دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLZZ13hP9X7kdlhJNbE7l-NkU4tPyDv-izbnwsV4ldljX_ckvS

دانلود یکجا

۰۰۱-۰۰۲_al-baqarah1.mp3 ۳۰.۹ MB
۰۰۱-۰۰۲_al-baqarah2.mp3 ۳۰.۶ MB
۰۰۳_Al-Imran.mp3 ۳۷.۱ MB
۰۰۴_Al-Nesaa.mp3 ۳۰.۸ MB
۰۰۵_Al-Maedah.mp3 ۲۲.۳ MB
۰۰۶_Al-An3am.mp3 ۲۵.۰ MB
۰۰۷_Al-A3raf.mp3 ۲۸.۱ MB
۰۰۸_Al-Anfal.mp3 ۱۰.۰ MB
۰۰۹_Al-Tawba.mp3 ۱۹.۷ MB
۰۱۰_Younes.mp3 ۱۳.۹ MB
۰۱۱_Houd.mp3 ۱۴.۳ MB
۰۱۲_Yousef.mp3 ۱۵.۰ MB
۰۱۳_Al-Ra3d.mp3 ۶.۸ MB
۰۱۴_Ibrahim.mp3 ۷.۱ MB
۰۱۵_Al-7ejr.mp3 ۵.۳ MB
۰۱۶_Al-Nna7l.mp3 ۱۴.۴ MB
۰۱۷_Al-Israa.mp3 ۱۲.۱ MB
۰۱۸_Al-Kahf.mp3 ۱۱.۷ MB
۰۱۹_Maryam.mp3 ۸.۸ MB
۰۲۰_Taha.mp3 ۱۰.۶ MB
۰۲۱_Al-Anbyaa.mp3 ۱۱.۱ MB
۰۲۲_Al-7aj.mp3 ۱۰.۹ MB
۰۲۳_Al-Momenon.mp3 ۸.۰ MB
۰۲۴_Al-Nour.mp3 ۹.۸ MB
۰۲۵_Al-Forqan.mp3 ۶.۷ MB
۰۲۶_Al-Sho3raa.mp3 ۱۰.۹ MB
۰۲۷_Al-Namel.mp3 ۱۰.۲ MB
۰۲۸_Al-Qasas.mp3 ۱۲.۵ MB
۰۲۹_Al-3ankabot.mp3 ۸.۷ MB
۰۳۰_Al-Room.mp3 ۷.۴ MB
۰۳۱_Loqman.mp3 ۴.۲ MB
۰۳۲_Al-Sajda.mp3 ۳.۷ MB
۰۳۳_Al-A7zab.mp3 ۱۱.۰ MB
۰۳۴_Sabaa.mp3 ۶.۳ MB
۰۳۵_Fater.mp3 ۶.۷ MB
۰۳۶_Yaseen.mp3 ۶.۴ MB
۰۳۷_Al-Safaat.mp3 ۷.۷ MB
۰۳۸_Saad.mp3 ۶.۱ MB
۰۳۹_Al-Zomar.mp3 ۹.۷ MB
۰۴۰_Al-Ghafir.mp3 ۱۰.۴ MB
۰۴۱_Foselat.mp3 ۶.۴ MB
۰۴۲-۰۴۵_Juz-Al-Shoraa.mp3 ۲۱.۰ MB
۰۴۶-۰۵۰_Juz-Al-A7qaf.mp3 ۲۰.۱ MB
۰۵۱-۰۵۷_Juz-Al-Zaryat.mp3 ۲۲.۰ MB
۰۵۸-۰۶۶_Juz-Al-Mojadalah.mp3 ۲۳.۳ MB
۰۶۷-۰۷۷_Juz-Tabarak.mp3 ۲۱.۸ MB
۰۷۸-۱۱۴_Juz-3ama.mp3 ۳۵.۳ MB

مطالب مشابه

699 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت