دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/05/Farouq11.jpg

ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۴۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره بقره ۰۱:۵۰:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره آل عمران ۰۱:۰۲:۰۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نساء ۰۱:۰۸:۱۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مائده ۰۰:۵۶:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انعام ۰۰:۵۷:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعراف ۰۰:۵۶:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفال ۰۰:۲۱:۲۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره توبه ۰۰:۴۲:۳۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره یونس ۰۰:۳۲:۰۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره هود ۰۰:۳۱:۴۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره یوسف ۰۰:۳۱:۲۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره رعد ۰۰:۱۴:۵۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ابراهیم ۰۰:۱۳:۲۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجر ۰۰:۱۱:۱۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نحل ۰۰:۲۹:۴۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره اسراء ۰۰:۲۳:۰۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره کهف ۰۰:۲۴:۱۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مریم ۰۰:۱۵:۲۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره طه ۰۰:۲۰:۱۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انبیاء ۰۰:۲۱:۴۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجّ ۰۰:۲۳:۱۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مومنون ۰۰:۲۰:۲۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نور ۰۰:۲۳:۴۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فرقان ۰۰:۱۴:۵۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره شعراء ۰۰:۲۴:۰۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نمل ۰۰:۲۰:۴۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قصص ۰۰:۲۶:۱۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۳۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره روم ۰۰:۱۳:۲۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره لقمان ۰۰:۰۹:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره سجده ۰۰:۰۶:۵۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره احزاب ۰۰:۲۱:۴۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره سبأ ۰۰:۱۴:۲۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره یس ۰۰:۱۱:۳۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره صافات ۰۰:۱۵:۲۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ص ۰۰:۱۱:۳۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره زمر ۰۰:۱۷:۵۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره غافر ۰۰:۱۸:۱۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فصّلت ۰۰:۱۲:۵۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره شوری ۰۰:۱۳:۴۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره زخرف ۰۰:۱۵:۵۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره دخان ۰۰:۰۷:۱۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۱۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره احقاف ۰۰:۱۱:۰۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۰۹:۴۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فتح ۰۰:۰۹:۳۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجرات ۰۰:۰۶:۱۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ق ۰۰:۰۷:۲۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۱۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره طور ۰۰:۰۵:۴۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نجم ۰۰:۰۶:۰۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قمر ۰۰:۰۵:۵۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۰۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره واقعه ۰۰:۰۸:۰۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حدید ۰۰:۱۰:۰۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مجادله ۰۰:۰۸:۳۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حشر ۰۰:۰۸:۰۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۱۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره صفّ ۰۰:۰۳:۵۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره جمعه ۰۰:۰۳:۱۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره منافقون ۰۰:۰۳:۲۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تغابن ۰۰:۰۴:۱۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره طلاق ۰۰:۰۵:۰۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تحریم ۰۰:۰۴:۵۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ملک ۰۰:۰۶:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قلم ۰۰:۰۶:۰۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حاقه ۰۰:۰۵:۱۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره معارج ۰۰:۰۴:۱۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نوح ۰۰:۰۳:۵۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره جنّ ۰۰:۰۴:۲۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۲۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۳۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قیامه ۰۰:۰۲:۵۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انسان ۰۰:۰۴:۳۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۵۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نبأ ۰۰:۰۳:۴۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نازعات ۰۰:۰۳:۲۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکویر ۰۰:۰۲:۰۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۲۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۵۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۱۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فجر ۰۰:۰۲:۲۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تین ۰۰:۰۰:۴۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره علق ۰۰:۰۱:۱۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۲
1415 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت