دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Saber11.jpg

دانلود به صورت یکجا

احمد صابر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۹
احمد صابر | ترتیل سوره بقره ۰۲:۰۰:۵۲
احمد صابر | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۲:۰۷
احمد صابر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۷:۰۱
احمد صابر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۶:۲۲
احمد صابر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۹:۳۷
احمد صابر | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۷:۴۹
احمد صابر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۵:۲۹
احمد صابر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۸:۱۴
احمد صابر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۴:۵۷
احمد صابر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۷:۰۸
احمد صابر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۵:۳۲
احمد صابر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۶:۵۷
احمد صابر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۶:۱۵
احمد صابر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۳:۲۶
احمد صابر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۵:۵۷
احمد صابر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۹:۴۹
احمد صابر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۰:۲۳
احمد صابر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۸:۵۰
احمد صابر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۴:۵۴
احمد صابر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۴:۲۷
احمد صابر | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۵:۵۸
احمد صابر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۲:۴۳
احمد صابر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۷:۳۱
احمد صابر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۷:۰۳
احمد صابر | ترتیل سوره شعرا ۰۰:۲۶:۴۲
احمد صابر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۴:۱۷
احمد صابر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۰:۱۵
احمد صابر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۰:۴۱
احمد صابر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۶:۴۴
احمد صابر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۰:۲۷
احمد صابر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۱۹
احمد صابر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۶:۱۲
احمد صابر | ترتیل سوره سباء ۰۰:۱۷:۱۵
احمد صابر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۵:۱۷
احمد صابر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۴:۵۲
احمد صابر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۹:۴۳
احمد صابر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۵:۳۳
احمد صابر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۳:۴۱
احمد صابر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۴:۴۶
احمد صابر | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۵:۴۴
احمد صابر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۵:۵۲
احمد صابر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۷:۲۸
احمد صابر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۴۱
احمد صابر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۵۳
احمد صابر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۱:۴۹
احمد صابر | ترتیل سوره محمّد (صلوات الله علیه و آله) ۰۰:۱۰:۳۹
احمد صابر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۱:۲۱
احمد صابر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۰۳
احمد صابر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۰۱
احمد صابر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۲۷
احمد صابر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۲۳
احمد صابر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۰۶
احمد صابر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۱۵
احمد صابر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۵۵
احمد صابر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۱۸
احمد صابر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۱:۱۹
احمد صابر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۸:۵۴
احمد صابر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۴۴
احمد صابر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۵۴
احمد صابر | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۳:۵۷
احمد صابر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۵
احمد صابر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۲۸
احمد صابر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۲۶
احمد صابر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۳۰
احمد صابر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۲۶
احمد صابر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۶:۲۱
احمد صابر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۳۱
احمد صابر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۲۳
احمد صابر | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۲۳
احمد صابر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۴
احمد صابر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۰۸
احمد صابر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۴۹
احمد صابر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۵۷
احمد صابر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۱۷
احمد صابر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۳۰
احمد صابر | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۰۳
احمد صابر | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۴:۴۸
احمد صابر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۱۱
احمد صابر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۲۱
احمد صابر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۹
احمد صابر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۱۴
احمد صابر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۳۰
احمد صابر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۷
احمد صابر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۴۱
احمد صابر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۷
احمد صابر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۹
احمد صابر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۸
احمد صابر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۱
احمد صابر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۶
احمد صابر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۱
احمد صابر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۷
احمد صابر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۹
احمد صابر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۵۱
احمد صابر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۳۴
احمد صابر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۹
احمد صابر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۱
احمد صابر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۴
احمد صابر | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۴
احمد صابر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۲
احمد صابر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۷
احمد صابر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۳
احمد صابر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۲
احمد صابر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۵
احمد صابر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۸
احمد صابر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۲
احمد صابر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
احمد صابر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۳
احمد صابر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۱
احمد صابر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۱
احمد صابر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۹
احمد صابر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۰
احمد صابر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۶

مطالب مشابه

5475 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. کاربر گفت:

  باسلام فرآن همیشه یارتان باد.یاعلی

  [پاسخ]

 2. علی گفت:

  سلام برادر لینک هاش دانلود نمیشه

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۵ ۰۸:۱۵:

  سلام لینک های تکی خودشون درست بودن لینک یکجا رو هم درست کردم

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت