دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://kowsarblog.ir/media/blogs/z-valiolahi/12.jpg  تلاوت های محمد إبراهيم السيد 12

 

 

دانلود یکجا

 

سوره التصنیف تلاوه قراءه تشغیل تنزیل
الفاتحه تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
النساء تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
المائده تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الأنعام تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الأنفال تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الرعد تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
إبراهیم تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الحجر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
النحل تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الإسراء تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الکهف تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
مریم تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
طه تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الحج تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
المؤمنون تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
النور تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الفرقان تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الشعراء تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
النمل تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
القصص تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
العنکبوت تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الروم تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
لقمان تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
السجده تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الأحزاب تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
سبأ تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
فاطر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
یس تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الصافات تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
ص تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الزمر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
غافر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
فصلت تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الشورى تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الزخرف تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الدخان تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الجاثیه تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الأحقاف تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
محمد تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الفتح تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الحجرات تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
ق تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الذاریات تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الطور تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
النجم تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
القمر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الرحمن تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الواقعه تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الحدید تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
المجادله تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
سوره التصنیف تلاوه قراءه تشغیل تنزیل
الحشر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الممتحنه تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الصف تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الجمعه تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
المنافقون تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
التغابن تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الطلاق تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
التحریم تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الملک تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
القلم تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الحاقه تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
المعارج تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
نوح تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الجن تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
المزمل تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
المدثر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
القیامه تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الإنسان تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
المرسلات تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
النبأ تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
النازعات تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
عبس تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
التکویر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الانفطار تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الانشقاق تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
البروج تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الطارق تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الأعلى تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الغاشیه تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الفجر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
البلد تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الشمس تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
اللیل تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الضحى تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الشرح تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
التین تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
العلق تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
القدر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
البینه تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الزلزله تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
العادیات تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
القارعه تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
التکاثر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
العصر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الهمزه تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الفیل تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
قریش تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الماعون تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الکوثر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الکافرون تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
سوره التصنیف تلاوه قراءه تشغیل تنزیل
النصر تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
المسد تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الإخلاص تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الفلق تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
الناس تسجیلات من الصلاه مرتل حفص عن عاصم تلاوت های محمد إبراهيم السيد listen
کانال تلگرام زهرامدیا
176 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی