دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://shora.ir/files/news/Toosi_Saeed_Korsi.jpg

 

 

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر -صوتی ۱۱:۰۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر در حضور رهبر معظم انقلاب – ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۱۱:۰۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء فاتحه -صوتی ۲۰:۳۷
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق -صوتی ۱۶:۵۷
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات۹۶-۹۸ و سوره مبارکه نصر -صوتی ۱۴:۳۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزّمّل و تین -صوتی ۱۶:۵۹
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات ۶۰-۶۵- صوتی ۱۱:۴۱
سعید طوسی- تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) -صوتی ۱۴:۳۲
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره حدید آیات ۱-۹ -صوتی ۱۱:۵۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور و فجر-صوتی ۱۷:۱۹
سعید طوسی-تلاوت مجلسی آیاتی از سوره های حج و مزمل -صوتی ۰۷:۰۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره فصلت آیات۳۰-۳۶ -صوتی ۱۰:۲۲
سعید طوسی-تلاوت سوره زخرف ۸۱-۸۹ – صوتی ۱۶:۰۶
سعید طوسی – سوره مبارکه نجم -صوتی ۱۴:۴۹
سعید طوسی -سوره نور ۳۵-۳۸- صوتی ۱۵:۳۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر -صوتی ۱۱:۰۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده -صوتی ۱۸:۲۱
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب -صوتی ۰۹:۵۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات ۵۶-۷۷ -صوتی ۱۹:۵۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات ۲۰-۲۴ -صوتی ۱۸:۱۳
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات ۱۰۱-۱۱۲ بلد ایات ۱-۴ -صوتی ۱۶:۱۳
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ایات ۱-۲۰ و کوثر -صوتی ۱۷:۲۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور و کوثر -صوتی ۱۴:۰۴
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم -صوتی ۰۶:۵۶
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری و توحید -صوتی ۱۴:۵۸
سعید طوسی تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات ۱-۱۱ -صوتی ۱۵:۳۷
سعید طوسی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء آیات ۷۸-۸۴ ، نصر و کوثر-صوتی ۱۴:۲۲
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثر -صوتی ۱۸:۳۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور نجم و شمس -صوتی ۱۷:۳۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور -صوتی ۱۰:۱۱
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر -صوتی ۲۰:۴۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیه ۲۶۷ -صوتی ۰۴:۳۵
سعید طوسی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، کوثر و توحید ۱۶:۲۱
سعید طوسی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح آیات ۲۷-آخر و نصر ۱۱:۳۶
سعید طوسی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و ضحی ۲۷:۴۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر در حضور رهبر معظم انقلاب – ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۱۱:۰۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده ۱۸:۲۱
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب ۰۹:۵۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات ۵۶-۷۷ ۱۹:۵۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات ۲۰-۲۴ ۱۸:۱۳
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات ۱۰۱-۱۱۲ بلد ایات ۱-۴ ۱۶:۱۳
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ایات ۱-۲۰ و کوثر ۱۷:۲۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور و کوثر ۱۴:۰۴
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات ۵۳ الی آخر (تجمع جامعه قرآنی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین ۱۳۹۳/۰۵/۱۸) ۰۶:۵۶
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری و توحید ۱۴:۵۸
سعید طوسی تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات ۱-۱۱ ۱۵:۳۷
سعید طوسی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء آیات ۷۸-۸۴ ، نصر و کوثر ۱۴:۲۲
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثر ۱۸:۳۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور نجم و شمس ۱۷:۳۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور ۱۰:۱۱
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر ۲۰:۴۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیه ۲۶۷ با ترجمه فارسی و انگلیسی ۰۴:۳۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء فاتحه ۲۰:۳۷
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق ۱۶:۵۷
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات۹۶-۹۸ و سوره مبارکه نصر ۱۴:۳۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزّمّل و تین ۱۶:۵۹
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات ۶۰-۶۵ ۱۱:۴۱
سعید طوسی- تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) ۱۴:۳۲
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره حدید آیات ۱-۹ ۱۱:۵۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور و فجر ۱۷:۱۹
سعید طوسی-تلاوت مجلسی آیاتی از سوره های حج و مزمل ۰۷:۰۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره فصلت آیات۳۰-۳۶ ۱۰:۲۲
سعید طوسی-تلاوت سوره زخرف ۸۱-۸۹ ۱۶:۰۶
سعید طوسی – سوره مبارکه نجم ۱۴:۴۹
سعید طوسی – سوره نور ۳۵-۳۸ ۱۵:۳۵
انعام ۱۲۰ تا ۱۲۷ ۰۷:۵۱
نازعات ۴۰ تا آخر ۰۲:۴۵
بقره ۲۸۴ تا آخر ۰۶:۰۰
بقره ۱۰۶ تا ۱۲۱ ۱۴:۱۳
یونس ۳۷ تا ۵۶ ۱۴:۲۲
یونس ۱۰۴ تا آخر ۰۹:۲۳
شمس ۱ تا ۹ ۰۲:۱۵
نور ۳۴ تا ۳۸ ۱۳:۳۶
انسان ۱ تا ۱۸ و سوره بینه آیات ۷ و ۸ ۱۱:۰۸
بقره ۱۵۵ تا ۱۵۷ ۰۱:۴۸
بینه ۷ و ۸ ۰۲:۳۰
آیات آخر سوره بینه ۰۲:۳۱
فصلت ۳۰ تا ۳۶ ۱۰:۳۳
نبأ ۳۱ تا ۳۶ ۰۲:۳۳
نور ۳۴ و ۳۵ ۱۳:۴۸
یونس ۵۷ تا ۷۰ ۱۰:۵۷
یونس ۲۴ تا ۳۶ ۱۴:۳۱
یونس ۱ تا ۱۲ ۱۱:۱۸
افلا تتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله … ۰۰:۳۰
سوره ی مبارکه نور آیات ۳۵تا۳۸ و نبأ آیات۳۱تا۳۶ ۱۷:۱۵
سوره ی مبارکه ی فتح آیات ۲۷ تا آخر ۱۱:۳۶

 

 

مطالب مشابه

1125 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی

امارگیر سایت