دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBqikdfXL2bJIx0N8-uqPspva0QxlXWxSD0-D761Y3HpvhVQ3Nqg  تلاوت های محمد عوض الحرباوي images q tbn ANd9GcTBqikdfXL2bJIx0N8 uqPspva0QxlXWxSD0 D761Y3HpvhVQ3Nqg

ترتیل با کیفیت بالا

ترتیل با کیفیت متوسط

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG
۰۰۱ – Al-Fatihah ( The Opening ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفاتحه ۴۴۰.۵ KB ۲۵۷.۳ KB ۸.۷ KB
۰۰۲ – Al-Baqarah ( The Cow ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره البقره ۴۹.۷ MB ۳۶.۹ MB ۸.۶ KB
۰۰۳ – Al-Imran ( The Family of Imran ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره آل عمران ۲۶.۸ MB ۱۹.۸ MB ۱۱.۴ KB
۰۰۴ – An-Nisa ( The Women ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النساء ۲۷.۶ MB ۲۰.۴ MB ۱۱.۳ KB
۰۰۵ – Al-Maidah ( The Table spread with Food ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المائده ۲۱.۶ MB ۱۵.۶ MB ۱۰.۳ KB
۰۰۶ – Al-An’am ( The Cattle ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأنعام ۲۳.۲ MB ۱۷.۰ MB ۱۱.۴ KB
۰۰۷ – Al-A’raf (The Heights ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأعراف ۲۵.۶ MB ۱۸.۶ MB ۱۱.۱ KB
۰۰۸ – Al-Anfal ( The Spoils of War ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأنفال ۹.۴ MB ۶.۸ MB ۱۱.۰ KB
۰۰۹ – At-Taubah ( The Repentance ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التوبه ۱۸.۱ MB ۱۳.۱ MB ۱۰.۴ KB
۰۱۰ – Yunus ( Jonah ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره یونس ۱۳.۵ MB ۹.۹ MB ۱۱.۳ KB
۰۱۱ – Hud – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره هود ۱۴.۵ MB ۱۰.۶ MB ۱۱.۴ KB
۰۱۲ – Yusuf (Joseph ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره یوسف ۱۳.۵ MB ۹.۹ MB ۱۱.۵ KB
۰۱۳ – Ar-Ra’d ( The Thunder ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الرعد ۶.۶ MB ۴.۸ MB ۱۲.۱ KB
۰۱۴ – Ibrahim ( Abraham ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره إبراهیم ۶.۶ MB ۴.۸ MB ۱۲.۷ KB
۰۱۵ – Al-Hijr ( The Rocky Tract ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحجر ۵.۲ MB ۳.۷ MB ۱۲.۲ KB
۰۱۶ – An-Nahl ( The Bees ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النحل ۱۳.۳ MB ۹.۷ MB ۱۱.۵ KB
۰۱۷ – Al-Isra ( The Night Journey ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الإسراء ۱۰.۷ MB ۷.۹ MB ۱۱.۳ KB
۰۱۸ – Al-Kahf ( The Cave ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الکهف ۱۱.۰ MB ۸.۰ MB ۱۱.۴ KB
۰۱۹ – Maryam ( Mary ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره مریم ۶.۴ MB ۴.۷ MB ۱۱.۳ KB
۰۲۰ – Taha – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره طه ۸.۱ MB ۶.۱ MB ۱۱.۴ KB
۰۲۱ – Al-Anbiya ( The Prophets ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأنبیاء ۱۸.۲ MB ۱۳.۳ MB ۱۱.۰ KB
۰۲۲ – Al-Hajj ( The Pilgrimage ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحج ۸.۰ MB ۵.۷ MB ۱۱.۷ KB
۰۲۳ – Al-Mu’minoon ( The Believers ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المؤمنون ۹.۹ MB ۷.۲ MB ۱۱.۳ KB
۰۲۴ – An-Noor ( The Light ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النور ۶.۰ MB ۴.۴ MB ۱۱.۳ KB
۰۲۵ – Al-Furqan (The Criterion ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفرقان ۱۰.۲ MB ۷.۴ MB ۱۱.۴ KB
۰۲۶ – Ash-Shuara ( The Poets ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الشعراء ۸.۰ MB ۵.۸ MB ۱۰.۹ KB
۰۲۷ – An-Naml (The Ants ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النمل ۸.۰ MB ۵.۸ MB ۱۰.۹ KB
۰۲۸ – Al-Qasas ( The Stories ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القصص ۹.۶ MB ۷.۰ MB ۱۱.۲ KB
۰۲۹ – Al-Ankaboot ( The Spider ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره العنکبوت ۷.۳ MB ۵.۳ MB ۱۱.۶ KB
۰۳۰ – Ar-Room ( The Romans ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الروم ۶.۰ MB ۴.۳ MB ۱۲.۳ KB
۰۳۱ – Luqman – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره لقمان ۴.۰ MB ۲.۹ MB ۱۰.۹ KB
۰۳۲ – As-Sajdah ( The Prostration ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره السجده ۲.۸ MB ۲.۰ MB ۱۰.۸ KB
۰۳۳ – Al-Ahzab ( The Combined Forces ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأحزاب ۹.۶ MB ۷.۰ MB ۱۱.۲ KB
۰۳۴ – Saba ( Sheba ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره سبأ ۶.۳ MB ۴.۵ MB ۱۲.۰ KB
۰۳۵ – Fatir ( The Orignator ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره فاطر ۵.۸ MB ۴.۲ MB ۱۲.۲ KB
۰۳۶ – Ya-seen – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره یس ۵.۶ MB ۴.۰ MB ۱۲.۷ KB
۰۳۷ – As-Saaffat ( Those Ranges in Ranks ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الصافات ۷.۱ MB ۵.۲ MB ۱۰.۷ KB
۰۳۸ – Sad ( The Letter Sad ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره ص ۵.۴ MB ۳.۹ MB ۱۰.۶ KB
۰۳۹ – Az-Zumar ( The Groups ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الزمر ۸.۵ MB ۶.۲ MB ۱۲.۰ KB
۰۴۰ – Ghafir ( The Forgiver God ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره غافر ۸.۷ MB ۶.۳ MB ۱۱.۳ KB
۰۴۱ – Fussilat ( Explained in Detail ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره فصلت ۵.۹ MB ۴.۳ MB ۱۱.۶ KB
۰۴۲ – Ash-Shura (Consultation ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الشورى ۶.۹ MB ۴.۹ MB ۱۱.۲ KB
۰۴۳ – Az-Zukhruf ( The Gold Adornment ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الزخرف ۶.۸ MB ۴.۸ MB ۱۱.۶ KB
۰۴۴ – Ad-Dukhan ( The Smoke ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الدخان ۳.۰ MB ۲.۲ MB ۱۱.۰ KB
۰۴۵ – Al-Jathiya ( Crouching ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الجاثیه ۳.۴ MB ۲.۵ MB ۱۰.۶ KB
۰۴۶ – Al-Ahqaf ( The Curved Sand-hills ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأحقاف ۴.۵ MB ۳.۳ MB ۱۱.۵ KB
۰۴۷ – Muhammad – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره محمد ۳.۹ MB ۲.۸ MB ۱۰.۴ KB
۰۴۸ – Al-Fath ( The Victory ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفتح ۴.۱ MB ۳.۰ MB ۹.۲ KB
۰۴۹ – Al-Hujurat ( The Dwellings ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحجرات ۲.۶ MB ۱.۹ MB ۱۰.۴ KB
۰۵۰ – Qaf ( The Letter Qaf ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره ق ۲.۶ MB ۱.۹ MB ۱۰.۸ KB
۰۵۱ – Adh-Dhariyat ( The Wind that Scatter ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الذاریات ۲.۶ MB ۱.۹ MB ۱۰.۳ KB
۰۵۲ – At-Tur ( The Mount ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الطور ۲.۳ MB ۱.۶ MB ۱۰.۸ KB
۰۵۳ – An-Najm ( The Star ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النجم ۲.۵ MB ۱.۸ MB ۱۱.۰ KB
۰۵۴ – Al-Qamar ( The Moon ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القمر ۲.۴ MB ۱.۷ MB ۱۱.۸ KB
۰۵۵ – Ar-Rahman ( The Most Graciouse ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الرحمن ۳.۱ MB ۲.۲ MB ۱۰.۹ KB
۰۵۶ – Al-Waqi’ah ( The Event ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الواقعه ۳.۰ MB ۲.۲ MB ۱۱.۸ KB
۰۵۷ – Al-Hadid ( The Iron ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحدید ۳.۸ MB ۲.۷ MB ۱۱.۱ KB
۰۵۸ – Al-Mujadilah ( She That Disputeth ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المجادله ۳.۷ MB ۲.۷ MB ۱۱.۷ KB
۰۵۹ – Al-Hashr ( The Gathering ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحشر ۳.۵ MB ۲.۵ MB ۱۱.۶ KB
۰۶۰ – Al-Mumtahanah ( The Woman to be examined ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الممتحنه ۲.۹ MB ۲.۱ MB ۱۱.۹ KB
۰۶۱ – As-Saff ( The Row ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الصف ۱.۷ MB ۱.۲ MB ۱۱.۸ KB
۰۶۲ – Al-Jumu’ah ( Friday ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الجمعه ۱.۳ MB ۸۹۷.۰ KB ۱۱.۹ KB
۰۶۳ – Al-Munafiqoon ( The Hypocrites ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المنافقون ۱.۴ MB ۱,۰۰۹.۰ KB ۱۱.۸ KB
۰۶۴ – At-Taghabun ( Mutual Loss & Gain ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التغابن ۲.۰ MB ۱.۴ MB ۱۱.۸ KB
۰۶۵ – At-Talaq ( The Divorce ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الطلاق ۲.۳ MB ۱.۶ MB ۱۱.۶ KB
۰۶۶ – At-Tahrim ( The Prohibition ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التحریم ۱.۹ MB ۱.۴ MB ۱۱.۹ KB
۰۶۷ – Al-Mulk ( Dominion ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الملک ۲.۴ MB ۱.۷ MB ۱۱.۸ KB
۰۶۸ – Al-Qalam ( The Pen ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القلم ۲.۴ MB ۱.۷ MB ۱۱.۱ KB
۰۶۹ – Al-Haaqqah ( The Inevitable ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحاقه ۲.۱ MB ۱.۵ MB ۱۰.۵ KB
۰۷۰ – Al-Ma’arij (The Ways of Ascent ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المعارج ۱.۷ MB ۱.۲ MB ۱۱.۵ KB
۰۷۱ – Nooh – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره نوح ۱.۷ MB ۱.۲ MB ۱۱.۲ KB
۰۷۲ – Al-Jinn ( The Jinn ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الجن ۲.۱ MB ۱.۵ MB ۱۱.۳ KB
۰۷۳ – Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المزمل ۱.۴ MB ۱.۰ MB ۱۱.۸ KB
۰۷۴ – Al-Muddaththir ( The One Enveloped ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المدثر ۱.۹ MB ۱.۴ MB ۱۱.۶ KB
۰۷۵ – Al-Qiyamah ( The Resurrection ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القیامه ۱.۲ MB ۸۶۲.۰ KB ۱۲.۳ KB
۰۷۶ – Al-Insan ( Man ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الإنسان ۱.۸ MB ۱.۳ MB ۱۱.۲ KB
۰۷۷ – Al-Mursalat ( Those sent forth ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المرسلات ۱.۵ MB ۱.۰ MB ۱۱.۴ KB
۰۷۸ – An-Naba’ ( The Great News ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النبأ ۱.۳ MB ۹۶۱.۸ KB ۱۱.۴ KB
۰۷۹ – An-Nazi’at ( Those who Pull Out ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النازعات ۱.۳ MB ۹۴۷.۳ KB ۱۱.۳ KB
۰۸۰ – Abasa ( He frowned ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره عبس ۱.۱ MB ۷۶۴.۵ KB ۱۱.۷ KB
۰۸۱ – At-Takwir ( The Overthrowing ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التکویر ۸۰۲.۲ KB ۵۵۴.۳ KB ۱۱.۵ KB
۰۸۲ – Al-Infitar ( The Cleaving ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الانفطار ۶۵۱.۵ KB ۴۳۸.۳ KB ۱۱.۷ KB
۰۸۳ – Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المطففین ۱.۳ MB ۹۵۴.۷ KB ۱۰.۶ KB
۰۸۴ – Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الانشقاق ۸۱۷.۳ KB ۵۶۱.۷ KB ۱۱.۷ KB
۰۸۵ – Al-Burooj ( The Big Stars ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره البروج ۸۸۶.۲ KB ۶۰۸.۲ KB ۱۱.۳ KB
۰۸۶ – At-Tariq ( The Night-Comer ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الطارق ۶۴۱.۲ KB ۴۰۹.۸ KB ۱۱.۲ KB
۰۸۷ – Al-A’la ( The Most High ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأعلى ۶۵۲.۹ KB ۴۲۵.۲ KB ۱۱.۵ KB
۰۸۸ – Al-Ghashiya ( The Overwhelming ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الغاشیه ۸۱۶.۹ KB ۵۴۸.۶ KB ۱۱.۳ KB
۰۸۹ – Al-Fajr ( The Dawn ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفجر ۱.۲ MB ۸۲۰.۶ KB ۱۱.۸ KB
۰۹۰ – Al-Balad ( The City ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره البلد ۷۰۱.۳ KB ۴۶۶.۳ KB ۱۱.۹ KB
۰۹۱ – Ash-Shams ( The Sun ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الشمس ۵۳۵.۱ KB ۳۳۷.۹ KB ۱۱.۵ KB
۰۹۲ – Al-Layl ( The Night ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره اللیل ۶۷۷.۸ KB ۴۴۶.۳ KB ۱۱.۵ KB
۰۹۳ – Ad-Dhuha ( The Forenoon ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الضحى ۴۰۸.۳ KB ۲۴۸.۶ KB ۱۱.۳ KB
۰۹۴ – As-Sharh ( The Opening Forth) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الشرح ۲۸۵.۶ KB ۱۵۵.۸ KB ۱۱.۳ KB
۰۹۵ – At-Tin ( The Fig ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التین ۳۶۷.۰ KB ۲۱۴.۳ KB ۹.۶ KB
۰۹۶ – Al-‘alaq ( The Clot ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره العلق ۶۰۲.۰ KB ۳۹۳.۰ KB ۱۱.۶ KB
۰۹۷ – Al-Qadr ( The Night of Decree ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القدر ۳۰۴.۰ KB ۱۷۲.۶ KB ۱۱.۱ KB
۰۹۸ – Al-Bayyinah ( The Clear Evidence ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره البینه ۷۳۶.۷ KB ۴۸۹.۱ KB ۱۱.۸ KB
۰۹۹ – Az-Zalzalah ( The Earthquake ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الزلزله ۳۷۶.۷ KB ۲۲۱.۸ KB ۱۱.۳ KB
۱۰۰ – Al-‘adiyat ( Those That Run ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره العادیات ۴۰۵.۸ KB ۲۴۴.۶ KB ۱۰.۱ KB
۱۰۱ – Al-Qari’ah ( The Striking Hour ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القارعه ۳۷۷.۶ KB ۲۲۳.۴ KB ۱۱.۱ KB
۱۰۲ – At-Takathur ( The piling Up ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التکاثر ۳۳۸.۳ KB ۱۹۳.۲ KB ۱۰.۵ KB
۱۰۳ – Al-Asr ( The Time ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره العصر ۲۰۴.۷ KB ۹۶.۳ KB ۱۰.۲ KB
۱۰۴ – Al-Humazah ( The Slanderer ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الهمزه ۳۴۳.۳ KB ۲۰۰.۴ KB ۱۱.۲ KB
۱۰۵ – Al-Fil ( The Elephant ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفیل ۲۸۴.۵ KB ۱۵۶.۴ KB ۱۰.۰ KB
۱۰۶ – Quraish – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره قریش ۲۵۴.۷ KB ۱۳۳.۰ KB ۹.۷ KB
۱۰۷ – Al-Ma’un ( Small Kindnesses ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الماعون ۲۹۹.۶ KB ۱۶۵.۴ KB ۹.۳ KB
۱۰۸ – Al-Kauthor ( A River in Paradise) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الکوثر ۱۸۴.۰ KB ۸۲.۸ KB ۱۰.۰ KB
۱۰۹ – Al-Kafiroon ( The Disbelievers ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الکافرون ۳۱۲.۴ KB ۱۷۸.۴ KB ۱۰.۸ KB
۱۱۰ – An-Nasr ( The Help ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النصر ۲۲۷.۶ KB ۱۱۴.۶ KB ۱۰.۵ KB
۱۱۱ – Al-Masad ( The Palm Fibre ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المسد ۲۶۸.۵ KB ۱۴۵.۲ KB ۱۰.۸ KB
۱۱۲ – Al-Ikhlas ( Sincerity ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الإخلاص ۱۸۲.۲ KB ۷۹.۷ KB ۱۰.۳ KB
۱۱۳ – Al-Falaq ( The Daybreak ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفلق ۲۴۲.۲ KB ۱۲۳.۵ KB ۱۰.۹ KB
۱۱۴ – An-Nas ( Mankind ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الناس ۳۴۳.۳ KB ۱۸۰.۶ KB ۸.۴ KB
کانال تلگرام زهرامدیا
434 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی