دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3uf81W3eCFLFLL9KRJfTx0gbFFluPCF1uEO3z7BMipWOg_dhbmw

دانلود یکجا با کیفیت ۳۲

دانلود یکجا با کیفیت ۱۲۸

۰۰۱Surat AlFatihah سوره الفاتحه ۹۱۰.۹ KB ۵۷۳.۳ KB
۰۰۲Surat AlBaqarah سوره البقره ۱۹۶.۹ MB
۰۰۳Surat AlImran سوره آل عمران ۶۶.۵ MB ۴۰.۱ MB
۰۰۴Surat AnNisa سوره النساء ۸۰.۳ MB ۵۲.۲ MB
۰۰۵Surat AlMaidah سوره المائده ۶۰.۷ MB ۳۹.۴ MB
۰۰۶Surat AlAn’am سوره الأنعام ۷۱.۸ MB ۴۵.۹ MB
۰۰۷Surat AlA’raf سوره الأعراف ۸۱.۷ MB ۵۲.۱ MB
۰۰۸Surat AlAnfal سوره الأنفال ۳۰.۰ MB ۱۹.۶ MB
۰۰۹Surat AtTaubah سوره التوبه ۵۷.۵ MB ۳۶.۹ MB
۰۱۰Surat Yunus سوره یونس ۴۵.۱ MB ۲۹.۰ MB
۰۱۱SuratHud سوره هود ۴۴.۱ MB ۲۷.۸ MB
۰۱۲SuratYusuf سوره یوسف ۴۵.۴ MB ۲۷.۴ MB
۰۱۳Surat ArRa’d سوره الرعد ۳۰.۰ MB ۱۲.۹ MB
۰۱۴Surat Ibrahim سوره إبراهیم ۱۹.۸ MB ۱۲.۱ MB
۰۱۵Surat AlHijr سوره الحجر ۱۶.۵ MB ۹.۹ MB
۰۱۶Surat AnNahl سوره النحل ۴۱.۱ MB ۲۶.۱ MB
۰۱۷Surat AlIsra سوره الإسراء ۳۳.۸ MB ۲۱.۸ MB
۰۱۸Surat AlKahf سوره الکهف ۳۳.۱ MB ۲۱.۲ MB
۰۱۹Surat Maryam سوره مریم ۱۹.۵ MB ۱۲.۷ MB
۰۲۰SuratTaha سوره طه ۲۷.۸ MB ۱۸.۱ MB
۰۲۱Surat AlAnbiya سوره الأنبیاء ۲۶.۶ MB ۱۷.۸ MB
۰۲۲Surat AlHajj سوره الحج ۲۸.۷ MB ۱۸.۸ MB
۰۲۳Surat AlMu’minoon سوره المؤمنون ۲۷.۰ MB ۱۷.۶ MB
۰۲۴Surat AnNoor سوره النور ۳۱.۵ MB ۲۰.۷ MB
۰۲۵Surat AlFurqan سوره الفرقان ۲۰.۴ MB ۱۳.۷ MB
۰۲۶Surat AshShuara سوره الشعراء ۳۷.۴ MB ۲۴.۶ MB
۰۲۷Surat AnNaml سوره النمل ۲۹.۴ MB ۱۹.۳ MB
۰۲۸Surat Al-Qasas سوره القصص ۳۵.۵ MB ۲۳.۲ MB
۰۲۹Surat Al-Ankaboot سوره العنکبوت ۲۵.۶ MB ۱۶.۶ MB
۰۳۰Surat ArRoom سوره الروم ۲۱.۰ MB ۱۳.۷ MB
۰۳۱Surat Luqman سوره لقمان ۱۱.۹ MB ۷.۹ MB
۰۳۲Surat AsSajdah سوره السجده ۸.۵ MB ۵.۷ MB
۰۳۳Surat AlAhzab سوره الأحزاب ۲۸.۳ MB ۱۸.۸ MB
۰۳۴SuratSaba سوره سبأ ۲۰.۱ MB ۱۲.۳ MB
۰۳۵SuratFatir سوره فاطر ۱۷.۵ MB ۱۱.۶ MB
۰۳۶Surat Yaseen سوره یس ۱۸.۲ MB ۱۱.۹ MB
۰۳۷Surat AsSaaffat سوره الصافات ۲۴.۰ MB ۱۵.۷ MB
۰۳۸SuratSad سوره ص ۱۷.۹ MB ۱۱.۹ MB
۰۳۹Surat AzZumar سوره الزمر ۲۷.۳ MB ۱۷.۷ MB
۰۴۰SuratGhafir سوره غافر ۲۶.۹ MB ۱۷.۴ MB
۰۴۱SuratFussilat سوره فصلت ۱۸.۷ MB ۱۲.۱ MB
۰۴۲SuratAshShura سوره الشورى ۲۰.۲ MB ۱۲.۹ MB
۰۴۳SuratAzZukhruf سوره الزخرف ۲۱.۵ MB ۱۳.۶ MB
۰۴۴SuratAdDukhan سوره الدخان ۹.۸ MB ۶.۳ MB
۰۴۵Surat AlJathiyah سوره الجاثیه ۱۱.۱ MB ۷.۱ MB
۰۴۶Surat AlAhqaf سوره الأحقاف ۱۴.۶ MB ۹.۳ MB
۰۴۷SuratMuhammad سوره محمد ۱۲.۴ MB ۷.۹ MB
۰۴۸SuratAlFath سوره الفتح ۱۲.۷ MB ۸.۱ MB
۰۴۹Surat AlHujurat سوره الحجرات ۸.۹ MB ۵.۶ MB
۰۵۰SuratQaf سوره ق ۹.۲ MB ۵.۸ MB
۰۵۱Surat AdhDhariyat سوره الذاریات ۹.۶ MB ۶.۰ MB
۰۵۲SuratAtTur سوره الطور ۸.۴ MB ۵.۲ MB
۰۵۳Surat AnNajm سوره النجم ۸.۰ MB ۴.۹ MB
۰۵۴Surat AlQamar سوره القمر ۷.۹ MB ۴.۹ MB
۰۵۵Surat ArRahman سوره الرحمن ۱۲.۷ MB ۷.۹ MB
۰۵۶Surat AlWaqi’ah سوره الواقعه ۱۱.۸ MB ۷.۴ MB
۰۵۷Surat AlHadid سوره الحدید ۱۳.۲ MB ۸.۲ MB
۰۵۸Surat AlMujadilah سوره المجادله ۱۱.۵ MB ۷.۱ MB
۰۵۹Surat AlHashr سوره الحشر ۱۱.۴ MB ۷.۱ MB
۰۶۰Surat AlMumtahanah سوره الممتحنه ۸.۵ MB ۵.۳ MB
۰۶۱SuratAsSaff سوره الصف ۵.۵ MB ۳.۴ MB
۰۶۲SuratAlJumu’ah سوره الجمعه ۴.۲ MB ۲.۶ MB
۰۶۳SuratAlMunafiqoon سوره المنافقون ۴.۶ MB ۲.۹ MB
۰۶۴SuratAtTaghabun سوره التغابن ۵.۸ MB ۳.۷ MB
۰۶۵SuratAtTalaq سوره الطلاق ۶.۶ MB ۴.۱ MB
۰۶۶SuratAtTahrim سوره التحریم ۶.۶ MB ۴.۲ MB
۰۶۷SuratAlMulk سوره الملک ۷.۸ MB ۴.۶ MB
۰۶۸SuratAlQalam سوره القلم ۸.۰ MB ۵.۰ MB
۰۶۹SuratAlHaaqqah سوره الحاقه ۶.۹ MB ۴.۳ MB
۰۷۰SuratAlMa’arij سوره المعارج ۵.۷ MB ۳.۶ MB
۰۷۱SuratNooh سوره نوح ۵.۰ MB ۳.۱ MB
۰۷۲SuratAlJinn سوره الجن ۵.۹ MB ۳.۸ MB
۰۷۳SuratAlMuzzammil سوره المزمل ۴.۷ MB ۳.۰ MB
۰۷۴SuratAlMuddaththir سوره المدثر ۶.۵ MB ۴.۱ MB
۰۷۵SuratAlQiyamah سوره القیامه ۴.۱ MB ۲.۶ MB
۰۷۶SuratAlInsan سوره الإنسان ۵.۸ MB ۳.۵ MB
۰۷۷SuratAlMursalat سوره المرسلات ۵.۱ MB ۳.۳ MB
۰۷۸SuratAnNaba’ سوره النبأ ۴.۷ MB ۳.۰ MB
۰۷۹SuratAnNazi’at سوره النازعات ۴.۲ MB ۲.۷ MB
۰۸۰SuratAbasa سوره عبس ۳.۷ MB ۲.۳ MB
۰۸۱SuratAtTakwir سوره التکویر ۲.۵ MB ۱.۶ MB
۰۸۲SuratAlInfitar سوره الانفطار ۲.۲ MB ۱.۴ MB
۰۸۳SuratAlMutaffifin سوره المطففین ۴.۹ MB ۳.۱ MB
۰۸۴SuratAlInshiqaq سوره الانشقاق ۲.۶ MB ۱.۷ MB
۰۸۵SuratAlBurooj سوره البروج ۳.۰ MB ۱.۹ MB
۰۸۶SuratAtTariq سوره الطارق ۱.۷ MB ۱.۱ MB
۰۸۷SuratAlA’la سوره الأعلى ۱.۸ MB ۱.۱ MB
۰۸۸Surat AlGhashiya سوره الغاشیه ۲.۲ MB ۱.۴ MB
۰۸۹SuratAlFajr سوره الفجر ۳.۷ MB ۲.۴ MB
۰۹۰SuratAlBalad سوره البلد ۱.۹ MB ۱.۳ MB
۰۹۱SuratAshShams سوره الشمس ۱.۴ MB ۹۰۳.۲ KB
۰۹۲SuratAlLayl سوره اللیل ۱.۸ MB ۱.۲ MB
۰۹۳SuratAdDhuha سوره الضحى ۱.۱ MB ۷۳۵.۲ KB
۰۹۴SuratAsSharh سوره الشرح ۷۳۷.۳ KB ۴۷۴.۴ KB
۰۹۵SuratAtTin سوره التین ۱.۱ MB ۷۰۳.۶ KB
۰۹۶SuratAlalaq سوره العلق ۱.۶ MB ۱.۰ MB
۰۹۷SuratAlQadr سوره القدر ۱.۳ MB ۷۸۱.۴ KB
۰۹۸SuratAlBayyinah سوره البینه ۲.۵ MB ۱.۶ MB
۰۹۹SuratAzZalzalah سوره الزلزله ۹۲۹.۵ KB ۶۰۷.۰ KB
۱۰۰SuratAladiyat سوره العادیات ۱.۱ MB ۷۵۰.۲ KB
۱۰۱SuratAlQari’ah سوره القارعه ۱.۰ MB ۶۸۰.۱ KB
۱۰۲SuratAtTakathur سوره التکاثر ۹۵۲.۸ KB ۶۲۰.۳ KB
۱۰۳SuratAlAsr سوره العصر ۴۳۱.۱ KB ۲۷۸.۴ KB
۱۰۴SuratAlHumazah سوره الهمزه ۹۲۰.۵ KB ۵۹۴.۷ KB
۱۰۵SuratAlFil سوره الفیل ۹۰۱.۳ KB ۵۷۹.۱ KB
۱۰۶Surat Quraish سوره قریش ۷۰۳.۴ KB ۴۶۱.۳ KB
۱۰۷Surat AlMa’un سوره الماعون ۱.۲ MB ۷۹۶.۳ KB
۱۰۸SuratAlKauther سوره الکوثر ۳۸۰.۵ KB ۲۴۳.۹ KB
۱۰۹SuratAlKafiroon سوره الکافرون ۹۶۴.۲ KB ۶۳۲.۶ KB
۱۱۰SuratAnNasr سوره النصر ۴۹۷.۷ KB ۳۲۲.۳ KB
۱۱۱SuratAlMasad سوره المسد ۶۲۹.۹ KB ۴۰۵.۹ KB
۱۱۲SuratAlIkhlas سوره الإخلاص ۳۵۴.۰ KB ۲۲۶.۹ KB
۱۱۳SuratAlFalaq سوره الفلق ۵۴۸.۷ KB ۳۵۲.۳ KB
۱۱۴SuratAnNas سوره الناس ۱.۴ MB ۹۳۲.۶ KB
تم رفع هذه الماده بواسطه مُسلم التونسی_uP_bY_mUSLEm ۵۲۶.۱ KB

مطالب مشابه

766 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت