دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Kafi.jpg

خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۴۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره بقره ۰۱:۴۰:۱۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۰۲:۳۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۶:۰۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۹:۲۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۱:۵۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۶:۳۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۱:۲۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۳:۲۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۱:۰۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۳:۱۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۱:۱۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۷:۰۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۲۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۱۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۲:۵۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۶:۵۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۶:۴۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۶:۱۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۴۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۰:۳۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۱:۲۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۷:۵۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۱:۵۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۲۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۰:۴۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۹:۳۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۴:۱۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۳۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۴:۱۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۱۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۱۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۳:۱۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۴:۳۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۳:۴۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۲:۰۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۵۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۲۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۰:۱۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۲:۴۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۱۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۴:۲۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۵۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۵۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۲۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۱۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله ۰۰:۰۸:۴۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۸:۴۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۵۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۶:۴۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۳۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۵۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۴۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۶:۳۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۶:۵۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۲۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۱۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۰۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۳:۳۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۲:۴۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۱۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۰۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۱۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۴۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مُلک ۰۰:۰۵:۲۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۲۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۳:۵۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۳۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۲۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۳۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۲۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۰۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۱۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۴۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۳:۴۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۳
خالد عبدالکافی | سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۳۲
خالد عبدالکافی | سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۱۰
خالد عبدالکافی | سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۵
خالد عبدالکافی | سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۱
خالد عبدالکافی | سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۴
خالد عبدالکافی | سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۹
خالد عبدالکافی | سوره فجر ۰۰:۰۲:۳۵
خالد عبدالکافی | سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۶
خالد عبدالکافی | سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۱
خالد عبدالکافی | سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۲
خالد عبدالکافی | سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۳
خالد عبدالکافی | سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۷
خالد عبدالکافی | سوره تین ۰۰:۰۰:۳۸
خالد عبدالکافی | سوره علق ۰۰:۰۱:۱۲
خالد عبدالکافی | سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۱
خالد عبدالکافی | سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۸
خالد عبدالکافی | سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۶
خالد عبدالکافی | سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۳
خالد عبدالکافی | سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۵
خالد عبدالکافی | سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۹
خالد عبدالکافی | سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۱
خالد عبدالکافی | سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۸
خالد عبدالکافی | سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
خالد عبدالکافی | سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۳
خالد عبدالکافی | سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۹
خالد عبدالکافی | سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
خالد عبدالکافی | سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۰
خالد عبدالکافی | سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۲
خالد عبدالکافی | سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۵
خالد عبدالکافی | سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
خالد عبدالکافی | سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
خالد عبدالکافی | سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۷

مطالب مشابه

815 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

  1. احمد گفت:

    ممنون واقعا گنجی رایگان هست .متشکر از زحماتتون

    [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت