دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaFj_ND0dWBiBoAa4H8v-EX4-brrtrehNr6iCx97IlmsgwIhCJ  تلاوت های محمد العشر images q tbn ANd9GcQaFj ND0dWBiBoAa4H8v EX4 brrtrehNr6iCx97IlmsgwIhCJ

دانلود یکجا

دانلود یکجا با کیفیت ۶۴

دانلود یکجا با کیفیت ۱۶۰

دانلود یکجا با کیفیت ۹۶

Audio Files ۶۴Kbps MP3 Ogg Vorbis PNG ۱۶۰Kbps MP3 Essentia Low GZ Spectrogram VBR MP3 ۹۶Kbps MP3 ۸۰Kbps MP3 ۱۲۸Kbps MP3 ۱۲۸kbps M3U
۱ ۱.۲ MB ۵۱۲.۷ KB ۱۰.۰ KB
۱۰.mp3 ۲۸.۱ MB ۱۰.۸ KB ۵۳.۵ MB ۲۲۸.۶ KB ۴۲.۳ MB
۱۰۰.mp3 ۶۴۴.۵ KB ۱۱.۱ KB ۱.۲ MB ۲۱.۳ KB ۲۳۳.۰ KB ۸۵۴.۸ KB
۱۰۱.mp3 ۶۰۳.۲ KB ۱۰.۵ KB ۱.۱ MB ۲۱.۱ KB ۲۴۰.۲ KB ۸۱۲.۹ KB
۱۰۲.mp3 ۴۹۶.۰ KB ۱۰.۱ KB ۹۱۸.۶ KB ۲۱.۱ KB ۲۴۴.۸ KB ۶۷۱.۹ KB
۱۰۳.mp3 ۲۶۵.۱ KB ۱۰.۱ KB ۴۸۸.۰ KB ۲۰.۷ KB ۲۵۴.۳ KB ۳۶۰.۷ KB
۱۰۴.mp3 ۵۲۴.۶ KB ۱۰.۷ KB ۹۷۰.۱ KB ۲۱.۰ KB ۲۴۴.۹ KB ۷۰۸.۴ KB
۱۰۵.mp3 ۳۸۸.۰ KB ۱۰.۷ KB ۷۱۰.۴ KB ۲۰.۸ KB ۲۵۰.۹ KB ۵۱۸.۶ KB
۱۰۶.mp3 ۳۶۴.۲ KB ۹.۸ KB ۶۷۷.۳ KB ۲۰.۵ KB ۲۴۷.۷ KB ۴۹۵.۸ KB
۱۰۷.mp3 ۴۸۹.۹ KB ۱۰.۶ KB ۹۱۱.۵ KB ۲۰.۸ KB ۲۳۵.۹ KB ۶۵۴.۷ KB
۱۰۸.mp3 ۲۲۶.۳ KB ۹.۸ KB ۴۱۳.۵ KB ۲۰.۶ KB ۲۴۹.۸ KB ۲۹۸.۹ KB
۱۰۹-.mp3 ۳۹۹.۱ KB ۱۰.۳ KB ۷۳۹.۵ KB ۲۰.۵ KB ۲۴۰.۷ KB ۵۳۳.۲ KB
۱۱.mp3 ۲۸.۵ MB ۹.۹ KB ۵۴.۵ MB ۲۷۸.۷ KB ۴۲.۲ MB
۱۱۰.mp3 ۳۶۸.۶ KB ۹.۸ KB ۶۸۴.۹ KB ۲۰.۹ KB ۲۴۸.۹ KB ۵۰۳.۲ KB
۱۱۱.mp3 ۳۷۵.۷ KB ۹.۵ KB ۶۹۸.۷ KB ۲۰.۸ KB ۲۵۲.۳ KB ۵۱۸.۱ KB
۱۱۳.mp3 ۳۲۶.۴ KB ۹.۸ KB ۶۰۵.۳ KB ۲۰.۵ KB ۲۵۱.۹ KB ۴۴۷.۰ KB
۱۱۴.mp3 ۴۷۵.۰ KB ۹.۱ KB ۸۸۲.۴ KB ۲۱.۰ KB ۲۵۲.۶ KB ۶۵۶.۰ KB
۱۱۵.mp3 ۴.۹ MB ۹.۰ KB ۹.۲ MB ۲۷.۲ KB ۲۲۲.۸ KB ۷.۰ MB
۱۲.mp3 ۲۶.۳ MB ۱۱.۲ KB ۴۹.۹ MB ۲۸۴.۷ KB ۴۰.۱ MB
۱۳.mp3 ۱۳.۱ MB ۸.۱ KB ۲۴.۸ MB ۲۲۶.۴ KB ۱۹.۸ MB
۱۴.mp3 ۱۲.۹ MB ۷.۸ KB ۲۴.۴ MB ۲۰۳.۹ KB ۱۸.۲ MB
۱۵.mp3 ۱۰.۳ MB ۸.۶ KB ۱۹.۶ MB ۲۷۰.۲ KB ۱۵.۰ MB
۱۶.mp3 ۲۸.۰ MB ۷.۵ KB ۵۳.۶ MB ۱۹۳.۳ KB ۳۹.۹ MB
۱۷.mp3 ۲۴.۷ MB ۷.۴ KB ۴۶.۵ MB ۲۵۷.۶ KB ۳۴.۷ MB
۱۸.mp3 ۲۲.۸ MB ۸.۱ KB ۴۳.۰ MB ۱۹۵.۸ KB ۳۱.۵ MB
۱۹.mp3 ۱۳.۳ MB ۸.۱ KB ۲۴.۷ MB ۲۰۵.۱ KB ۱۸.۲ MB
۲.mp3 ۱۳۶.۲ MB ۵۶.۵ MB ۱۰.۷ KB
۲۰.mp3 ۱۷.۸ MB ۸.۱ KB ۳۳.۵ MB ۲۰۵.۸ KB ۲۴.۷ MB
۲۱.mp3 ۱۶.۴ MB ۸.۲ KB ۳۰.۵ MB ۲۵۹.۱ KB ۲۳.۳ MB
۲۲.mp3 ۱۷.۸ MB ۸.۴ KB ۳۳.۴ MB ۲۵۲.۰ KB ۲۵.۱ MB
۲۳.mp3 ۱۵.۰ MB ۸.۶ KB ۲۸.۲ MB ۱۹۹.۵ KB ۲۰.۷ MB
۲۴.mp3 ۱۸.۰ MB ۸.۳ KB ۳۳.۶ MB ۲۰۰.۹ KB ۲۴.۲ MB
۲۵.mp3 ۱۲.۱ MB ۸.۵ KB ۲۲.۸ MB ۱۹۹.۵ KB ۱۶.۶ MB
۲۶.mp3 ۱۸.۴ MB ۸.۱ KB ۳۴.۵ MB ۱۹۴.۸ KB ۲۶.۳ MB
۲۷.mp3 ۱۵.۲ MB ۸.۰ KB ۲۹.۰ MB ۲۶۰.۵ KB ۲۱.۵ MB
۲۸.mp3 ۱۸.۸ MB ۸.۰ KB ۳۵.۳ MB ۲۱۴.۶ KB ۲۶.۲ MB
۲۹-.mp3 ۱۲.۶ MB ۸.۳ KB ۲۳.۴ MB ۲۲۲.۹ KB ۱۷.۲ MB
۳.mp3 ۵۲.۵ MB ۱۰.۷ KB ۷۹.۱ MB
۳۰.mp3 ۱۰.۴ MB ۹.۴ KB ۱۹.۳ MB ۲۲۱.۶ KB ۱۴.۱ MB
۳۱.mp3 ۷.۱ MB ۹.۲ KB ۱۳.۳ MB ۲۹.۵ KB ۲۲۳.۲ KB ۹.۸ MB
۳۲.mp3 ۵.۳ MB ۹.۹ KB ۹.۹ MB ۲۷.۰ KB ۲۲۸.۷ KB ۷.۱ MB
۳۳.mp3 ۱۸.۲ MB ۷.۶ KB ۳۴.۰ MB ۲۱۳.۳ KB ۲۴.۹ MB
۳۴.mp3 ۱۱.۹ MB ۸.۵ KB ۲۲.۱ MB ۲۱۸.۶ KB ۱۶.۳ MB
۳۵.mp3 ۱۱.۲ MB ۸.۶ KB ۲۰.۶ MB ۲۱۰.۶ KB ۱۵.۰ MB
۳۶.mp3 ۹.۵ MB ۸.۷ KB ۱۷.۵ MB ۲۱۰.۴ KB ۱۲.۷ MB
۳۷.mp3 ۱۲.۸ MB ۸.۳ KB ۲۳.۳ MB ۲۶۳.۴ KB ۱۷.۷ MB
۳۸.mp3 ۹.۸ MB ۸.۶ KB ۱۸.۱ MB ۲۱۸.۹ KB ۱۳.۳ MB
۳۹.mp3 ۱۶.۴ MB ۷.۶ KB ۲۹.۸ MB ۲۲۰.۲ KB ۲۲.۵ MB
۴.mp3 ۸۵.۰ MB
۴۰.mp3 ۱۷.۶ MB ۷.۵ KB ۳۲.۲ MB ۲۱۹.۱ KB ۲۴.۰ MB
۴۱.mp3 ۱۲.۳ MB ۷.۸ KB ۲۲.۶ MB ۲۲۰.۶ KB ۱۶.۸ MB
۴۲.mp3 ۱۲.۸ MB ۸.۴ KB ۲۳.۴ MB ۲۶۷.۹ KB ۱۷.۴ MB
۴۳.mp3 ۱۳.۲ MB ۸.۴ KB ۲۴.۰ MB ۲۶۵.۱ KB ۱۷.۷ MB
۴۴.mp3 ۵.۷ MB ۱۰.۲ KB ۱۰.۴ MB ۲۷.۳ KB ۲۲۱.۴ KB ۷.۵ MB
۴۵.mp3 ۷.۶ MB ۸.۶ KB ۱۳.۷ MB ۲۹.۸ KB ۲۴۸.۷ KB ۱۰.۱ MB
۴۶.mp3 ۹.۰ MB ۹.۴ KB ۱۶.۷ MB ۲۱۶.۴ KB ۱۲.۱ MB
۴۷.mp3 ۸.۱ MB ۸.۷ KB ۱۵.۰ MB ۲۲۰.۲ KB ۱۱.۲ MB
۴۸.mp3 ۸.۵ MB ۹.۳ KB ۱۵.۵ MB ۲۲۴.۸ KB ۱۱.۳ MB
۴۹.mp3 ۵.۵ MB ۱۰.۹ KB ۱۰.۲ MB ۲۷.۹ KB ۲۲۳.۱ KB ۷.۵ MB
۵.mp3 ۴۲.۹ MB ۱۱.۱ KB ۶۵.۸ MB
۵۰.mp3 ۶.۲ MB ۱۰.۶ KB ۱۱.۴ MB ۲۸.۳ KB ۲۲۰.۲ KB ۸.۲ MB
۵۱.mp3 ۵.۸ MB ۱۰.۵ KB ۱۰.۷ MB ۲۷.۲ KB ۲۲۱.۶ KB ۷.۸ MB
۵۲.mp3 ۵.۲ MB ۱۰.۵ KB ۹.۶ MB ۲۷.۳ KB ۲۱۴.۰ KB ۷.۱ MB
۵۳.mp3 ۵.۸ MB ۱۰.۰ KB ۱۰.۶ MB ۲۷.۵ KB ۲۱۱.۰ KB ۷.۸ MB
۵۴.mp3 ۶.۲ MB ۱۰.۱ KB ۱۱.۵ MB ۲۸.۰ KB ۲۰۹.۲ KB ۸.۵ MB
۵۵.mp3 ۶.۹ MB ۹.۲ KB ۱۲.۷ MB ۲۹.۴ KB ۲۱۲.۶ KB ۹.۳ MB
۵۶.mp3 ۶.۵ MB ۹.۳ KB ۱۲.۱ MB ۲۸.۴ KB ۲۱۱.۲ KB ۸.۹ MB
۵۷.mp3 ۸.۳ MB ۸.۶ KB ۱۵.۲ MB ۲۰۸.۲ KB ۱۱.۵ MB
۵۸.mp3 ۶.۶ MB ۱۰.۴ KB ۱۱.۹ MB ۲۸.۳ KB ۲۷۱.۲ KB ۸.۹ MB
۵۹.mp3 ۶.۲ MB ۱۰.۵ KB ۱۱.۳ MB ۲۷.۹ KB ۲۷۳.۳ KB ۸.۴ MB
Unknown ۳۹.۱ MB ۱۱.۲ KB ۵۲.۶ MB
۶۰.mp3 ۵.۲ MB ۹.۵ KB ۹.۵ MB ۲۷.۱ KB ۲۲۸.۴ KB ۶.۷ MB
۶۱.mp3 ۳.۰ MB ۹.۳ KB ۵.۵ MB ۲۴.۴ KB ۲۳۰.۹ KB ۳.۹ MB
۶۲.mp3 ۲.۲ MB ۸.۲ KB ۴.۱ MB ۲۳.۵ KB ۲۳۸.۰ KB ۳.۰ MB
۶۳.mp3 ۲.۶ MB ۸.۴ KB ۴.۷ MB ۲۳.۸ KB ۲۳۴.۳ KB ۳.۵ MB
۶۴.mp3 ۳.۱ MB ۷.۶ KB ۵.۶ MB ۲۴.۷ KB ۲۳۵.۶ KB ۴.۳ MB
۶۵.mp3 ۱۷۶.۲ KB ۹.۷ KB ۳۱۱.۹ KB ۲۰.۷ KB ۲۴۴.۲ KB ۲۳۱.۸ KB
۶۶.mp3 ۳.۶ MB ۸.۱ KB ۶.۶ MB ۲۵.۶ KB ۲۳۰.۹ KB ۵.۰ MB
۶۷.mp3 ۴.۸ MB ۱۰.۸ KB ۸.۶ MB ۲۶.۸ KB ۲۲۹.۲ KB ۶.۸ MB
۶۸.mp3 ۴.۶ MB ۱۰.۵ KB ۸.۳ MB ۲۶.۳ KB ۲۳۷.۴ KB ۶.۳ MB
۶۹.mp3 ۴.۱ MB ۹.۴ KB ۷.۴ MB ۲۵.۶ KB ۲۲۸.۱ KB ۵.۴ MB
۷.mp3 ۴۴.۵ MB ۱۱.۱ KB ۶۶.۰ MB
۷۰.mp3 ۳.۴ MB ۹.۳ KB ۶.۲ MB ۲۵.۰ KB ۲۲۹.۶ KB ۴.۵ MB
۷۱.mp3 ۳.۲ MB ۹.۵ KB ۵.۸ MB ۲۴.۷ KB ۲۲۷.۰ KB ۴.۲ MB
۷۲.mp3 ۳.۷ MB ۶.۵ KB ۶.۷ MB ۲۵.۰ KB ۲۷۳.۷ KB ۵.۰ MB
۷۳.mp3 ۲.۹ MB ۹.۲ KB ۵.۲ MB ۲۴.۰ KB ۲۳۵.۶ KB ۳.۹ MB
۷۴.mp3 ۴.۰ MB ۸.۲ KB ۷.۳ MB ۲۵.۶ KB ۲۳۲.۲ KB ۵.۴ MB
۷۵.mp3 ۲.۹ MB ۸.۴ KB ۴.۹ MB ۲۳.۷ KB ۲۷۲.۴ KB ۴.۳ MB
۷۶.mp3 ۴.۰ MB ۹.۶ KB ۷.۴ MB ۲۵.۷ KB ۲۳۰.۳ KB ۵.۶ MB
۷۷.mp3 ۳.۲ MB ۸.۱ KB ۵.۸ MB ۲۴.۴ KB ۲۳۴.۹ KB ۴.۳ MB
۷۸.mp3 ۳.۲ MB ۸.۰ KB ۵.۸ MB ۲۴.۲ KB ۲۶۷.۹ KB ۴.۴ MB
۷۹.mp3 ۲.۸ MB ۹.۱ KB ۵.۱ MB ۲۴.۱ KB ۲۲۶.۵ KB ۳.۷ MB
۸.mp3 ۱۸.۴ MB ۷.۷ KB ۲۸.۳ MB
۸۰.mp3 ۲.۴ MB ۹.۸ KB ۴.۴ MB ۲۳.۵ KB ۲۲۳.۹ KB ۳.۱ MB
۸۱.mp3 ۱.۷ MB ۸.۰ KB ۳.۱ MB ۲۲.۵ KB ۲۶۴.۷ KB ۲.۳ MB
۸۲.mp3 ۱.۳ MB ۹.۹ KB ۲.۵ MB ۲۲.۲ KB ۲۳۰.۱ KB ۱.۸ MB
۸۳.mp3 ۲.۷ MB ۸.۸ KB ۴.۹ MB ۲۳.۹ KB ۲۵۶.۸ KB ۳.۶ MB
۸۴.mp3 ۱.۶ MB ۱۰.۶ KB ۲.۹ MB ۲۲.۱ KB ۲۲۸.۷ KB ۲.۱ MB
۸۵.mp3 ۱.۷ MB ۹.۲ KB ۳.۱ MB ۲۲.۹ KB ۲۵۳.۵ KB ۲.۲ MB
۸۶.mp3 ۱.۱ MB ۹.۴ KB ۲.۱ MB ۲۲.۰ KB ۲۵۴.۰ KB ۱.۵ MB
۸۷.mp3 ۱.۱ MB ۱۰.۲ KB ۲.۰ MB ۲۱.۶ KB ۲۳۲.۹ KB ۱.۵ MB
۸۸.mp3 ۱.۵ MB ۱۰.۲ KB ۲.۷ MB ۲۲.۴ KB ۲۲۹.۶ KB ۲.۰ MB
۸۹.mp3 ۲.۲ MB ۹.۴ KB ۴.۰ MB ۲۳.۴ KB ۲۵۴.۷ KB ۲.۹ MB
۹.mp3 ۳۹.۰ MB ۱۱.۲ KB ۲۵۳.۱ KB ۶۰.۲ MB ۴۴.۰ B
۹۰.mp3 ۱.۳ MB ۹.۹ KB ۲.۳ MB ۲۲.۰ KB ۲۲۹.۶ KB ۱.۷ MB
۹۱.mp3 ۹۴۷.۹ KB ۹.۰ KB ۱.۷ MB ۲۱.۶ KB ۲۳۳.۵ KB ۱.۳ MB
۹۲.mp3 ۱.۲ MB ۹.۷ KB ۲.۲ MB ۲۲.۰ KB ۲۲۹.۶ KB ۱.۶ MB
۹۳.mp3 ۷۵۸.۴ KB ۱۰.۱ KB ۱.۴ MB ۲۱.۲ KB ۲۴۱.۴ KB ۱.۰ MB
۹۴.mp3 ۴۲۶.۴ KB ۱۰.۸ KB ۷۸۸.۵ KB ۲۰.۷ KB ۲۴۷.۴ KB ۵۷۲.۷ KB
۹۵.mp3 ۵۹۱.۰ KB ۱۰.۷ KB ۱.۱ MB ۲۱.۱ KB ۲۴۶.۳ KB ۸۰۳.۴ KB
۹۶.mp3 ۱.۱ MB ۹.۸ KB ۲.۱ MB ۲۱.۹ KB ۲۵۱.۱ KB ۱.۵ MB
۹۷.mp3 ۴۸۵.۸ KB ۱۰.۸ KB ۸۹۷.۷ KB ۲۰.۹ KB ۲۴۰.۰ KB ۶۴۷.۳ KB
۹۸.mp3 ۱.۴ MB ۹.۸ KB ۲.۶ MB ۲۲.۰ KB ۲۴۱.۹ KB ۱.۹ MB
۹۹.mp3 ۶۶۴.۷ KB ۱۰.۱ KB ۱.۲ MB ۲۱.۲ KB ۲۴۹.۶ KB ۹۱۲.۸ KB
کانال تلگرام زهرامدیا
330 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی