دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS06BPkxUM1iTzdkRS7vHkQgFSG08tzQ1aNCXfMMuce0XmeIkRR8g

دانلود با کیفیت خوب

دانلود با کیفیت عالی

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG
۰۰۱Surat Al-Fatihahسورهالفاتحه ۱.۲ MB ۷۵۹.۶ KB ۱۰.۷ KB
۰۰۲Suratal-Baqarahسورهالبقره ۱۲۱.۵ MB ۸۲.۱ MB ۸.۲ KB
۰۰۳Suratal-Imran سورهآل عمران ۶۶.۳ MB ۴۳.۲ MB ۱۰.۸ KB
۰۰۴Surat An-Nisa سوره النساء ۷۷.۹ MB ۵۱.۰ MB ۹.۸ KB
۰۰۵Surat Al-Maidah سورهالمائده ۵۷.۴ MB ۳۸.۰ MB ۸.۴ KB
۰۰۶ Suratal-An’am سوره الأنعام ۶۰.۶ MB ۴۳.۲ MB ۹.۹ KB
۰۰۷Surat Al-A’raf سوره الأعراف ۶۶.۱ MB ۴۸.۶ MB ۱۰.۶ KB
۰۰۸Surat Al-Anfal سوره الأنفال ۲۵.۸ MB ۱۸.۷ MB ۷.۹ KB
۰۰۹Suratat-Taubah سورهالتوبه ۴۹.۴ MB ۳۵.۷ MB ۹.۴ KB
۰۱۰Surat Yunus سوره یونس ۳۵.۳ MB ۲۵.۷ MB ۹.۹ KB
۰۱۱Surat Hud سوره هود ۳۹.۲ MB ۲۹.۲ MB ۹.۸ KB
۰۱۲Surat Yusuf سوره یوسف ۳۶.۶ MB ۲۷.۳ MB ۹.۶ KB
۰۱۳Surat Ar-Ra’d سورهالرعد ۱۸.۱ MB ۱۳.۵ MB ۱۰.۴ KB
۰۱۴Surat Ibrahimسوره إبراهیم ۱۸.۱ MB ۱۳.۴ MB ۱۰.۹ KB
۰۱۵Surat Al-Hijr سوره الحجر ۱۵.۶ MB ۱۱.۶ MB ۱۱.۲ KB
۰۱۶Surat An-Nahl سوره النحل ۴۰.۴ MB ۳۰.۰ MB ۱۰.۲ KB
۰۱۷Surat Al-Isra سوره الإسراء ۳۲.۴ MB ۲۴.۴ MB ۱۰.۰ KB
۰۱۸ Surat Al-Khf سوره الکهف ۳۳.۴ MB ۲۵.۱ MB ۱۰.۲ KB
۰۱۹ Surat Maryaml سورهمریم ۲۱.۶ MB ۱۶.۲ MB ۱۰.۲ KB
۰۲۰ Surat Taha سوره طه ۲۸.۱ MB ۲۱.۲ MB ۱۰.۲ KB
۰۲۱Surat Al-Anbiya سورهالأنبیاء ۲۵.۴ MB ۱۹.۱ MB ۱۰.۷ KB
۰۲۲Surat Al-Hajj سورهالحج ۲۶.۶ MB ۲۰.۰ MB ۱۰.۰ KB
۰۲۳Surat Al-Mu’minoonسورهالمؤمنون ۲۲.۵ MB ۱۶.۶ MB ۱۰.۷ KB
۰۲۴Surat An-Noor سوره النور ۲۷.۹ MB ۲۰.۷ MB ۱۰.۱ KB
۰۲۵Surat Al-Furqan سورهالفرقان ۱۷.۰ MB ۱۲.۷ MB ۱۰.۸ KB
۰۲۶Surat Ash-Shuara سورهالشعراء ۲۶.۴ MB ۱۹.۵ MB ۱۰.۸ KB
۰۲۷Surat An-Naml سوره النمل ۲۳.۲ MB ۱۷.۲ MB ۱۱.۰ KB
۰۲۸Surat Al-Qasas سوره القصص ۲۷.۱ MB ۲۰.۰ MB ۱۰.۰ KB
۰۲۹Surat Al-Ankaboot سوره العنکبوت ۲۰.۳ MB ۱۴.۴ MB ۱۰.۵ KB
۰۳۰Surat Ar-Room سورهالروم ۱۶.۰ MB ۱۰.۷ MB ۱۰.۳ KB
۰۳۱Suratluqman سورهلقمان ۱۱.۱ MB ۷.۵ MB ۱۰.۵ KB
۰۳۲Surat As-Sajdah سورهالسجده ۷.۵ MB ۵.۱ MB ۱۰.۵ KB
۰۳۳Surat Al-Ahzab سورهالأحزاب ۲۵.۰ MB ۱۷.۴ MB ۹.۴ KB
۰۳۴ Surat Saba سوره سبأ ۱۵.۲ MB ۱۰.۴ MB ۱۰.۰ KB
۰۳۵ Surat Fatir سوره فاطر ۱۴.۱ MB ۹.۶ MB ۱۰.۰ KB
۰۳۶Surat Ya-Seen سوره یس ۱۳.۶ MB ۹.۳ MB ۱۰.۳ KB
۰۳۷Surat As-Saaffat سورهالصافات ۱۸.۵ MB ۱۲.۵ MB ۱۰.۰ KB
۰۳۸Surat Sad سورهص ۱۴.۱ MB ۹.۸ MB ۹.۹ KB
۰۳۹Surat Az-Zumar سوره الزمر ۲۰.۳ MB ۱۴.۰ MB ۱۰.۰ KB
۰۴۰Surat Ghafir سورهغافر ۲۰.۶ MB ۱۴.۵ MB ۱۰.۳ KB
۰۴۱ Surat Fussilat سورهفصلت ۱۴.۱ MB ۹.۸ MB ۱۰.۹ KB
۰۴۲Surat Ash-Shura سورهالشورى ۱۴.۹ MB ۱۰.۳ MB ۱۰.۷ KB
۰۴۳Surat Az-Zukhruf سوره الزخرف ۱۶.۹ MB ۱۱.۷ MB ۱۰.۶ KB
۰۴۴Surat Ad-Dukhan سورهالدخان ۷.۰ MB ۴.۸ MB ۱۰.۵ KB
۰۴۵Surat Al-Jathiyah سورهالجاثیه ۹.۰ MB ۶.۲ MB ۱۰.۹ KB
۰۴۶Surat Al-Ahqaf سورهالأحقاف ۱۱.۰ MB ۷.۶ MB ۱۰.۴ KB
۰۴۷Surat Muhammad سورهمحمد ۱۰.۴ MB ۷.۳ MB ۱۰.۰ KB
۰۴۸Surat Al-Fath سورهالفتح ۹.۷ MB ۶.۷ MB ۹.۹ KB
۰۴۹Surat Al-Hujurat سورهالحجرات ۶.۷ MB ۴.۵ MB ۱۰.۵ KB
۰۵۰ Surat Qaf سوره ق ۶.۷ MB ۴.۵ MB ۱۰.۵ KB
۰۵۱Surat Adh-Dhariyat سورهالذاریات ۶.۶ MB ۴.۴ MB ۱۰.۷ KB
۰۵۲ Surat At-Tur سوره الطور ۵.۷ MB ۳.۸ MB ۱۱.۲ KB
۰۵۳ Surat An-Najm سوره النجم ۶.۵ MB ۴.۴ MB ۱۱.۱ KB
۰۵۴ Surat Al-Qamar سوره القمر ۷.۰ MB ۴.۷ MB ۱۱.۱ KB
۰۵۵ Surat Ar-Rahman سورهالرحمن ۸.۴ MB ۵.۸ MB ۹.۸ KB
۰۵۶Surat Al-Waqi’ah سورهالواقعه ۸.۵ MB ۵.۹ MB ۱۰.۷ KB
۰۵۷Surat Al-Hadid سورهالحدید ۱۰.۲ MB ۷.۰ MB ۱۰.۳ KB
۰۵۸Surat Al-Mujadilah سورهالمجادله ۸.۳ MB ۶.۰ MB ۱۰.۳ KB
۰۵۹Surat Al-Hashr سوره الحشر ۷.۹ MB ۵.۷ MB ۱۰.۴ KB
۰۶۰Surat A Al-Mumtahanah سورهالممتحنه ۶.۷ MB ۴.۸ MB ۱۰.۳ KB
۰۶۱ Surat As-Saff سوره الصف ۳.۹ MB ۲.۸ MB ۱۱.۰ KB
۰۶۲Surat Al-Jumu’ah سورهالجمعه ۳.۰ MB ۲.۱ MB ۱۱.۳ KB
۰۶۳Surat Al-Munafiqoon سورهالمنافقون ۳.۶ MB ۲.۵ MB ۱۱.۰ KB
۰۶۴Surat At-Taghabun سورهالتغابن ۴.۳ MB ۳.۱ MB ۱۰.۸ KB
۰۶۵Surat At-Talaq سورهالطلاق ۵.۷ MB ۴.۱ MB ۱۰.۰ KB
۰۶۶Surat At-Tahrim سورهالتحریم ۵.۱ MB ۳.۷ MB ۱۰.۶ KB
۰۶۷Surat Al-Mulkسورهالملک ۶.۴ MB ۴.۷ MB ۱۰.۷ KB
۰۶۸Surat Al-Qalam سورهالقلم ۶.۳ MB ۴.۶ MB ۱۰.۳ KB
۰۶۹Surat Al-Haaqqah سورهالحاقه ۵.۳ MB ۳.۸ MB ۱۰.۴ KB
۰۷۰Surat Al-Ma’arij سوره المعارج ۴.۳ MB ۳.۱ MB ۱۰.۵ KB
۰۷۱ Surat Nooh سوره نوح ۴.۴ MB ۳.۱ MB ۱۰.۷ KB
۰۷۲ Surat Al-Jinn سوره الجن ۵.۱ MB ۳.۷ MB ۱۰.۸ KB
۰۷۳Surat Al-Muzzammil سورهالمزمل ۳.۹ MB ۲.۸ MB ۱۱.۲ KB
۰۷۴Surat Al-Muddaththir سورهالمدثر ۵.۰ MB ۳.۶ MB ۱۰.۹ KB
۰۷۵Surat Al-Qiyamah سورهالقیامه ۳.۴ MB ۲.۴ MB ۱۱.۱ KB
۰۷۶Surat Al-Insan سورهالإنسان ۵.۱ MB ۳.۷ MB ۱۰.۲ KB
۰۷۷Surat Al-Mursalat سورهالمرسلات ۴.۲ MB ۳.۰ MB ۱۱.۱ KB
Surat An-Naba’ ÓæÑÉ ÇáäÈà ۳.۷ MB ۲.۷ MB ۱۱.۱ KB
Surat An-Nazi’at ÓæÑÉ ÇáäÇÒÚÇÊ ۳.۷ MB ۲.۷ MB ۱۱.۲ KB
Surat Abasa ÓæÑÉ ÚÈÓ ۳.۵ MB ۲.۵ MB ۱۰.۵ KB
Surat At-Takwir ÓæÑÉ ÇáÊßæíÑ ۲.۰ MB ۱.۴ MB ۱۱.۵ KB
Surat Al-Infitar ÓæÑÉ ÇáÇäÝØÇÑ ۱.۵ MB ۱.۱ MB ۱۱.۵ KB
Surat Al-Mutaffifin ÓæÑÉ ÇáãØÝÝíä ۳.۳ MB ۲.۴ MB ۱۱.۴ KB
Surat Al-Inshiqaq ÓæÑÉ ÇáÇäÔÞÇÞ ۱.۸ MB ۱.۳ MB ۱۱.۲ KB
Surat Al-Burooj ÓæÑÉ ÇáÈÑæÌ ۱.۹ MB ۱.۴ MB ۱۱.۰ KB
Surat At-Tariq ÓæÑÉ ÇáØÇÑÞ ۱.۳ MB ۹۶۱.۹ KB ۱۱.۳ KB
Surat Al-A’la ÓæÑÉ ÇáÃÚáì ۱.۲ MB ۹۱۳.۳ KB ۱۰.۴ KB
Surat Al-Ghashiya ÓæÑÉ ÇáÛÇÔíÉ ۱.۷ MB ۱.۳ MB ۱۰.۹ KB
Surat Al-Fajr ÓæÑÉ ÇáÝÌÑ ۲.۶ MB ۱.۹ MB ۱۱.۳ KB
Surat Al-Balad ÓæÑÉ ÇáÈáÏ ۱.۴ MB ۱.۱ MB ۱۱.۵ KB
Surat Ash-Shams ÓæÑÉ ÇáÔãÓ ۱.۱ MB ۸۱۶.۴ KB ۱۰.۳ KB
Surat Al-Layl ÓæÑÉ Çááíá ۱.۵ MB ۱.۱ MB ۱۰.۸ KB
Surat Ad-Dhuha ÓæÑÉ ÇáÖÍì ۸۳۰.۱ KB ۶۲۷.۶ KB ۱۰.۳ KB
Surat As-Sharh ÓæÑÉ ÇáÔÑÍ ۵۰۹.۷ KB ۳۷۷.۷ KB ۱۱.۲ KB
Surat At-Tin ÓæÑÉ ÇáÊíä ۶۷۱.۷ KB ۴۹۲.۱ KB ۹.۸ KB
Surat Al-‘alaq ÓæÑÉ ÇáÚáÞ ۱.۳ MB ۱,۰۱۱.۰ KB ۱۰.۶ KB
Surat Al-Qadr ÓæÑÉ ÇáÞÏÑ ۵۳۸.۲ KB ۳۹۶.۳ KB ۱۰.۷ KB
Surat Al-Bayyinah ÓæÑÉ ÇáÈíäÉ ۱.۵ MB ۱.۱ MB ۱۰.۹ KB
Surat Az-Zalzalah ÓæÑÉ ÇáÒáÒáÉ ۷۰۲.۷ KB ۵۱۹.۱ KB ۱۰.۰ KB
Surat Al-‘adiyat ÓæÑÉ ÇáÚÇÏíÇÊ ۸۲۱.۱ KB ۵۹۹.۴ KB ۹.۸ KB
Surat Al-Qari’ah ÓæÑÉ ÇáÞÇÑÚÉ ۷۴۲.۷ KB ۵۴۱.۴ KB ۹.۴ KB
Surat At-Takathur ÓæÑÉ ÇáÊßÇËÑ ۶۴۱.۱ KB ۴۶۲.۴ KB ۹.۹ KB
Surat Al-Asr ÓæÑÉ ÇáÚÕÑ ۳۱۰.۱ KB ۲۲۳.۳ KB ۹.۹ KB
Surat Al-Humazah ÓæÑÉ ÇáåãÒÉ ۵۸۸.۵ KB ۴۳۹.۹ KB ۱۰.۹ KB
Surat Al-Fil ÓæÑÉ ÇáÝíá ۴۵۱.۷ KB ۳۳۰.۶ KB ۱۰.۴ KB
Surat Quraish ÓæÑÉ ÞÑíÔ ۴۰۳.۶ KB ۲۸۸.۷ KB ۹.۳ KB
Surat Al-Ma’un ÓæÑÉ ÇáãÇÚæä ۵۵۰.۹ KB ۴۰۰.۸ KB ۹.۴ KB
Surat Al-Kauther ÓæÑÉ ÇáßæËÑ ۲۷۲.۱ KB ۱۹۸.۰ KB ۱۰.۰ KB
Surat Al-Kafiroon ÓæÑÉ ÇáßÇÝÑæä ۵۷۰.۰ KB ۴۱۲.۵ KB ۹.۶ KB
Surat An-Nasr ÓæÑÉ ÇáäÕÑ ۴۱۲.۱ KB ۳۰۰.۰ KB ۹.۸ KB
Surat Al-Masad ÓæÑÉ ÇáãÓÏ ۴۱۹.۵ KB ۳۰۴.۸ KB ۱۰.۹ KB
Surat Al-Ikhlas ÓæÑÉ ÇáÅÎáÇÕ ۲۶۸.۵ KB ۱۹۰.۸ KB ۱۰.۱ KB
Surat Al-Falaq ÓæÑÉ ÇáÝáÞ ۴۳۱.۷ KB ۳۰۷.۸ KB ۱۰.۴ KB
Surat An-Nas ÓæÑÉ ÇáäÇÓ ۵۱۳.۳ KB ۳۶۷.۷ KB ۸.۰ KB
404 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی

>