دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

https://i.ytimg.com/vi/wzpwyO1WLe0/hqdefault.jpg

 

 

ترتیل یکجا با کیفیت پایین

ترتیل یکجا با کیفیت بالا

 

فارس عبّاد | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۴
فارس عبّاد | ترتیل سوره بقره ۰۱:۵۳:۲۳
فارس عبّاد | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۰۱:۵۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۳:۳۱
فارس عبّاد | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۹:۱۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۱:۴۵
فارس عبّاد | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۳:۰۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۱:۵۲
فارس عبّاد | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۳:۴۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۱:۲۱
فارس عبّاد | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۵۱
فارس عبّاد | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۲:۲۳
فارس عبّاد | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۵۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۵:۳۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۳:۱۴
فارس عبّاد | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۲:۴۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۷:۰۸
فارس عبّاد | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۷:۰۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۸:۱۱
فارس عبّاد | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۳:۵۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۲:۴۱
فارس عبّاد | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۴:۱۸
فارس عبّاد | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۰:۵۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۴:۴۲
فارس عبّاد | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۶:۲۸
فارس عبّاد | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۷:۲۴
فارس عبّاد | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۲:۳۳
فارس عبّاد | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۶:۲۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۲۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۵:۵۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۹:۵۸
فارس عبّاد | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۱۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۵:۴۵
فارس عبّاد | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۶:۲۱
فارس عبّاد | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۴:۰۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۳:۴۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۷:۱۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۳:۱۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۰:۲۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۰:۳۲
فارس عبّاد | ترتیل سوره فصلت ۰۰:۱۴:۱۴
فارس عبّاد | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۴:۲۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۵:۰۳
فارس عبّاد | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۶:۲۵
فارس عبّاد | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۰۳
فارس عبّاد | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۲۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۹:۱۱
فارس عبّاد | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۹:۰۳
فارس عبّاد | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۵۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۶:۲۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۴۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۴۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۰۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۲۴
فارس عبّاد | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۰۸
فارس عبّاد | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۷:۵۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۴۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۸:۱۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۰۲
فارس عبّاد | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۰۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۵۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۱۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۳۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۲۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۰۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۰۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۴۴
فارس عبّاد | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۳۸
فارس عبّاد | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۵۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۰۸
فارس عبّاد | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۵۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۳۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۳۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۳۲
فارس عبّاد | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۲:۵۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۳۸
فارس عبّاد | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۳۸
فارس عبّاد | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۳۳
فارس عبّاد | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۲۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۵
فارس عبّاد | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۰۱
فارس عبّاد | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۲
فارس عبّاد | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۲۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۴
فارس عبّاد | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۴
فارس عبّاد | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۲
فارس عبّاد | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۱
فارس عبّاد | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۴۸
فارس عبّاد | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۱
فارس عبّاد | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۴
فارس عبّاد | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۵
فارس عبّاد | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۳
فارس عبّاد | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۰
فارس عبّاد | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
فارس عبّاد | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۳
فارس عبّاد | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۷
فارس عبّاد | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۵
فارس عبّاد | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۹
فارس عبّاد | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۶
فارس عبّاد | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۵
فارس عبّاد | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۹

مطالب مشابه

364 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت