دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2012/07/ghoran1.jpg  تلاوت های رمضان صبحي ديب ghoran1

 

 

دانلود یکجا

تنزیل تشغیل   السوره   تنزیل تشغیل   السوره   تنزیل تشغیل   السوره
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱ سوره الفاتحه   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۳۹ سوره الزمر   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۷۷ سوره المرسلات
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۲ سوره البقره   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۴۰ سوره غافر   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۷۸ سوره النبأ
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۳ سوره آل عمران   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۴۱ سوره فصلت   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۷۹ سوره النازعات
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۴ سوره النساء   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۴۲ سوره الشورى   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۸۰ سوره عبس
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۵ سوره المائده   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۴۳ سوره الزخرف   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۸۱ سوره التکویر
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۶ سوره الأنعام   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۴۴ سوره الدخان   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۸۲ سوره الإنفطار
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۷ سوره الأعراف   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۴۵ سوره الجاثیه   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۸۳ سوره المطففین
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۸ سوره الأنفال   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۴۶ سوره الأحقاف   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۸۴ سوره الإنشقاق
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۹ سوره التوبه   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۴۷ سوره محمد   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۸۵ سوره البروج
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۰ سوره یونس   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۴۸ سوره الفتح   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۸۶ سوره الطارق
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۱ سوره هود   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۴۹ سوره الحجرات   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۸۷ سوره الأعلى
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۲ سوره یوسف   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۵۰ سوره ق   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۸۸ سوره الغاشیه
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۳ سوره الرعد   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۵۱ سوره الذاریات   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۸۹ سوره الفجر
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۴ سوره إبراهیم   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۵۲ سوره الطور   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۹۰ سوره البلد
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۵ سوره الحجر   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۵۳ سوره النجم   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۹۱ سوره الشمس
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۶ سوره النحل   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۵۴ سوره القمر   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۹۲ سوره اللیل
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۷ سوره الإسراء   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۵۵ سوره الرحمن   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۹۳ سوره الضحى
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۸ سوره الکهف   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۵۶ سوره الواقعه   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۹۴ سوره الشرح
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۹ سوره مریم   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۵۷ سوره الحدید   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۹۵ سوره التین
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۲۰ سوره طه   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۵۸ سوره المجادله   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۹۶ سوره العلق
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۲۱ سوره الأنبیاء   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۵۹ سوره الحشر   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۹۷ سوره القدر
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۲۲ سوره الحج   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۶۰ سوره الممتحنه   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۹۸ سوره البینه
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۲۳ سوره المؤمنون   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۶۱ سوره الصف   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۹۹ سوره الزلزله
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۲۴ سوره النور   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۶۲ سوره الجمعه   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۰۰ سوره العادیات
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۲۵ سوره الفرقان   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۶۳ سوره المنافقون   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۰۱ سوره القارعه
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۲۶ سوره الشعراء   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۶۴ سوره التغابن   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۰۲ سوره التکاثر
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۲۷ سوره النمل   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۶۵ سوره الطلاق   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۰۳ سوره العصر
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۲۸ سوره القصص   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۶۶ سوره التحریم   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۰۴ سوره الهمزه
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۲۹ سوره العنکبوت   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۶۷ سوره الملک   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۰۵ سوره الفیل
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۳۰ سوره الروم   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۶۸ سوره القلم   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۰۶ سوره قریش
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۳۱ سوره لقمان   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۶۹ سوره الحاقه   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۰۷ سوره الماعون
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۳۲ سوره السجده   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۷۰ سوره المعارج   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۰۸ سوره الکوثر
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۳۳ سوره الأحزاب   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۷۱ سوره نوح   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۰۹ سوره الکافرون
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۳۴ سوره سبأ   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۷۲ سوره الجن   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۱۰ سوره النصر
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۳۵ سوره فاطر   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۷۳ سوره المزمل   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۱۱ سوره المسد
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۳۶ سوره یس   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۷۴ سوره المدثر   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۱۲ سوره الإخلاص
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۳۷ سوره الصافات   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۷۵ سوره القیامه   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۱۳ سوره الفلق
  تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۳۸ سوره ص   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۷۶ سوره الإنسان   تلاوت های رمضان صبحي ديب downloadicon تلاوت های رمضان صبحي ديب playicon ۱۱۴ سوره الناس

 

کانال تلگرام زهرامدیا
228 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی