دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

آخرین نظرات

 • تیگرا در نماهنگ «عالی اعلی حیدر»
 • طراحی وب سایت در کرج در نماهنگ «عالی اعلی حیدر»
 • ارام در دانلود سریال در چشم باد با کیفیت بالا و لینک مستقیم
 • ya zahra 135 در دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری
 • دانلود آهنگ در راهیان نور، فرصت عبور از سیم خاردار نفس
 • دانلود آهنگ در نماهنگ محمد (ص) با صدای حامد زمانی
 • نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی در اعلانات سایت
 • تعمیرات ماشین ظرفشویی در اعلانات سایت
 • تعمیرات لوازم خانگی در اعلانات سایت
 • خدمات پس از فروش لوازم خانگی در اعلانات سایت
 • تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی در اعلانات سایت
 • دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • اخلاقی در دانلود سخنرانی های زیبای استاد علی صفایی حائری
 • تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی در آهنگ مردان سیدالشهدا (ع) - علی اسدی
 • تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی در خاطرات همرزمان و همسر و فرزندان شهيد بروجردي از شهيد
 • طراحی سایت در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • sahand در اینان فاتحان خرمشهر هستند
 • سولفات آلومینیوم در شفا یافتن یک مرد مسیحی در حرم امام موسی کاظم(ع)
 • JPEG - 10.9 کیلوبایت

  دانلود یکجا

  Vorbis
  Al-Fâtihah, Al-Baqarah (1-168) ۱۳.۴ MB ۱۲.۷ MB
  Al-Baqarah (169-286), آl-‘Imrân (1-10) ۱۳.۵ MB ۱۲.۷ MB
  آl-‘Imrân (11-191) ۱۳.۵ MB ۱۲.۹ MB
  آl-‘Imrân (192-200), An-Nisâ’ (۱-۱۳۱) ۱۳.۵ MB ۱۳.۰ MB
  An-Nisâ’ (۱۳۲-۱۷۶), Al-Ma’idah (1-91) ۱۳.۴ MB ۱۲.۹ MB
  Al-Ma’idah (92-120), Al-An’âm (1-140) ۱۳.۴ MB ۱۲.۹ MB
  Al-An’âm (141-165), Al-A’râf (1-153) ۱۳.۴ MB ۱۲.۹ MB
  Al-A’râf (154-206), Al-Anfâl (1-75), At-Tawbah (1-37) ۱۳.۴ MB ۱۲.۹ MB
  At-Tawbah (38-129), Yûnus (1-70) ۱۳.۲ MB ۱۳.۲ MB
  Yûnus (71-109), Hûd (1-123), Yûsuf (1-25) ۱۳.۳ MB ۱۳.۴ MB
  Yûsuf (26-111), Ar-Ra’d (1-43), Ibrâhîm (1-41) ۱۳.۳ MB ۱۳.۱ MB
  Ibrâhîm (42-52), Al-Hijr (1-99), An-Nahl (1-128), Al-Isrâ’ (۱-۲۰) ۱۳.۳ MB ۱۳.۵ MB
  Al-Isrâ’ (۲۱-۱۱۱), Al-Kahf(1-110), Maryam (1-25) ۱۳.۳ MB ۱۳.۶ MB
  Maryam (26-135), Tâhâ (۱-۱۳۵), Al-Anbiyâ’ (۱-۹۷) ۱۳.۴ MB ۱۳.۹ MB
  Al-Anbiyâ’ (۹۸-۱۱۲), Al-Hajj (1-78), Al-Mu’minûn(1-118), An-Nûr (1-31) ۱۳.۳ MB ۱۳.۶ MB
  An-Nûr (32-64), Al-Furqân (1-77), Ash-Shu’arâ’ (۱-۲۱۲) ۱۳.۳ MB ۱۳.۶ MB
  Ash-Shu’arâ’ (۲۱۳-۲۲۷), AN-Naml (1-93), Al-Qasas (1-88), Al-‘Ankabût (1-22) ۱۳.۱ MB ۱۳.۰ MB
  Al-Ankabût (23-69), Ar-Rûm (1-60), Luqman (1-34), As-Sajdah (130), Al-Ahzâb (1-36) ۱۳.۴ MB ۱۳.۵ MB
  Al-Ahzâb (37-73), Saba’ (1-54), Fâtir (1-54), Yâsîn (1-80) ۱۳.۳ MB ۱۳.۷ MB
  Yâsîn (81-83), As-Sâffât (1-182), Sâd (1-80), Az-Zumar (1-75), Ghâfir (1-7) ۱۳.۳ MB ۱۳.۳ MB
  Ghâfir (8-85), Fussilat (1-54), Ash-Shûrâ (۱-۵۳), Az-Zukhruf (1-23) ۱۳.۳ MB ۱۳.۳ MB
  Az-Zukhruf (24-89), Ad-Dukhân (1-59), Al-Jâthiyah (1-37), Al-Ahqâf (1-35), Muhammad (1-38), Al-Fath (1-13) ۱۳.۱ MB ۱۲.۹ MB
  Al-Fath (14-29), Al-Hujurât (1-18), Qâf (1-45), Adh-Dhâriyât (1-60), At-Tûr (1-49), An-Najm (1-62), Al-Qamar (1-55), Ar-Rahmân(1-38) ۱۳.۳ MB ۱۳.۸ MB
  Ar-Rahmân (39-78), Al-Wâqiah (1-96), Al-Hadîd (1-29), Al-Mujâdalah (1-22), Al-Hashr (1-24), Al-Mumtahanah (1-13), As-Saff (1-13) ۱۳.۲ MB ۱۳.۶ MB
  As-Saff(14-14), Al-Jumu’ah, Al-Munafiqûn, At-Taghâbun, At-Talâq, At-Tahrîm, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Hâqqah, Al-Ma’ârij, Nûh, Al-Jinn ۱۳.۱ MB ۱۳.۴ MB
  Al-Muzzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyâmah, Al-Insân, Al-Mursalât, An-Naba’, An-Nazi’ât, ‘Abasa, At-Takwîr, Al-Infitâr, Al-Mutaffifîn, Al-Inshiqâq, Al-Burûj, At-Târiq, Al-A’lâ, Al-Ghâshiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Ash-Shams, Al-Layl, Ad-Duha ۱۳.۲ MB ۱۳.۴ MB
  Ash-Sharh to An-Nas + duâ’ ۶.۴ MB ۶.۶ MB
  491 بازدید نظر: »

  ارسال نظر

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  دسته بندی

  >