دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8KXbDKkM9CYaseB3ChYajUlRbMWTTy4hlptMzoNAVsgq2Or8_Og

دانلود یکجا با کیفیت بالا

 

[generated M3U] M3U Stream
[generated VBR MP3 ZIP] VBR MP3 ZIP Stream
Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG
۰۰۱Surat AlFatihah سوره الفاتحه ۸۶۱.۰ KB ۳۹۶.۹ KB ۹.۴ KB
۰۰۲Surat AlBaqarah سوره البقره ۱۱۰.۷ MB ۵۴.۰ MB ۸.۶ KB
۰۰۳Surat AlImran سوره آل عمران ۶۶.۸ MB ۳۵.۸ MB ۹.۵ KB
۰۰۴Surat AnNisa سوره النساء ۶۷.۵ MB ۳۶.۳ MB ۹.۴ KB
۰۰۵Surat AlMaidah سوره المائده ۵۲.۲ MB ۲۷.۹ MB ۹.۴ KB
۰۰۶Surat AlAn’am سوره الأنعام ۵۵.۳ MB ۲۹.۹ MB ۹.۸ KB
۰۰۷Surat AlA’raf سوره الأعراف ۶۵.۰ MB ۳۴.۹ MB ۹.۷ KB
۰۰۸Surat AlAnfal سوره الأنفال ۲۳.۶ MB ۱۴.۲ MB ۹.۰ KB
۰۰۹Surat AtTaubah سوره التوبه ۴۷.۷ MB ۲۵.۶ MB ۹.۴ KB
۰۱۰Surat Yunus سوره یونس ۳۳.۲ MB ۲۰.۷ MB ۹.۴ KB
۰۱۱SuratHud سوره هود ۳۶.۰ MB ۲۲.۱ MB ۹.۵ KB
۰۱۲SuratYusuf سوره یوسف ۳۲.۵ MB ۲۰.۷ MB ۹.۷ KB
۰۱۳Surat ArRa’d سوره الرعد ۱۴.۸ MB ۹.۳ MB ۹.۱ KB
۰۱۴Surat Ibrahim سوره إبراهیم ۱۶.۶ MB ۱۰.۵ MB ۹.۶ KB
۰۱۵Surat AlHijr سوره الحجر ۱۲.۵ MB ۸.۰ MB ۱۰.۱ KB
۰۱۶Surat AnNahl سوره النحل ۳۲.۱ MB ۲۰.۲ MB ۸.۱ KB
۰۱۷Surat AlIsra سوره الإسراء ۲۷.۵ MB ۱۷.۶ MB ۷.۹ KB
۰۱۸Surat AlKahf سوره الکهف ۲۱.۴ MB ۱۳.۵ MB ۹.۴ KB
۰۱۹Surat Maryam سوره مریم ۱۷.۴ MB ۱۰.۸ MB ۱۰.۵ KB
۰۲۰SuratTaha سوره طه ۲۲.۱ MB ۱۳.۸ MB ۹.۱ KB
۰۲۱Surat AlAnbiya سوره الأنبیاء ۲۱.۶ MB ۱۳.۶ MB ۹.۶ KB
۰۲۲Surat AlHajj سوره الحج ۲۲.۴ MB ۱۳.۹ MB ۹.۰ KB
۰۲۳Surat AlMu’minoon سوره المؤمنون ۱۹.۲ MB ۱۱.۹ MB ۹.۱ KB
۰۲۴Surat AnNoor سوره النور ۲۳.۸ MB ۱۴.۹ MB ۹.۱ KB
۰۲۵Surat AlFurqan سوره الفرقان ۱۶.۰ MB ۱۰.۱ MB ۹.۳ KB
۰۲۶Surat AshShuara سوره الشعراء ۲۳.۶ MB ۱۵.۴ MB ۹.۶ KB
۰۲۷Surat AnNaml سوره النمل ۲۱.۳ MB ۱۳.۴ MB ۸.۷ KB
۰۲۸Surat Al-Qasas سوره القصص ۲۴.۵ MB ۱۵.۶ MB ۹.۵ KB
۰۲۹Surat Al-Ankaboot سوره العنکبوت ۱۸.۰ MB ۱۱.۰ MB ۹.۲ KB
۰۳۴SuratSaba سوره سبأ ۱۶.۰ MB ۱۰.۶ MB ۱۰.۱ KB
۰۳۵SuratFatir سوره فاطر ۱۵.۱ MB ۱۰.۳ MB ۱۰.۳ KB
۰۳۸SuratSad سوره ص ۱۳.۰ MB ۸.۴ MB ۱۰.۰ KB
۰۳۹Surat AzZumar سوره الزمر ۲۱.۱ MB ۱۳.۴ MB ۹.۱ KB
۰۴۰SuratGhafir سوره غافر ۲۲.۰ MB ۱۴.۱ MB ۸.۷ KB
۰۴۱SuratFussilat سوره فصلت ۱۴.۶ MB ۹.۶ MB ۸.۹ KB
۰۴۲SuratAshShura سوره الشورى ۱۴.۸ MB ۹.۶ MB ۸.۸ KB
۰۴۳SuratAzZukhruf سوره الزخرف ۱۵.۱ MB ۹.۸ MB ۹.۹ KB
۰۴۴SuratAdDukhan سوره الدخان ۶.۶ MB ۴.۲ MB ۱۰.۳ KB
۰۴۵Surat AlJathiyah سوره الجاثیه ۹.۴ MB ۶.۳ MB ۹.۶ KB
۰۴۶Surat AlAhqaf سوره الأحقاف ۱۱.۵ MB ۷.۳ MB ۹.۲ KB
۰۴۷SuratMuhammad سوره محمد ۱۰.۲ MB ۶.۶ MB ۹.۴ KB
۰۴۸SuratAlFath سوره الفتح ۱۰.۱ MB ۶.۵ MB ۹.۱ KB
۰۴۹Surat AlHujurat سوره الحجرات ۶.۹ MB ۴.۵ MB ۹.۷ KB
۰۵۰SuratQaf سوره ق ۱۰.۳ MB ۶.۸ MB ۹.۱ KB
۰۵۱Surat AdhDhariyat سوره الذاریات ۶.۲ MB ۴.۰ MB ۹.۰ KB
۰۵۲SuratAtTur سوره الطور ۵.۶ MB ۳.۵ MB ۱۰.۴ KB
۰۵۳Surat AnNajm سوره النجم ۵.۹ MB ۳.۷ MB ۱۰.۰ KB
۰۵۴Surat AlQamar سوره القمر ۶.۲ MB ۴.۰ MB ۱۰.۰ KB
۰۵۵Surat ArRahman سوره الرحمن ۸.۱ MB ۵.۲ MB ۱۰.۶ KB
۰۵۶Surat AlWaqi’ah سوره الواقعه ۸.۲ MB ۵.۳ MB ۹.۹ KB
۰۵۷Surat AlHadid سوره الحدید ۱۱.۱ MB ۷.۱ MB ۸.۳ KB
۰۵۸Surat AlMujadilah سوره المجادله ۸.۳ MB ۵.۲ MB ۹.۵ KB
۰۵۹Surat AlHashr سوره الحشر ۸.۶ MB ۵.۵ MB ۹.۵ KB
۰۶۰Surat AlMumtahanah سوره الممتحنه ۶.۷ MB ۴.۳ MB ۹.۷ KB
۰۶۱SuratAsSaff سوره الصف ۳.۹ MB ۲.۵ MB ۱۰.۰ KB
۰۶۲SuratAlJumu’ah سوره الجمعه ۳.۰ MB ۱.۹ MB ۹.۹ KB
۰۶۳SuratAlMunafiqoon سوره المنافقون ۳.۳ MB ۲.۰ MB ۱۰.۱ KB
۰۶۴SuratAtTaghabun سوره التغابن ۴.۵ MB ۲.۹ MB ۹.۱ KB
۰۶۵SuratAtTalaq سوره الطلاق ۵.۴ MB ۳.۴ MB ۹.۵ KB
۰۶۶SuratAtTahrim سوره التحریم ۴.۸ MB ۳.۰ MB ۹.۱ KB
۰۶۷SuratAlMulk سوره الملک ۵.۸ MB ۳.۷ MB ۱۰.۲ KB
۰۶۸SuratAlQalam سوره القلم ۵.۳ MB ۳.۳ MB ۹.۱ KB
۰۶۹SuratAlHaaqqah سوره الحاقه ۶.۴ MB ۴.۰ MB ۱۰.۷ KB
۰۷۰SuratAlMa’arij سوره المعارج ۴.۶ MB ۲.۹ MB ۹.۹ KB
۰۷۱SuratNooh سوره نوح ۴.۱ MB ۲.۴ MB ۹.۹ KB
۰۷۲SuratAlJinn سوره الجن ۴.۶ MB ۲.۸ MB ۹.۹ KB
۰۷۳SuratAlMuzzammil سوره المزمل ۳.۵ MB ۲.۲ MB ۹.۵ KB
۰۷۴SuratAlMuddaththir سوره المدثر ۴.۵ MB ۲.۸ MB ۹.۵ KB
۰۷۵SuratAlQiyamah سوره القیامه ۳.۱ MB ۱.۹ MB ۱۰.۲ KB
۰۷۶SuratAlInsan سوره الإنسان ۵.۳ MB ۳.۴ MB ۹.۶ KB
۰۷۷SuratAlMursalat سوره المرسلات ۳.۷ MB ۲.۲ MB ۹.۴ KB
۰۷۸SuratAnNaba’ سوره النبأ ۳.۹ MB ۲.۴ MB ۹.۸ KB
۰۷۹SuratAnNazi’at سوره النازعات ۳.۵ MB ۲.۲ MB ۹.۷ KB
۰۸۰SuratAbasa سوره عبس ۲.۹ MB ۱.۸ MB ۱۰.۳ KB
۰۸۱SuratAtTakwir سوره التکویر ۲.۰ MB ۱.۲ MB ۱۱.۲ KB
۰۸۲SuratAlInfitar سوره الانفطار ۲.۰ MB ۱.۳ MB ۱۰.۴ KB
۰۸۳SuratAlMutaffifin سوره المطففین ۳.۱ MB ۱.۹ MB ۱۰.۴ KB
۰۸۴SuratAlInshiqaq سوره الانشقاق ۱.۹ MB ۱.۲ MB ۱۱.۷ KB
۰۸۵SuratAlBurooj سوره البروج ۲.۰ MB ۱.۳ MB ۱۰.۶ KB
۰۸۶SuratAtTariq سوره الطارق ۱.۲ MB ۷۳۸.۷ KB ۱۱.۵ KB
۰۸۷SuratAlA’la سوره الأعلى ۱.۳ MB ۸۰۲.۶ KB ۱۱.۹ KB
۰۸۸Surat AlGhashiya سوره الغاشیه ۱.۷ MB ۱.۱ MB ۱۱.۶ KB
۰۸۹SuratAlFajr سوره الفجر ۲.۷ MB ۱.۷ MB ۱۰.۵ KB
۰۹۰SuratAlBalad سوره البلد ۱.۴ MB ۹۰۸.۰ KB ۱۱.۸ KB
۰۹۱SuratAshShams سوره الشمس ۱.۰ MB ۶۲۹.۹ KB ۱۱.۹ KB
۰۹۲SuratAlLayl سوره اللیل ۱.۴ MB ۹۱۰.۹ KB ۱۱.۳ KB
۰۹۳SuratAdDhuha سوره الضحى ۸۳۵.۳ KB ۵۰۳.۲ KB ۱۲.۰ KB
۰۹۴SuratAsSharh سوره الشرح ۵۱۷.۷ KB ۳۰۵.۳ KB ۱۲.۵ KB
۰۹۵SuratAtTin سوره التین ۶۷۱.۲ KB ۳۹۹.۱ KB ۱۱.۶ KB
۰۹۶SuratAlalaq سوره العلق ۱.۲ MB ۷۲۶.۰ KB ۱۲.۶ KB
۰۹۷SuratAlQadr سوره القدر ۸۵۴.۱ KB ۵۱۷.۷ KB ۱۲.۰ KB
۰۹۸SuratAlBayyinah سوره البینه ۲.۰ MB ۱.۲ MB ۱۱.۶ KB
۰۹۹SuratAzZalzalah سوره الزلزله ۹۸۶.۷ KB ۵۹۷.۹ KB ۱۲.۰ KB
۱۰۰SuratAladiyat سوره العادیات ۸۵۲.۹ KB ۵۱۳.۱ KB ۱۲.۳ KB
۱۰۱SuratAlQari’ah سوره القارعه ۸۷۰.۸ KB ۵۲۰.۷ KB ۱۲.۰ KB
۱۰۲SuratAtTakathur سوره التکاثر ۷۵۵.۳ KB ۴۴۹.۹ KB ۱۲.۰ KB
۱۰۳SuratAlAsr سوره العصر ۳۶۹.۶ KB ۲۰۷.۹ KB ۱۲.۴ KB
۱۰۴SuratAlHumazah سوره الهمزه ۷۵۰.۰ KB ۴۴۸.۴ KB ۱۲.۳ KB
۱۰۵SuratAlFil سوره الفیل ۴۸۱.۸ KB ۲۷۹.۲ KB ۱۲.۴ KB
۱۰۶Surat Quraish سوره قریش ۴۱۶.۱ KB ۲۳۵.۳ KB ۱۱.۸ KB
۱۰۷Surat AlMa’un سوره الماعون ۵۱۷.۳ KB ۳۰۰.۰ KB ۱۱.۸ KB
۱۰۸SuratAlKauther سوره الکوثر ۲۹۶.۹ KB ۱۶۱.۸ KB ۱۰.۹ KB
۱۰۹SuratAlKafiroon سوره الکافرون ۶۵۴.۱ KB ۳۸۲.۰ KB ۱۱.۶ KB
۱۱۰SuratAnNasr سوره النصر ۴۱۴.۹ KB ۲۳۶.۷ KB ۱۲.۰ KB
۱۱۱SuratAlMasad سوره المسد ۴۸۰.۲ KB ۲۷۷.۸ KB ۱۱.۹ KB
۱۱۲SuratAlIkhlas سوره الإخلاص ۲۷۵.۷ KB ۱۴۹.۷ KB ۱۱.۱ KB
۱۱۳SuratAlFalaq سوره الفلق ۴۲۵.۹ KB ۲۴۶.۱ KB ۱۱.۹ KB
۱۱۴SuratAnNas سوره الناس ۶۷۵.۳ KB ۴۰۲.۸ KB ۱۱.۱ KB

مطالب مشابه

2328 بازدید نظر: »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت