دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

http://fa.wikishia.net/images/thumb/c/cc/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg/230px-%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87.jpg

ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱ ۰۶:۵۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲ ۲۲:۳۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۳ ۰۸:۳۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۴ ۰۲:۴۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۵ ۰۲:۲۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۶ ۰۱:۰۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۷ ۰۰:۵۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۸ ۰۰:۳۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۹ ۰۰:۳۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۰ ۰۰:۴۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۱ ۰۰:۴۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۱ ۰۰:۴۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۲ ۰۱:۰۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۳ ۰۲:۰۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۴ ۰۰:۲۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۵ ۰۰:۴۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۶ ۰۵:۰۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۷ ۰۵:۲۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۸ ۰۲:۵۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۹ ۰۱:۲۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۰ ۰۱:۴۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۱ ۰۰:۴۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۲ ۰۲:۵۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۳ ۰۴:۱۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۴ ۰۱:۰۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۵ ۰۳:۲۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۶ ۰۲:۳۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۷ ۰۶:۰۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۴۲ ۰۱:۲۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۶۷ ۰۱:۱۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۶۸ ۰۰:۳۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۸ ۰۲:۳۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۹ ۰۲:۵۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۳۰ ۰۱:۲۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۳۱ ۰۰:۵۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۳۲ ۰۴:۵۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۳۳ ۰۳:۳۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۳۴ ۰۴:۱۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۳۵ ۰۲:۱۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۳۶ ۰۱:۱۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۳۷ ۰۲:۲۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۳۸ ۰۰:۴۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۳۹ ۰۱:۵۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۴۰ ۰۱:۵۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۴۱ ۰۱:۱۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۴۳ ۰۱:۵۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۴۴ ۰۰:۵۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۴۵ ۰۱:۲۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۴۶ ۰۰:۵۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۴۷ ۰۰:۴۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۴۸ ۰۱:۲۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۴۹ ۰۱:۳۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۵۰ ۰۱:۱۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۵۱ ۰۱:۰۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۵۲ ۰۲:۴۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۵۳ ۰۰:۳۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۵۴ ۰۱:۲۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۵۵ ۰۱:۱۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۵۶ ۰۱:۴۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۵۷ ۰۱:۰۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۵۸ ۰۱:۰۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۵۹ ۰۰:۲۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۶۰ ۰۰:۳۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۶۱ ۰۰:۱۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۶۲ ۰۰:۳۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۶۳ ۰۱:۱۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۶۴ ۰۳:۳۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۶۵ ۰۲:۵۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۶۶ ۰۲:۰۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۶۹ ۰۱:۳۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۷۰ ۰۰:۴۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۷۱ ۰۱:۵۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۷۲ ۰۳:۲۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۷۳ ۰۱:۱۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۷۴ ۰۰:۴۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۷۵ ۰۰:۵۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۷۶ ۰۱:۱۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۷۷ ۰۰:۳۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۷۸ ۰۱:۰۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۷۹ ۰۱:۴۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۸۰ ۰۰:۵۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۸۱ ۰۰:۵۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۸۲ ۰۰:۵۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۸۳ ۲۶:۴۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۸۴ ۰۱:۵۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۸۵ ۰۲:۱۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۸۶ ۰۴:۲۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۸۷ ۰۷:۴۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۸۸ ۰۱:۵۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۸۹ ۰۲:۵۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۹۰ ۰۲:۵۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۹۱ ۳۳:۲۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۹۲ ۰۱:۰۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۹۳ ۰۴:۱۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۹۴ ۰۳:۰۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۹۵ ۰۰:۵۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۹۶ ۰۱:۲۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۹۷ ۰۵:۲۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۹۸ ۰۱:۲۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۹۹ ۰۳:۱۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۰۰ ۰۲:۱۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۰۱ ۰۲:۲۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۰۲ ۰۱:۴۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۰۳ ۰۳:۲۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۰۴ ۰۱:۳۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۰۵ ۰۴:۰۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۰۶ ۰۴:۵۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۰۷ ۰۱:۱۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۰۸ ۰۵:۳۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۰۹ ۱۲:۴۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۱۰ ۰۲:۱۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۱۱ ۰۷:۱۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۱۲ ۰۰:۵۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۱۳ ۰۳:۳۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۱۴ ۰۶:۴۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۱۵ ۰۴:۲۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۱۶ ۰۲:۱۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۱۷ ۰۰:۵۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۱۸ ۰۰:۴۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۱۹ ۰۲:۴۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۲۰ ۰۱:۳۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۲۱ ۰۳:۴۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۲۲ ۰۳:۵۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۲۳ ۰۱:۴۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۲۴ ۰۳:۵۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۲۵ ۰۳:۴۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۲۶ ۰۱:۳۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۲۷ ۰۴:۲۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۲۸ ۰۲:۲۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۲۹ ۰۳:۰۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۳۰ ۰۱:۳۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۳۱ ۰۲:۲۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۳۲ ۰۳:۱۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۳۳ ۰۳:۲۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۳۴ ۰۱:۱۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۳۵ ۰۰:۵۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۳۶ ۰۰:۴۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۳۷ ۰۳:۱۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۳۸ ۰۲:۵۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۳۹ ۰۰:۳۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۴۰ ۰۲:۱۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۴۱ ۰۱:۰۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۴۲ ۰۱:۱۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۴۳ ۰۴:۳۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۴۴ ۰۳:۴۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۴۵ ۰۱:۴۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۴۶ ۰۲:۲۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۴۷ ۰۵:»۴۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۴۸ ۰۱:۲۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۴۹ ۰۳:۰۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۵۰ ۰۳:۳۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۵۱ ۰۵:۲۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۵۲ ۰۴:۱۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۵۳ ۰۴:۵۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۵۴ ۰۳:۲۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۵۵ ۰۴:۲۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۵۶ ۰۵:۱۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۵۷ ۰۴:۵۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۵۸ ۰۲:۳۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۵۹ ۰۰:۵۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۶۰ ۱۱:۲۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۶۱ ۰۳:۴۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۶۲ ۰۲:۱۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۶۳ ۰۴:۰۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۶۴ ۰۳:۴۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۶۵ ۰۹:۴۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۶۶ ۰۲:۵۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۶۶ ۰۲:۵۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۶۷ ۰۱:۵۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۶۸ ۰۲:۰۹
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۶۹ ۰۲:۱۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۷۰ ۰۱:۴۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۷۱ ۰۱:۴۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۷۲ ۰۲:۴۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۷۳ ۰۴:۱۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۷۴ ۰۲:۱۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۷۵ ۰۲:۱۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۷۶ ۱۱:۴۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۷۷ ۰۱:۱۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۷۸ ۰۳:۱۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۷۹ ۰۱:۰۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۸۰ ۰۳:۱۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۸۱ ۰۱:۱۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۸۲ ۱۱:۲۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۸۳ ۰۸:۵۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۸۴ ۰۰:۳۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۸۵ ۰۹:۳۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۸۶ ۱۳:۱۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۸۷ ۰۲:۲۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۸۸ ۰۲:۵۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۸۹ ۰۲:۰۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۹۰ ۰۵:۴۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۹۱ ۰۶:۵۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۹۲ ۳۹:۳۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۹۳ ۱۰:۳۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۹۴ ۰۳:۴۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۹۵ ۰۴:۳۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۹۶ ۰۲:۰۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۹۷ ۰۲:۱۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۹۸ ۱۰:۴۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۱۹۹ ۰۴:۲۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۰۰ ۰۰:۴۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۰۱ ۰۱:۱۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۰۲ ۰۲:۲۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۰۳ ۰۱:۱۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۰۴ ۰۰:۵۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۰۵ ۰۲:۴۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۰۶ ۰۱:۰۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۰۷ ۰۰:۳۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۰۸ ۰۰:۵۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۰۹ ۰۲:۰۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۱۰ ۰۵:۰۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۱۱ ۰۲:۳۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۱۲ ۰۰:۵۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۱۳ ۰۱:۳۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۱۴ ۰۳:۴۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۱۵ ۰۱:۵۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۱۶ ۰۸:۵۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۱۷ ۰۱:۲۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۱۸ ۰۰:۵۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۱۹ ۰۰:۵۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۲۰ ۰۰:۵۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۲۱ ۱۰:۲۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۲۲ ۰۴:۵۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۲۳ ۰۶:۰۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۲۴ ۰۳:۳۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۲۵ ۰۰:۵۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۲۶ ۰۳:۱۱
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۲۷ ۰۱:۳۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۲۸ ۰۰:۵۸
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۲۹ ۰۰:۵۲
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۳۰ ۰۴:۱۳
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۳۱ ۰۰:۴۴
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۳۲ ۰۰:۳۵
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۳۳ ۰۱:۲۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۳۴ ۰۱:۱۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۳۵ ۰۱:۳۰
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۳۶ ۰۰:۲۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۳۷ ۰۱:۱۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۳۸ ۰۱:۴۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۳۹ ۰۱:۰۷
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۴۰ ۰۱:۰۶
ترجمه گویای نهج البلاغه-استاد علامه جعفری-خطبه ها ۲۴۱ ۰۱:۰۴
آغاز آفرینش آسمان و زمین و آدم و… ۱۶:۲۹
پس از بازگشت از صفین ۰۴:۳۵
شقشقیه ۰۶:۱۱
اندرز به مردم و رهانیدن از گمراهى ۰۱:۴۱
پس از رحلت رسول خدا ۰۱:۱۹
آماده نبرد ۰۰:۴۹
نکوهش دشمنان ۰۰:۳۸
درباره زبیر و بیعت او ۰۰:۲۲
درباره پیمان شکنان ۰۰:۱۷
حزب شیطان ۰۰:۳۱
خطاب به محمد حنفیه ۰۰:۲۶
پس از پیروزى بر اصحاب جمل ۰۰:۲۶
سرزنش مردم بصره ۰۱:۱۸
در نکوهش مردم بصره ۰۰:۲۵
در رابطه با برگرداندن املاک بیت‏المال ۰۰:۲۲
به هنگام بیعت در مدینه ۰۳:۱۸
داوران ناشایست ۰۳:۲۱
نکوهش اختلاف راى عالمان ۰۲:۰۳
به اشعث بن قیس ۰۰:۴۶
در منع از غفلت ۰۰:۵۱
در توجه به قیامت ۰۰:۱۹
در نکوهش بیعت شکنان ۰۱:۴۸
در باب بینوایان ۰۳:۲۶
برانگیختن مردم به پیکار ۰۰:۳۹
رنجش از یاران سست راى ۰۲:۰۹
اعراب پیش از بعثت ۰۱:۴۴
در فضیلت جهاد ۰۵:۱۱
اندرز و هشدار ۰۱:۵۸
در نکوهش اهل کوفه ۰۱:۴۹
درباره قتل عثمان ۰۰:۴۵
دستورى به ابن‏عباس ۰۰:۳۵
روزگار و مردمان ۰۳:۲۵
آنگاه که به جنگ اهل بصره مى‏رفت، فرمود ۰۱:۴۹
پیکار با مردم شام ۰۳:۰۶
بعد از حکمیت ۰۱:۲۰
در بیم دادن نهروانیان ۰۰:۵۳
ذکر فضائل خود ۰۱:۲۹
معنى شبهه ۰۰:۳۱
نکوهش یاران و دعوت به جهاد ۰۱:۱۰
در پاسخ شعار خوارج ۰۱:۲۸
آیه ۴۱ ۰۰:۵۳
پرهیز از هوسرانى و دنیاپرستى ۰۱:۰۲
علت درنگ در جنگ با شامیان ۰۱:۰۳
سرزنش مصقله پسر هبیره ۰۰:۲۸
گذرگاه دنیا ۰۰:۵۷
در هنگامى که به قصد شام سفر مى‏کرد ۰۰:۳۶
درباره کوفه ۰۰:۲۹
هنگام لشکرکشى به شام ۰۰:۵۱
صفات خداوندى ۰۱:۱۰
در بیان فتنه ۰۰:۵۵
در هنگامى که یاران معاویه بر فرات غلبه یافتند ۰۰:۳۷
در نکوهش دنیا ۰۲:۳۸
در مساله بیعت ۰۰:۵۸
درباره تاخیر جنگ با شامیان ۰۰:۴۲
در وصف اصحاب رسول الله صلى الله علیه و آله ۰۱:۳۰
به یاران خود ۰۰:۴۸
با خوارج ۰۰:۴۵
درباره خوارج ۰۰:۱۴
خبر دادن از پایان کار خوارج ۰۰:۱۹
در باب خوارج ۰۰:۱۲
هنگامى که او را از کشته شدن ناگهانى هشدار دادند ۰۰:۱۹
نکوهش دنیا ۰۰:۳۸
تشویق به عمل صالح ۰۲:۲۸
در علم الهى ۰۲:۱۴
در آداب جنگ ۰۱:۳۲
در معنى انصار ۰۰:۵۰
پس از شهادت محمد بن ابى‏بکر ۰۰:۲۵
سرزنش یاران ۰۱:۱۹
در سحرگاه روزى که ضربتش زدند، فرمود ۰۰:۳۲
در نکوهش مردم عراق ۰۱:۰۷
درود بر پیامبر ۰۲:۲۶
درباره مروان ۰۱:۰۲
هنگام بیعت کردن اعضاء شورا با عثمان ۰۰:۲۹
پاسخ به اتهامى ناروا ۰۰:۳۴
اندرز ۰۰:۵۵
نکوهش رفتار بنى‏امیه با آن حضرت ۰۰:۲۲
نیایش ۰۰:۴۲
پاسخ اخترشناس ۰۱:۰۹
نکوهش زنان ۰۰:۵۳
وارستگى و پارسائى ۰۰:۳۵
در نکوهش دنیا ۰۰:۳۴
خطبه غراء ۱۷:۴۱
درباره عمرو بن عاص ۰۱:۲۰
در توحید و موعظه ۰۱:۳۸
صفات پروردگار- پرهیزکارى ۰۲:۲۲
موعظه یاران، وصف بنده محبوب خدا ۰۷:۵۱
در بیان هلاکت مردم ۰۱:۴۲
در حال مردم پیش از بعثت و پس از آن ۰۲:۳۷
در بیان صفات خداوندى ۰۲:۳۴
خطبه اشباح ۳۰:۳۷
پس از کشته شدن عثمان و بیعت با او ۰۰:۵۲
خبر از فتنه ۰۴:۱۲
در فضل رسول اکرم و پند و اندرز ۰۲:۳۱
وصف پیامبر ۰۰:۴۱
وصف خدا و رسول ۰۰:۵۷
در باب اصحابش و اصحاب پیامبر ۰۵:۰۴
در ستم بنى‏امیه ۰۱:۰۳
در گریز از دنیا ۰۳:۱۳
درباره پیامبر و خاندان او ۰۲:۰۲
مشتمل بر خبر از حوادث ناگوار ۰۲:۵۲
در زمینه سختیها ۰۱:۳۲
در تشویق به زهد ۰۳:۰۳
درباره پیامبر و فضیلت خویش ۰۱:۲۴
در ذکر صفات پیامبر و تهدید بنى‏امیه ۰۳:۵۲
وصف پیامبر و بیان دلاورى ۰۳:۵۹
در یکى از ایام صفین ۰۱:۰۲
خبر دادن از حادثه‏هاى بزرگ ۰۵:۳۱
توانایى خداوند ۱۱:۴۲
اندرز به یاران ۰۲:۱۲
در نکوهش دنیا ۰۷:۳۷
درباره ملک‏الموت ۰۰:۳۶
در نکوهش دنیا ۰۳:۲۶
در اندرز به مردم ۰۶:۱۱
در طلب باران ۰۳:۳۳
در اندرز به یاران ۰۲:۰۲
موعظه یاران ۰۰:۳۳
ستودن یاران خود ۰۰:۳۲
در تحریض مردم به جهاد ۰۲:۱۸
بیان فضیلتهاى خود و اهل‏بیت ۰۱:۱۷
خطاب به کسى که در حکمیت بر او عیب گرفته بود ۰۳:۰۴
خطاب به خوارج ۰۳:۲۹
هنگام نبرد صفین به یارانش فرمود ۰۰:۵۵
در سرزنش اصحاب خود ۰۰:۲۳
تعلیم یاران در کار جنگ ۰۳:۲۱
در رابطه با خوارج وقتى حکمیت را انکار کردند ۰۲:۵۲
درباره تقسیم بیت‏المال ۰۱:۱۲
در خطاب به خوارج ۰۳:۴۲
از پیشامدها و فتنه‏هاى بصره خبر مى‏دهد ۰۲:۳۲
درباره پیمانه‏ها ۰۲:۴۴
سخنى با ابوذر ۰۱:۰۶
در فلسفه قبول حکومت و توصیف امام حق ۰۲:۰۲
در پارسایى در دنیا ۰۲:۳۹
در ذکر عظمت پروردگار ۰۳:۰۳
راهنمائى عمر در جنگ با رومیان ۰۱:۰۴
نکوهش مغیره ۰۰:۳۱
در مسئله بیعت ۰۰:۳۷
درباره طلحه و زبیر ۰۲:۱۶
در اشارت به حوادث بزرگ ۰۲:۱۲
به هنگام شورى ۰۰:۳۶
در نهى از غیبت مردم ۰۱:۳۹
درباره نهى از غیبت ۰۰:۵۹
درباره نیکى به نااهل ۰۱:۰۹
در طلب باران ۰۳:۴۶
فضیلت خاندان پیامبر ۰۲:۵۶
در فناى دنیا و نکوهش بدعت ۰۱:۳۲
راهنمائى عمر در جنگ با ایرانیان ۰۲:۱۶
در هدف از بعثت ۰۴:۳۷
درباره اهل بصره ۰۱:۱۱
پیش از وفاتش ۰۲:۴۰
در اشارت به حوادث بزرگ ۰۳:۱۲
خبر دادن از فتنه‏هاى آینده ۰۴:۵۴
ستایش خدا، پیشوایان دین ۰۶:۴۳
در فضائل اهل‏بیت ۰۲:۳۸
در آفرینش خفاش ۰۳:۵۲
خطاب به مردم بصره و اخبار از حادثه‏هاى آینده ۰۴:۵۹
سفارش به پرهیزکارى ۰۴:۱۳
پیامبر و قرآن ۰۱:۴۹
درباره خوشرفتارى خود با مردم ۰۰:۲۹
در بیان عظمت پرورگار ۱۰:۱۶
در بیان صفات پیامبر و خاندان او ۰۳:۲۷
چرا خلافت را از او گرفتند؟ ۰۱:۵۱
در توحید الهى ۰۴:۰۳
اندرز او به عثمان ۰۳:۳۳
آفرینش طاووس ۱۰:۱۸
در تحریض به الفت با یکدیگر ۰۲:۵۷
در ابتداى حکومتش ۰۱:۳۶
پس از بیعت با حضرت ۰۱:۴۰
هنگام حرکت به بصره ۰۱:۳۵
چون به بصره نزدیک شد ۰۱:۴۰
در آغاز نبرد صفین فرمود ۰۱:۲۱
درباره خلافت خود، نکوهش اصحاب جمل ۰۲:۳۸
شایسته خلافت ۰۳:۱۷
درباره طلحه ۰۱:۳۳
موعظه یاران ۰۱:۴۸
در پند گرفتن از سخن خداوند ۱۰:۳۸
درباره حکمین ۰۰:۵۸
در صفات خداوند عزوجل ۰۲:۵۴
آیه ۷۸ ۰۰:۵۰
در نکوهش یارانش ۰۲:۰۳
پیوستگان به خوارج ۰۰:۴۲
در توحید الهى و یادى از یاران شهید خود در صفین ۱۱:۰۳
آفریدگار توانا، قرآن گویا ۰۷:۵۷
خطاب به برج بن مسهر ۰۰:۲۲
به همام درباره پرهیزکاران ۰۹:۱۰
در وصف منافقان ۰۳:۰۶
در ستایش خدا و پیامبر و پند و اندرز ۰۳:۳۸
در بعثت پیامبر و تحقیر دنیا ۰۱:۲۷
در ذکر فضائل خویش ۰۱:۴۸
در سفارش به تقوا و وصف اسلام و پیامبر ۰۹:۲۰
در سفارش به یاران خود ۰۳:۴۸
درباره معاویه ۰۰:۳۹
تشویق به پیمودن راه راست ۰۱:۰۵
آه و ناله هنگام به خاک سپردن فاطمه زهراء ۰۱:۴۶
تشویق یاران خود به پرداختن به آخرت ۰۰:۵۵
اندرز به یاران ۰۰:۵۸
در خطاب به طلحه و زبیر ۰۲:۳۶
منع از دشنام شامیان ۰۰:۴۵
بازداشتن امام حسن از رفتن به میدان ۰۰:۲۵
درباره حکمیت ۰۰:۳۹
در خانه علاء حارثى ۰۱:۴۱
در باب حدیثهاى مجعول ۰۵:۱۷
در قدرت خداوند و خلقت زمین ۰۲:۲۲
در نکوهش اصحاب ۰۰:۲۴
آفریدگار بى‏همتا ۰۱:۲۶
در وصف پیامبر و عالمان، و اندرز مردم ۰۲:۴۶
نیایش ۰۱:۴۳
خطبه‏اى که در صفین خواند ۰۷:۳۸
گله از قریش ۰۱:۴۱
هنگام گذشتن از کشته شدگان جمل ۰۰:۳۵
در وصف سالکان ۰۰:۴۰
در ترغیب یارانش به جهاد ۰۰:۳۷
پس از تلاوت الهیکم التکاثر فرموده ۰۹:۴۷
پس از تلاوت رجال لا تلهیهم… فرمود ۰۴:۳۳
پس از تلاوت یا ایها الانسان… فرمود ۰۵:۰۱
پارسائى على و سرگذشت عقیل ۰۳:۲۹
نیایش به خدا ۰۰:۳۵
نکوهش دنیا ۰۲:۴۲
دعائى از آن حضرت ۰۱:۱۷
درباره یکى از حاکمان ۰۰:۴۰
در توصیف بیعت مردم با آن جناب بر خلافت ۰۰:۴۵
درباره تقوا و کوشش در عمل ۰۴:۰۲
خطبه‏اى که در ذوقار خواند ۰۰:۳۱
با عبدالله بن زمعه ۰۰:۲۵
در باب زیانهاى زبان ۰۱:۰۳
چرا مردم در سرشت مختلفند؟ ۰۰:۵۹
هنگام غسل دادن و کفن کردن رسول خدا ۰۱:۰۳
در ستایش پیامبر و عجائب آفرینش ۰۸:۱۹
در توحید ۱۱:۲۸
در بیان پیشامدهاى گوناگون ۰۱:۵۶
در سفارش به تقوا و یاد مرگ ۰۲:۲۴
ایمان ۰۱:۴۵
سفارش به ترس از خدا و پایدارى در بلاء ۰۵:۲۲
در حمد خدا و لزوم تقوا ۰۵:۲۵
خطبه قاصعه ۳۸:۳۳
سخنى با عبدالله بن عباس ۰۰:۳۰
در حوادث بعد از هجرت ۰۰:۱۶
در کار خیر شتاب کنید ۰۱:۰۵
درباره حکمین و سرزنش اهل شام ۰۱:۳۴
در ذکر آل محمد ۰۰:۵۴
653 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

سلام

با عرض معذرت به علت خدمت سربازی و عدم دسترسی به کامپیوتر و اینترنت تا اطلاع ثانوی امکان پاسخگویی به نظرات شما کاربران عزیز وجود نداره

یا حسین

دسته بندی