هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg
JPEG - 10.9 کیلوبایت

دانلود یکجا

Vorbis
Al-Fâtihah, Al-Baqarah (1-168) ۱۳.۴ MB ۱۲.۷ MB
Al-Baqarah (169-286), آl-‘Imrân (1-10) ۱۳.۵ MB ۱۲.۷ MB
آl-‘Imrân (11-191) ۱۳.۵ MB ۱۲.۹ MB
آl-‘Imrân (192-200), An-Nisâ’ (۱-۱۳۱) ۱۳.۵ MB ۱۳.۰ MB
An-Nisâ’ (۱۳۲-۱۷۶), Al-Ma’idah (1-91) ۱۳.۴ MB ۱۲.۹ MB
Al-Ma’idah (92-120), Al-An’âm (1-140) ۱۳.۴ MB ۱۲.۹ MB
Al-An’âm (141-165), Al-A’râf (1-153) ۱۳.۴ MB ۱۲.۹ MB
Al-A’râf (154-206), Al-Anfâl (1-75), At-Tawbah (1-37) ۱۳.۴ MB ۱۲.۹ MB
At-Tawbah (38-129), Yûnus (1-70) ۱۳.۲ MB ۱۳.۲ MB
Yûnus (71-109), Hûd (1-123), Yûsuf (1-25) ۱۳.۳ MB ۱۳.۴ MB
Yûsuf (26-111), Ar-Ra’d (1-43), Ibrâhîm (1-41) ۱۳.۳ MB ۱۳.۱ MB
Ibrâhîm (42-52), Al-Hijr (1-99), An-Nahl (1-128), Al-Isrâ’ (۱-۲۰) ۱۳.۳ MB ۱۳.۵ MB
Al-Isrâ’ (۲۱-۱۱۱), Al-Kahf(1-110), Maryam (1-25) ۱۳.۳ MB ۱۳.۶ MB
Maryam (26-135), Tâhâ (۱-۱۳۵), Al-Anbiyâ’ (۱-۹۷) ۱۳.۴ MB ۱۳.۹ MB
Al-Anbiyâ’ (۹۸-۱۱۲), Al-Hajj (1-78), Al-Mu’minûn(1-118), An-Nûr (1-31) ۱۳.۳ MB ۱۳.۶ MB
An-Nûr (32-64), Al-Furqân (1-77), Ash-Shu’arâ’ (۱-۲۱۲) ۱۳.۳ MB ۱۳.۶ MB
Ash-Shu’arâ’ (۲۱۳-۲۲۷), AN-Naml (1-93), Al-Qasas (1-88), Al-‘Ankabût (1-22) ۱۳.۱ MB ۱۳.۰ MB
Al-Ankabût (23-69), Ar-Rûm (1-60), Luqman (1-34), As-Sajdah (130), Al-Ahzâb (1-36) ۱۳.۴ MB ۱۳.۵ MB
Al-Ahzâb (37-73), Saba’ (1-54), Fâtir (1-54), Yâsîn (1-80) ۱۳.۳ MB ۱۳.۷ MB
Yâsîn (81-83), As-Sâffât (1-182), Sâd (1-80), Az-Zumar (1-75), Ghâfir (1-7) ۱۳.۳ MB ۱۳.۳ MB
Ghâfir (8-85), Fussilat (1-54), Ash-Shûrâ (۱-۵۳), Az-Zukhruf (1-23) ۱۳.۳ MB ۱۳.۳ MB
Az-Zukhruf (24-89), Ad-Dukhân (1-59), Al-Jâthiyah (1-37), Al-Ahqâf (1-35), Muhammad (1-38), Al-Fath (1-13) ۱۳.۱ MB ۱۲.۹ MB
Al-Fath (14-29), Al-Hujurât (1-18), Qâf (1-45), Adh-Dhâriyât (1-60), At-Tûr (1-49), An-Najm (1-62), Al-Qamar (1-55), Ar-Rahmân(1-38) ۱۳.۳ MB ۱۳.۸ MB
Ar-Rahmân (39-78), Al-Wâqiah (1-96), Al-Hadîd (1-29), Al-Mujâdalah (1-22), Al-Hashr (1-24), Al-Mumtahanah (1-13), As-Saff (1-13) ۱۳.۲ MB ۱۳.۶ MB
As-Saff(14-14), Al-Jumu’ah, Al-Munafiqûn, At-Taghâbun, At-Talâq, At-Tahrîm, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Hâqqah, Al-Ma’ârij, Nûh, Al-Jinn ۱۳.۱ MB ۱۳.۴ MB
Al-Muzzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyâmah, Al-Insân, Al-Mursalât, An-Naba’, An-Nazi’ât, ‘Abasa, At-Takwîr, Al-Infitâr, Al-Mutaffifîn, Al-Inshiqâq, Al-Burûj, At-Târiq, Al-A’lâ, Al-Ghâshiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Ash-Shams, Al-Layl, Ad-Duha ۱۳.۲ MB ۱۳.۴ MB
Ash-Sharh to An-Nas + duâ’ ۶.۴ MB ۶.۶ MB

مطالب مرتبط

478 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی