دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/200px-FirstSurahKoran2.jpg

سوره ی مبارکه حمد ۰۰:۲۶
سوره ی مبارکه بقره ۱:۰۵:۳۰
سوره ی مبارکه آل عمران ۳۹:۲۳
سوره ی مبارکه نساء ۴۷:۱۷
سوره ی مبارکه مائده ۳۳:۵۷
سوره ی مبارکه انعام ۳۷:۰۸
سوره ی مبارکه اعراف ۳۹:۳۴
سوره ی مبارکه انفال ۱۴:۳۴
سوره ی مبارکه توبه ۳۰:۴۲
سوره ی مبارکه یونس ۲۱:۵۶
سوره ی مبارکه هود ۲۲:۵۰
سوره ی مبارکه یوسف ۲۰:۲۱
سوره ی مبارکه رعد ۱۰:۳۶
سوره ی مبارکه ابراهیم ۹:۴۰
سوره ی مبارکه حجر ۸:۲۵
سوره ی مبارکه نحل ۱۹:۲۶
سوره ی مبارکه اسراء ۱۶:۳۵
سوره ی مبارکه کهف ۱۶:۵۱
سوره ی مبارکه مریم ۱۰:۲۷
سوره ی مبارکه طه ۱۴:۲۴
سوره ی مبارکه انبیاء ۱۳:۱۴
سوره ی مبارکه حج ۱۳:۴۸
سوره ی مبارکه مؤمنون ۱۱:۳۸
سوره ی مبارکه نور ۱۳:۵۲
سوره ی مبارکه فرقان ۱۰:۴۴
سوره ی مبارکه شعراء ۱۵:۳۱
سوره ی مبارکه نمل ۱۳:۳۱
سوره ی مبارکه قصص ۱۵:۴۹
سوره ی مبارکه عنکبوت ۱۰:۵۰
سوره ی مبارکه روم ۹:۱۲
سوره ی مبارکه لقمان ۵:۵۲
سوره ی مبارکه سجده ۴:۰۸
سوره ی مبارکه احزاب ۱۴:۱۰
سوره ی مبارکه سبأ ۹:۳۵
سوره ی مبارکه فاطر ۸:۴۵
سوره ی مبارکه یس ۸:۲۳
سوره ی مبارکه صافات ۱۱:۲۹
سوره ی مبارکه ص ۹:۲۰
سوره ی مبارکه زمر ۱۴:۰۴
سوره ی مبارکه غافر ۱۴:۱۶
سوره ی مبارکه فصلت ۹:۳۲
سوره ی مبارکه شوری ۹:۳۵
سوره ی مبارکه زخرف ۹:۵۹
سوره ی مبارکه دخان ۴:۲۱
سوره ی مبارکه جاثیه ۵:۴۲
سوره ی مبارکه احقاف ۷:۱۲
سوره ی مبارکه محمد ۶:۲۸
سوره ی مبارکه فتح ۶:۴۹
سوره ی مبارکه حجرات ۴:۰۴
سوره ی مبارکه ق ۴:۴۵
سوره ی مبارکه ذاریات ۴:۳۶
سوره ی مبارکه طور ۴:۰۹
سوره ی مبارکه نجم ۴:۲۹
سوره ی مبارکه قمر ۴:۴۸
سوره ی مبارکه الرحمن ۴:۳۸
سوره ی مبارکه واقعه ۵:۰۴
سوره ی مبارکه حدید ۶:۴۱
سوره ی مبارکه مجادله ۵:۳۰
سوره ی مبارکه حشر ۵:۱۰
سوره ی مبارکه ممتحنه ۳:۵۲
سوره ی مبارکه صف ۲:۲۶
سوره ی مبارکه جمعه ۲:۰۲
سوره ی مبارکه منافقون ۲:۱۱
سوره ی مبارکه تغابن ۳:۱۱
سوره ی مبارکه طلاق ۳:۲۱
سوره ی مبارکه تحریم ۲:۵۶
سوره ی مبارکه ملک ۳:۴۱
سوره ی مبارکه قلم ۳:۵۴
سوره ی مبارکه حاقه ۳:۰۹
سوره ی مبارکه معارج ۲:۴۶
سوره ی مبارکه نوح ۲:۳۷
سوره ی مبارکه جن ۳:۱۰
سوره ی مبارکه مزمل ۲:۲۷
سوره ی مبارکه مدثر ۳:۲۶
سوره ی مبارکه قیامه ۲:۱۷
سوره ی مبارکه انسان ۲:۵۵
سوره ی مبارکه مرسلات ۲:۳۷
سوره ی مبارکه نبأ ۲:۱۳
سوره ی مبارکه نازعات ۲:۲۳
سوره ی مبارکه عبس ۱:۵۱
سوره ی مبارکه تکویر ۱:۱۸
سوره ی مبارکه انفطار ۱:۰۰
سوره ی مبارکه مطففین ۱:۵۹
سوره ی مبارکه انشقاق ۱:۱۸
سوره ی مبارکه انشقاق ۱:۱۸
سوره ی مبارکه بروج ۱:۱۹
سوره ی مبارکه طارق ۰۰:۴۹
سوره ی مبارکه اعلی ۱:۰۱
سوره ی مبارکه غاشیه ۱:۱۳
سوره ی مبارکه فجر ۱:۴۲
سوره ی مبارکه بلد ۱:۰۱
سوره ی مبارکه شمس ۰۰:۵۳
سوره ی مبارکه لیل ۱:۰۲
سوره ی مبارکه ضحی ۰۰:۳۵
سوره ی مبارکه شرح ۰۰:۲۳
سوره ی مبارکه تین ۰۰:۲۷
سوره ی مبارکه علق ۰۰:۵۷
سوره ی مبارکه قدر ۰۰:۲۱
سوره ی مبارکه بینه ۱:۰۵
سوره ی مبارکه زلزله ۰۰:۳۱
سوره ی مبارکه عادیات ۰۰:۳۴
سوره ی مبارکه قارعه ۰۰:۲۹
سوره ی مبارکه تکاثر ۰۰:۲۷
سوره ی مبارکه عصر ۰۰:۱۶
سوره ی مبارکه همزه ۰۰:۲۸
سوره ی مبارکه فیل ۰۰:۱۷
سوره ی مبارکه قریش ۰۰:۱۹
سوره ی مبارکه ماعون ۰۰:۲۰
سوره ی مبارکه کوثر ۰۰:۱۴
سوره ی مبارکه کافرون ۰۰:۱۹
سوره ی مبارکه نصر ۰۰:۱۵
سوره ی مبارکه مسد ۰۰:۱۹
سوره ی مبارکه اخلاص ۰۰:۱۵
سوره ی مبارکه فلق ۰۰:۲۰
سوره ی مبارکه ناس ۰۰:۲۱
سوره حمد ۰۱:۲۸
سروه بقره ۰۳:۴۲:۵۴
سوره آل عمران ۰۲:۰۶:۰۹
سوره نساء ۲:۱۲:۵۷
سوره مائده ۰۲:۰۸:۲۴
سوره انعام ۰۱:۵۳:۲۱
سوره اعراف ۰۲:۰۰:۱۹
سوره انفال ۴۴:۴۳
سوره توبه ۰۱:۳۱:۵۲
سوره یونس ۰۱:۰۹:۳۵
سوره هود ۰۱:۱۰:۲۲
سوره یوسف ۰۱:۰۳:۵۶
سوره رعد ۳۰:۵۵
سوره ابراهیم ۲۹:۴۱
سوره حجر ۲۵:۴۵
سوره نحل ۰۱:۰۷:۲۹
سوره اسراء ۵۸:۳۰
سوره کهف ۵۸:۵۹
سوره مریم ۳۶:۳۲
سوره طه ۴۸:۰۰
سوره انبیاء ۴۲:۱۱
سوره حج ۴۴:۳۶
سوره مومنون ۳۷:۵۱
سوره نور ۴۸:۲۷
سوره فرقان ۳۱:۵۴
سوره شعراء ۵۲:۴۸
سوره نمل ۴۳:۲۶
سوره قصص ۵۲:۱۰
سوره عنکبوت ۳۶:۵۴
سوره روم ۳۰:۰۶
سوره لقمان ۱۹:۰۴
سوره سجده ۱۳:۲۶
سوره احزاب ۴۶:۵۵
سوره سبأ ۲۹:۴۹
سوره فاطر ۲۸:۲۱
سوره یس ۲۶:۵۶
سوره صافات ۳۴:۲۱
سوره ص ۲۷:۴۰
سوره زمر ۴۱:۵۱
سوره غافر ۴۴:۱۱
سوره فصلت ۲۹:۰۳
سوره شوری ۳۰:۲۸
سوره زخرف ۰۱:۰۱:۵۳
سوره دخان ۲۷:۲۶
سوره جاثیه ۱۶:۵۵
سوره احقاف ۲۲:۰۸
سوره محمد ۱۸:۴۸
سوره فتح ۱۹:۴۹
سوره حجرات ۲۵:۱۷
سوره ق ۱۳:۰۶
سوره ذاریات ۳۸:۲۰
سوره طور ۲۳:۲۷
سوره نجم ۱۲:۴۲
سوره قمر ۱۲:۳۹
سوره رحمن ۱۴:۴۸
سوره واقعه ۱۶:۴۶
سوره حدید ۲۱:۱۵
سوره مجادله ۱۶:۳۱
سوره حشر ۱۶:۱۳
سوره ممتحنه ۱۳:۰۲
سوره صف ۰۷:۴۹
سوره جمعه ۰۶:۱۴
سوره منافقون ۰۶:۳۸
سوره تغابن ۰۹:۰۳
سوره طلاق ۱۰:۳۴
سوره تحریم ۱۰:۰۲
سوره ملک ۱۱:۴۲
سوره قلم ۱۱:۵۵
سوره حاقه ۱۰:۴۱
سوره معارج ۰۸:۴۳
سوره نوح ۰۸:۱۹
سوره جن ۰۹:۴۰
سوره مزمل ۰۷:۲۱
سوره مدثر ۱۰:۱۶
سوره قیامه ۰۶:۳۱
سوره انسان ۰۹:۳۲
سوره مرسلات ۰۸:۱۴
سوره نبأ ۰۷:۴۱
سوره نازعات ۰۷:۳۵
سوره عبس ۰۶:۰۴
سوره تکویر ۰۴:۳۴
سوره انفطار ۰۳:۲۴
سوره مطففین ۰۷:۲۷
سوره انشقاق ۰۴:۳۰
سوره بروج ۰۴:۳۱
سوره طارق ۰۲:۴۵
سوره اعلی ۰۳:۰۴
سوره غاشیه ۰۳:۴۸
سوره فجر ۰۵:۴۷
سوره بلد ۰۳:۱۷
سوره شمس ۰۲:۳۷
سوره لیل ۰۳:۱۹
سوره ضحی ۰۱:۵۰
سوره شرح ۰۱:۱۶
سوره تین ۰۱:۳۶
سوره علق ۰۲:۵۶
سوره قدر ۰۱:۱۱
سوره بینه ۰۳:۲۷
سوره زلزله ۰۱:۳۳
سوره عادیات ۰۱:۵۲
سوره قارعه ۰۱:۴۷
سوره تکاثر ۰۱:۲۶
سوره عصر ۰۰:۴۵
سوره همزه ۰۱:۳۲
سوره فیل ۰۱:۰۳
سوره قریش ۰۰:۵۸
سوره ماعون ۰۱:۱۰
سوره کوثر ۰۰:۴۰
سوره کافرون ۰۱:۰۵
سوره نصر ۰۰:۵۲
سوره مسد ۰۱:۰۱
سوره اخلاص ۰۰:۳۹
سوره فلق ۰۰:۵۶
سوره ناس ۰۱:۰۸

مطالب مشابه

10979 بازدید ۱۲ نظر »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. aftabmoon گفت:

  سلام.آیاترجمه آقای فولادوند است؟

  [پاسخ]

  ya zahra پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۱ ۱۷:۵۱:

  سلام نمیدونم والا خودمم دانلود نکردم آقای فولادوند رو هم نمیشناسم بی زحمت اگه خودت میشناسی یه دونه از فایلهای کم حجم رو دانلود کن ببین خودشه یا نه

  [پاسخ]

 2. جزاکم الله خیرا ، سایت بسیار مفیدی برای محققین ایجاد فرمودید که از عهده سپاس بنده خارج است فرمودید پیشنهاد ارائه کنم یک ایمیل معرفی نمائید توصیه های زیادی دارم عرض میکنم خداوند متعال حافظ شما یاشد متشکرم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۱ام, ۱۳۹۳ ۲۰:۱۶:

  سلام ممنون بفرما
  yaa_zahraa_110@yahoo.com

  [پاسخ]

 3. جمیله یوسف گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام
  اجرکم عندالله
  والسلام

  [پاسخ]

 4. روستایی گفت:

  سلام
  اخوی وبسایتتون عالی هست
  اگر بخواهم همین طوری که شما سوره ها را گذاشتین ،در وبلاگم بگذارم باید چکار کنم این طوری که شما راهنمایی کردید صوت سوره با صوت آهنگ وبلاگم باهم شنیده می شود و قابل فهم نیست .می خواهم آهنگ وبلاگم تغییر نکنه و تمام سوره ها را در وبلاگم بگذارم
  باتشکر

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۲ام, ۱۳۹۳ ۱۹:۱۴:

  سلام کافیه کلیک چپ رو نگه داری وقتی همه سوره ها آبی رنگ شد توی وبلاگ کپی کنی خیلی راحته یه کپی پیست ساده

  [پاسخ]

 5. روستایی گفت:

  سلام
  ممنون از راهنماییتون از کپی استفاده کردم درست شد
  باتشکر

  [پاسخ]

 6. ophelia گفت:

  سلام. عالی بود . سپاس
  Thanks a pile

  [پاسخ]

 7. zarghamsadeqi گفت:

  سلام
  ای کاش بصورت یکجا هم میزاشتین

  [پاسخ]

 8. عالی بود. دست شما درد نکنه برای این عمل ارزشمندتون

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت