دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSn40vq3gdP364whBa8L8vWA5VHCEs33kCGNNFW_gytlCkfY2nj7A

ترتیل با کیفیت متوسط

ترتیل با کیفیت بالا

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG
سوره الفاتحه _ کریم سعید راجح ۵۴۸.۳ KB ۴۶۶.۲ KB ۱۰.۴ KB
سوره البقره _ کریم سعید راجح ۵۸.۹ MB ۶۸.۱ MB ۱۰.۵ KB
سوره آل عمران _ کریم سعید راجح ۳۳.۲ MB ۳۹.۵ MB ۱۱.۸ KB
سوره النساء _ کریم سعید راجح ۳۴.۷ MB ۴۵.۱ MB ۱۱.۶ KB
سوره المائده _ کریم سعید راجح ۲۵.۲ MB ۳۲.۸ MB ۱۱.۷ KB
سوره الأنعام _ کریم سعید راجح ۲۷.۵ MB ۳۵.۰ MB ۱۱.۸ KB
سوره الأعراف _ کریم سعید راجح ۳۰.۷ MB ۴۱.۰ MB ۱۱.۸ KB
سوره الأنفال _ کریم سعید راجح ۱۱.۵ MB ۱۵.۹ MB ۱.۸ KB
سوره التوبه _ کریم سعید راجح ۲۳.۱ MB ۳۰.۵ MB ۲.۷ KB
سوره یونس _ کریم سعید راجح ۱۷.۲ MB ۲۱.۳ MB ۱۰.۲ KB
سوره هود _ کریم سعید راجح ۱۶.۹ MB ۱۸.۴ MB ۷.۴ KB
سوره یوسف _ کریم سعید راجح ۱۶.۶ MB ۱۷.۷ MB ۹.۳ KB
سوره الرعد _ کریم سعید راجح ۷.۴ MB ۸.۴ MB ۹.۹ KB
سوره إبراهیم _ کریم سعید راجح ۷.۶ MB ۸.۳ MB ۱۰.۳ KB
سوره الحجر _ کریم سعید راجح ۵.۹ MB ۶.۲ MB ۸.۹ KB
سوره النحل _ کریم سعید راجح ۱۵.۷ MB ۱۶.۸ MB ۸.۵ KB
سوره الإسراء _ کریم سعید راجح ۱۴.۲ MB ۱۵.۸ MB ۷.۱ KB
سوره الکهف _ کریم سعید راجح ۱۴.۵ MB ۱۶.۶ MB ۶.۲ KB
سوره مریم _ کریم سعید راجح ۸.۸ MB ۱۰.۴ MB ۴.۹ KB
سوره طه _ کریم سعید راجح ۱۲.۴ MB ۱۵.۰ MB ۳.۵ KB
سوره الأنبیاء _ کریم سعید راجح ۱۰.۹ MB ۱۱.۸ MB ۷.۵ KB
سوره الحج _ کریم سعید راجح ۱۱.۱ MB ۱۲.۰ MB ۸.۰ KB
سوره المؤمنون _ کریم سعید راجح ۹.۶ MB ۱۰.۰ MB ۱۰.۳ KB
سوره النور _ کریم سعید راجح ۱۲.۰ MB ۱۲.۶ MB ۱۰.۱ KB
سوره الفرقان _ کریم سعید راجح ۷.۹ MB ۸.۳ MB ۸.۴ KB
سوره الشعراء _ کریم سعید راجح ۱۲.۲ MB ۱۳.۳ MB ۹.۹ KB
سوره النمل _ کریم سعید راجح ۱۱.۱ MB ۱۲.۵ MB ۸.۶ KB
سوره القصص _ کریم سعید راجح ۱۲.۴ MB ۱۵.۲ MB ۳.۷ KB
سوره العنکبوت _ کریم سعید راجح ۸.۷ MB ۱۰.۵ MB ۴.۸ KB
سوره الروم _ کریم سعید راجح ۷.۵ MB ۸.۵ MB ۶.۶ KB
سوره لقمان _ کریم سعید راجح ۵.۰ MB ۵.۸ MB ۶.۷ KB
سوره السجده _ کریم سعید راجح ۳.۶ MB ۴.۲ MB ۷.۲ KB
سوره الأحزاب _ کریم سعید راجح ۱۱.۷ MB ۱۴.۴ MB ۴.۳ KB
سوره سبأ _ کریم سعید راجح ۷.۷ MB ۹.۴ MB ۱۰.۱ KB
سوره فاطر _ کریم سعید راجح ۷.۵ MB ۹.۱ MB ۱۰.۵ KB
سوره یس _ کریم سعید راجح ۷.۰ MB ۸.۶ MB ۳.۹ KB
سوره الصافات _ کریم سعید راجح ۸.۲ MB ۹.۹ MB ۴.۹ KB
سوره ص _ کریم سعید راجح ۶.۳ MB ۷.۴ MB ۶.۵ KB
سوره الزمر _ کریم سعید راجح ۹.۸ MB ۱۰.۹ MB ۷.۵ KB
سوره غافر _ کریم سعید راجح ۱۰.۶ MB ۱۱.۲ MB ۹.۲ KB
سوره فصلت _ کریم سعید راجح ۷.۶ MB ۸.۰ MB ۸.۷ KB
سوره الشورى _ کریم سعید راجح ۷.۴ MB ۷.۵ MB ۸.۵ KB
سوره الزخرف _ کریم سعید راجح ۷.۷ MB ۷.۹ MB ۱۰.۲ KB
سوره الدخان _ کریم سعید راجح ۳.۴ MB ۳.۴ MB ۱۱.۳ KB
سوره الجاثیه _ کریم سعید راجح ۴.۳ MB ۴.۳ MB ۱۱.۳ KB
سوره الأحقاف _ کریم سعید راجح ۵.۹ MB ۵.۷ MB ۱۱.۴ KB
سوره محمد _ کریم سعید راجح ۵.۱ MB ۴.۹ MB ۱۰.۴ KB
سوره الفتح _ کریم سعید راجح ۵.۲ MB ۵.۰ MB ۱۰.۵ KB
سوره الحجرات _ کریم سعید راجح ۳.۴ MB ۳.۲ MB ۱۱.۹ KB
سوره ق _ کریم سعید راجح ۳.۶ MB ۳.۵ MB ۱۲.۱ KB
سوره الذاریات _ کریم سعید راجح ۳.۷ MB ۳.۶ MB ۱۱.۲ KB
سوره الطور _ کریم سعید راجح ۳.۲ MB ۳.۱ MB ۱۰.۶ KB
سوره النجم _ کریم سعید راجح ۳.۶ MB ۳.۵ MB ۹.۸ KB
سوره القمر _ کریم سعید راجح ۳.۵ MB ۳.۵ MB ۱۱.۷ KB
سوره الرحمن _ کریم سعید راجح ۴.۳ MB ۴.۲ MB ۹.۲ KB
سوره الواقعه _ کریم سعید راجح ۴.۳ MB ۴.۳ MB ۱۰.۸ KB
سوره الحدید _ کریم سعید راجح ۴.۶ MB ۴.۵ MB ۹.۶ KB
سوره المجادله _ کریم سعید راجح ۴.۰ MB ۳.۹ MB ۱۱.۳ KB
سوره الحشر _ کریم سعید راجح ۳.۹ MB ۳.۹ MB ۱۱.۵ KB
سوره الممتحنه _ کریم سعید راجح ۳.۳ MB ۳.۳ MB ۱۱.۵ KB
سوره الصف _ کریم سعید راجح ۲.۲ MB ۲.۱ MB ۱۲.۵ KB
سوره الجمعه _ کریم سعید راجح ۱.۷ MB ۱.۶ MB ۱۲.۸ KB
سوره المنافقون _ کریم سعید راجح ۱.۸ MB ۱.۷ MB ۱۲.۶ KB
سوره التغابن _ کریم سعید راجح ۲.۳ MB ۲.۲ MB ۱۲.۱ KB
سوره الطلاق _ کریم سعید راجح ۳.۰ MB ۳.۰ MB ۱۲.۵ KB
سوره التحریم _ کریم سعید راجح ۲.۵ MB ۲.۵ MB ۱۲.۲ KB
سوره الملک _ کریم سعید راجح ۲.۹ MB ۳.۰ MB ۱۰.۸ KB
سوره القلم _ کریم سعید راجح ۲.۹ MB ۳.۰ MB ۱۰.۲ KB
سوره الحاقه _ کریم سعید راجح ۲.۷ MB ۲.۷ MB ۱۰.۶ KB
سوره المعارج _ کریم سعید راجح ۲.۳ MB ۲.۳ MB ۱۱.۳ KB
سوره نوح _ کریم سعید راجح ۲.۲ MB ۲.۲ MB ۱۱.۰ KB
سوره الجن _ کریم سعید راجح ۲.۵ MB ۲.۵ MB ۱۰.۲ KB
سوره المزمل _ کریم سعید راجح ۲.۰ MB ۲.۰ MB ۱۰.۴ KB
UzhSY ZbgPLS _ YaSng U’nP SZMN ۲.۷ MB ۲.۸ MB ۱۱.۳ KB
سوره القیامه _ کریم سعید راجح ۱.۸ MB ۱.۸ MB ۱۱.۱ KB
سوره الإنسان _ کریم سعید راجح ۲.۵ MB ۲.۵ MB ۱۰.۴ KB
سوره المرسلات _ کریم سعید راجح ۲.۲ MB ۲.۳ MB ۱۱.۹ KB
سوره النبأ _ کریم سعید راجح ۲.۰ MB ۱.۸ MB ۱۱.۷ KB
سوره النازعات _ کریم سعید راجح ۲.۰ MB ۱.۸ MB ۱۲.۲ KB
سوره عبس _ کریم سعید راجح ۱.۷ MB ۱.۶ MB ۱۲.۶ KB
سوره التکویر _ کریم سعید راجح ۱.۲ MB ۱.۱ MB ۱۱.۹ KB
سوره الانفطار _ کریم سعید راجح ۱,۰۲۴.۰ KB ۹۳۷.۲ KB ۱۱.۲ KB
سوره المطففین _ کریم سعید راجح ۱.۹ MB ۱.۸ MB ۱۲.۰ KB
سوره الانشقاق _ کریم سعید راجح ۱.۳ MB ۱.۲ MB ۱۲.۱ KB
سوره البروج _ کریم سعید راجح ۱.۳ MB ۱.۲ MB ۱۱.۶ KB
سوره الطارق _ کریم سعید راجح ۸۴۵.۴ KB ۷۴۰.۵ KB ۱۱.۴ KB
سوره الأعلى _ کریم سعید راجح ۹۴۷.۲ KB ۸۵۶.۴ KB ۱۱.۸ KB
سوره الغاشیه _ کریم سعید راجح ۱.۲ MB ۱.۱ MB ۱۱.۸ KB
سوره الفجر _ کریم سعید راجح ۱.۶ MB ۱.۵ MB ۱۲.۳ KB
سوره البلد _ کریم سعید راجح ۹۹۷.۰ KB ۹۰۳.۳ KB ۱۱.۹ KB
سوره الشمس _ کریم سعید راجح ۸۴۴.۲ KB ۷۳۴.۶ KB ۱۱.۵ KB
سوره اللیل _ کریم سعید راجح ۹۷۴.۶ KB ۸۷۳.۳ KB ۱۲.۲ KB
سوره الضحى _ کریم سعید راجح ۶۲۷.۲ KB ۴۹۸.۲ KB ۱۰.۹ KB
سوره الشرح _ کریم سعید راجح ۴۵۴.۸ KB ۳۱۵.۳ KB ۱۰.۳ KB
سوره التین _ کریم سعید راجح ۵۴۳.۴ KB ۴۲۰.۴ KB ۹.۹ KB
سوره العلق _ کریم سعید راجح ۸۷۶.۰ KB ۷۸۴.۷ KB ۱۱.۷ KB
سوره القدر _ کریم سعید راجح ۴۶۲.۹ KB ۳۳۰.۸ KB ۹.۳ KB
سوره البینه _ کریم سعید راجح ۹۹۸.۹ KB ۹۱۹.۵ KB ۱۱.۵ KB
سوره الزلزله _ کریم سعید راجح ۵۵۱.۷ KB ۴۲۸.۵ KB ۱۰.۵ KB
سوره العادیات _ کریم سعید راجح ۶۱۴.۰ KB ۴۸۹.۲ KB ۱۱.۱ KB
سوره القارعه _ کریم سعید راجح ۶۱۱.۵ KB ۴۸۸.۵ KB ۱۰.۱ KB
سوره التکاثر _ کریم سعید راجح ۵۲۸.۹ KB ۴۰۳.۰ KB ۹.۶ KB
سوره العصر _ کریم سعید راجح ۳۴۷.۴ KB ۱۹۹.۲ KB ۹.۰ KB
سوره الهمزه _ کریم سعید راجح ۵۵۹.۱ KB ۴۳۷.۲ KB ۱۰.۱ KB
سوره الفیل _ کریم سعید راجح ۴۵۷.۰ KB ۳۲۳.۷ KB ۹.۲ KB
سوره قریش _ کریم سعید راجح ۳۹۲.۳ KB ۲۴۶.۴ KB ۸.۹ KB
سوره الماعون _ کریم سعید راجح ۴۵۰.۷ KB ۳۰۹.۶ KB ۹.۳ KB
سوره الکوثر _ کریم سعید راجح ۳۱۵.۴ KB ۱۶۰.۸ KB ۸.۸ KB
سوره الکافرون _ کریم سعید راجح ۴۳۰.۳ KB ۲۸۹.۴ KB ۹.۳ KB
سوره النصر _ کریم سعید راجح ۳۹۲.۷ KB ۲۴۰.۸ KB ۱۰.۴ KB
سوره المسد _ کریم سعید راجح ۴۳۰.۵ KB ۲۸۵.۵ KB ۹.۴ KB
سوره الإخلاص _ کریم سعید راجح ۳۰۵.۶ KB ۱۴۹.۲ KB ۹.۳ KB
سوره الفلق _ کریم سعید راجح ۳۷۳.۱ KB ۲۲۶.۱ KB ۹.۹ KB
سوره الناس _ کریم سعید راجح ۴۶۳.۸ KB ۳۲۸.۵ KB ۸.۹ KB

مطالب مشابه

649 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی