دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/bce0d655-db13-4e40-8343-2c863b605d851.jpg  ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی bce0d655 db13 4e40 8343 2c863b605d851

 

 

ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه فاتحه (حمد) ۰۰:۴۴
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه بقره ۰۲:۱۵:۲۶
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه آل عمران ۰۱:۱۵:۱۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره¬ مبارکه نساء ۰۱:۲۷:۱۱
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه مائده ۰۱:۰۳:۲۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه انعام ۰۱:۰۶:۳۵
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه اعراف ۰۱:۱۱:۳۶
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه انفال ۳۰:۱۷
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه توبه ۰۱:۰۰:۱۹
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه یونس ۳۹:۳۶
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه هود ۴۱:۴۷
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه یوسف ۳۵:۳۷
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه رعد ۲۰:۰۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه ابراهیم ۱۸:۰۰
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه حجر ۱۴:۳۱
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه نحل ۴۱:۱۹
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه اسراء ۳۳:۰۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه کهف ۳۳:۲۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه مریم ۲۱:۰۷
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه طه ۲۸:۴۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه انبیاء ۳۰:۲۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه حج ۲۹:۱۴
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه مؤمنون ۲۳:۳۱
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه نور ۳۱:۲۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه فرقان ۱۹:۰۵
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه شعراء ۳۱:۳۵
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه نمل ۲۵:۴۵
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه قصص ۳۱:۲۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه عنکبوت ۲۲:۱۱
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه روم ۱۷:۱۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه لقمان ۱۱:۴۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه سجده ۰۷:۵۵
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه احزاب ۲۷:۴۵
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه سبأ ۱۸:۳۱
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه فاطر ۱۷:۴۹
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه یس ۱۶:۳۰
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه صافات ۲۲:۰۹
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه ص ۱۶:۰۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه زمر ۲۵:۴۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه غافر ۲۸:۰۷
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه فصلت ۱۸:۴۶
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه شوری ۲۱:۴۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه زخرف ۱۹:۰۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه دخان ۰۸:۲۹
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه جاثیه ۱۰:۲۰
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه احقاف ۱۲:۵۴
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۱۱:۳۰
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه فتح ۱۲:۰۰
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه حجرات ۰۹:۳۴
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه ق ۰۹:۱۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه ذاریات ۰۸:۴۶
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه طور ۰۷:۱۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه نجم ۰۸:۱۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه قمر ۰۸:۴۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه الرحمن ۰۹:۴۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه واقعه ۰۹:۱۰
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه حدید ۱۱:۴۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه مجادله ۰۹:۳۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه حشر ۰۹:۳۷
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه ممتحنه ۰۸:۰۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه صف ۰۴:۲۵
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه جمعه ۰۳:۴۵
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه منافقون ۰۴:۱۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه تغابن ۰۵:۲۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه طلاق ۰۶:۵۵
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه تحریم ۰۷:۱۵
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه ملک ۰۶:۰۹
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه قلم ۰۶:۳۹
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه حاقه ۰۶:۱۰
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه معارج ۰۵:۲۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه نوح ۰۵:۰۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه جن ۰۵:۳۷
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه مزمل ۰۴:۱۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه مدثر ۰۵:۵۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه قیامه ۰۳:۲۱
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه انسان ۰۵:۲۶
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه مرسلات ۰۴:۳۵
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه نبأ ۰۴:۰۷
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه نازعات ۰۴:۱۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه عبس ۰۳:۳۷
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه تکویر ۰۲:۱۹
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه انفطار ۰۱:۵۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه مطففین ۰۳:۴۶
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه انشقاق ۰۲:۲۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه بروج ۰۲:۳۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه طارق ۰۱:۳۶
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه اعلی ۰۱:۴۶
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه غاشیه ۰۱:۵۶
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه فجر ۰۲:۵۴
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه بلد ۰۱:۴۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه شمس ۰۱:۱۹
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه لیل ۰۱:۴۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه ضحی ۰۱:۰۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه شرح ۰۰:۴۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه تین ۰۰:۵۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه علق ۰۱:۵۰
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه قدر ۰۰:۴۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه بینه ۰۲:۰۲
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه زلزله ۰۱:۰۱
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه عادیات ۰۱:۰۴
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه قارعه ۰۰:۵۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه تکاثر ۰۰:۵۱
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه عصر ۰۰:۲۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه همزه ۰۰:۵۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه فیل ۰۰:۳۷
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه قریش ۰۰:۳۱
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه ماعون ۰۰:۴۰
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه کوثر ۰۰:۱۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه کافرون ۰۰:۳۸
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه نصر ۰۰:۳۳
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه مسد ۰۰:۳۷
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه اخلاص (توحید) ۰۰:۲۴
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه فلق ۰۰:۳۵
ترتیل کل قرآن کریم توسط احمد الرزیقی musicdl715 سوره مبارکه ناس ۰۰:۴۱
کانال تلگرام زهرامدیا
706 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی