دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvNkWTGFqw8mr0T7jnD1hIzmPUYZPW1G1TmVYmuL497a8gZ-hkYQ

تجوید یکجا

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG
mohamad-elsayyed-deaf (1) ۷.۰ MB ۵.۷ MB ۱۱.۵ KB
mohamad-elsayyed-deaf (10) ۷.۲ MB ۶.۹ MB ۶.۵ KB
mohamad-elsayyed-deaf (11) ۶.۱ MB ۴.۹ MB ۱۲.۰ KB
mohamad-elsayyed-deaf (12) ۶.۰ MB ۶.۱ MB ۴.۸ KB
mohamad-elsayyed-deaf (13) ۵.۶ MB ۴.۳ MB ۱۱.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (14) ۶.۱ MB ۵.۵ MB ۱۰.۵ KB
mohamad-elsayyed-deaf (15) ۶.۱ MB ۵.۸ MB ۵.۶ KB
mohamad-elsayyed-deaf (16) ۶.۴ MB ۵.۷ MB ۱۱.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (17) ۶.۱ MB ۶.۱ MB ۵.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (18) ۶.۸ MB ۶.۳ MB ۱۰.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (19) ۵.۹ MB ۵.۷ MB ۱۲.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (2) ۵.۹ MB ۴.۸ MB ۱۲.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (20) ۶.۶ MB ۶.۷ MB ۴.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (21) ۶.۰ MB ۵.۰ MB ۱۱.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (22) ۶.۱ MB ۵.۳ MB ۱۲.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (23) ۵.۴ MB ۶.۲ MB ۱۱.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (24) ۶.۱ MB ۵.۹ MB ۹.۸ KB
mohamad-elsayyed-deaf (25) ۷.۴ MB ۷.۷ MB ۱۰.۸ KB
mohamad-elsayyed-deaf (26) ۷.۱ MB ۷.۴ MB ۴.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (27) ۶.۲ MB ۶.۲ MB ۸.۰ KB
mohamad-elsayyed-deaf (28) ۵.۸ MB ۵.۰ MB ۱۰.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (29) ۸.۵ MB ۱۱.۷ MB ۷.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (3) ۶.۴ MB ۵.۱ MB ۱۲.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (30) ۵.۸ MB ۴.۸ MB ۸.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (31) ۱.۶ MB ۱.۲ MB ۹.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (32) ۱.۱ MB ۹۵۶.۲ KB ۶.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (33) ۱.۵ MB ۱.۴ MB ۵.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (34) ۱.۴ MB ۱.۳ MB ۴.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (35) ۱.۲ MB ۸۵۷.۶ KB ۹.۰ KB
mohamad-elsayyed-deaf (36) ۱.۳ MB ۹۸۵.۳ KB ۹.۸ KB
mohamad-elsayyed-deaf (37) ۲.۸ MB ۲.۱ MB ۱۱.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (38) ۱.۶ MB ۱.۲ MB ۱۰.۵ KB
mohamad-elsayyed-deaf (39) ۱.۹ MB ۱.۵ MB ۱۱.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (4) ۶.۶ MB ۵.۲ MB ۱۱.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (40) ۱.۰ MB ۱.۵ MB ۹.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (41) ۱.۸ MB ۱.۳ MB ۷.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (42) ۱.۲ MB ۱.۰ MB ۸.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (43) ۱.۵ MB ۱.۲ MB ۶.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (44) ۱.۴ MB ۱.۲ MB ۴.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (45) ۱.۶ MB ۱.۵ MB ۵.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (46) ۱.۶ MB ۱.۲ MB ۱۰.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (47) ۱.۴ MB ۱.۳ MB ۵.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (48) ۱.۳ MB ۱.۰ MB ۶.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (49) ۲.۱ MB ۱.۵ MB ۹.۸ KB
mohamad-elsayyed-deaf (5) ۵.۸ MB ۴.۶ MB ۸.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (50) ۱.۶ MB ۱.۵ MB ۵.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (51) ۱.۶ MB ۱.۳ MB ۸.۰ KB
mohamad-elsayyed-deaf (52) ۱.۲ MB ۱.۱ MB ۴.۰ KB
mohamad-elsayyed-deaf (53) ۱.۵ MB ۱.۳ MB ۱۰.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (54) ۱.۴ MB ۱.۱ MB ۱۰.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (55) ۱.۶ MB ۱.۵ MB ۶.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (56) ۱.۵ MB ۱.۱ MB ۱۰.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (57) ۱.۷ MB ۱.۲ MB ۱۱.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (58) ۲.۴ MB ۲.۱ MB ۶.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (59) ۱.۴ MB ۱.۲ MB ۱۱.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (6) ۶.۳ MB ۱۰.۶ MB ۹.۶ KB
mohamad-elsayyed-deaf (60) ۱.۶ MB ۱.۶ MB ۶.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (61) ۱.۲ MB ۱.۱ MB ۵.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (62) ۱.۶ MB ۱.۲ MB ۱۱.۰ KB
mohamad-elsayyed-deaf (63) ۱.۷ MB ۱.۵ MB ۴.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (64) ۱.۵ MB ۱.۲ MB ۸.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (65) ۱.۲ MB ۱.۱ MB ۸.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (66) ۱.۵ MB ۱.۲ MB ۹.۶ KB
mohamad-elsayyed-deaf (68) ۱.۳ MB ۹۵۲.۶ KB ۸.۶ KB
mohamad-elsayyed-deaf (69) ۱.۴ MB ۱.۵ MB ۱۰.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (7) ۷.۱ MB ۵.۴ MB ۸.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (70) ۱.۳ MB ۱.۱ MB ۹.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (71) ۱.۵ MB ۱.۲ MB ۹.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (72) ۶.۱ MB ۷.۲ MB ۱۰.۵ KB
mohamad-elsayyed-deaf (73) ۶.۴ MB ۷.۴ MB ۹.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (74) ۱.۶ MB ۱.۷ MB ۸.۵ KB
mohamad-elsayyed-deaf (75) ۱.۹ MB ۲.۱ MB ۹.۸ KB
mohamad-elsayyed-deaf (76) ۵.۷ MB ۴.۶ MB ۹.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (77) ۳.۰ MB ۲.۳ MB ۹.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (78) ۳.۵ MB ۳.۵ MB ۵.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (79) ۳.۰ MB ۲.۸ MB ۶.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (8) ۶.۶ MB ۵.۶ MB ۱۲.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (80) ۹.۲ MB ۷.۲ MB ۱۲.۶ KB
mohamad-elsayyed-deaf (81) ۱۵.۸ MB ۱۴.۷ MB ۹.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (82) ۱۴.۸ MB ۱۳.۷ MB ۷.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (83) ۵.۵ MB ۴.۹ MB ۱۲.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (84) ۶.۲ MB ۵.۵ MB ۸.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (85) ۶.۶ MB ۵.۴ MB ۹.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (86) ۶.۴ MB ۵.۱ MB ۱۰.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (87) ۵.۳ MB ۴.۸ MB ۶.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (88) ۶.۳ MB ۶.۵ MB ۴.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (89) ۶.۲ MB ۶.۳ MB ۵.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (9) ۶.۱ MB ۵.۵ MB ۷.۶ KB

مطالب مشابه

531 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی