دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/03/06/13940306000209_PhotoL.jpg

جلسه قرآن استاد احمد ابوالقاسمی – تصویری ۴۳:۱۱
جلسه قرآن استاد احمد ابوالقاسمی – صوتی ۴۳:۱۱
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهل و پنجم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۲:۳۶
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهل و چهارم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۲:۵۵
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهل و سوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۶:۱۰
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهل و دوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۲:۵۹
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهل و یکم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۱:۳۸
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهلم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۵:۴۷
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و نهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۴:۰۹
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و هشتم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۴:۱۱
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و هفتم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۴۸:۴۷
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و ششم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۲:۱۴
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و پنجم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۳:۱۹
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و چهارم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۴۵:۱۱
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و سوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۴:۰۵
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و دوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۴۵:۴۲
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و یکم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۰:۴۸
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی ام (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۵:۲۵
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیت و نهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۴:۱۲
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیت و هشتم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۵:۲۱
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و هفتم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۴:۲۲
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و ششم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۷:۳۹
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و پنجم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۹:۴۷
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و چهارم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۷:۴۷
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و سوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۷:۴۷
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و دوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۴:۴۸
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و یکم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۴۵:۴۷
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیستم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۹:۴۴
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه نوزدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۱:۰۹
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه هجدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۰۱:۰۰:۰۱
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه هفدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۳:۲۲
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه شانزدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۲:۴۰
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه پانزدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۰:۲۵
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهاردهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۴۷:۴۸
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سیزدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۷:۳۱
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه دوازدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۵:۱۸
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه یازدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۴:۴۰
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه دهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۳:۳۳
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه نهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۵:۲۲
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه هشتم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۵:۵۰
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه هفتم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۴:۳۱
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه ششم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۱:۵۹
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه پنجم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۵۷:۴۵
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهارم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۰۱:۰۴:۳۲
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۰۱:۱۲:۲۹
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه دوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۰۱:۱۸:۲۱
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه اول (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) ۰۱:۲۰:۰۱
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیه ۱۶۰ و قدر در محضر رهبر معظم انقلاب-صوتی ۱۵:۲۴
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران در اختتامیه سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم-صوتی ۰۹:۲۹
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه جن در حضور رهبر معظم انقلاب – تصویری ۱۳:۲۲
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه جن در حضور رهبر معظم انقلاب – صوتی ۱۳:۲۲
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران در اختتامیه سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و در حضور رهبر معظم انقلاب ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۰۹:۲۹
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیه ۱۶۰ و قدر در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ ۱۵:۲۴
قرائت در حضور رهبر-۱۳۹۰ ۱۱:۴۰
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۷-۹ (تصویری) ۰۳:۵۷
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۷-۹ (صوتی) ۰۳:۵۷
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه – تصویری ۰۵:۴۸
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه – صوتی ۰۵:۴۸
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات ۳۹-۴۸ در ترکیه – تصویری ۲۰:۱۱
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات ۳۹-۴۸ در ترکیه – صوتی ۲۰:۱۱
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات ۱۰-۲۰ (تصویری) ۱۱:۴۳
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات ۱۰-۲۰ (صوتی) ۱۱:۴۳
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات ۱-۳ (تصویری) ۰۵:۰۶
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات ۱-۳ (صوتی) ۰۵:۰۶
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۴ – تصویری ۱۲:۰۵
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۴ – صوتی ۱۲:۰۵
احمد ابوالقاسمی- حجرات آیات ۱تا۸، مزّمّل ۲۰ – صوتی ۰۰:۱۵:۱۶
احمد ابوالقاسمی- تلاوت مجلسی سوره انعام آیات ۹۵ تا ۱۰۵-صوتی ۰۰:۲۱:۱۲
احمد ابوالقاسمی- تلاوت مجلسی سوره شوری آیات ۲۲ تا ۲۸، کوثر-صوتی ۱۲:۵۴
احمد ابو القاسمی – تلاوت سوره احزاب -صوتی ۱۵:۱۶
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران ۳۱-۴۱-صوتی ۲۹:۱۸
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نمل-صوتی ۱۵:۴۵
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره انعام-صوتی ۰۹:۵۸
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره انسان آیات ۱-۱۸- صوتی ۱۱:۵۷
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه -صوتی ۱۷:۲۳
احمد ابوالقاسمی- تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات ۲۳-۴۱-صوتی ۲۲:۰۷
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۴۴-۱۴۸ – صوتی ۱۲:۲۱
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۷-صوتی ۲۱:۲۰
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات ۱-۱۲-صوتی ۲۲:۵۷
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه روم و قدر-صوتی ۱۶:۲۲
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره و آیه الکرسی- صوتی ۱۰:۱۳
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره انعام آیات ۱۶۰-۱۶۵- صوتی ۱۶:۴۳
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های بقره آیات ۱۸۳-۱۸۶ و مزمل آیه ۲۰-صوتی ۱۴:۱۳
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیه ۱۶۰ و قدر در محضر رهبر معظم انقلاب-صوتی ۱۵:۲۴
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های تحریم و کوثر – صوتی ۱۳:۵۶
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء -صوتی ۰۴:۲۶
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه آیات ۱۱۱-۱۳۲-صوتی ۱۹:۵۶
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثر-صوتی ۱۲:۰۹
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۷ و توحید -صوتی ۱۷:۱۰
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره های کوثر و ابراهیم آیات ۷۳-۷۴- صوتی ۲۲:۰۸
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات ۷۳-۷۴ – صوتی ۰۵:۳۲
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۲۸۵-۲۸۶- صوتی ۰۴:۴۸
احمد ابوالقاسمی -تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات ۴۵-۵۲- صوتی ۰۷:۱۱
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه و حدید-صوتی ۲۲:۲۷
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات ۲۳-۴۱-صوتی ۲۱:۲۵
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۲۵۵-۲۵۷- صوتی ۱۰:۳۴
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات ۱۸-۲۴- صوتی ۱۰:۱۸
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۲۵۴-۲۶۰- صوتی ۱۴:۳۰
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران در اختتامیه سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم-صوتی ۰۹:۲۹
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات ۳۸-۴۸ ، تحریم ۱۱-۱۲ و کوثر-صوتی ۱۱:۴۱
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۵ – صوتی ۱۸:۵۰
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم- صوتی ۱۲:۵۸
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و کوثر- صوتی ۱۳:۴۵
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری آیات ۱۷-۲۸- صوتی ۱۸:۲۶
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات ۳۵-۳۸- صوتی ۰۹:۰۶
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان ایات ۵۸-۷۷ -صوتی ۱۷:۵۴
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه جن در حضور رهبر معظم انقلاب – تصویری ۱۳:۲۲
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه جن در حضور رهبر معظم انقلاب – صوتی ۱۳:۲۲
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۷ و توحید ۱۷:۱۰
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره های کوثر و ابراهیم آیات ۷۳-۷۴ ۲۲:۰۸
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات ۷۳-۷۴ ۰۵:۳۲
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۲۸۵-۲۸۶ ۰۴:۴۸
احمد ابوالقاسمی -تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات ۴۵-۵۲ ۰۷:۱۱
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه و حدید ۲۲:۲۷
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات ۲۳-۴۱ ۲۱:۲۵
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۲۵۵-۲۵۷ ۱۰:۳۴
احمد ابوالقاسمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات ۱۸-۲۴ ۱۰:۱۸
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۲۵۴-۲۶۰ ۱۴:۳۰
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران در اختتامیه سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و در حضور رهبر معظم انقلاب ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۰۹:۲۹
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات ۳۸-۴۸ ، تحریم ۱۱-۱۲ و کوثر ۱۱:۴۱
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۵ ۱۸:۵۰
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام ۱۲:۵۸
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و کوثر ۱۳:۴۵
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری آیات ۱۷-۲۸ ۱۸:۲۶
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات ۳۵-۳۸ ۰۹:۰۶
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان ایات ۵۸-۷۷ ۱۷:۵۴
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثر ۱۲:۰۹
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اعلی و غاشیه ۱۲:۳۳
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه آیات ۱۱۱-۱۳۲ ۱۹:۵۶
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء (تجمع جامعه قرآنی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین ۱۳۹۳/۰۵/۱۸) ۰۴:۲۶
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های تحریم و کوثر ۱۳:۵۶
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیه ۱۶۰ و قدر در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ ۱۵:۲۴
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های بقره آیات ۱۸۳-۱۸۶ و مزمل آیه ۲۰ ۱۴:۱۳
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره انعام آیات ۱۶۰-۱۶۵ ۱۶:۴۳
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره و آیه الکرسی ۱۰:۱۳
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه روم و قدر ۱۶:۲۲
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات ۱۵-۳۵ ۱۶:۴۰
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات ۱-۱۲ ۲۲:۵۷
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۷ ۲۱:۲۰
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۴۴-۱۴۸ ۱۲:۲۱
احمد ابوالقاسمی- تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات ۲۳-۴۱ ۲۲:۰۷
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه ۱۷:۲۳
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره انسان آیات ۱-۱۸ ۱۱:۵۷
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره انعام ۰۹:۵۸
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نمل ۱۵:۴۵
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران ۳۱-۴۱ ۲۹:۱۸
احمد ابو القاسمی – تلاوت سوره احزاب ۱۵:۱۶
احمد ابوالقاسمی | تلاوت مجلسی سوره شوری آیات ۲۲ تا ۲۸، کوثر ۰۰:۱۲:۵۴
احمد ابوالقاسمی | تلاوت مجلسی سوره انعام آیات ۹۵ تا ۱۰۵ ۰۰:۲۱:۱۲
حجرات آیات ۱تا۸، مزّمّل ۲۰ ۰۰:۱۵:۱۶
سوره شعراء ۱۹۲-۲۲۰ ۰۸:۲۵
سوره بقره ۲۳۳-۲۳۵ ۰۶:۵۵
سوره روم ۲۸-۳۷ ۰۸:۰۰
سوره لقمان ۳۳ تا آخر ۰۳:۴۰
سوره بقره ۲۵۵-۲۵۷ ۰۵:۱۵
سوره احزاب ۲۸-۳۴ ۰۶:۲۵
سوره نمل ۶۷-۸۲ ۰۸:۲۰
سوره مریم آیات ۱۳:۱۲
لقد انزلنا الیکم … ۰۰:۱۷
سوره اسراء آیات ۱۰۵ تا آخر ۱۰:۲۰
مجادله ۱ تا ۱۰ ۱۱:۳۴
بقره ۲۵۵ تا ۲۵۷ (آیت الکرسی) ۰۴:۲۰
زمر ۱۰ ۲۳ ۱۰:۲۸
مریم ۲۵ و ۲۶ ۰۰:۲۳
مریم ۲۹ و ۳۰ ۰۰:۳۲
نمل ۱۵ تا ۴۴ ۲۵:۳۱
سوره مبارکه ی زمر آیات ۱۰ تا ۱۸ ۰۹:۳۱
سوره ی اسراء ی حدید آیات ۲۳ تا ۳۸ ۱۲:۱۹
سوره ی مبارکه ی حدید آیات ۱ تا ۱۲ ۱۲:۳۰
قصار الصور ۳۷:۲۴

 

 

 

مطالب مشابه

1246 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت