دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/05/fa16bb34-01d4-416e-99c8-e792a1597fa4.jpg

 

ترتیل با کیفیت متوسط

محمود علی البنّا؛ سوره سجده ۰۰:۰۷:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۴۲
محمود علی البنّا؛ سوره بقره ۰۲:۱۳:۵۰
محمود علی البنّا؛ سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره نساء ۰۱:۱۸:۲۰
محمود علی البنّا؛ سوره مائده ۰۰:۵۸:۰۱
محمود علی البنّا؛ سوره انعام ۰۱:۰۲:۳۶
محمود علی البنّا؛ سوره اعراف ۰۱:۰۸:۱۳
محمود علی البنّا؛ سوره انفال ۰۰:۲۴:۴۱
محمود علی البنّا؛ سوره توبه ۰۰:۵۱:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره یونس ۰۰:۳۳:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره هود ۰۰:۳۶:۰۷
محمود علی البنّا؛ سوره یوسف ۰۰:۳۴:۲۹
محمود علی البنّا؛ سوره رعد ۰۰:۱۷:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره حجر ۰۰:۰۷:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره نحل ۰۰:۳۶:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره اسراء ۰۰:۳۳:۴۵
محمود علی البنّا؛ سوره کهف ۰۰:۳۴:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره مریم ۰۰:۲۱:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره طه ۰۰:۲۸:۵۰
محمود علی البنّا؛ سوره انبیاء ۰۰:۲۵:۴۲
محمود علی البنّا؛ سوره حجّ ۰۰:۲۸:۳۶
محمود علی البنّا؛ سوره مومنون ۰۰:۲۳:۵۲
محمود علی البنّا؛ سوره نور ۰۰:۲۸:۲۴
محمود علی البنّا؛ سوره فرقان ۰۰:۱۷:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره شعرا ۰۰:۲۴:۴۸
محمود علی البنّا؛ سوره نمل ۰۰:۲۴:۱۳
محمود علی البنّا؛ سوره قصص ۰۰:۲۶:۴۸
محمود علی البنّا؛ سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۳۶
محمود علی البنّا؛ سوره روم ۰۰:۱۵:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره لقمان ۰۰:۱۰:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره احزاب ۰۰:۲۶:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره سبأ ۰۰:۱۷:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره فاطر ۰۰:۱۴:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره یاسین ۰۰:۱۴:۲۰
محمود علی البنّا؛ سوره صافّات ۰۰:۱۸:۴۹
محمود علی البنّا؛ سوره ص ۰۰:۱۵:۵۴
محمود علی البنّا؛ سوره زمر ۰۰:۲۴:۳۰
محمود علی البنّا؛ سوره غافر ۰۰:۲۳:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره شوری ۰۰:۱۷:۴۱
محمود علی البنّا؛ سوره زخرف ۰۰:۱۶:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره دخان ۰۰:۰۷:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره احقاف ۰۰:۱۲:۵۲
محمود علی البنّا؛ سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۱۱:۵۳
محمود علی البنّا؛ سوره فتح ۰۰:۱۲:۱۳
محمود علی البنّا؛ سوره حجرات ۰۰:۰۷:۲۴
محمود علی البنّا؛ سوره ق ۰۰:۰۷:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۳۸
محمود علی البنّا؛ سوره طور ۰۰:۰۶:۳۰
محمود علی البنّا؛ سوره نجم ۰۰:۰۶:۴۷
محمود علی البنّا؛ سوره قمر ۰۰:۰۷:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره واقعه ۰۰:۰۸:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره حدید ۰۰:۱۱:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره مجادله ۰۰:۱۰:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره حشر ۰۰:۰۹:۴۶
محمود علی البنّا؛ سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۵۰
محمود علی البنّا؛ سوره صفّ ۰۰:۰۴:۴۵
محمود علی البنّا؛ سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۳
محمود علی البنّا؛ سوره تغابن ۰۰:۰۵:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره طلاق ۰۰:۰۶:۰۵
محمود علی البنّا؛ سوره تحریم ۰۰:۰۵:۳۱
محمود علی البنّا؛ سوره ملک ۰۰:۰۶:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره قلم ۰۰:۰۶:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره حاقّه ۰۰:۰۶:۰۹
محمود علی البنّا؛ سوره معارج ۰۰:۰۴:۵۵
محمود علی البنّا؛ سوره نوح ۰۰:۰۵:۱۴
محمود علی البنّا؛ سوره جنّ ۰۰:۰۶:۱۲
محمود علی البنّا؛ سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۷
محمود علی البنّا؛ سوره انسان ۰۰:۰۶:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره نبأ ۰۰:۰۴:۲۶
محمود علی البنّا؛ سوره نازعات ۰۰:۰۴:۴۸
محمود علی البنّا؛ سوره عبس ۰۰:۰۳:۴۹
محمود علی البنّا؛ سوره انفطار ۰۰:۰۲:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره انفطار ۰۰:۰۲:۰۵
محمود علی البنّا؛ سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۲۰
محمود علی البنّا؛ سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۹
محمود علی البنّا؛ سوره بروج ۰۰:۰۲:۳۸
محمود علی البنّا؛ سوره طارق ۰۰:۰۱:۴۲
محمود علی البنّا؛ سوره اعلی ۰۰:۰۱:۵۳
محمود علی البنّا؛ سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۲۲
محمود علی البنّا؛ سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۵
محمود علی البنّا؛ سوره بلد ۰۰:۰۲:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره شمش ۰۰:۰۱:۴۰
محمود علی البنّا؛ سوره لیل ۰۰:۰۲:۰۷
محمود علی البنّا؛ سوره الضحی ۰۰:۰۱:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۷
محمود علی البنّا؛ سوره تین ۰۰:۰۰:۵۴
محمود علی البنّا؛ سوره علق ۰۰:۰۱:۵۲
محمود علی البنّا؛ سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره زلزله ۰۰:۰۱:۰۳
محمود علی البنّا؛ سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۳
محمود علی البنّا؛ سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۴
محمود علی البنّا؛ سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره همزه ۰۰:۰۰:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۰
محمود علی البنّا؛ سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۶
محمود علی البنّا؛ سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۲
محمود علی البنّا؛ سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۸
محمود علی البنّا؛ سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۳
محمود علی البنّا؛ سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۳
محمود علی البنّا؛ سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۲۲
محمود علی البنّا؛ سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۱
محمود علی البنّا؛ سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۸
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱ ۰۰:۵۶:۵۹
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲ ۰۰:۵۳:۰۴
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۳ ۰۱:۰۰:۰۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۴ ۰۰:۵۲:۲۹
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۵ ۰۰:۵۳:۵۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۶ ۰۰:۵۳:۱۰
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۷ ۰۰:۵۴:۵۰
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۸ ۰۰:۴۹:۴۴
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۹ ۰۰:۵۰:۳۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۰ ۰۰:۴۸:۴۰
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۱ ۰۰:۵۰:۱۹
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۲ ۰۰:۵۲:۳۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۳ ۰۰:۵۲:۱۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۴ ۰۰:۴۹:۵۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۵ ۰۰:۵۹:۳۲
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۶ ۰۰:۵۸:۵۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۷ ۰۰:۵۴:۴۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۸ ۰۰:۵۸:۱۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۹ ۰۰:۵۱:۱۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۰ ۰۰:۴۹:۳۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۱ ۰۰:۵۰:۴۲
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۲ ۰۰:۵۳:۰۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۳ ۰۰:۵۶:۲۲
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۴ ۰۰:۵۱:۰۸
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۵ ۰۰:۴۵:۲۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۶ ۰۱:۰۵:۲۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۷ ۰۰:۵۳:۴۸
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۸ ۰۰:۵۶:۴۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۹ ۰۰:۵۹:۳۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۳۰ ۰۰:۵۹:۰۱
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱ تا ۵۷ ۴۶:۰۱
سوره ی مبارکه بقره آیات ۵۷ تا ۹۵ ۴۵:۰۵
سوره ی مبارکه بقره آیات ۹۶ تا ۱۴۰ ۴۵:۳۱
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۴۱ تا ۱۸۰ ۴۵:۲۹
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۸۱ تا ۲۱۶ ۴۴:۰۶
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۱۷ تا ۲۴۳ ۴۰:۴۰
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۴۴ تا ۲۶۳ ۳۴:۴۸
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۶۴ تا آخر ۳۵:۱۲
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱ تا ۵۰ ۴۵:۳۶
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۵۱ تا ۱۰۲ ۴۴:۴۸
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۰۳ تا ۱۵۴ ۴۶:۴۱
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۵۵ تا آخر ۴۳:۴۱
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱ تا ۳۵ ۴۵:۵۳
سوره ی مبارکه نساء آیات ۳۶ تا ۷۸ ۴۵:۲۲
سوره ی مبارکه نساء آیات ۷۹ تا ۱۱۲ ۴۰:۲۹
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۱۳ تا ۱۴۴ ۳۳:۰۹
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۴۵ تا آخر ۳۲:۴۵
سوره ی مبارکه مائده آیات ۱ تا ۲۷ ۳۹:۵۸
سوره ی مبارکه مائده آیات ۲۸ تا ۶۲ ۴۰:۱۰
سوره ی مبارکه مائده آیات ۶۳ تا ۹۴ ۳۳:۱۶
سوره ی مبارکه انعام آیات ۱ تا ۵۲ ۳۳:۱۰
سوره ی مبارکه انعام آیات ۵۳ تا ۹۳ ۴۰:۱۶
سوره ی مبارکه انعام آیات ۹۴ تا ۱۳۶ ۳۹:۵۷
سوره ی مبارکه انعام آیات ۱۳۷ تا آخر ۴۰:۳۵
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱ تا ۴۷ ۴۱:۳۰
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۴۸ تا ۹۴ ۴۰:۰۳
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۹۵ تا ۱۵۵ ۴۰:۰۷
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱۵۵ تا آخر ۴۵:۲۲
سوره ی مبارکه انفال آیات ۱ تا ۴۲ ۳۶:۰۱
سوره ی مبارکه انفال آیات ۴۳ تا آخر ۳۰:۱۸
سوره ی مبارکه توبه آیات ۱ تا ۳۷ ۴۱:۰۱
سوره ی مبارکه توبه آیات ۳۸ تا ۷۱ ۳۵:۱۲
سوره ی مبارکه توبه آیات ۷۲ تا ۱۰۱ ۳۰:۵۶
سوره ی مبارکه توبه آیات ۱۰۲ تا آخر ۳۰:۲۷
سوره ی مبارکه یونس آیات ا تا ۴۹ ۴۴:۳۸
سوره ی مبارکه یونس آیات ۵۰ تا آخر ۴۷:۳۴
سوره ی مبارکه هود آیات ۱ تا ۵۲ ۴۵:۴۶
سوره ی مبارکه هود آیات ۵۳ تا آخر ۵۱:۵۴
سوره ی مبارکه یوسف آیات ۱ تا ۵۷ ۴۵:۱۶
سوره ی مبارکه یوسف آیات ۵۸ تا آخر ۴۰:۴۰
سوره ی مبارکه رعد ۴۱:۳۶
سوره ی مبارکه ابراهیم ۴۳:۱۷
سوره ی مبارکه حجر ۳۵:۴۷
سوره ی مبارکه نحل آیات ۱ تا ۶۸ ۴۵:۱۵
سوره ی مبارکه نحل آیات ۶۹ تا آخر ۴۹:۵۰
سوره ی مبارکه اسراء آیات ۱ تا ۵۹ ۴۰:۲۳
سوره ی مبارکه اسراء آیات ۶۰ تا آخر ۳۶:۴۴
سوره ی مبارکه کهف آیات ۱ تا ۴۸ ۳۷:۵۲
سوره ی مبارکه کهف آیات ۴۹ تا آخر ۳۹:۵۷
سوره ی مبارکه مریم ۴۷:۰۲
سوره ی مبارکه طه آیات ۱ تا ۷۷ ۳۰:۳۱
سوره ی مبارکه طه آیات ۷۸ تا آخر ۳۰:۰۷
سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۱ تا ۵۴ ۳۳:۱۵
سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۵۵ تا آخر ۳۳:۳۰
سوره ی مبارکه حج آیات ۱ تا ۳۶ ۳۱:۲۳
سوره ی مبارکه حج آیات ۳۷ تا آخر ۳۲:۵۸
سوره ی مبارکه مؤمنون ۵۲:۵۸
سوره ی مبارکه نور آیات ۱ تا ۳۵ ۳۵:۱۴
سوره ی مبارکه نور آیات ۳۶ تا آخر ۳۳:۳۸
سوره ی مبارکه فرقان ۴۳:۲۱
سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱ تا ۱۱۳ ۳۷:۱۲
سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱۱۴ تا آخر ۳۶:۵۶
سوره ی مبارکه نمل آیات ۱ تا ۴۵ ۳۱:۱۰
سوره ی مبارکه نمل آیات ۴۶ تا آخر ۳۱:۲۸
سوره ی مبارکه قصص آیات ۱ تا ۴۵ ۳۸:۳۸
سوره ی مبارکه قصص آیات ۵۶ تا آخر ۳۸:۱۷
سوره ی مبارکه عنکبوت ۵۴:۳۰
سوره ی مبارکه روم ۴۳:۰۶
سوره ی مبارکه لقمان ۲۷:۵۷
سوره ی مبارکه سجده ۱۹:۰۹
سوره ی مبارکه احزاب آیات ۱ تا ۳۴ ۳۱:۱۰
سوره ی مبارکه احزاب آیات ۳۵ تا آخر ۳۸:۰۳
سوره ی مبارکه سبأ ۴۵:۱۴
سوره ی مبارکه فاطر ۴۰:۰۰
سوره ی مبارکه یس ۳۹:۴۴
سوره ی مبارکه صافات ۴۷:۱۹
سوره ی مبارکه ص ۳۹:۲۵
سوره ی مبارکه زمر آیات ۱ تا ۳۷ ۳۰:۳۶
سوره ی مبارکه زمر آیات ۳۸ تا آخر ۳۱:۳۲
سوره ی مبارکه غافر آیات ۱ تا ۳۶ ۲۹:۵۹
سوره ی مبارکه غافر آیات ۳۷ تا آخر ۳۵:۰۴
سوره ی مبارکه فصلت ۴۳:۲۳
سوره ی مبارکه شوری ۴۴:۴۹
سوره ی مبارکه زخرف ۴۶:۰۴
سوره ی مبارکه دخان ۱۹:۴۲
سوره ی مبارکه جاثیه ۲۶:۱۵
سوره ی مبارکه احقاف ۳۴:۰۷
سوره ی مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۲۷:۱۸
سوره ی مبارکه فتح ۲۹:۳۳
سوره ی مبارکه حجرات ۱۸:۳۱
سوره ی مبارکه ق ۲۰:۲۶
سوره ی مبارکه ذاریات ۱۹:۳۸
سوره ی مبارکه طور ۱۶:۲۵
سوره ی مبارکه نجم ۱۸:۱۲
سوره ی مبارکه قمر ۱۷:۰۱
سوره ی مبارکه الرحمن ۱۹:۲۹
سوره ی مبارکه واقعه ۱۹:۵۰
سوره ی مبارکه حدید ۲۸:۴۷
سوره ی مبارکه مجادله ۲۴:۰۱
سوره ی مبارکه حشر ۲۲:۴۶
سوره ی مبارکه ممتحنه ۱۸:۵۰
سوره ی مبارکه صف ۱۰:۳۴
سوره ی مبارکه جمعه ۸:۳۱
سوره ی مبارکه منافقون ۸:۴۶
سوره ی مبارکه تغابن ۱۱:۲۵
سوره ی مبارکه طلاق ۱۴:۳۵
سوره ی مبارکه تحریم ۱۴:۴۳
سوره ی مبارکه ملک ۱۵:۵۲
سوره ی مبارکه قلم ۱۴:۴۷
سوره ی مبارکه حاقه ۱۳:۵۵
سوره ی مبارکه معارج ۱۰:۵۷
سوره ی مبارکه نوح ۱۰:۴۹
سوره ی مبارکه جن ۱۳:۰۵
سوره ی مبارکه مزمل ۱۰:۳۴
سوره ی مبارکه مدثر ۱۲:۵۰
سوره ی مبارکه قیامه ۷:۴۱
سوره ی مبارکه انسان ۱۲:۴۸
سوره ی مبارکه مرسلات ۱۰:۰۹
سوره ی مبارکه نبأ ۹:۵۳
سوره ی مبارکه نازعات ۹:۰۹
سوره ی مبارکه عبس ۸:۲۱
سوره ی مبارکه تکویر ۵:۳۶
سوره ی مبارکه انفطار ۴:۲۹
سوره ی مبارکه مطففین ۱۰:۲۰
سوره ی مبارکه انشقاق ۵:۵۲
سوره ی مبارکه بروج ۶:۰۱
سوره ی مبارکه طارق ۳:۲۴
سوره ی مبارکه اعلی ۴:۱۰
سوره ی مبارکه غاشیه ۵:۵۲
سوره ی مبارکه فجر ۷:۳۵
سوره ی مبارکه بلد ۳:۵۷
سوره ی مبارکه شمس ۳:۳۹
سوره ی مبارکه لیل ۴:۲۵
سوره ی مبارکه ضحی ۲:۴۰
سوره ی مبارکه شرح ۱:۳۱
سوره ی مبارکه تین ۲:۰۵
سوره ی مبارکه علق ۳:۳۰
سوره ی مبارکه قدر ۱:۲۷
سوره ی مبارکه بینه ۴:۵۶
سوره ی مبارکه زلزله ۲:۰۰
سوره ی مبارکه عادیات ۲:۳۰
سوره ی مبارکه قارعه ۲:۰۲
سوره ی مبارکه تکاثر ۱:۳۵
سوره ی مبارکه عصر ۰۰:۴۵
سوره ی مبارکه همزه ۱:۳۷
سوره ی مبارکه فیل ۱:۱۴
سوره ی مبارکه قریش ۱:۰۰
سوره ی مبارکه ماعون ۱:۲۵
سوره ی مبارکه کوثر ۰۰:۳۹
سوره ی مبارکه کافرون ۱:۱۲
سوره ی مبارکه نصر ۱:۰۶
سوره ی مبارکه مسد ۱:۰۲
سوره ی مبارکه اخلاص ۰۰:۴۱
سوره ی مبارکه فلق ۰۰:۵۸
سوره ی مبارکه ناس ۱:۲۳
محمود علی البناء-سوره مبارکه آل عمران ۲۹:۰۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حمد ۰۰:۰۱:۲۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بقره ۰۵:۳۷:۴۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره آل عمران ۰۳:۰۱:۱۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نساء ۰۳:۱۷:۳۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مائده ۰۲:۲۶:۵۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انعام ۰۲:۴۲:۴۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اعراف ۰۲:۵۳:۵۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انفال ۰۱:۰۶:۲۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره توبه ۰۲:۱۸:۰۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره یونس ۰۱:۳۲:۲۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره هود ۰۱:۳۷:۵۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره یوسف ۰۱:۲۶:۰۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره رعد ۰۰:۴۱:۴۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ابراهیم ۰۰:۴۳:۱۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حجر ۰۰:۳۵:۴۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نحل ۰۱:۳۵:۱۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اسراء ۰۱:۱۷:۱۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره کهف ۰۰:۱۷:۵۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مریم ۰۰:۴۷:۰۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طه ۰۱:۰۰:۴۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انبیاء ۰۱:۰۶:۵۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حجّ ۰۱:۰۴:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مومنون ۰۰:۵۳:۰۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نور ۰۱:۰۹:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فرقان ۰۰:۴۳:۲۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره شعراء ۰۱:۱۴:۱۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نمل ۰۱:۰۲:۴۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قصص ۰۱:۱۷:۰۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عنکبوت ۰۰:۵۴:۳۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره روم ۰۰:۴۳:۱۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره لقمان ۰۰:۲۷:۵۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره سجده ۰۰:۱۹:۰۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره احزاب ۰۱:۰۹:۲۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره سبأ ۰۰:۴۵:۱۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فاطر ۰۰:۴۰:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره یس ۰۰:۳۹:۴۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره صافات ۰۰:۴۷:۲۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ص ۰۰:۳۹:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره زمر ۰۱:۰۲:۱۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره غافر ۰۱:۰۵:۱۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فصّلت ۰۰:۴۳:۲۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره شوری ۰۰:۴۴:۵۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره زخرف ۰۰:۴۶:۰۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره دخان ۰۰:۱۹:۴۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره جاثیه ۰۰:۲۶:۱۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره احقاف ۰۰:۳۴:۰۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۲۷:۱۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فتح ۰۰:۲۹:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حجرات ۰۰:۱۸:۳۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ق ۰۰:۲۰:۲۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ذاریات ۰۰:۱۹:۳۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طور ۰۰:۱۶:۲۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نجم ۰۰:۱۸:۱۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قمر ۰۰:۱۷:۰۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره الرحمن ۰۰:۱۹:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره واقعه ۰۰:۱۹:۵۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حدید ۰۰:۲۸:۴۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مجادله ۰۰:۲۴:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حشر ۰۰:۲۲:۴۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ممتحنه ۰۰:۱۸:۵۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره صفّ ۰۰:۱۰:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره جمعه ۰۰:۰۸:۲۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره منافقون ۰۰:۰۸:۴۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تغابن ۰۰:۱۱:۲۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طلاق ۰۰:۱۴:۳۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تحریم ۰۰:۱۴:۴۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ملک ۰۰:۱۵:۵۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قلم ۰۰:۱۴:۴۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حاقه ۰۰:۱۳:۵۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره معارج ۰۰:۱۰:۵۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نوح ۰۰:۱۰:۴۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره جنّ ۰۰:۱۳:۰۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مزّمّل ۰۰:۱۰:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مدّثّر ۰۰:۱۲:۴۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قیامه ۰۰:۰۷:۴۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انسان ۰۰:۱۲:۴۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مرسلات ۰۰:۱۰:۰۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نبأ ۰۰:۰۹:۵۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نازعات ۰۰:۰۹:۰۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عبس ۰۰:۰۸:۱۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تکویر ۰۰:۰۵:۳۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انفطار ۰۰:۰۴:۲۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مطفّفین ۰۰:۱۰:۱۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انشقاق ۰۰:۰۵:۵۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بروج ۰۰:۰۵:۵۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طارق ۰۰:۰۳:۲۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اعلی ۰۰:۰۴:۰۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره غاشیه ۰۰:۰۵:۴۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فجر ۰۰:۰۷:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بلد ۰۰:۰۳:۵۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره شمس ۰۰:۰۳:۳۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره لیل ۰۰:۰۴:۲۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ضحی ۰۰:۰۲:۳۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انشراح ۰۰:۰۱:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تین ۰۰:۰۲:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره علق ۰۰:۰۳:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قدر ۰۰:۰۱:۲۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بیّنه ۰۰:۰۴:۵۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره زلزال ۰۰:۰۱:۵۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عادیات ۰۰:۰۲:۲۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قارعه ۰۰:۰۱:۵۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تکاثر ۰۰:۰۱:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عصر ۰۰:۰۰:۴۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره همزه ۰۰:۰۱:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فیل ۰۰:۰۱:۱۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قریش ۰۰:۰۰:۵۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ماعون ۰۰:۰۱:۲۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۳۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره کافرون ۰۰:۰۱:۱۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نصر ۰۰:۰۱:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مسد ۰۰:۰۰:۵۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۳۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فلق ۰۰:۰۰:۵۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ناس ۰۰:۰۱:۱۹

مطالب مشابه

1699 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. porya گفت:

  آقا کارتون درسته واقعا عالیه . این همه قرائت از کجا پیدا کردین ؟!!!!!!

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ تیر ۶ام, ۱۳۹۲ ۲۰:۰۵:

  سلام از سایت راسخون

  [پاسخ]

 2. dasmozd گفت:

  تشکر از لطف تمام افرادی که درراه قرآن و اهل بیت تلاش می کنند.

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت