دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Qahtani1.gif

خالد قحطانی | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره بقره ۰۱:۵۰:۲۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۱:۳۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۲:۱۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۹:۳۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره انعام ۰۱:۵۹:۳۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۴:۵۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۳۲:۲۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۷:۴۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۸:۵۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۹:۳۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۶:۱۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۷:۲۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۵۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۴:۵۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۷:۲۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۶:۴۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۸:۵۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۹:۰۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۳:۵۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۴:۴۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۴:۳۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۷:۳۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۹:۲۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۲۰:۲۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۸:۳۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۴:۲۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۹:۰۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۱:۳۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۶:۵۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۰:۲۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۱۱:۴۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۵:۴۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۶:۵۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۶:۲۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره یس ۰۰:۲۱:۴۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۲:۴۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۷:۳۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۳۴:۴۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۶:۲۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۲۰:۳۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۸:۳۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۲۰:۴۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۱۰:۲۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۲:۴۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۵:۰۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۳:۱۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۲:۴۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۸:۱۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۹:۰۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۲۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۴۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۲۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۴۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۳۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۱۱:۲۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۵:۲۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۹:۰۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۵۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۱۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۴:۱۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۱۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۲۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۳۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۰۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۳۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۶:۳۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۸:۲۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۵۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۵:۴۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۴۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۶:۳۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۴۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۱۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۴۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۲۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۵:۰۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۴:۲۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۱۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۱۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۵:۰۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۳:۱۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۲۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۰

مطالب مشابه

6493 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت