دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Kafi.jpg

خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۴۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره بقره ۰۱:۴۰:۱۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۰۲:۳۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۶:۰۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۹:۲۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۱:۵۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۶:۳۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۱:۲۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۳:۲۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۱:۰۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۳:۱۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۱:۱۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۷:۰۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۲۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۱۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۲:۵۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۶:۵۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۶:۴۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۶:۱۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۴۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۰:۳۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۱:۲۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۷:۵۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۱:۵۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۲۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۰:۴۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۹:۳۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۴:۱۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۳۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۴:۱۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۱۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۱۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۳:۱۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۴:۳۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۳:۴۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۲:۰۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۵۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۲۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۰:۱۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۲:۴۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۱۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۴:۲۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۵۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۵۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۲۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۱۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله ۰۰:۰۸:۴۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۸:۴۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۵۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۶:۴۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۳۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۵۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۴۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۶:۳۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۶:۵۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۲۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۱۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۰۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۳:۳۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۲:۴۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۱۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۰۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۱۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۴۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مُلک ۰۰:۰۵:۲۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۲۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۳:۵۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۳۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۲۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۳۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۲۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۰۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۱۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۴۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۳:۴۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۳
خالد عبدالکافی | سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۳۲
خالد عبدالکافی | سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۱۰
خالد عبدالکافی | سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۵
خالد عبدالکافی | سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۱
خالد عبدالکافی | سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۴
خالد عبدالکافی | سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۹
خالد عبدالکافی | سوره فجر ۰۰:۰۲:۳۵
خالد عبدالکافی | سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۶
خالد عبدالکافی | سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۱
خالد عبدالکافی | سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۲
خالد عبدالکافی | سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۳
خالد عبدالکافی | سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۷
خالد عبدالکافی | سوره تین ۰۰:۰۰:۳۸
خالد عبدالکافی | سوره علق ۰۰:۰۱:۱۲
خالد عبدالکافی | سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۱
خالد عبدالکافی | سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۸
خالد عبدالکافی | سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۶
خالد عبدالکافی | سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۳
خالد عبدالکافی | سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۵
خالد عبدالکافی | سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۹
خالد عبدالکافی | سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۱
خالد عبدالکافی | سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۸
خالد عبدالکافی | سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
خالد عبدالکافی | سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۳
خالد عبدالکافی | سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۹
خالد عبدالکافی | سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
خالد عبدالکافی | سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۰
خالد عبدالکافی | سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۲
خالد عبدالکافی | سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۵
خالد عبدالکافی | سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
خالد عبدالکافی | سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
خالد عبدالکافی | سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۷

مطالب مشابه

733 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

  1. احمد گفت:

    ممنون واقعا گنجی رایگان هست .متشکر از زحماتتون

    [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت