دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2017/01/a25384db467f.original.jpeg

 

جزء ۱ ۵۰:۰۱
جزء ۲ ۴۹:۰۰
جزء ۳ ۵۱:۱۰
جزء ۴ ۴۸:۱۵
جزء ۵ ۵۰:۳۵
جزء ۶ ۴۵:۳۱
جزء ۷ ۵۰:۵۱
جزء ۸ ۴۹:۵۰
جزء ۹ ۴۶:۴۵
جزء ۱۰ ۴۷:۱۵
جزء ۱۱ ۵۱:۰۷
جزء ۱۲ ۵۱:۱۱
جزء ۱۳ ۴۹:۲۶
جزء ۱۴ ۴۸:۳۴
جزء پانزدهم ۵۰:۲۹
جزء شانزدهم ۴۹:۱۴
جزء هفدهم ۵۰:۳۱
جزء هجدهم ۵۴:۰۹
جزء نوزدهم ۴۹:۲۲
جزء بیستم ۴۸:۱۱
جزء بیست و یکم ۴۸:۳۶
جزء بیست و دوم ۵۱:۵۸
جزء بیست و سوم ۵۲:۱۶
جزء بیست و چهارم ۴۹:۰۶
جزء بیست و پنجم ۵۱:۱۴
جزء بیست و ششم ۴۹:۲۴
جزء بیست و هفتم ۵۲:۳۹
جزء بیست و هشتم ۴۹:۵۱
جزء بیست و نهم ۵۳:۲۹
جزء سی ام ۵۰:۵۱
سوره فاتحه ۰:۴۲
سوره بقره ۱:۵۸:۳۸
سوره آل عمران ۱:۰۶:۰۷
سوره نساء ۱:۱۳:۳۶
سوره مائده ۵۰:۳۷
سوره انعام ۵۶:۰۲
سوره اعراف ۱:۰۴:۴۳
سوره انفال ۲۲:۴۲
سوره توبه ۴۹:۱۴
سوره یونس ۳۵:۳۴
سوره هود ۳۶:۱۹
سوره یوسف ۳۲:۲۷
سوره رعد ۱۵:۰۷
سوره ابراهیم ۱۸:۰۲
سوره حجر ۱۴:۰۳
سوره نحل ۳۴:۳۰
سوره اسراء ۲۹:۱۹
سوره کهف ۲۹:۳۱
سوره مریم ۱۷:۴۹
سوره طه ۲۲:۵۹
سوره انبیاء ۲۵:۲۲
سوره حج ۲۵:۰۸
سوره مومنون ۲۲:۱۲
سوره نور ۲۶:۲۹
سوره فرقان ۱۶:۴۸
سوره شعراء ۲۴:۰۷
سوره نمل ۲۳:۴۹
سوره قصص ۲۴:۵۸
سوره عنکبوت ۲۰:۰۹
سوره روم ۱۴:۵۳
سوره لقمان ۹:۳۳
سوره سجده ۷:۱۴
سوره احزاب ۲۵:۴۸
سوره سبأ ۱۷:۰۹
سوره فاطر ۱۴:۳۵
سوره یس ۱۳:۲۰
سوره صافات ۱۸:۰۹
سوره ص ۱۴:۵۴
سوره زمر ۲۳:۴۲
سوره غافر ۲۲:۲۹
سوره فصلت ۱۵:۳۲
سوره شوری ۱۵:۳۷
سوره زخرف ۱۶:۵۱
سوره دخان ۷:۰۱
سوره جاثیه ۹:۰۶
سوره احقاف ۱۲:۰۲
سوره محمد ۹:۵۹
سوره فتح ۱۰:۲۵
سوره حجرات ۶:۳۲
سوره ق ۷:۱۹
سوره ذاریات ۷:۰۱
سوره طور ۶:۰۲
سوره نجم ۷:۱۷
سوره قمر ۶:۴۳
سوره الرحمن ۸:۴۰
سوره واقعه ۸:۳۳
سوره حدید ۱۱:۱۹
سوره مجادله ۸:۵۲
سوره حشر ۸:۲۲
سوره ممتحنه ۷:۰۱
سوره صف ۴:۱۳
سوره جمعه ۳:۱۳
سوره منافقون ۳:۲۲
سوره تغابن ۴:۳۳
سوره طلاق ۵:۲۳
سوره تحریم ۴:۵۴
سوره ملک ۶:۲۸
سوره قلم ۶:۰۴
سوره حاقه ۵:۳۷
سوره معارج ۴:۴۵
سوره نوح ۴:۲۵
سوره جن ۵:۰۹
سوره مزمل ۳:۵۹
سوره مدثر ۵:۰۳
سوره قیامه ۳:۰۶
سوره انسان ۴:۴۹
سوره مرسلات ۴:۰۹
سوره نبأ ۴:۰۴
سوره نازعات ۳:۴۵
سوره عبس ۳:۱۰
سوره تکویر ۲:۰۷
سوره انفطار ۱:۴۴
سوره مطففین ۳:۵۱
سوره انشقاق ۲:۱۰
سوره بروج ۲:۲۱
سوره طارق ۱:۱۸
سوره اعلی ۱:۲۳
سوره غاشیه ۱:۵۷
سوره فجر ۲:۵۶
سوره بلد ۱:۳۸
سوره شمس ۱:۳۱
سوره لیل ۱:۳۵
سوره ضحی ۰:۵۴
سوره شرح ۰:۳۳
سوره تین ۰:۴۹
سوره علق ۱:۲۴
سوره قدر ۰:۳۸
سوره بینه ۱:۵۳
سوره زلزله ۰:۴۹
سوره عادیات ۰:۵۸
سوره قارعه ۰:۵۲
سوره تکاثر ۰:۴۵
سوره عصر ۰:۲۲
سوره همزه ۰:۴۵
سوره فیل ۰:۳۳
سوره قریش ۰:۳۱
سوره ماعون ۰:۴۰
سوره کوثر ۰:۱۸
سوره کافرون ۰:۴۰
سوره نصر ۰:۲۸
سوره مسد ۰:۳۲
سوره اخلاص ۰:۱۸
سوره فلق ۰:۲۹
سوره ناس ۰:۳۶

ترتیل همراه با ترجمه

سوره حمد ۰۰:۰۱:۳۷
سوره بقره ۰۴:۳۲:۰۸
سوره آل عمران ۰۲:۳۴:۳۸
سوره نساء ۰۲:۴۲:۳۷
سوره مائده ۰۰:۴۸:۵۱
سوره انعام ۰۲:۱۰:۴۷
سوره اعراف ۰۲:۲۳:۱۹
سوره انفال ۰۰:۵۱:۴۵
سوره توبه ۰۱:۴۳:۵۰
سوره یونس ۰۱:۱۳:۵۸
سوره هود ۰۱:۱۸:۱۲
سوره یوسف ۰۱:۰۹:۴۱
سوره رعد ۰۰:۳۴:۰۸
سوره ابراهیم ۰۰:۳۵:۵۹
سوره حجر ۰۰:۲۹:۵۷
سوره نحل ۰۱:۱۳:۲۴
سوره اسراء ۰۱:۰۱:۴۶
سوره کهف ۰۱:۰۶:۱۳
سوره مریم ۰۰:۴۱:۲۳
سوره طه ۰۰:۵۴:۵۷
سوره انبیاء ۰۰:۵۶:۰۴
سوره حج ۰۰:۵۴:۵۵
سوره مومنون ۰۰:۴۷:۴۶
سوره نور ۰۰:۵۷:۱۳
سوره فرقان ۰۰:۳۷:۳۴
سوره شعراء ۰۰:۵۵:۱۱
سوره نمل ۰۰:۴۹:۳۳
سوره قصص ۰۰:۵۵:۳۶
سوره عنکبوت ۰۰:۴۱:۳۸
سوره روم ۰۰:۳۲:۴۶
سوره لقمان ۰۰:۲۲:۰۶
سوره سجده ۰۰:۱۷:۲۴
سوره احزاب ۰۰:۵۵:۱۳
سوره سبأ ۰۰:۳۷:۰۰
سوره فاطر ۰۰:۳۱:۱۶
سوره یس ۰۰:۳۰:۵۵
سوره صافات ۰۰:۴۴:۲۷
سوره ص ۰۰:۳۲:۱۱
سوره زمر ۰۰:۴۸:۱۵
سوره غافر ۰۰:۴۷:۳۳
سوره فصلت ۰۰:۳۳:۱۲
سوره شوری ۰۰:۳۲:۳۷
سوره زخرف ۰۰:۳۵:۵۲
سوره دخان ۰۰:۱۵:۴۱
سوره جاثیه ۰۰:۱۹:۲۷
سوره احقاف ۰۰:۲۴:۵۹
سوره محمّد ۰۰:۲۲:۲۷
سوره فتح ۰۰:۲۲:۳۳
سوره حجرات ۰۰:۱۳:۳۶
سوره ق ۰۰:۱۶:۵۲
سوره ذاریات ۰۰:۱۶:۱۱
سوره طور ۰۰:۱۳:۲۷
سوره نجم ۰۰:۱۶:۳۲
سوره قمر ۰۰:۱۶:۰۷
سوره رحمن ۰۰:۱۷:۵۷
سوره واقعه ۰۰:۱۸:۲۰
سوره حدید ۰۰:۲۲:۳۶
سوره مجادله ۰۰:۲۰:۱۹
سوره حشر ۰۰:۱۷:۴۰
سوره ممتحنه ۰۰:۱۴:۵۳
سوره صف ۰۰:۰۸:۴۰
سوره جمعه ۰۰:۰۶:۴۷
سوره منافقون ۰۰:۰۷:۰۸
سوره تغابن ۰۰:۱۰:۰۱
سوره طلاق ۰۰:۱۱:۲۶
سوره تحریم ۰۰:۱۰:۱۹
سوره ملک ۰۰:۱۳:۱۷
سوره قلم ۰۰:۱۳:۱۰
سوره حاقه ۰۰:۱۱:۱۶
سوره معارج ۰۰:۰۹:۲۹
سوره نوح ۰۰:۰۹:۰۳
سوره جنّ ۰۰:۱۰:۲۸
سوره مزّمّل ۰۰:۰۷:۵۹
سوره مدّثّر ۰۰:۱۰:۴۵
سوره قیامه ۰۰:۰۷:۱۵
سوره انسان ۰۰:۱۰:۰۱
سوره مرسلات ۰۰:۰۹:۱۲
سوره نبأ ۰۰:۱۱:۳۴
سوره نازعات ۰۰:۱۰:۱۴
سوره عبس ۰۰:۰۸:۴۰
سوره تکویر ۰۰:۵:۵۰
سوره انفطار ۰۰:۰۴:۳۳
سوره مطفّفین ۰۰:۹:۲۸
سوره انشقاق ۰۰:۵:۴۸
سوره بروج ۰۰:۶:۱۶
سوره طارق ۰۰:۰۴:۰۰
سوره اعلی ۰۰:۰۴:۱۷
سوره غاشیه ۰۰:۰۵:۰۱
سوره فجر ۰۰:۰۷:۵۴
سوره بلد ۰۰:۰۴:۳۸
سوره شمس ۰۰:۰۳:۳۶
سوره لیل ۰۰:۰۴:۲۸
سوره ضحی ۰۰:۰۲:۳۷
سوره شرح ۰۰:۰۱:۵۷
سوره تین ۰۰:۰۲:۱۱
سوره علق ۰۰:۰۴:۲۵
سوره قدر ۰۰:۰۱:۳۵
سوره بیّنه ۰۰:۰۴:۵۶
سوره زلزله ۰۰:۰۲:۰۸
سوره عادیات ۰۰:۰۲:۳۰
سوره قارعه ۰۰:۰۲:۰۵
سوره تکاثر ۰۰:۰۲:۱۷
سوره عصر ۰۰:۱:۰۶
سوره همزه ۰۰:۰۱:۵۶
سوره فیل ۰۰:۰۱:۲۹
سوره قریش ۰۰:۰۱:۲۶
سوره ماعون ۰۰:۰۱:۳۸
سوره کوثر ۰۰:۰۰:۴۹
سوره کافرون ۰۰:۰۱:۲۷
سوره نصر ۰۰:۰۱:۱۵
سوره مسد ۰۰:۰۱:۳۲
سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۵۸
سوره فلق ۰۰:۰۱:۱۰
سوره ناس ۰۰:۰۱:۲۴

مطالب مشابه

23376 بازدید ۱۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. شکری گفت:

  سلام خیلی از این بخشتان لذت بردم عاقبت به خیر شوید

  [پاسخ]

 2. نرگس گفت:

  باسلام خدمت شماامیدوارم خداونداجرکثیربه شما عنایت کندحتما ماروهم تودعاهاتون ازیادنبرید.خداقوت…

  [پاسخ]

 3. علی جون گفت:

  واقعا عالی هست ممنون ازتون

  [پاسخ]

 4. سلام علیکم

  PDF پاسخ به شبهه ی اول کتاب آلفوس منتشر شد!
  (سلسله مطالب ردی بر کتاب الفوس)

  مشاهده و دانلود این مطلب را از دست ندهید!

  http://cybery-awakening.blogfa.com/post/191

  [پاسخ]

 5. 12 گفت:

  سلام برادر.ممنون از زحماتت.اونی که نوشته دانلود با کیفیت بالا ترجمه هم داره؟

  [پاسخ]

 6. صادق گفت:

  خیلی عالی بودواقعا ازتون ممنونم

  [پاسخ]

 7. فرناز گفت:

  ممنونم. واقعا نمی دونم چه جوری باید تشکر کنم. بسیار سپاسگزارم. کارتون بسیار ارزشمنده.

  [پاسخ]

 8. احسان گفت:

  ممنون ولی نمیشه فایل زیپ از هر دسته جدا قرار بدید لطفا . من کیفیت بالا جز به جز میخوام

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۱۶:۵۱:

  سلام از این روش استفاده کن
  http://rasekhoon.net/forum/thread/787375/page1

  [پاسخ]

 9. یکی گفت:

  جزااکم الله خیرا

  [پاسخ]

 10. نیما گفت:

  سلام خدا قوت ممنونم

  [پاسخ]

 11. علیرضا گفت:

  سلام واقعا دست همتون درد نکنه اجرتون باصاحب قران

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت