دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBqikdfXL2bJIx0N8-uqPspva0QxlXWxSD0-D761Y3HpvhVQ3Nqg

ترتیل با کیفیت بالا

 

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG
۰۰۱ – Al-Fatihah ( The Opening ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفاتحه ۴۴۰.۵ KB ۲۵۷.۳ KB ۸.۷ KB
۰۰۲ – Al-Baqarah ( The Cow ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره البقره ۴۹.۷ MB ۳۶.۹ MB ۸.۶ KB
۰۰۳ – Al-Imran ( The Family of Imran ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره آل عمران ۲۶.۸ MB ۱۹.۸ MB ۱۱.۴ KB
۰۰۴ – An-Nisa ( The Women ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النساء ۲۷.۶ MB ۲۰.۴ MB ۱۱.۳ KB
۰۰۵ – Al-Maidah ( The Table spread with Food ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المائده ۲۱.۶ MB ۱۵.۶ MB ۱۰.۳ KB
۰۰۶ – Al-An'am ( The Cattle ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأنعام ۲۳.۲ MB ۱۷.۰ MB ۱۱.۴ KB
۰۰۷ – Al-A'raf (The Heights ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأعراف ۲۵.۶ MB ۱۸.۶ MB ۱۱.۱ KB
۰۰۸ – Al-Anfal ( The Spoils of War ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأنفال ۹.۴ MB ۶.۸ MB ۱۱.۰ KB
۰۰۹ – At-Taubah ( The Repentance ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التوبه ۱۸.۱ MB ۱۳.۱ MB ۱۰.۴ KB
۰۱۰ – Yunus ( Jonah ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره یونس ۱۳.۵ MB ۹.۹ MB ۱۱.۳ KB
۰۱۱ – Hud – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره هود ۱۴.۵ MB ۱۰.۶ MB ۱۱.۴ KB
۰۱۲ – Yusuf (Joseph ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره یوسف ۱۳.۵ MB ۹.۹ MB ۱۱.۵ KB
۰۱۳ – Ar-Ra'd ( The Thunder ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الرعد ۶.۶ MB ۴.۸ MB ۱۲.۱ KB
۰۱۴ – Ibrahim ( Abraham ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره إبراهیم ۶.۶ MB ۴.۸ MB ۱۲.۷ KB
۰۱۵ – Al-Hijr ( The Rocky Tract ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحجر ۵.۲ MB ۳.۷ MB ۱۲.۲ KB
۰۱۶ – An-Nahl ( The Bees ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النحل ۱۳.۳ MB ۹.۷ MB ۱۱.۵ KB
۰۱۷ – Al-Isra ( The Night Journey ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الإسراء ۱۰.۷ MB ۷.۹ MB ۱۱.۳ KB
۰۱۸ – Al-Kahf ( The Cave ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الکهف ۱۱.۰ MB ۸.۰ MB ۱۱.۴ KB
۰۱۹ – Maryam ( Mary ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره مریم ۶.۴ MB ۴.۷ MB ۱۱.۳ KB
۰۲۰ – Taha – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره طه ۸.۱ MB ۶.۱ MB ۱۱.۴ KB
۰۲۱ – Al-Anbiya ( The Prophets ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأنبیاء ۱۸.۲ MB ۱۳.۳ MB ۱۱.۰ KB
۰۲۲ – Al-Hajj ( The Pilgrimage ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحج ۸.۰ MB ۵.۷ MB ۱۱.۷ KB
۰۲۳ – Al-Mu'minoon ( The Believers ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المؤمنون ۹.۹ MB ۷.۲ MB ۱۱.۳ KB
۰۲۴ – An-Noor ( The Light ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النور ۶.۰ MB ۴.۴ MB ۱۱.۳ KB
۰۲۵ – Al-Furqan (The Criterion ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفرقان ۱۰.۲ MB ۷.۴ MB ۱۱.۴ KB
۰۲۶ – Ash-Shuara ( The Poets ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الشعراء ۸.۰ MB ۵.۸ MB ۱۰.۹ KB
۰۲۷ – An-Naml (The Ants ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النمل ۸.۰ MB ۵.۸ MB ۱۰.۹ KB
۰۲۸ – Al-Qasas ( The Stories ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القصص ۹.۶ MB ۷.۰ MB ۱۱.۲ KB
۰۲۹ – Al-Ankaboot ( The Spider ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره العنکبوت ۷.۳ MB ۵.۳ MB ۱۱.۶ KB
۰۳۰ – Ar-Room ( The Romans ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الروم ۶.۰ MB ۴.۳ MB ۱۲.۳ KB
۰۳۱ – Luqman – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره لقمان ۴.۰ MB ۲.۹ MB ۱۰.۹ KB
۰۳۲ – As-Sajdah ( The Prostration ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره السجده ۲.۸ MB ۲.۰ MB ۱۰.۸ KB
۰۳۳ – Al-Ahzab ( The Combined Forces ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأحزاب ۹.۶ MB ۷.۰ MB ۱۱.۲ KB
۰۳۴ – Saba ( Sheba ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره سبأ ۶.۳ MB ۴.۵ MB ۱۲.۰ KB
۰۳۵ – Fatir ( The Orignator ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره فاطر ۵.۸ MB ۴.۲ MB ۱۲.۲ KB
۰۳۶ – Ya-seen – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره یس ۵.۶ MB ۴.۰ MB ۱۲.۷ KB
۰۳۷ – As-Saaffat ( Those Ranges in Ranks ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الصافات ۷.۱ MB ۵.۲ MB ۱۰.۷ KB
۰۳۸ – Sad ( The Letter Sad ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره ص ۵.۴ MB ۳.۹ MB ۱۰.۶ KB
۰۳۹ – Az-Zumar ( The Groups ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الزمر ۸.۵ MB ۶.۲ MB ۱۲.۰ KB
۰۴۰ – Ghafir ( The Forgiver God ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره غافر ۸.۷ MB ۶.۳ MB ۱۱.۳ KB
۰۴۱ – Fussilat ( Explained in Detail ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره فصلت ۵.۹ MB ۴.۳ MB ۱۱.۶ KB
۰۴۲ – Ash-Shura (Consultation ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الشورى ۶.۹ MB ۴.۹ MB ۱۱.۲ KB
۰۴۳ – Az-Zukhruf ( The Gold Adornment ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الزخرف ۶.۸ MB ۴.۸ MB ۱۱.۶ KB
۰۴۴ – Ad-Dukhan ( The Smoke ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الدخان ۳.۰ MB ۲.۲ MB ۱۱.۰ KB
۰۴۵ – Al-Jathiya ( Crouching ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الجاثیه ۳.۴ MB ۲.۵ MB ۱۰.۶ KB
۰۴۶ – Al-Ahqaf ( The Curved Sand-hills ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأحقاف ۴.۵ MB ۳.۳ MB ۱۱.۵ KB
۰۴۷ – Muhammad – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره محمد ۳.۹ MB ۲.۸ MB ۱۰.۴ KB
۰۴۸ – Al-Fath ( The Victory ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفتح ۴.۱ MB ۳.۰ MB ۹.۲ KB
۰۴۹ – Al-Hujurat ( The Dwellings ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحجرات ۲.۶ MB ۱.۹ MB ۱۰.۴ KB
۰۵۰ – Qaf ( The Letter Qaf ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره ق ۲.۶ MB ۱.۹ MB ۱۰.۸ KB
۰۵۱ – Adh-Dhariyat ( The Wind that Scatter ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الذاریات ۲.۶ MB ۱.۹ MB ۱۰.۳ KB
۰۵۲ – At-Tur ( The Mount ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الطور ۲.۳ MB ۱.۶ MB ۱۰.۸ KB
۰۵۳ – An-Najm ( The Star ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النجم ۲.۵ MB ۱.۸ MB ۱۱.۰ KB
۰۵۴ – Al-Qamar ( The Moon ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القمر ۲.۴ MB ۱.۷ MB ۱۱.۸ KB
۰۵۵ – Ar-Rahman ( The Most Graciouse ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الرحمن ۳.۱ MB ۲.۲ MB ۱۰.۹ KB
۰۵۶ – Al-Waqi'ah ( The Event ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الواقعه ۳.۰ MB ۲.۲ MB ۱۱.۸ KB
۰۵۷ – Al-Hadid ( The Iron ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحدید ۳.۸ MB ۲.۷ MB ۱۱.۱ KB
۰۵۸ – Al-Mujadilah ( She That Disputeth ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المجادله ۳.۷ MB ۲.۷ MB ۱۱.۷ KB
۰۵۹ – Al-Hashr ( The Gathering ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحشر ۳.۵ MB ۲.۵ MB ۱۱.۶ KB
۰۶۰ – Al-Mumtahanah ( The Woman to be examined ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الممتحنه ۲.۹ MB ۲.۱ MB ۱۱.۹ KB
۰۶۱ – As-Saff ( The Row ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الصف ۱.۷ MB ۱.۲ MB ۱۱.۸ KB
۰۶۲ – Al-Jumu'ah ( Friday ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الجمعه ۱.۳ MB ۸۹۷.۰ KB ۱۱.۹ KB
۰۶۳ – Al-Munafiqoon ( The Hypocrites ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المنافقون ۱.۴ MB ۱,۰۰۹.۰ KB ۱۱.۸ KB
۰۶۴ – At-Taghabun ( Mutual Loss & Gain ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التغابن ۲.۰ MB ۱.۴ MB ۱۱.۸ KB
۰۶۵ – At-Talaq ( The Divorce ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الطلاق ۲.۳ MB ۱.۶ MB ۱۱.۶ KB
۰۶۶ – At-Tahrim ( The Prohibition ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التحریم ۱.۹ MB ۱.۴ MB ۱۱.۹ KB
۰۶۷ – Al-Mulk ( Dominion ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الملک ۲.۴ MB ۱.۷ MB ۱۱.۸ KB
۰۶۸ – Al-Qalam ( The Pen ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القلم ۲.۴ MB ۱.۷ MB ۱۱.۱ KB
۰۶۹ – Al-Haaqqah ( The Inevitable ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحاقه ۲.۱ MB ۱.۵ MB ۱۰.۵ KB
۰۷۰ – Al-Ma'arij (The Ways of Ascent ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المعارج ۱.۷ MB ۱.۲ MB ۱۱.۵ KB
۰۷۱ – Nooh – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره نوح ۱.۷ MB ۱.۲ MB ۱۱.۲ KB
۰۷۲ – Al-Jinn ( The Jinn ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الجن ۲.۱ MB ۱.۵ MB ۱۱.۳ KB
۰۷۳ – Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المزمل ۱.۴ MB ۱.۰ MB ۱۱.۸ KB
۰۷۴ – Al-Muddaththir ( The One Enveloped ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المدثر ۱.۹ MB ۱.۴ MB ۱۱.۶ KB
۰۷۵ – Al-Qiyamah ( The Resurrection ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القیامه ۱.۲ MB ۸۶۲.۰ KB ۱۲.۳ KB
۰۷۶ – Al-Insan ( Man ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الإنسان ۱.۸ MB ۱.۳ MB ۱۱.۲ KB
۰۷۷ – Al-Mursalat ( Those sent forth ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المرسلات ۱.۵ MB ۱.۰ MB ۱۱.۴ KB
۰۷۸ – An-Naba' ( The Great News ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النبأ ۱.۳ MB ۹۶۱.۸ KB ۱۱.۴ KB
۰۷۹ – An-Nazi'at ( Those who Pull Out ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النازعات ۱.۳ MB ۹۴۷.۳ KB ۱۱.۳ KB
۰۸۰ – Abasa ( He frowned ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره عبس ۱.۱ MB ۷۶۴.۵ KB ۱۱.۷ KB
۰۸۱ – At-Takwir ( The Overthrowing ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التکویر ۸۰۲.۲ KB ۵۵۴.۳ KB ۱۱.۵ KB
۰۸۲ – Al-Infitar ( The Cleaving ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الانفطار ۶۵۱.۵ KB ۴۳۸.۳ KB ۱۱.۷ KB
۰۸۳ – Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المطففین ۱.۳ MB ۹۵۴.۷ KB ۱۰.۶ KB
۰۸۴ – Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الانشقاق ۸۱۷.۳ KB ۵۶۱.۷ KB ۱۱.۷ KB
۰۸۵ – Al-Burooj ( The Big Stars ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره البروج ۸۸۶.۲ KB ۶۰۸.۲ KB ۱۱.۳ KB
۰۸۶ – At-Tariq ( The Night-Comer ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الطارق ۶۴۱.۲ KB ۴۰۹.۸ KB ۱۱.۲ KB
۰۸۷ – Al-A'la ( The Most High ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأعلى ۶۵۲.۹ KB ۴۲۵.۲ KB ۱۱.۵ KB
۰۸۸ – Al-Ghashiya ( The Overwhelming ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الغاشیه ۸۱۶.۹ KB ۵۴۸.۶ KB ۱۱.۳ KB
۰۸۹ – Al-Fajr ( The Dawn ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفجر ۱.۲ MB ۸۲۰.۶ KB ۱۱.۸ KB
۰۹۰ – Al-Balad ( The City ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره البلد ۷۰۱.۳ KB ۴۶۶.۳ KB ۱۱.۹ KB
۰۹۱ – Ash-Shams ( The Sun ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الشمس ۵۳۵.۱ KB ۳۳۷.۹ KB ۱۱.۵ KB
۰۹۲ – Al-Layl ( The Night ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره اللیل ۶۷۷.۸ KB ۴۴۶.۳ KB ۱۱.۵ KB
۰۹۳ – Ad-Dhuha ( The Forenoon ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الضحى ۴۰۸.۳ KB ۲۴۸.۶ KB ۱۱.۳ KB
۰۹۴ – As-Sharh ( The Opening Forth) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الشرح ۲۸۵.۶ KB ۱۵۵.۸ KB ۱۱.۳ KB
۰۹۵ – At-Tin ( The Fig ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التین ۳۶۷.۰ KB ۲۱۴.۳ KB ۹.۶ KB
۰۹۶ – Al-'alaq ( The Clot ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره العلق ۶۰۲.۰ KB ۳۹۳.۰ KB ۱۱.۶ KB
۰۹۷ – Al-Qadr ( The Night of Decree ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القدر ۳۰۴.۰ KB ۱۷۲.۶ KB ۱۱.۱ KB
۰۹۸ – Al-Bayyinah ( The Clear Evidence ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره البینه ۷۳۶.۷ KB ۴۸۹.۱ KB ۱۱.۸ KB
۰۹۹ – Az-Zalzalah ( The Earthquake ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الزلزله ۳۷۶.۷ KB ۲۲۱.۸ KB ۱۱.۳ KB
۱۰۰ – Al-'adiyat ( Those That Run ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره العادیات ۴۰۵.۸ KB ۲۴۴.۶ KB ۱۰.۱ KB
۱۰۱ – Al-Qari'ah ( The Striking Hour ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القارعه ۳۷۷.۶ KB ۲۲۳.۴ KB ۱۱.۱ KB
۱۰۲ – At-Takathur ( The piling Up ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التکاثر ۳۳۸.۳ KB ۱۹۳.۲ KB ۱۰.۵ KB
۱۰۳ – Al-Asr ( The Time ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره العصر ۲۰۴.۷ KB ۹۶.۳ KB ۱۰.۲ KB
۱۰۴ – Al-Humazah ( The Slanderer ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الهمزه ۳۴۳.۳ KB ۲۰۰.۴ KB ۱۱.۲ KB
۱۰۵ – Al-Fil ( The Elephant ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفیل ۲۸۴.۵ KB ۱۵۶.۴ KB ۱۰.۰ KB
۱۰۶ – Quraish – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره قریش ۲۵۴.۷ KB ۱۳۳.۰ KB ۹.۷ KB
۱۰۷ – Al-Ma'un ( Small Kindnesses ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الماعون ۲۹۹.۶ KB ۱۶۵.۴ KB ۹.۳ KB
۱۰۸ – Al-Kauthor ( A River in Paradise) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الکوثر ۱۸۴.۰ KB ۸۲.۸ KB ۱۰.۰ KB
۱۰۹ – Al-Kafiroon ( The Disbelievers ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الکافرون ۳۱۲.۴ KB ۱۷۸.۴ KB ۱۰.۸ KB
۱۱۰ – An-Nasr ( The Help ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النصر ۲۲۷.۶ KB ۱۱۴.۶ KB ۱۰.۵ KB
۱۱۱ – Al-Masad ( The Palm Fibre ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المسد ۲۶۸.۵ KB ۱۴۵.۲ KB ۱۰.۸ KB
۱۱۲ – Al-Ikhlas ( Sincerity ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الإخلاص ۱۸۲.۲ KB ۷۹.۷ KB ۱۰.۳ KB
۱۱۳ – Al-Falaq ( The Daybreak ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفلق ۲۴۲.۲ KB ۱۲۳.۵ KB ۱۰.۹ KB
۱۱۴ – An-Nas ( Mankind ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الناس ۳۴۳.۳ KB ۱۸۰.۶ KB ۸.۴ KB

مطالب مشابه

631 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی