دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

http://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2017/01/large_1410421771928218118.JPG

یاسر القرشی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۴۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره بقره ۰۲:۰۸:۲۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۲۳:۰۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۲۳:۴۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره مائده ۰۱:۰۸:۳۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۸:۳۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۱۴:۲۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۶:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۸:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۸:۱۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره هود ۰۰:۴۵:۰۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۷:۴۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۸:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۵:۴۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۷:۱۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۲:۰۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۱:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۸:۱۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۶:۳۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۶:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۳۰:۴۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۲:۵۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۶:۵۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۶:۴۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۳۳:۰۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۶:۵۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۶:۳۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۴:۰۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره روم ۰۰:۲۰:۳۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۱:۵۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۹:۰۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۳۰:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۲۰:۰۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۲۰:۰۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره یاسین ۰۰:۱۶:۵۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۲:۲۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۷:۱۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۶:۲۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۳۰:۰۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۲۱:۲۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۲۰:۰۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۲۰:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۹:۲۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۱:۰۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۴:۰۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۱۱:۱۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۱:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۸:۲۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۴۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۹:۰۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۷:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۵۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۸:۰۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۰۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۱۱:۱۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۳:۰۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۵۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۴۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۴۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۵۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۱۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۱۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۳۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۰۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۷:۳۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۴۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۵:۳۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۵:۰۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۴۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۲۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۳۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۵۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۴۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۵:۰۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۰۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۲۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۰۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۴۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۴۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۵۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۳۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۱۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۵۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۴۲

مطالب مشابه

6672 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. محمد گفت:

  با یاد خدا سلام خسته نباشید
  بند هر کاری کردم نتونستم فایل های استاد محترم القرشی را دانلود کنم اگه امکانش هست برام ایمل کنید ممنون از سایت خوبتون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۳:۴۸:

  سلام
  روی آیکون ها آبی کنار هر سوره کلیک کن راحت دانلود میشه

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت