دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

آخرین نظرات

.

http://dl.mojtaba-ramezani.ir/user/2017-06-08_052857.png

 

http://uupload.ir/files/zotk_untitled.png

 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFA8b7hjDxsVoB_OjsjkvRbB2d9tQiPb2bbGcZzMLR8k052SOtvA

دانلود ۶۰ حزب

ترتیل یکجا

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG Windows Media Audio
۰۰۱- Al-Fatiha ۱۵۲.۱ KB ۱۴۹.۹ KB ۸.۶ KB
۰۱۰ – Yunus ۸.۲ MB ۸.۵ MB ۱۰.۲ KB
۱۰۰ – Al-Adiyat ۲۲۳.۲ KB ۲۳۷.۲ KB ۹.۹ KB
۱۰۱ – Al-Qaria ۱۹۸.۱ KB ۲۱۱.۷ KB ۹.۹ KB
۱۰۲ – At-Takathur ۱۵۱.۳ KB ۱۶۲.۸ KB ۱۰.۳ KB
۱۰۳ – Al-Asr ۱۰۱.۳ KB ۱۱۰.۷ KB ۹.۴ KB
۱۰۴ – Al-Humaza ۱۸۵.۶ KB ۱۹۹.۹ KB ۹.۴ KB
۱۰۵ – Al-Fil ۱۵۰.۷ KB ۱۵۹.۴ KB ۸.۷ KB
۱۰۶ – Quraish ۱۱۱.۳ KB ۱۱۶.۹ KB ۸.۴ KB
۱۰۷ – Al-Maun ۱۳۹.۳ KB ۱۴۴.۶ KB ۹.۳ KB
۱۰۸ – Al-Kauther ۷۰.۵ KB ۷۶.۰ KB ۸.۸ KB
۱۰۹ – Al-Kafiroon ۱۸۳.۲ KB ۱۹۳.۲ KB ۸.۱ KB
۰۱۱ – Hud ۹.۰ MB ۸.۹ MB ۱۰.۷ KB
۱۱۰ – An-Nasr ۱۱۵.۲ KB ۱۲۲.۳ KB ۱۰.۱ KB
۱۱۱ – Al-Masadd ۱۳۱.۳ KB ۱۴۰.۸ KB ۹.۵ KB
۱۱۲ – Al-Ikhlas ۶۳.۰ KB ۶۹.۰ KB ۹.۶ KB
۱۱۳ – Al-Falaq ۱۰۲.۶ KB ۱۰۹.۷ KB ۱۰.۱ KB
۱۱۴ – An-Nas ۱۲۴.۶ KB ۱۳۳.۹ KB ۹.۱ KB
۰۱۲ – Yusuf ۸.۷ MB ۸.۹ MB ۱۰.۲ KB
۰۱۳ – Ar-Rad ۴.۱ MB ۴.۲ MB ۱۰.۷ KB
۰۱۴ – Ibrahim ۴.۱ MB ۴.۲ MB ۱۰.۳ KB
۰۱۵ – Al-Hijr ۳.۳ MB ۳.۴ MB ۱۱.۲ KB
۰۱۶ – An-Nahl ۹.۰ MB ۹.۳ MB ۹.۹ KB
۰۱۷ – Al-Isra ۸.۱ MB ۸.۴ MB ۱۰.۲ KB
۰۱۸ – Al-Kahf ۸.۲ MB ۸.۵ MB ۱۰.۲ KB
۰۱۹ – Maryam ۵.۲ MB ۵.۴ MB ۱۱.۱ KB
۰۰۲ – Al-Baqara ۳۲.۱ MB ۳۲.۹ MB ۱۰.۰ KB
۰۲۰ – Ta-Ha ۷.۱ MB ۷.۳ MB ۱۱.۲ KB
۰۲۱ – Al-Anbiya ۶.۷ MB ۶.۹ MB ۱۰.۰ KB
۰۲۲ – Al-Hajj ۶.۹ MB ۷.۱ MB ۱۰.۴ KB
۰۲۳ – Al-Mumenoon ۶.۲ MB ۶.۲ MB ۹.۸ KB
۰۲۴ – An-Noor ۷.۵ MB ۷.۶ MB ۱۰.۱ KB
۰۲۵ – Al-Furqan ۵.۰ MB ۵.۲ MB ۱۱.۱ KB
۰۲۶ – Ash-Shuara ۷.۷ MB ۷.۹ MB ۹.۹ KB
۰۲۷ – An-Naml ۶.۳ MB ۶.۳ MB ۱۰.۶ KB
۰۲۸ – Al-Qasas ۷.۸ MB ۷.۷ MB ۹.۷ KB
۰۲۹ – Al-Ankaboot ۵.۳ MB ۵.۲ MB ۱۱.۵ KB
۰۰۳ – Aal-E-Imran ۱۸.۲ MB ۱۸.۷ MB ۹.۶ KB
۰۳۰ – Ar-Room ۴.۵ MB ۴.۶ MB ۱۱.۱ KB
۰۳۱ – Luqman ۳.۰ MB ۳.۲ MB ۱۱.۲ KB
۰۳۲ – As-Sajda ۲.۱ MB ۲.۱ MB ۱۰.۸ KB
۰۳۳ – Al-Ahzab ۷.۲ MB ۷.۴ MB ۹.۷ KB
۰۳۴ – Saba ۴.۴ MB ۴.۴ MB ۱۱.۴ KB
۰۳۵ – Fatir ۴.۱ MB ۴.۰ MB ۱۱.۶ KB
۰۳۶ – Ya-Seen ۳.۸ MB ۳.۷ MB ۱۱.۷ KB
۰۳۷ – As-Saaffat ۴.۷ MB ۴.۶ MB ۱۱.۷ KB
۰۳۸ – Sad ۳.۸ MB ۴.۰ MB ۱۱.۱ KB
۰۳۹ – Az-Zumar ۵.۶ MB ۵.۹ MB ۹.۹ KB
۰۰۴ – An-Nisa ۳۰.۹ MB ۱۹.۵ MB ۱۰.۰ KB
۰۴۰ – Ghafir ۶.۵ MB ۶.۷ MB ۹.۹ KB
۰۴۱ – Fussilat ۴.۷ MB ۵.۰ MB ۱۰.۶ KB
۰۴۲ – Ash-Shura ۴.۴ MB ۴.۵ MB ۱۱.۱ KB
۰۴۳ – Az-Zukhruf ۴.۷ MB ۴.۸ MB ۱۱.۵ KB
۰۴۴ – Ad-Dukhan ۲.۰ MB ۲.۱ MB ۱۰.۷ KB
۰۴۵ – Al-Jathiya ۲.۷ MB ۲.۸ MB ۱۰.۸ KB
۰۴۶ – Al-Ahqaf ۳.۵ MB ۳.۶ MB ۱۱.۱ KB
۰۴۷ – Muhammad ۳.۰ MB ۳.۲ MB ۱۱.۰ KB
۰۴۸ – Al-Fath ۳.۰ MB ۳.۱ MB ۱۱.۱ KB
۰۴۹ – Al-Hujraat ۱.۹ MB ۲.۰ MB ۱۰.۴ KB
۰۰۵ – Al-Maeda ۱۰.۶ MB ۱۰.۹ MB ۱۰.۲ KB
۰۵۰ – Qaf ۱.۹ MB ۲.۰ MB ۱۰.۳ KB
۰۵۱ – Adh-Dhariyat ۲.۰ MB ۲.۰ MB ۱۰.۲ KB
۰۵۲ – At-Tur ۱.۸ MB ۱.۹ MB ۱۰.۸ KB
۰۵۳ – An-Najm ۲.۱ MB ۲.۱ MB ۱۰.۵ KB
۰۵۴ – Al-Qamar ۲.۲ MB ۲.۲ MB ۱۱.۱ KB
۰۵۵ – Ar-Rahman ۲.۸ MB ۲.۹ MB ۱۰.۶ KB
۰۵۶ – Al-Waqia ۲.۸ MB ۲.۹ MB ۱۱.۰ KB
۰۵۷ – Al-Hadid ۳.۵ MB ۳.۶ MB ۱۲.۱ KB
۰۵۸ – Al-Mujadila ۲.۷ MB ۲.۸ MB ۱۱.۲ KB
۰۵۹ – Al-Hashr ۲.۶ MB ۲.۷ MB ۱۰.۴ KB
۰۰۶ – Al-Anaam ۶.۳ MB ۶.۶ MB ۹.۷ KB
۰۶۰ – Al-Mumtahina ۲.۴ MB ۲.۴ MB ۱۰.۱ KB
۰۶۱ – As-Saff ۱.۴ MB ۱.۴ MB ۱۱.۰ KB
۰۶۲ – Al-Jumua ۱.۰ MB ۱.۱ MB ۱۰.۹ KB
۰۶۳ – Al-Munafiqoon ۱.۱ MB ۱.۲ MB ۱۰.۷ KB
۰۶۴ – At-Taghabun ۱.۳ MB ۱.۳ MB ۱۰.۲ KB
۰۶۵ – At-Talaq ۱.۷ MB ۱.۷ MB ۱۰.۸ KB
۰۶۶ – At-Tahrim ۴.۶ MB ۳.۴ MB ۱۰.۸ KB ۲.۳ MB
۰۶۷ – Al-Mulk ۱.۶ MB ۱.۷ MB ۱۱.۰ KB
۰۶۸ – Al-Qalam ۱.۷ MB ۱.۷ MB ۱۰.۶ KB
۰۶۹ – Al-Haaqqa ۱.۴ MB ۱.۵ MB ۱۰.۳ KB
۰۰۷ – Al-Araf ۱۷.۲ MB ۱۸.۰ MB ۱۰.۰ KB
۰۷۰ – Al-Maarij ۱.۳ MB ۱.۳ MB ۱۱.۰ KB
۰۷۱ – Nooh ۱.۳ MB ۱.۳ MB ۱۰.۴ KB
۰۷۲ – Al-Jinn ۱.۴ MB ۱.۵ MB ۱۰.۸ KB
۰۷۳ – Al-Muzzammil ۱.۱ MB ۱.۲ MB ۱۰.۵ KB
۰۷۴ – Al-Muddaththir ۱.۴ MB ۱.۴ MB ۱۱.۲ KB
۰۷۵ – Al-Qiyama ۹۰۳.۲ KB ۹۲۲.۷ KB ۱۰.۶ KB
۰۷۶ – Al-Insan ۱.۴ MB ۱.۴ MB ۱۰.۰ KB
۰۷۷ – Al-Mursalat ۱.۲ MB ۱.۲ MB ۱۱.۱ KB
۰۷۸ – An-Naba ۱.۰ MB ۱.۱ MB ۱۱.۲ KB
۰۷۹ – An-Naziat ۱.۰ MB ۱.۱ MB ۱۰.۹ KB
۰۰۸ – Al-Anfal ۵.۹ MB ۶.۱ MB ۱۰.۶ KB
۰۸۰ – Abasa ۹۲۳.۰ KB ۹۵۸.۰ KB ۱۱.۱ KB
۰۸۱ – At-Takwir ۶۴۱.۱ KB ۶۶۸.۷ KB ۱۰.۸ KB
۰۸۲ – Al-Infitar ۵۰۱.۹ KB ۵۳۱.۵ KB ۱۰.۶ KB
۰۸۳ – Al-Mutaffifin ۱.۱ MB ۱.۱ MB ۱۱.۰ KB
۰۸۴ – Al-Inshiqaq ۷۰۲.۱ KB ۷۲۳.۵ KB ۱۱.۲ KB
۰۸۵ – Al-Burooj ۶۳۴.۲ KB ۶۵۸.۲ KB ۱۰.۱ KB
۰۸۶ – At-Tariq ۳۴۶.۴ KB ۳۵۵.۸ KB ۱۰.۲ KB
۰۸۷ – Al-Ala ۳۷۸.۷ KB ۴۰۷.۱ KB ۱۰.۸ KB
۰۸۸ – Al-Ghashiya ۴۹۴.۲ KB ۵۲۶.۴ KB ۱۰.۷ KB
۰۸۹ – Al-Fajr ۷۷۷.۹ KB ۸۲۵.۲ KB ۱۰.۷ KB
۰۰۹ – At-Tawba ۱۲.۳ MB ۱۲.۸ MB ۹.۶ KB
۰۹۰ – Al-Balad ۴۴۳.۰ KB ۴۷۴.۶ KB ۱۰.۶ KB
۰۹۱ – Ash-Shams ۳۳۴.۰ KB ۳۵۴.۴ KB ۱۰.۵ KB
۰۹۲ – Al-Lail ۴۰۱.۹ KB ۴۲۲.۴ KB ۱۰.۱ KB
۰۹۳ – Ad-Dhuha ۲۱۹.۷ KB ۲۳۳.۹ KB ۹.۹ KB
۰۹۴ – Al-Inshirah ۱۴۶.۸ KB ۱۵۶.۵ KB ۹.۶ KB
۰۹۵ – At-Tin ۲۰۳.۶ KB ۲۱۲.۸ KB ۹.۶ KB
۰۹۶ – Al-Alaq ۳۶۳.۲ KB ۳۸۱.۳ KB ۱۰.۸ KB
۰۹۷ – Al-Qadr ۱۵۳.۶ KB ۱۶۵.۳ KB ۱۰.۳ KB
۰۹۸ – Al-Bayyina ۴۶۲.۸ KB ۴۸۳.۰ KB ۱۰.۵ KB
۰۹۹ – Az-Zalzala ۱۹۲.۸ KB ۲۰۵.۵ KB ۱۰.۰ KB

مطالب مشابه

375 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی

>