینی نمی بینم، جز یک ذات حقیقت غیر متناهی وجود، چیز دیگری من شهود ندارم.

  * لذا مشاهده می کنیم موسی هم دارد می آید اتفاقاً پشت سرش فرعون هم دارد می آید وارد بهشت بشود.

  * صمدی آملی در جملات زیر به اسنتاد زیارت عاشورا و آیات ۲۴ و ۲۵ حضرت ابراهیم می گوید به جز آن چهار نفر بقیه بهشت می روند البته روی یزید شک دارد و می گوید:
  لذا اینطورکه ظاهراً اززیارت عاشورا برداشت می شودزمانی همه ازجهنم بیرون خواهندآمدومقام خلودجهنم فقط برای چندنفرباقی می ماندکه؛ «اللهم خصّ انت اول ظالم باللعن منّی وابدابه اولاًثم الثّانی والثّالث والرّابع»(۱)غیرازآنها،مقام خلود جهنم فقط برای چهار نفر باقی می ماند که؛غیر از آنها، فرعونها، نمرودها،شدادها ،هارون الرشیدها،مامونها آنهایی که امام کشتند همه بالاخره از جهنم خارج می شوندآنها که حجت الله را کشتند و ولی الله را شهید نمودند. وکم کسانی نیستند.امااین چندنفر باقی می مانند همانگونه که پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم کلمۀ طیبۀ(کَشَجَرهٍ طَیِّبَهٍ أصلُهَاثَابِتٌ وَفَرعُهَافِی السَّماء)(۲)است،ایشان نیزکلمه خبیثه(کَشَجَرَهٍ خَبِیثَهٍ اجتُثَّت مِن فَوق الأرضِ)(۳)می باشند. راجع به زیارت عاشوراخیلی فکرکنید.تمامی ائمه اطهارعَلَیه السلام صاحب مقام محمودندواین مقام موجب می شودکه بسیاری ازگناهکاران راحتی آنان که درحقشان ظلم بسیاری رواداشتند….
  *اگر به این تشخیص نرسیده ایم که آقا (حسن زاده) ولی الله است ول کن برو بیخود معطل نباش برو دنبال کارت.

  *حضرت امام زین العابدین (ع) به آقا (حسن زاده) می فرمایند شما باید جلو بایستید ما پشت سر شما نماز بخوانیم.

  * آقا (حسن زاده) پاکند و مطهرند، قرآن است لایمسه الا المطهرون.(۴)

  آقای صمدی مرجعی را که در رساله اش وحدت شخصیه وجود را رد کرده جاهل و عوام علما خواند

  صمدی آملی می گوید:
  …خاطره ای است از یک بزرگ مرد عارف نمی دانم جناب ملاحسینقلی همدانی بود یاجناب آقا سیدعلی قاضی شاید جناب ملاحسینقلی همدانی ، نمی دانم یکی از آقایان دریک جلسه ای کنار ایشان هم غذاشدوغذا نمی خورد از منزلشون به ایشان گفت شما چرا غذا نمی خوری گفت که منزل شما هست وشما قائل به وحدت وجود هستی از این بیچاره مردم که حرف حالیشان نمیشه و یک سری از علمای عوام و عوام علما که متاسفانه جان را اینها به لب می آورند و الا عوام الناس سخت نیست کارشان آنها بیچاره ها که خیلی حرفی ندارن میگن آقای ما ایجوری گفته آنها که حالیشون نمیشه امان از این متاسفانه عوام علما وعلمای عوام که به عنوان عالم است اما در درون در متن عوام است عالم نیست حرف نشنیده درس نخوانده کار نکرده وحقیقتا کار نکرده عوام علما از این عوام علما شنیده بود وحدت وجودی ها نجس اند اینها پاک نیستند چرا برای اینکه اینها می گویند خدا یعنی زمین و متاسفانه در یکی از این رساله ها دیدیم که ، رساله هایی که اخیرا بین مردم است دیگه حرف را می گوییم تو رساله آقا آمده که اینهایی که قائل به وحدت وجود هستند اینها نجس اند ازاینها هم اجتناب کنید چرا که اینها می گویند خدا یعنی زمین خدا یعنی آسمان خوب آقای عزیز کی همچنین حرفی زده تو اینجوری نوشتی چرا اینقدر جاهلی تو کدام عارف می خواهد مثلا بگوید خدا یعنی زمین خدا یعنی آسمان کی گفته؟ بعد آن بزگوار گفت چرا غذا نمی خوری بله شما قائل به وحدت شخصی وجود هستی وشما نجس هستید فرمود که یعنی ما می خواهیم بگوییم خدا یعنی درخت یعنی تو به یک الاغ هم نمی ارزی تا من خدا را به بیارم غذاتو بخور از این کج فهمی ها نکن)[۵]

  ========================================================
  پی نوشت ها:
  ۱. زیارت عاشورا
  ۲. سوره ابراهیم۲۴
  ۳. سوره ابراهیم۲۵
  ۴. فایل صوتی این متن در سایت دارالصادق موجود است.
  ۵. توهین هایی که معمولا اهل فلسفه و عرفان به فقها و مراجع و در حقیقت هرکه مخالف آنها باشد داشته اند ، کم نیست وکاملا مشخص است ولی به جای پاسخ منطقی واستدلالی شروع می کنند به توهین و خراب کردن مخالف! در این متنی که می بینید و از سخنان آقای صمدی است ایشان مخالفان را به کنایه از الاغ پایین تر آورد.

  علمای مخالف وفقهای عزیز که مستنبطین دین در زمان غیبت هستند را عوام علما و علمای عوام خواند و درس نخوانده و جاهل نیز به آنها گفت .
  نمی دانم انسان باید چقدر منحرف باشد که اینگونه به مرجعی که سالیان سال عمرش را در راه اسلام و احکام دین گذاشته جاهل بنامد.

  قبل از هر چیز به نکاتی پیرامون این بحث دقت کنید:

  اولا اگر آن مرجع هم در رساله اش فرموده کسی که خدا را آسمان و زمین می داند نجس است مگر خلاف واقع است این را که هر بچه شیعه ای میداند بحث در مصداق این افراد است که که اگر فلاسفه وعرفا واقعا اینگونه نیستند چرا به خود گرفته اند و این همه عصبانی شده اند پس معلوم میشود چه کسانی به این عقیده قائل اند.

  ثانیا اگر میخواهید جواب کسی را بدهید این همه توهین و عوام ،جاهل و.. خواندن طرف مقابل چه معنا دارد.

  ثالثا شما چرا با خود کسی که این را گفته استدلالهای خود را بیان نمی کنید و در بین مردم و دیگران این را می گویید.

  رابعا شما چه مقدار فقه و کلام و مبانی و اصول اجتهاد را میدانید و چند کتاب در این باره نوشته اید که در این مورد اظهار نظر می نمایید لطفا جناب آقای صمدی سه یا چهار کتاب خود را درباره احکام عملی اسلام که وظیفه مومنین در زمان غیبت می باشد نام ببرید.

  خامسا آیا در عصر غیبت آقا امام عصر عج الله تعالی فرجه مردم به فقها رجوع داده شده اند یا فلاسفه و عرفا که شما اینگونه اظهار نظر درباره این مراجع عظیم الشان می کنید؟

  سادسا شما چرا مردمی را که مقلد مرجعی هستند که با تحیقیق آن را انتخاب کرده وتقلید میکنند توهین می کنید این مردمی که با اخلاص روبه نائب عام امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف می آورد بیچاره مردم می نامید.

  سابعاً :چند مورد از مراجعی را که با وحدت وجود مخالفند در این جا ذکر می کنیم تا مشخص شود آقای شیخ داود صمدی به این فقها نیز توهین کرده است:
  ۱ـ وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها است، یعنی ما دو وجود نداریم، بلکه هر چه هست یک وجود است که در قوالب و اندازه های گوناگون ظهور کرده است، نه این که وجود زمین غیر از وجود آسمان و وجود آسمان غیر از وجود حق متعال بوده باشد.

  ۲ـ از آنجا که حقایق هستی بی منتها است پس فهم حقایق اشیاء نیز بی منتها بوده و همچنان ادامه دارد. یا نباید الف را به زبان آورد همچون سوفسطائیها که اصلا قائل به موجود بودن خود نیستند، و یا این که به محض اقرار نمودن بدان باید آن را ادامه داد. و چه راحت است که از همان ابتدا سوفسطی بشویم و بگوییم اصلا الفی نداریم. و چه عجیب است که بالاخره همه ما در این مسیر باید سوفسطی شویم و بگوییم نه ما هستیم و نه دیگران هستند. فقط خداست و خدا. حرف اول و آخر خدا است، و خدا است دارد خدایی می کند. از آن به بعد دیگر انسان هیچ نگرانی ندارد و راحت می شود.

  ۳ـ نه تنها نمی خواهیم از معلول به علت برسیم بلکه قصد نداریم از علت به معلول هم راه یابیم به دلیل این که ما اصلا معتقد به علت و معلول جدا نیستیم).

  ۴ـ مراد ما از وحدت وجود، عینیت وجود زمین و وجود آسمان با وجود حق متعال است.

  ۵ـ فیلسوف و عارف هر دو قائل به وحدت وجود هستند… تمام انبیاء و ائمه و همه حجج و رسولان الهی فیلسوفند و اینان فلاسفه اصلی اند). (انسان قابلیت رسیدن تا مقام ذات را دارد، و چون می بیند که نمی تواند آن ذات را پایین بیاورد و ذات را خودش کند لذا خودش بالا می رود و او می شود.

  اشاره:
  مرزداران حریم مکتب وحی و بزرگان دین، پیوسته به بطلان عقیده وحدت وجود تصریح داشته، و در این باره کتاب‏ها نوشته‏اند، و تمامی عالمان بزرگ که در پیوند با دین, فقه اکبر و اصغرند، و لو اینکه در مقامی به تشریح و تبیین عقیده وحدت وجود پرداخته باشند، اما هرگاه در مقام فتوی و اظهار نظر برآمده‏اند متفقا به «مخلوقیت حقیقی ما سوی الله»، و بطلان اعتقاد به «عینیت و یکی بودن وجود خالق و خلق» تصریح کرده‏اند. بنابراین، کسانی که خیال می‏کنند عقیده «وحدت وجود» معجزه شگفت و شگفتی فزای فکر و اندیشه است، و فهم آن تنها اختصاص به کسانی دارد که آن را پذیرفته‏اند، باید متوجه باشند که به چه کسانی نسبت نفهمی و جهالت می‏دهند. و عقیده‏ای را که از فرآورده‏های افکارخود اندیشان به دور از تعالیم و براهین قاطع معلمان آسمانی در هند و یونان باستان است، و با هزاران توجیه و تأویل نادرست شواهدی از متشابهات دینی بر آن اقامه می‏شود به ستاره‏های آسمان می‏آویزند. اگر این عقیده تا این حد غیر قابل فهم است، از کجا می‏توان دانست آنان که آن را پذیرفته‏اند از نفهمیدن آن نبوده است؟!! گویا شرط فهمیدن این عقیده پذیرفتن آن است که هر کس آن را بپذیرد حتماً آن را فهمیده است!! و هر کس زیر بار آن نرود حتما آن را نفهمیده است!!

  مرحوم سید محمد کاظم یزدی(قدس سره)
  در «عروه الوثقی» وحدت وجودیان ملتزم به لوازم فاسد مذهبشان را نجس دانسته است.[۱]
  جمع کثیری از فقها و أعلام در حواشی خود بر عروه الوثقی فتوای ایشان را تأیید نموده، و بر آن تعلیقه و حاشیه‏ای نزده‏اند و البته اگر وحدت وجود عقیده سالمی بود هرگز ممکن نبود که التزام به لوازم آن موجب کفر و نجاست باشد. [۲]

  فقهایی که در حاشیه ی عروه با فتوای مرحوم سید موافقت کرده اند و وحدت وجودیها را کافر و نجس دانسته اند عبارتند از:
  ۱- امام خمینی ۲ـ آیت الله سید ابوالقاسم خوئی ۳ـ آیت الله سید محسن حکیم ۴ـ آیت الله سید احمد خوانساری ۵ـ آیت الله سید محمود شاهرودی
  ۶ـ آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی ۷ـ آیت الله سید محمد هادی میلانی ۸ـ آیت الله سید شهاب الدین نجفی مرعشی ۹ـ آیت الله سید حسن قمی ۱۰ـ آیت الله رفیعی

  مخالفین وحدت وجود

  امام خمینی:

  قائلین به وحدت وجود اگر ملتزم به لوازم مذهبشان باشند، نجس می باشند.[۳]

  آیت الله العظمی خوئی (ره):
  … و اگر مرادش از وحدت وجود عکس معنای اول باشد یعنی قائل به وحدت وجود و موجود باشد حقیقتاً [که بر طبق مدرک ارائه شده مراد همین است] و معتقد باشد به یک موجود [یعنی وجود یک مصداق حقیقی بیش ندارد] ولکن این موجود دارای تطورات و شئونات زیاد و اعـتبارات مختلفه است و می‏گوید در مرتبه خالقیت خالق است و در مـرتبه‏ی مخلوقیت مخلوق است همانطور که در آسمان، آسمان است. در زمین، زمین و غیر ذلک.
  این معنا همان است که به آن توحید خاص الخاص گفته می‏شود…

  در این شک نیست که ملتزم شدن به چنین معنایی کفر واضح و زندقه‏ی ظاهر است، زیرا لازمه‏ی این معنا انکار خدا و انکار پیغمبر(ص) است چون در این صورت دیگر برای خالق نسبت به مخلوق هیچ امتیازی نیست مگر به حسب اعتبار.
  و هم چنین [بنابراین معنا] پیغمبر(ص) و ابوجهل ـ مثلاً ـ در حقیقت یکی هستند و لکن به حسب اعتبار با هم فرق دارند.[۴]

  آیت الله العظمی نجفی مرعشی(قدس سرّه):
  حقیقت این است که به نظر من مصیبت صوفیه بر اسلام از بزرگترین مصیبت‏ها بوده است که ارکان اسلام را منهدم کرده، و در بنیان اسلام رخنه ایجاد نموده است… مطالب صریح کتاب و سنت را تحریف کردند، با احکام فطری و عقلی به مخالفت برخاستند، و به وحدت وجود، بلکه بالاتر از آن به وحدت موجود قائل شدند.[۵]

  آیت الله العظمی سید عبدالاعلی سبزواری (ره):
  اما کسانی که قائل به وحدت وجود هستند… از جمله وحدت در عین کثرت یا وحدت وجود و کثرت موجود، شکی نیست که خداوند تبارک و تعالی منزه است از چنین تصوراتی و از جمله وحدت واقعیّه‏ی شخصیّه به این معنا که خداوند تبارک و تعالی عین همه‏ی موجودات است و موجودات نیز عین خداوند تعالی است، شکی نیست در این که چنین عقیده‏ای انکار ضروری دین است [و حکم منکر ضروری دین به اتفاق فقهای امامیه معلوم است].[۶]

  آیت الله العظمی سید محمد باقر صدر (ره):
  بدون شک اعتقاد به مرتبه‏ای از دوگانگی که موجب تعلّق اندیشه خالق و مخلوق باشد مقوّم و ریشه و اساس اسلام است زیرا بدون آن عقیده توحید اصلا معنایی ندارد. بنابراین اعتقاد به وحدت وجود اگر به گونه‏ای باشد که آن دوگانگی را از اندیشه معتقد به وحدت وجود بزداید کفر است… گاهی ادعا می‏شود که فرق بین خالق و مخلوق فقط امری اعتباری و غیر واقعی است زیرا اگر حقیقت به طور مطلق و بدون صورت در نظر گرفته شود خداست، و اگر به طور مقید و دارای صورت‏های مختلف در نظر گرفته شود غیر خداست و…. این اعتقاد کفر است.[۷]

  شیخ حر عاملی:
  بطلان اعتقاد به وحدت وجود از ضروریات مذهب شیعه‏ی امامیه است و هیچ کس از علما به آن قائل نشده بلکه به انکار آن تصریح کرده‏اند و به فساد آن اتفاق نموده‏اند و تشنیع کرده‏اند کسی را که به وحدت وجود عقیده دارد و هر کس به آن قائل باشد از مذهب شیعه خارج است و ادعای تشیع از چنین کسی صحیح نیست.[۸]

  مقدس اردبیلی:
  بعضی از متأخرین اتحادیه مثل محی الدین عربی و شیخ عزیز نسفی و عبدالرزاق کاشی کفر و زندقه را از ایشان گذرانیده به وحدت وجود قائل شده‏اند و گفته‏اند که هر موجودی خداست «تعالی الله عما یقول الملحدون علواً کبیراً».
  و ایضاً باید دانست که سبب تمادی و طغیان ایشان در کفر آن بود که به مطالعه‏ی کتب فلاسفه مشغول شدند و چون بر قول افلاطون و اتباع او اطلاع یافتند از غایت ضلالت گفتار غوایت شعار او را اختیار کردند و از جهت آنکه کسی پی نبرد که ایشان دزدان مقالات و اعتقادات قبیحه فلاسفه‏اند این معنی را لباس دیگر پوشانیده وحدت وجودش نام کردند و چون معنای آن را از ایشان پرسیدند از روی تلبیس گفتند که این معنی به بیان در نمی‏آید و بدون ریاضت بسیار و خدمت پیر کامل به آن نمی‏توان رسید و احمقان را سر گردان ساخته‏اند و جمعی از سفیهان در آن باب اوقات بسیار ضایع کردند و فکرها در آن باب دوانیدند و آن کفر عظیم را تاویلها کردند.[۹]

  علامه‏ ی حلی:
  مبحث پنجم: خداوند متعال با غیر خود یکی نمی‏شود. باطل بودن یکی شدن خداوند با دیگری بدیهی است، زیرا قابل تصّور نیست که دو چیز، یک چیز شود. البته جماعتی از صوفیان سنّی با مطلب (عقلیِ) بالا مخالفت کرده، نظر داده‏اند که خدای متعال با بدن عارفان یکی می‏شود، حتّی بعضی از ایشان گفته‏اند: خدای متعال، خودِ وجود است، و هر موجودی خداست. واین عین کفر و الحاد است. و خدا را سپاس می‏گذاریم و شکر می‏کنیم، که به واسطه پیروی از ائمه‏ی طاهرین(ع) (و قبول توحید وحیانی و قرآنی)، ما را برتری بخشید، که به افکار هوس آلود و باطل [فلاسفه و عرفا] نگراییدیم.[۱۰]

  علامه‏ ی مجلسی:
  صوفیه (عرفا و فلاسفه)که خدا آنها را لعنت کند از این بد