دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/05/Abdolfattah11.jpg

دانلود یکجا با کیفیت متوسط

ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۳۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بقره ۰۱:۴۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره آل عمران ۰۰:۵۸:۴۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مائده ۰۰:۴۶:۰۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انعام ۰۰:۴۹:۳۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعراف ۰۰:۵۷:۲۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفال ۰۰:۲۱:۳۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره توبه ۰۰:۴۱:۰۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره یونس ۰۰:۳۰:۴۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره هود ۰۰:۲۹:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره یوسف ۰۰:۲۷:۴۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره رعد ۰۰:۱۴:۳۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجر ۰۰:۱۲:۱۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نحل ۰۰:۳۲:۴۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اسراء ۰۰:۲۸:۱۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره کهف ۰۰:۲۷:۴۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مریم ۰۰:۱۷:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طه ۰۰:۲۱:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انبیاء ۰۰:۱۹:۴۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حج ۰۰:۲۰:۳۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مومنون ۰۰:۱۸:۵۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نور ۰۰:۲۲:۳۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فرقان ۰۰:۱۳:۳۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره شعراء ۰۰:۲۰:۰۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نمل ۰۰:۱۸:۱۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قصص ۰۰:۲۵:۲۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۳۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره روم ۰۰:۱۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره لقمان ۰۰:۰۸:۵۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره سجده ۰۰:۰۶:۴۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره سبأ ۰۰:۱۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاطر ۰۰:۱۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره یس ۰۰:۱۲:۲۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره صافات ۰۰:۱۵:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ص ۰۰:۱۲:۱۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره زمر ۰۰:۱۸:۳۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره غافر ۰۰:۱۹:۰۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فصّلت ۰۰:۱۲:۳۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره شوری ۰۰:۱۳:۲۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره زخرف ۰۰:۱۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره دخان ۰۰:۰۶:۲۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۳۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره احقاف ۰۰:۱۰:۱۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۰۹:۳۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فتح ۰۰:۰۹:۱۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجرات ۰۰:۰۴:۵۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ق ۰۰:۱۲:۳۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۱۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طور ۰۰:۰۵:۵۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نجم ۰۰:۰۶:۰۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قمر ۰۰:۰۶:۰۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۱۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره واقعه ۰۰:۰۸:۰۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حدید ۰۰:۱۰:۳۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حشر ۰۰:۰۷:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ممتحنه ۰۰:۰۵:۲۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره صفّ ۰۰:۰۳:۴۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره جمعه ۰۰:۰۲:۴۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره منافقون ۰۰:۰۲:۵۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تغابن ۰۰:۰۳:۵۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طلاق ۰۰:۰۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تحریم ۰۰:۰۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ملک ۰۰:۰۵:۱۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قلم ۰۰:۰۴:۵۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حاقّه ۰۰:۰۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره معارج ۰۰:۰۳:۳۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نوح ۰۰:۰۳:۲۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره جنّ ۰۰:۰۳:۵۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۰۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مدّثّر ۰۰:۰۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قیامه ۰۰:۰۲:۴۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انسان ۰۰:۰۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۴۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نبأ ۰۰:۰۳:۰۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نازعات ۰۰:۰۲:۵۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عبس ۰۰:۰۲:۲۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکویر ۰۰:۰۱:۴۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفطار ۰۰:۰۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مطفّفین ۰۰:۰۲:۵۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۴۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بروج ۰۰:۰۱:۴۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۰۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فجر ۰۰:۰۲:۱۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بلد ۰۰:۰۱:۱۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره شمس ۰۰:۰۰:۵۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تین ۰۰:۰۰:۳۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره علق ۰۰:۰۱:۰۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره زلزال ۰۰:۰۰:۳۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۱چ
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۷
1486 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت