دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://es.assabile.com/media/person/280x219/muhammad-al-aalim-al-dokali.png

 

 

دانلود یکجا

 

ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره بقره ۰۲:۱۵:۴۲
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره آل عمران ۰۱:۱۵:۰۶
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره مائده ۰۰:۵۵:۱۴
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره انعام ۰۱:۰۲:۴۴
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره اعراف ۰۱:۰۸:۱۸
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره انفال ۰۰:۲۶:۰۵
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره یونس ۰۰:۳۴:۳۵
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره یوسف ۰۰:۳۵:۰۹
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره ابراهیم ۰۰:۱۶:۴۴
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره نحل ۰۰:۳۴:۰۷
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره اسراء ۰۰:۳۰:۳۰
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره کهف ۰۰:۳۱:۰۸
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره مریم ۰۰:۱۹:۰۱
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره طه ۰۰:۲۵:۱۶
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره انبیاء ۰۰:۲۳:۵۴
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره مومنون ۰۰:۲۰:۳۴
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره نور ۰۰:۲۵:۴۳
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره فرقان ۰۰:۱۷:۲۹
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره نمل ۰۰:۲۲:۳۱
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره قصص ۰۰:۲۷:۱۰
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۱۱
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره لقمان ۰۰:۰۹:۲۲
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره احزاب ۰۰:۲۶:۳۱
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره سبأ ۰۰:۱۶:۴۲
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره فاطر ۰۰:۱۴:۱۵
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره یس ۰۰:۱۳:۲۳
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره صافات ۰۰:۱۶:۵۴
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره ص ۰۰:۱۳:۲۵
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره غافر ۰۰:۲۵:۴۸
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۰۰
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره شوری ۰۰:۱۵:۵۸
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره احقاف ۰۰:۱۲:۲۶
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۱۰:۴۷
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره فتح ۰۰:۱۰:۳۷
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره ق ۰۰:۰۶:۴۲
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره طور ۰۰:۰۵:۴۶
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره نجم ۰۰:۰۶:۵۲
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره قمر ۰۰:۰۷:۰۷
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره واقعه ۰۰:۰۸:۱۳
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره مجادله ۰۰:۰۹:۱۱
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۱۹
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره صفّ ۰۰:۰۴:۱۶
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره منافقون ۰۰:۰۳:۳۵
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره طلاق ۰۰:۰۵:۲۵
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره ملک ۰۰:۰۵:۵۵
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره قلم ۰۰:۰۵:۴۹
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره حاقه ۰۰:۰۵:۱۰
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره معارج ۰۰:۰۴:۱۷
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره نوح ۰۰:۰۴:۱۹
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره جنّ ۰۰:۰۵:۱۳
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۵۴
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۵۸
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره قیامه ۰۰:۰۳:۰۸
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره انسان ۰۰:۰۵:۰۶
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۵۱
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره نبأ ۰۰:۰۳:۳۰
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۶
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۱
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۹
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۳
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۳۵
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۶
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره بروج ۰۰:۰۱:۵۹
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۷
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۵
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۹
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره فجر ۰۰:۰۲:۴۵
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۲
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۳
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۶
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره علق ۰۰:۰۱:۳۳
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۱
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۳
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۱
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۹
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۶
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۳
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۴
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۹
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۰
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۷
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۳
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۸
ترتیل داود حمزه به روایت حفص عن عاصم / سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۳

 

مطالب مشابه

430 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی

امارگیر سایت