دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/Hothaify21.jpg

الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره بقره ۰۲:۰۲:۱۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره آل عمران ۰۱:۱۲:۴۴
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نساء ۰۱:۱۰:۳۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مائده ۰۰:۵۴:۴۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انعام ۰۰:۵۹:۴۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره اعراف ۰۱:۰۷:۱۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انفال ۰۰:۲۵:۴۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره توبه ۰۰:۵۰:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره یونس ۰۰:۳۷:۰۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره هود ۰۰:۳۷:۴۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره یوسف ۰۰:۳۴:۵۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره رعد ۰۰:۱۷:۰۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۱۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حجر ۰۰:۱۵:۳۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نحل ۰۰:۳۹:۱۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره اسراء ۰۰:۲۸:۵۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره کهف ۰۰:۲۹:۴۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مریم ۰۰:۱۸:۰۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره طه ۰۰:۲۳:۴۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انبیاء ۰۰:۲۵:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حجّ ۰۰:۲۶:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مومنون ۰۰:۲۳:۵۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نور ۰۰:۲۸:۳۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فرقان ۰۰:۱۶:۵۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره شعراء ۰۰:۳۱:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نمل ۰۰:۲۵:۰۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قصص ۰۰:۲۹:۳۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره عنکبوت ۰۰:۲۱:۴۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره روم ۰۰:۱۷:۴۴
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره لقمان ۰۰:۱۱:۲۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره سجده ۰۰:۰۷:۴۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره احزاب ۰۰:۲۶:۵۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره سبأ ۰۰:۱۷:۴۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فاطر ۰۰:۱۶:۲۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره یس ۰۰:۱۵:۵۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره صافات ۰۰:۲۲:۴۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ص ۰۰:۱۵:۵۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره زمر ۰۰:۱۵:۵۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره غافر ۰۰:۲۵:۰۴
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فصّلت ۰۰:۱۷:۰۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره شوری ۰۰:۱۷:۵۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره زخرف ۰۰:۱۹:۳۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره دخان ۰۰:۰۸:۲۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۳۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره احقاف ۰۰:۱۳:۰۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره محمّد ۰۰:۱۰:۵۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فتح ۰۰:۱۱:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حجرات ۰۰:۰۷:۴۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ق ۰۰:۰۷:۴۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۰۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره طور ۰۰:۰۷:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نجم ۰۰:۰۷:۱۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قمر ۰۰:۰۷:۰۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۳۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره واقعه ۰۰:۱۰:۱۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حدید ۰۰:۱۱:۲۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مجادله ۰۰:۰۹:۴۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حشر ۰۰:۰۹:۲۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۳۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره صفّ ۰۰:۰۴:۴۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره جمعه ۰۰:۰۳:۳۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره منافقون ۰۰:۰۳:۵۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره تغابن ۰۰:۰۵:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره طلاق ۰۰:۰۵:۵۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره تحریم ۰۰:۰۵:۱۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ملک ۰۰:۰۶:۳۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قلم ۰۰:۰۷:۰۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حاقه ۰۰:۰۶:۰۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره معارج ۰۰:۰۵:۰۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره جنّ ۰۰:۰۵:۰۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۵۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۳۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انسان ۰۰:۰۵:۰۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۴۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نبأ ۰۰:۰۳:۵۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نازعات ۰۰:۰۳:۴۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره عبس ۰۰:۰۳:۱۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره تکویر ۰۰:۰۲:۳۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۴
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۲۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره بروج ۰۰:۰۲:۳۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۴
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره تین ۰۰:۰۰:۵۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره علق ۰۰:۰۱:۲۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ناس ۰۰:۰۰:۴۱
سوره حمد ۰۰:۵۷
سوره بقره ۲:۱۶:۴۰
سوره آل عمران ۱:۱۹:۰۱
سوره نساء ۱:۲۲:۱۹
سوره مائده ۱:۰۳:۲۵
سوره انعام ۱:۱۱:۱۸
سوره اعراف ۱:۱۴:۲۹
سوره انفال ۲۸:۴۴
سوره توبه ۵۵:۵۹
سوره یونس ۴۲:۵۱
سوره هود ۴۲:۰۶
سوره یوسف ۳۸:۳۱
سوره رعد ۱۸:۵۹
سوره ابراهیم ۱۸:۴۰
سوره حجر ۱۵:۰۶
سوره نحل ۳۹:۳۸
سوره اسراء ۳۲:۲۴
سوره کهف ۳۰:۵۹
سوره مریم ۱۹:۵۳
سوره طه ۲۶:۱۶
سوره انبیاء ۲۴:۳۸
سوره حج ۲۶:۰۴
سوره مومنون ۲۳:۱۰
سوره نور ۲۸:۲۷
سوره فرقان ۱۸:۴۸
سوره شعراء ۲۸:۵۹
سوره نمل ۲۶:۴۷
سوره قصص ۳۱:۱۸
سوره عنکبوت ۲۲:۲۵
سوره روم ۱۸:۰۶
سوره لقمان ۱۱:۲۶
سوره سجده ۷:۴۳
سوره احزاب ۲۷:۰۳
سوره سباء ۱۷:۵۷
سوره فاطر ۱۶:۳۵
سوره یس ۱۶:۴۰
سوره صافات ۲۲:۲۵
سوره ص ۱۶:۳۵
. سوره زمر ۲۵:۴۲
سوره غافر ۲۶:۲۳
سوره فصلت ۱۸:۳۹
سوره شوری ۱۸:۵۴
سوره زخرف ۲۰:۳۶
سوره دخان ۸:۳۸
سوره الجادثیه ۱۱:۳۸
سوره احقاف ۱۳:۴۷
سوره محمد ۱۱:۳۹
سوره فتح ۱۱:۴۵
سوره حجرات ۸:۳۹
سوره ق ۸:۴۹
سوره ذاریات ۹:۱۲
سوره طور ۸:۱۸
سوره نجم ۸:۳۲
سوره قمر ۸:۵۰
سوره رحمن ۱۲:۱۴
سوره واقعه ۱۱:۲۹
سوره حدید ۱۳:۰۹
سوره مجادله ۱۰:۵۴
سوره حشر ۱۰:۴۲
سوره ممتحنه ۸:۳۲
سوره صفّ ۵:۰۷
سوره جمعه ۳:۵۸
سوره منافقون ۴:۲۲
سوره تغابن ۵:۲۶
سوره طلاق ۶:۲۲
سوره تحریم ۵:۵۴
سوره ملک ۷:۳۸
سوره قلم ۸:۱۵
سوره حاقه ۷:۱۲
سوره معارج ۵:۵۲
سوره نوح ۵:۱۷
سوره جنّ ۶:۰۵
سوره مزّمّل ۴:۴۹
سوره مدّثّر ۶:۲۷
سوره قیامه ۴:۲۷
سوره انسان ۶:۳۶
سوره مرسلات ۵:۴۳
سوره نباء ۴:۴۹
سوره نازعات ۴:۴۶
سوره عبس ۴:۰۵
سوره تکویر ۳:۱۸
سوره انفطار ۲:۱۰
سوره مطفّفین ۴:۳۸
سوره انشقاق ۲:۳۹
سوره بروج ۲:۴۴
سوره طارق ۱:۴۰
سوره اعلی ۱:۴۶
سوره غاشیه ۲:۱۹
سوره فجر ۳:۲۳
سوره بلد ۲:۰۱
سوره شمس ۱:۳۸
سوره لیل ۲:۰۳
سوره ضحی ۱:۰۷
سوره شرح ۰۰:۴۱
سوره تین ۰۰:۵۷
سوره علق ۱:۴۶
سوره قدر ۰۰:۴۲
سوره بینه ۲:۰۴
سوره زلزله ۰۰:۵۸
سوره عادیات ۱:۰۴
سوره قارعه ۰۰:۵۸
سوره تکاثر ۰۰:۵۳
سوره عصر ۰۰:۲۴
سوره همزه ۰۰:۵۵
سوره فیل ۰۰:۴۲
سوره قریش ۰۰:۳۷
سوره ماعون ۰۰:۴۸
سوره کوثر ۰۰:۲۰
سوره کافرون ۰۰:۳۹
سوره نصر ۰۰:۳۱
سوره مسد ۰۰:۳۵
سوره اخلاص ۰۰:۲۲
سوره فلق ۰۰:۳۳
سوره ناس ۰۰:۴۹

مطالب مشابه

6405 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی