دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/khalilalhosari4.jpg

دانلود به صورت یکجا

دانلود تجوید با حجم کمتر

دانلود ترتیل

لینک صفحات  ۱۵۵ – ۱۷۴ – ۱۷۸ – ۲۲۷ خلیل الحصری و

 ۳۷۲ منشاوی

 ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸  صیاف زاده

دانلود

تحقیق

سوره حمد ۰۰:۵۴
سوره بقره ۰۳:۱۸:۳۵
سوره آل عمران ۰۱:۵۴:۳۴
سوره نساء ۰۱:۵۴:۴۶
سوره مائده ۰۱:۳۲:۳۹
سوره انعام ۴۴:۲۳
سوره اعراف ۴۷:۳۶
سوره انفال ۴۱:۳۲
سوره توبه ۰۱:۲۶:۰۸
سوره یونس ۵۹:۲۰
سوره هود ۵۴:۵۰
سوره یوسف ۵۷:۰۰
سوره رعد ۲۷:۰۴
سوره ابراهیم ۲۷:۳۷
سوره حجر ۲۲:۲۱
سوره نحل ۵۷:۵۶
سوره اسراء ۵۰:۰۲
سوره کهف ۴۷:۲۷
سوره مریم ۲۴:۲۶
سوره طه ۳۸:۵۱
سوره انبیاء ۳۷:۱۲
سوره حج ۴۱:۴۵
سوره مومنون ۳۴:۵۳
سوره نور ۴۴:۲۵
سوره فرقان ۲۹:۰۳
سوره شعرا ۴۸:۵۰
سوره نمل ۴۲:۲۶
سوره قصص ۵۲:۱۱
سوره عنکبوت ۳۳:۴۹
سوره روم ۲۸:۵۰
سوره لقمان ۱۸:۵۳
سوره سجده ۱۳:۴۲
سوره احزاب ۴۰:۰۳
سوره سبأ ۲۴:۳۲
سوره فاطر ۲۳:۳۷
سوره یس ۲۳:۴۰
سوره صافات ۳۳:۴۹
سوره ص ۲۵:۰۴
سوره زمر ۳۸:۲۷
سوره غافر ۳۸:۵۴
سوره فصلت ۲۴:۳۸
سوره شوری ۲۸:۲۵
سوره زخرف ۳۰:۵۹
سوره دخان ۱۳:۴۹
سوره جاثیه ۱۷:۴۴
سوره احقاف ۱۹:۱۲
سوره محمد ۱۸:۰۲
سوره فتح ۱۶:۵۵
سوره حجرات ۱۲:۵۱
سوره ق ۱۲:۵۱
سوره ذاریات ۱۱:۱۲
سوره طور ۱۰:۰۲
سوره نجم ۱۱:۲۶
سوره قمر ۱۲:۱۱
سوره الرحمن ۱۷:۰۷
سوره واقعه ۱۶:۳۷
سوره حدید ۱۸:۳۳
سوره مجادله ۱۶:۳۹
سوره حشر ۱۴:۰۰
سوره ممتحنه ۱۰:۰۳
سوره صف ۰۷:۰۱
سوره جمعه ۰۵:۳۰
سوره منافقون ۰۶:۲۹
سوره تغابن ۰۸:۲۴
سوره طلاق ۰۹:۰۰
سوره تحریم ۰۹:۳۸
سوره ملک ۱۱:۱۰
سوره قلم ۱۱:۲۰
سوره حاقه ۰۷:۵۷
سوره معارج ۰۷:۱۵
سوره نوح ۰۶:۵۷
سوره جن ۰۸:۳۴
سوره مزمل ۰۶:۲۲
سوره مدثر ۰۷:۲۳
سوره قیامه ۰۵:۰۲
سوره انسان ۰۸:۴۳
سوره مرسلات ۰۷:۲۷
سوره نبأ ۰۶:۴۰
سوره نازعات ۰۶:۴۱
سوره عبس ۰۴:۴۱
سوره تکویر ۰۳:۳۶
سوره انفطار ۰۳:۰۵
سوره مطففین ۰۶:۴۵
سوره انشقاق ۰۳:۵۳
سوره بروج ۰۳:۵۹
سوره طارق ۰۲:۱۷
سوره اعلی ۰۲:۳۹
سوره غاشیه ۰۳:۴۰
سوره فجر ۰۵:۲۲
سوره بلد ۰۳:۰۲
سوره شمس ۰۲:۰۴
سوره لیل ۰۲:۴۴
سوره ضحی ۰۱:۳۳
سوره شرح ۰۱:۰۱
سوره تین ۰۱:۲۶
سوره علق ۰۲:۳۴
سوره قدر ۰۱:۵۴
سوره بینه ۰۳:۰۶
سوره زلزله ۰۱:۲۷
سوره عادیات ۰۱:۳۴
سوره قارعه ۰۱:۲۸
سوره تکاثر ۰۱:۱۳
سوره عصر ۰۰:۳۶
سوره همزه ۰۱:۱۷
سوره فیل ۰۰:۵۷
سوره قریش ۰۰:۴۹
سوره ماعون ۰۱:۰۸
سوره کوثر ۰۰:۳۰
سوره کافرون ۰۱:۰۴
سوره نصر ۰۰:۴۸
سوره مسد ۰۰:۵۳
سوره توحید ۰۰:۳۳
سوره فلق ۰۰:۴۶
سوره ناس ۰۰:۵۶

تحقیق

جزء ۱ ۰۱:۲۱:۳۱
جزء ۲ ۰۱:۲۶:۲۵
جزء ۳ ۰۱:۲۲:۳۲
جزء ۴ ۰۱:۲۵:۲۸
جزء ۵ ۰۱:۱۵:۵۴
جزء ۶ ۰۱:۲۲:۲۴
جزء ۷ ۰۱:۳۱:۴۴
جزء ۸ ۰۱:۲۷:۳۲
جزء ۹ ۰۱:۱۹:۴۳
جزء ۱۰ ۰۱:۴۶:۵۸
جزء ۱۱ ۰۱:۲۵:۵۴
جزء ۱۲ ۰۱:۲۰:۲۹
جزء ۱۳ ۰۱:۲۲:۳۸
جزء ۱۴ ۰۱:۲۰:۱۶
جزء ۱۵ ۰۱:۲۷:۱۲
جزء ۱۶ ۰۱:۴۰:۰۷
جزء ۱۷ ۰۱:۱۸:۵۰
جزء ۱۸ ۰۱:۲۸:۳۵
جزء ۱۹ ۰۱:۳۴:۱۵
جزء ۲۰ ۰۱:۳۱:۱۸
جزء ۲۱ ۰۱:۲۶:۴۰
جزء ۲۲ ۰۱:۲۱:۴۰
جزء ۲۳ ۰۱:۳۲:۴۹
جزء ۲۴ ۰۱:۲۰:۲۸
جزء ۲۵ ۰۱:۳۵:۴۳
جزء ۲۶ ۰۱:۲۵:۳۲
جزء ۲۷ ۰۱:۳۱:۲۰
جزء ۲۸ ۰۱:۲۶:۴۳
جزء ۲۹ ۰۱:۲۸:۰۵
جزء ۳۰ ۰۱:۲۷:۳۳

همراه ترجمه

الحصری-سلیمی؛ سوره فاتحه الکتاب ۰۰:۰۲:۱۱
الحصری-سلیمی؛ سوره بقره ۰۵:۴۳:۵۲
الحصری-سلیمی؛ سوره آل عمران ۰۳:۱۳:۴۵
الحصری-سلیمی؛ سوره نساء ۰۳:۱۹:۰۶
الحصری-سلیمی؛ سوره مائده ۰۲:۳۰:۱۴
الحصری-سلیمی؛ سوره انعام ۰۲:۴۸:۴۷
الحصری-سلیمی؛ سوره اعراف ۰۲:۵۸:۰۵
الحصری-سلیمی؛ سوره انفال ۰۱:۰۹:۳۸
الحصری-سلیمی؛ سوره توبه ۰۲:۱۴:۱۱
الحصری-سلیمی؛ سوره یونس ۰۱:۳۶:۳۵
الحصری-سلیمی؛ سوره هود ۰۱:۳۳:۴۴
الحصری-سلیمی؛ سوره یوسف ۰۱:۲۸:۳۴
الحصری-سلیمی؛ سوره رعد ۰۰:۴۶:۲۹
الحصری-سلیمی؛ سوره ابراهیم ۰۰:۴۴:۳۳
الحصری-سلیمی؛ سوره حجر ۰۰:۳۶:۰۴
الحصری-سلیمی؛ سوره نحل ۰۱:۳۶:۴۸
الحصری-سلیمی؛ سوره اسراء ۰۱:۲۱:۴۹
الحصری-سلیمی؛ سوره کهف ۰۱:۱۹:۲۰
الحصری-سلیمی؛ سوره مریم ۰۰:۴۳:۲۰
الحصری-سلیمی؛ سوره طه ۰۱:۰۶:۳۶
الحصری-سلیمی؛ سوره انبیاء ۰۱:۰۱:۵۴
الحصری-سلیمی؛ سوره حجّ ۰۱:۰۷:۴۴
الحصری-سلیمی؛ سوره مومنون ۰۰:۵۵:۳۷
الحصری-سلیمی؛ سوره نور ۰۱:۰۹:۱۲
الحصری-سلیمی؛ سوره فرقان ۰۰:۴۷:۱۷
الحصری-سلیمی؛ سوره شعراء ۰۱:۱۴:۱۲
الحصری-سلیمی؛ سوره نمل ۰۱:۰۴:۴۴
الحصری-سلیمی؛ سوره قصص ۰۱:۱۸:۴۳
الحصری-سلیمی؛ سوره عنکبوت ۰۰:۵۴:۲۸
الحصری-سلیمی؛ سوره روم ۰۰:۴۶:۳۹
الحصری-سلیمی؛ سوره لقمان ۰۰:۲۸:۲۹
الحصری-سلیمی؛ سوره سجده ۰۰:۲۲:۱۸
الحصری-سلیمی؛ سوره احزاب ۰۱:۰۴:۴۹
الحصری-سلیمی؛ سوره سبأ ۰۰:۴۲:۵۱
الحصری-سلیمی؛ سوره فاطر ۰۰:۳۷:۳۴
الحصری-سلیمی؛ سوره یس ۰۰:۳۷:۵۷
الحصری-سلیمی؛ سوره صافات ۰۰:۵۱:۲۰
الحصری-سلیمی؛ سوره زمر ۰۰:۴۰:۵۷
الحصری-سلیمی؛ سوره ص ۰۱:۰۰:۴۹
الحصری-سلیمی؛ سوره غافر ۰۱:۰۲:۲۱
الحصری-سلیمی؛ سوره فصّلت ۰۰:۳۹:۵۰
الحصری-سلیمی؛ سوره شوری ۰۰:۴۵:۳۶
الحصری-سلیمی؛ سوره زخرف ۰۰:۴۸:۲۵
الحصری-سلیمی؛ سوره دخان ۰۰:۲۱:۵۸
الحصری-سلیمی؛ سوره جاثیه ۰۰:۲۷:۵۷
الحصری-سلیمی؛ سوره احقاف ۰۰:۳۲:۳۲
الحصری-سلیمی؛ سوره محمّد ۰۰:۳۰:۴۱
الحصری-سلیمی؛ سوره فتح ۰۰:۲۹:۰۵
الحصری-سلیمی؛ سوره حجرات ۰۰:۱۹:۴۵
الحصری-سلیمی؛ سوره ق ۰۰:۲۲:۰۵
الحصری-سلیمی؛ سوره ذاریات ۰۰:۱۹:۵۵
الحصری-سلیمی؛ سوره طور ۰۰:۱۷:۱۱
الحصری-سلیمی؛ سوره نجم ۰۰:۱۹:۱۵
الحصری-سلیمی؛ سوره قمر ۰۰:۲۰:۵۸
الحصری-سلیمی؛ سوره رحمن ۰۰:۲۳:۴۱
الحصری-سلیمی؛ سوره واقعه ۰۰:۲۴:۰۱
الحصری-سلیمی؛ سوره حدید ۰۰:۳۰:۱۴
الحصری-سلیمی؛ سوره مجادله ۰۰:۲۵:۱۹
الحصری-سلیمی؛ سوره حشر ۰۰:۲۲:۱۹
الحصری-سلیمی؛ سوره ممتحنه ۰۰:۱۷:۱۵
الحصری-سلیمی؛ سوره صفّ ۰۰:۱۰:۳۵
الحصری-سلیمی؛ سوره جمعه ۰۰:۰۹:۱۵
الحصری-سلیمی؛ سوره منافقون ۰۰:۱۰:۳۵
الحصری-سلیمی؛ سوره تغابن ۰۰:۱۳:۵۲
الحصری-سلیمی؛ سوره طلاق ۰۰:۱۵:۳۴
الحصری-سلیمی؛ سوره تحریم ۰۰:۱۴:۴۳
الحصری-سلیمی؛ سوره ملک ۰۰:۱۷:۳۷
الحصری-سلیمی؛ سوره قلم ۰۰:۱۹:۰۵
الحصری-سلیمی؛ سوره حاقّه ۰۰:۱۳:۱۸
الحصری-سلیمی؛ سوره معارج ۰۰:۱۲:۰۷
الحصری-سلیمی؛ سوره نوح ۰۰:۱۱:۲۴
الحصری-سلیمی؛ سوره جنّ ۰۰:۱۴:۰۳
الحصری-سلیمی؛ سوره مزّمّل ۰۰:۱۱:۰۰
الحصری-سلیمی؛ سوره مدّثّر ۰۰:۱۳:۰۱
الحصری-سلیمی؛ سوره قیامه ۰۰:۰۹:۲۷
الحصری-سلیمی؛ سوره انسان ۰۰:۱۳:۵۴
الحصری-سلیمی؛ سوره مرسلات ۰۰:۱۲:۰۲
الحصری-سلیمی؛ سوره نبأ ۰۰:۱۰:۳۹
الحصری-سلیمی؛ سوره نازعات ۰۰:۱۱:۱۱
الحصری-سلیمی؛ سوره عبس ۰۰:۰۷:۴۷
الحصری-سلیمی؛ سوره تکویر ۰۰:۰۶:۲۷
الحصری-سلیمی؛ سوره انفطار ۰۰:۰۴:۵۴
الحصری-سلیمی؛ سوره مطفّفین ۰۰:۱۰:۲۸
الحصری-سلیمی؛ سوره انشقاق ۰۰:۰۷:۰۲
الحصری-سلیمی؛ سوره بروج ۰۰:۰۶:۵۰
الحصری-سلیمی؛ سوره طارق ۰۰:۰۳:۵۸
الحصری-سلیمی؛ سوره اعلی ۰۰:۰۴:۳۷
الحصری-سلیمی؛ سوره غاشیه ۰۰:۰۵:۳۹
الحصری-سلیمی؛ سوره فجر ۰۰:۰۸:۲۶
الحصری-سلیمی؛ سوره بلد ۰۰:۰۴:۳۷
الحصری-سلیمی؛ سوره شمس ۰۰:۰۳:۴۶
الحصری-سلیمی؛ سوره لیل ۰۰:۰۵:۰۲
الحصری-سلیمی؛ سوره ضحی ۰۰:۰۲:۳۷
الحصری-سلیمی؛ سوره انشراح ۰۰:۰۱:۴۷
الحصری-سلیمی؛ سوره تین ۰۰:۰۲:۱۹
الحصری-سلیمی؛ سوره علق ۰۰:۰۴:۳۹
الحصری-سلیمی؛ سوره قدر ۰۰:۰۱:۴۵
الحصری-سلیمی؛ سوره بیّنه ۰۰:۰۵:۰۶
الحصری-سلیمی؛ سوره زلزله ۰۰:۰۲:۲۹
الحصری-سلیمی؛ سوره عادیات ۰۰:۰۲:۵۸
الحصری-سلیمی؛ سوره قارعه ۰۰:۰۲:۲۵
الحصری-سلیمی؛ سوره تکاثر ۰۰:۰۲:۴۳
الحصری-سلیمی؛ سوره عصر ۰۰:۰۱:۱۲
الحصری-سلیمی؛ سوره همزه ۰۰:۰۲:۱۰
الحصری-سلیمی؛ سوره فیل ۰۰:۰۱:۴۰
الحصری-سلیمی؛ سوره قریش ۰۰:۰۱:۴۴
الحصری-سلیمی؛ سوره ماعون ۰۰:۰۱:۵۸
الحصری-سلیمی؛ سوره کوثر ۰۰:۰۱:۱۰
الحصری-سلیمی؛ سوره کافرون ۰۰:۰۱:۴۱
الحصری-سلیمی؛ سوره نصر ۰۰:۰۱:۲۲
الحصری-سلیمی؛ سوره مسد ۰۰:۰۱:۳۸
الحصری-سلیمی؛ سوره اخلاص ۰۰:۰۱:۱۱
الحصری-سلیمی؛ سوره فلق ۰۰:۰۱:۵۰
الحصری-سلیمی؛ سوره ناس ۰۰:۰۱:۳۷
تحقیق آموزشی جزء ۱ ۱:۳۰:۵۱
تحقیق آموزشی جزء ۲ ۱:۳۳:۰۹
تحقیق آموزشی جزء ۳ ۱:۳۳:۱۴
تحقیق آموزشی جزء ۴ ۱:۳۵:۰۱
تحقیق آموزشی جزء ۵ ۱:۳۴:۵۴
تحقیق آموزشی جزء ۶ ۱:۳۴:۵۷
تحقیق آموزشی جزء ۷ ۱:۳۷:۱۷
تحقیق آموزشی جزء ۸ ۱:۲۲:۱۸
تحقیق آموزشی جزء ۹ ۱:۲۲:۴۳
تحقیق آموزشی جزء ۱۰ ۱:۳۱:۱۲
تحقیق آموزشی جزء ۱۱ ۱:۳۵:۰۰
تحقیق آموزشی جزء ۱۲ ۱:۳۶:۱۱
تحقیق آموزشی جزء ۱۳ ۱:۳۴:۵۵
تحقیق آموزشی جزء ۱۴ ۱:۳۵:۰۷
تحقیق آموزشی جزء ۱۵ ۱:۳۴:۵۰
تحقیق آموزشی جزء ۱۶ ۱:۳۵:۴۱
تحقیق آموزشی جزء ۱۷ ۱:۲۵:۰۱
تحقیق آموزشی جزء ۱۸ ۱:۳۸:۰۸
تحقیق آموزشی جزء ۱۹ ۱:۳۶:۱۵
تحقیق آموزشی جزء ۲۰ ۱:۲۸:۳۲
تحقیق آموزشی جزء ۲۱ ۱:۲۵:۵۲
تحقیق آموزشی جزء ۲۲ ۱:۳۳:۱۹
تحقیق آموزشی جزء ۲۳ ۱:۳۵:۵۶
تحقیق آموزشی جزء ۲۴ ۱:۳۴:۵۵
تحقیق آموزشی جزء ۲۵ ۱:۳۴:۵۱
تحقیق آموزشی جزء ۲۶ ۱:۳۲:۰۷
تحقیق آموزشی جزء ۲۷ ۱:۳۴:۵۸
تحقیق آموزشی جزء ۲۸ ۱:۲۸:۵۵
تحقیق آموزشی جزء ۲۹ ۱:۳۵:۰۴
تحقیق آموزشی جزء ۳۰ ۱:۳۲:۳۰
بقره ۱ تا ۱۴۱ ۵۰:۳۹
آل عمران ۱۹۰ تا ۱۹۴ ۰۱:۴۷
حجر ۱ تا ۷۷ ۲۵:۱۵
یس ۱ تا ۵۸ ۲۷:۵۰
انبیاء ۱ تا ۵۰ ۲۶:۵۶
احزاب ۶۰ تا آخر ۰۷:۵۶
اسراء آیه ۹۳ ۰۰:۴۲
سباء ۱ تا ۲۳ ۲۰:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱ ۱:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲ ۱:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳ ۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴ ۴:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵ ۴:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶ ۵:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸ ۴:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹ ۳:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲ ۳:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳ ۳:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴ ۳:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵ ۳:۵۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶ ۳:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷ ۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸ ۴:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹ ۴:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰ ۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲ ۳:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴ ۴:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷ ۴:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰ ۴:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱ ۳:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲ ۴:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶ ۵:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷ ۵:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸ ۴:۴۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳ ۲:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳ ۳:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴ ۴:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹ ۴:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۱ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۲ ۴:۳۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۳ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۴ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۵ ۴:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۶ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۷ ۴:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۸ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۹ ۳:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۰ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۱ ۴:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۲ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۳ ۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۴ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۵ ۴:۴۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۶ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۷ ۵:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۸ ۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۹ ۳:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۰ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۱ ۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۲ ۳:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۳ ۲:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۴ ۲:۳۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۵ ۳:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۶ ۳:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۷ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۸ ۳:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۹ ۳:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۰ ۴:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۱ ۴:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۲ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۳ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۴ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۵ ۳:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۶ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۷ ۳:۵۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۸ ۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۹ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۰ ۴:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۱ ۴:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۲ ۴:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۳ ۴:۲۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۴ ۳:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۵ ۳:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۶ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۷ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۸ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۹ ۳:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۰ ۳:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۱ ۴:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۲ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۳ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۴ ۳:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۵ ۳:۴۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۶ ۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۷ ۵:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۸ ۴:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۹ ۴:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۰ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۱ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۲ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۳ ۵:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۴ ۳:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۵ ۴:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۶ ۳:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۷ ۴:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۸ ۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۹ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۰ ۵:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۱ ۴:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۲ ۴:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۳ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۴ ۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۵ ۴:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۶ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۷ ۴:۳۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۸ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۹ ۴:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۰ ۵:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۱ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۲ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۳ ۴:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۴ ۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۵ ۳:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۶ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۷ ۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۸ ۴:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۹ ۴:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۰ ۵:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۱ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۲ ۴:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۳ ۵:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۴ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۶ ۴:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۷ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۸ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۹ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۰ ۳:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۱ ۳:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۲ ۳:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۳ ۳:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۴ ۴:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۵ ۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۶ ۴:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۷ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۸ ۴:۱۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۹ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۰ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۱ ۳:۱۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۲ ۳:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۳ ۳:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۵ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۶ ۳:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۷ ۳:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۹ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۰ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۱ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۲ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۳ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۴ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۵ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۶ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۷ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۸ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۹ ۴:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۰ ۴:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۱ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۲ ۳:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۳ ۳:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۴ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۵ ۴:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۶ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۷ ۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۸ ۴:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۹ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۰ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۱ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۲ ۳:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۳ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۴ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۵ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۶ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۷ ۳:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۸ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۹ ۴:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۰ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۱ ۵:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۲ ۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۳ ۴:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۴ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۵ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۶ ۳:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۷ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۸ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۹ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۰ ۴:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۱ ۵:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۲ ۳:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۳ ۲:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۴ ۳:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۵ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۶ ۳:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۸ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۹ ۳:۴۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۰ ۴:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۱ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۲ ۴:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۳ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۴ ۳:۵۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۵ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۶ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۷ ۴:۳۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۸ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۹ ۵:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۰ ۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۱ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۲ ۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۳ ۳:۵۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۴ ۳:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۵ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۶ ۳:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۷ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۸ ۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۹ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۰ ۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۱ ۴:۵۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۲ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۳ ۳:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۴ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۵ ۳:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۶ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۷ ۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۸ ۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۹ ۴:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۰ ۴:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۱ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۲ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۳ ۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۴ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۵ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۶ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۷ ۳:۵۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۸ ۳:۴۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۹ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۰ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۱ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۲ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۳ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۴ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۵ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۶ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۷ ۲:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۸ ۳:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۹ ۳:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۰ ۳:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۱ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۲ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۳ ۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۴ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۵ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۶ ۴:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۷ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۸ ۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۹ ۴:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۰ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۱ ۴:۱۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۲ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۳ ۳:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۴ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۵ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۶ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۷ ۴:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۸ ۵:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۹ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۰ ۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۱ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۲ ۳:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۳ ۳:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۴ ۳:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۵ ۲:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۶ ۳:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۷ ۳:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۸ ۳:۳۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۹ ۳:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۰ ۳:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۱ ۳:۲۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۲ ۳:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۳ ۳:۴۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۴ ۴:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۵ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۶ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۷ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۸ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۹ ۴:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۰ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۱ ۴:۳۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۲ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۳ ۴:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۴ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۵ ۲:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۶ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۷ ۳:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۸ ۳:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۹ ۳:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۰ ۳:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۱ ۳:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۲ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۳ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۴ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۵ ۳:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۶ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۷ ۴:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۸ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۹ ۴:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۰ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۱ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۲ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۳ ۵:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۴ ۴:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۵ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۶ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۷ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۸ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۹ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۰ ۵:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۱ ۴:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۲ ۴:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۳ ۴:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۴ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۵ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۶ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۷ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۸ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۹ ۳:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۰ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۱ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۲ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۳ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۴ ۳:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۵ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۶ ۳:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۷ ۴:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۸ ۴:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۹ ۵:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۰ ۴:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۱ ۵:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۲ ۵:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۳ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۴ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۵ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۶ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۷ ۵:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۸ ۵:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۹ ۵:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۰ ۶:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۱ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۲ ۴:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۳ ۴:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۴ ۵:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۵ ۴:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۶ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۷ ۵:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۸ ۴:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۹ ۴:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۰ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۱ ۴:۳۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۲ ۵:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۳ ۵:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۴ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۵ ۴:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۶ ۴:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۷ ۴:۳۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۸ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۹ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۰ ۳:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۱ ۳:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۲ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۳ ۴:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۴ ۴:۱۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۵ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۶ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۷ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۸ ۵:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۹ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۰ ۴:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۱ ۴:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۲ ۴:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۳ ۴:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۴ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۵ ۴:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۶ ۴:۴۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۷ ۴:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۸ ۳:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۹ ۳:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۰ ۳:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۱ ۳:۴۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۲ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۳ ۴:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۴ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۵ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۶ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۷ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۸ ۲:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۹ ۳:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۰ ۳:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۱ ۳:۵۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۲ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۳ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۴ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۵ ۵:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۶ ۴:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۷ ۴:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۸ ۳:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۹ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۰ ۳:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۱ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۲ ۴:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۳ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۴ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۵ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۶ ۴:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۷ ۵:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۸ ۳:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۹ ۴:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۰ ۴:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۱ ۵:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۲ ۵:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۳ ۵:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۴ ۴:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۵ ۵:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۶ ۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۷ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۸ ۳:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۹ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۰ ۴:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۱ ۴:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۲ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۳ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۴ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۵ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۶ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۷ ۳:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۸ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۹ ۴:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۰ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۱ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۲ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۳ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۴ ۴:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۵ ۳:۳۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۶ ۲:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۷ ۳:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۸ ۳:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۹ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۰ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۱ ۴:۳۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۲ ۴:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۳ ۴:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۴ ۴:۴۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۵ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۶ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۷ ۴:۴۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۸ ۴:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۹ ۴:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۰ ۴:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۱ ۵:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۲ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۳ ۴:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۴ ۴:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۵ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۶ ۴:۳۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۷ ۵:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۸ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۹ ۵:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۰ ۴:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۱ ۵:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۲ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۳ ۴:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۴ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۵ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۶ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۷ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۸ ۵:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۹ ۳:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۱ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۱ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۲ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۳ ۶:۴۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۴ ۳:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۵ ۴:۲۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۶ ۵:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۷ ۴:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۸ ۴:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۹ ۵:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۰ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۱ ۵:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۲ ۳:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۳ ۳:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۴ ۴:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۵ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۶ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۷ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۸ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۹ ۴:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۰ ۴:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۱ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۲ ۵:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۳ ۶:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۴ ۴:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۵ ۵:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۶ ۴:۵۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۷ ۴:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۸ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۹ ۴:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۰ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۱ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۲ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۳ ۵:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۴ ۵:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۵ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۶ ۵:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۷ ۳:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۸ ۲:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۹ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۰ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۱ ۳:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۲ ۵:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۳ ۳:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۴ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۵ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۶ ۴:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۷ ۳:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۸ ۳:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۹ ۵:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۰ ۴:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۱ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۲ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۳ ۵:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۴ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۵ ۵:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۶ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۷ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۸ ۳:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۹ ۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۰ ۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۱ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۲ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۳ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۴ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۵ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۶ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۷ ۳:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۸ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۹ ۵:۱۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۰ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۱ ۵:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۲ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۳ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۴ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۵ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۶ ۳:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۷ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۸ ۵:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۹ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۰ ۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۱ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۲ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۳ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۴ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۵ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۶ ۳:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۷ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۸ ۳:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۹ ۳:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۰ ۲:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۱ ۲:۵۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۲ ۲:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۳ ۲:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۴ ۲:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۵ ۱:۱۴
88838 بازدید ۸۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. باسلام
  ما بچه های مازندران دیوانه ی قرائت استاد خلیل الحصری هستیم وبیشترمون به سبک ایشون کار میکنیم
  خدا خیرش بده

  [پاسخ]

 2. محسن گفت:

  از نظر من اول از همه دستت مدیریت سایت درد نکنه که مطالب را با حوصله و به تفکیک بطور شفاف برای علاقه مندان آماده کردن وبعدش استاد خلیل الحصری دستش درد نکنه.
  دوستتون دارم

  [پاسخ]

 3. مرضیه گفت:

  سلام دختر ۷ساله من زهرا که حافظ جزء۳۰ هم هست عاشق تلاوت استاد حصریه متشکرم از مطالب مفیدتون خدا خیرتون بده

  [پاسخ]

 4. سید رضا حسین زاده گفت:

  مرسی …(فقت)عشق ..عشق به دوستداران خداواهل بیت ……عالی بود…………یا مهدی(عج)

  [پاسخ]

 5. saber گفت:

  عالی بود خیلی دنبال تلاوت تحقیق جزء ۳۰ گشتم بالاخره پیدا شد

  [پاسخ]

 6. نادیا گفت:

  آقا خیلی ممنون خدا خیرتون بده
  من خواهر خیلی به این مطالب نیاز داشت اخه داره برای حفظ آماده میشه
  بسیار ممنون و متشکر

  [پاسخ]

 7. v گفت:

  باسلام

  لطفا اگه میشه تلاوت صفحه به صفحه رو توی یک فایل زیپ شده بزارید، تا همه رو بتونیم یکجا دانلود کنیم.

  با تشکر

  [پاسخ]

 8. ابراهیم گفت:

  بسیار عالی و جذاب

  [پاسخ]

 9. سعید گفت:

  سلام خیلی خیلی خسته نباشید عالیه.

  [پاسخ]

 10. سیدعلی رفعتی گفت:

  خدا خیرتون بده انشاالله
  موفق و موید باشین

  [پاسخ]

 11. خیراله گفت:

  سلام علیکم .

  لطفا اگه می شه دانلود ترتیل بصورت یکجا بزارید. ممنون .. خیراله الساری دیوانه ترتیل

  [پاسخ]

 12. خیراله گفت:

  سلام علیکم .

  لطفا اگه می شه دانلود ترتیل بصورت یکجا بزارید. ممنون .. خیراله الساری دیوانه ترتیل از اهواز

  [پاسخ]

 13. KM گفت:

  لطف عالی مستدام حق تعالا یارتان راهتان همیشه باز مشکلتان همیشه حل سلامتیتان همیشه پابرجا

  [پاسخ]

 14. رسول گفت:

  سلام، قسمت ترتیل صفحه به صفحه استاد خلیل الحصری دانلود نمیشه، پیام خطای مشکل فنی میدهد لطفا رسیدگی کنید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۶ام, ۱۳۹۲ ۰۰:۲۵:

  سلام بعضی وقتا اینجوری میشه بی زحمت فردا تست کن

  [پاسخ]

 15. رسول گفت:

  صفحه ۱۳۲ دانلود نمیشود

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۶ام, ۱۳۹۲ ۰۰:۲۶:

  سلام بی زحمت بعدا تست کن

  [پاسخ]

 16. رسول گفت:

  سلام، صفحه ۱۵۵ نداره؟ لطفا رسیدگی کنید.ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۶ام, ۱۳۹۲ ۱۷:۲۷:

  سلام هرچی هست همیناست بیشتر از این ندارم والا

  [پاسخ]

 17. رسول گفت:

  سلام، صفحه ۱۷۸ نداره؟ لطفا رسیدگی کنید.ممنون

  [پاسخ]

 18. رسول گفت:

  سلام، صفحه ۱۷۴ نداره؟ لطفا رسیدگی کنید.ممنون

  [پاسخ]

 19. رسول گفت:

  سلام، صفحه ۲۲۷ نداره؟ لطفا رسیدگی کنید.ممنون

  [پاسخ]

 20. مهدیه گفت:

  با سلام من دانلود پرهیزگارو میخوام البته از سایت خودتون باید چکار کنم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۲ ۱۷:۱۱:

  سلام بفرما
  http://www.zahra-media.ir/?p=15815

  [پاسخ]

 21. سودا از تبریز گفت:

  سلام به همگی
  من تازه به این باغ عرفانی برگشتم.و تازه با قران انس گرفتم.استاد حصری؟کاش صدام رو بشنوی………خیلی خیلی محشرییی ما همگی دوست داریم

  [پاسخ]

 22. مصطفی گفت:

  سلام
  دانلود ترتیل و تحقیق استاد حصری-به صورت یکجا و با لینک مستقیم

  ترتیل استاد حصری-صفحه به صفحه
  http://archive.org/download/SaffahaT-2_uP_bY_mUSLEm/003.zip

  تحقیق استاد حصری-صفحه به صفحه
  http://archive.org/download/SaffahaT-2_uP_bY_mUSLEm/004.zip

  ترتیل استاد حصری-آیه به آیه(با دو کیفیت عالی و متوسط)
  http://everyayah.com/data/Husary_64kbps/000_versebyverse.zip
  http://everyayah.com/data/Husary_128kbps/000_versebyverse.zip

  تحقیق حصری-آیه به آیه(با دو کیفیت عالی و متوسط)
  http://everyayah.com/data/Husary_Mujawwad_64kbps/000_versebyverse.zip
  http://everyayah.com/data/Husary_128kbps_Mujawwad/000_versebyverse.zip

  تحقیق درسی استاد حصری-با حجم کم-۴۲۵مگابایت
  http://ia600701.us.archive.org/7/items/MahmoodKhaleelAl-husaree-m-up-by-muslem/MahmoodKhaleelAl-husaree-m-up-by-muslem_vbr_mp3.zip

  تحقیق معلم استاد خلیل حصری-با حجم کم-۴۸۲مگابایت
  http://ia700608.us.archive.org/2/items/almushaf_almu3alem_Hosary-Up-By-mUSLEm/almushaf_almu3alem_Hosary-Up-By-mUSLEm.zip

  اگه مدل دیگه ای هم خواستین بگین تا براتون بذارم!!!

  در زمینه تلاوت و ترتیل و .. هر درخواستی داشتین در خدمت هستم:http://mustafa-ismail.blogfa.com

  [پاسخ]

 23. مهدیه گفت:

  چرا صوت های دیگه رو ندارید مثل پرهیز گار

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۰۶:۰۹:

  سلام از اکثر قاریان تو سایت هست میتونی از قسمت دسته بندی پیداشون کنی
  http://www.zahra-media.ir/?cat=1

  [پاسخ]

 24. حبیبی گفت:

  سلام
  لینک صفحه ی ۲۲۲ ترتیل تفکیکی صفحه خلیل الحصری را هم ندارن

  [پاسخ]

 25. حبیبی گفت:

  سلام
  ببخشید : لینک صفحه ی۲۲۷ ترتیل تفکیکی صفحه خلیل الحصری را هم ندارد.

  [پاسخ]

 26. علی اکبر یزدان پناه گفت:

  دست شما درد نکند انشاءاله خداوند در جهان آخرت قدمهای شما را در پل صراط نلرزاند

  [پاسخ]

 27. سیده زهره صدری گفت:

  سلام-دست شما درد نکنه -فقط میخواستم یاداوری کنم تلاوت هایی که از استاد خلیل الحصری به تفکیک صفحه روی سایتتون دارید -تلاوت های صفحات (۱۵۵)-(۱۷۴)-(۱۷۸)-(۲۲۷) را ندارید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۹ام, ۱۳۹۲ ۱۹:۴۷:

  سلام باشه اگه پیدا کردم میزارم

  [پاسخ]

 28. مهدی گفت:

  سلام
  خدا خیرتون بده

  [پاسخ]

 29. امین گفت:

  پس چرا صفحه ی ۲۲۷ قرآن نیستش

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۲ ۰۳:۳۸:

  سلام فقط همین صفحه ها رو داشتم

  [پاسخ]

 30. حبيبي گفت:

  سلام
  من کل صفحات استاد خلیل الحصری را دانلود کردم ولی صفحات ۱۵۵ و ۷۴ و ۱۷۸ و ۲۲۷ را نداشته عزیزان می توانند از وبلاگ heliyatolqoran.blogfa.com
  این صفحات را دانلود کنن.
  و همچنین صفحه ۳۰۶ – ۳۰۷ – ۳۰۸ استاد صیاف زاده و صفحه ۳۷۲ استاد منشاوی
  التماس دعا
  خواهشمند است لینک صفحات فوق را بگذارید رو سایتتون متشکر
  التماس دعا

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۰۴:۵۳:

  سلام احسنت

  [پاسخ]

 31. m گفت:

  باسلام.چراتلاوت صفحه ها دانلود نمی شه

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۴:۲۴:

  سلام همشون دانلود میشن

  [پاسخ]

 32. حبیبی گفت:

  سلام
  لینک اصلاح شده صفحات ۱۵۵ ۱۷۴ ۱۷۸ ۲۲۷ خلیل الحصری
  و ۳۰۶ – ۳۰۷ – ۳۰۸ صیاف زاده
  و ۳۷۲ منشاوی در وبلاگ حلیه القرآن
  است.
  ((ظاهراَ صفحه ۱۵۵ خلیل الحصری اشتباه است.))
  http://www.heliyatolqoran.blogfa.com
  التماس دعا

  [پاسخ]

 33. حبیبی گفت:

  سلام
  ترتیل کل قران با صدای استاد سعید مسلم بدوی قاری نابینا مصری (ترتیل خاشعانه )
  http://saeedmusallim.blogfa.com/
  التماس دعا

  [پاسخ]

 34. سجاد گفت:

  سلام ………………با تشکر .لطفا ترتیل صفحه ۲۲۷ استاد حصری را بگزارید . همه را دانلود کردم جز آن………………….ممنون .

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۲۳:۴۷:

  سلام متاسفانه نتونستم پیدا کنم ولی بعدا دوباره میگردم اگه بود اضافه میشه

  [پاسخ]

  حبیبی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۱۶:۳۶:

  برو بالای صفحه

  [پاسخ]

 35. حبیبی گفت:

  سلام
  این هم لینک ترتیل سه (۳) بار تکرار قرآن کریم با نوای استاد شهریار پرهیزکار(مخصوص حافظان قرآن)
  «از سوره روم تا سوره ناس »
  http://heliyatolqoran.blogfa.com/
  لینک «سوره حمد تا سوره روم »را انشاء الله در آینده
  رو همین وبلاگ خواهم گذاشت.
  اللهم عجل لولیک الفرج
  التماس دعا

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۱۷:۳۵:

  سلام احسنت

  [پاسخ]

 36. حسین گفت:

  سلام ممنون از کارقشنگتون -فقط اگه ممکنه سه بار تکرار جزء۳۰استادحصری رو به تفکیک سوره بذارید خیلی لازم دارم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۳ ۰۰:۰۶:

  سلام هر جا گشتم پیدا نکردم ولی از استاد پرهیزگار هست خواستی بگو

  [پاسخ]

 37. ابوالفضل نادرپور گفت:

  کارتون عالیه مخصوصا نرتیل صفحه به صفحه

  [پاسخ]

 38. جعفرجرینی گفت:

  سلام
  خیلی به درد من خورد باتشکر

  [پاسخ]

 39. درود برشما
  سایتتون فوق العاده است
  به سایت ما سر بزنید

  [پاسخ]

 40. با سلام ممنون هستم از زحمتی که کشیدیدږ
  برای تان آرزوی موفقیت میکنم ږ

  [پاسخ]

 41. حبیبی گفت:

  سلام
  می خوام یکی از کمیاب ترین ترتیل ها را برا محبان قرآن کریم معرفی کنم .
  این ترتیل با صدای استاد خلیل الحصری می باشد که به سبک جدید یعنی (قصر مد منفصل) خوانده شده و من اون فایل ها را بعلت حجم زیاد به تفکیک نیم جزء آماده کردم و رو وبلاگم گذاشتم که در هیچ سایت یا وبلاگی به این شیوه پیدا نمیشه!! و حاصل زحمات من در حدود صد ساعت کار بدون وقفه می باشد. این هم آدس وبلاگم :
  http://heliyatolqoran.blogfa.com/
  نکته : اگر اشکالاتی در فایل ها مشاهده کردید رو وبلاگم نظر بذارید تا در اسرع وقت اصلاح نمایم .
  در پناه حق باشید .
  التماس دعا

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۵۹:

  سلام ممنون بی زحمت دو سه روز دیگه یادم بنداز حتما میزارم

  [پاسخ]

 42. حبیبی گفت:

  سلام
  هر چی تو این سایت بخوام هست ، الا ترتیل استاد خلیل الحصری به قصر مد منفصل به تفکیک نیم جزء که من اون را رو این وبلاگ گذاشتم:
  http://www.heliyatolqoran.blogfa.com/

  [پاسخ]

 43. دانیال گفت:

  عالی بود به خصوص قسمت صفحه به صفحه خدا اجرتون بده

  [پاسخ]

 44. yas2290 گفت:

  باسلام.من تلاوت تحقیق آموزشی استاد محمود خلیل الحصری به روش مصحف المعلم رو نیاز دارم.اگر برای شما مقدور هست ممنون میشم کمکم کنید.البته اگر به تفکیک سوره باشه،خیلی بهتره.متشکرم.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۹ام, ۱۳۹۳ ۲۲:۳۳:

  سلام تحقیق به تفکیک سوره تو همین بخش هست ولی نمیدونم به چه روشیه

  [پاسخ]

  مصطفی پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۳ ۰۹:۴۶:

  سلام
  تحقیق درسی با روش معلم فرق می کنه، لینک دانلود مصحف معلم رو در این کامنت گذاشتم:
  http://www.zahra-media.ir/?p=23379#comment-7046

  [پاسخ]

 45. صادق تشکری گفت:

  سلام خسته نباشید واقعا دوست بوسس کسانی هستم که ما رو به سمت حق پیش می برند.
  ترتیل صفحه به صفحه خلیل حصیری عالیست.

  [پاسخ]

 46. صادق تشکری گفت:

  سلام خسته نباشید واقعا دست بوس کسانی هستم که ما رو به سمت حق پیش می برند.
  ترتیل صفحه به صفحه خلیل حصیری عالیست.

  [پاسخ]

 47. با سلام
  خیلی ممنون از سایت عالیتون انشاا… خدا توفیق بدهد در ادامه راهتان.

  [پاسخ]

 48. حبیبی گفت:

  ترتیل خلیل الحصری قصر منفصل – تفکیک صفحه – کم حجم – zip هر جزء بصورت زیپ و تفکیک صفحه –
  مصحف مرتل شیخ محمود خلیل الحصری- قصر منفصل:
  http://heliyatolqoran.blogfa.com/

  [پاسخ]

 49. رسول گفت:

  سلام.میخوام کل قران رو یکجا دانلود کنم نمیشه.چکارکنم؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱۷:۲۶:

  سلام
  http://rasekhoon.net/forum/thread/787375/page1

  [پاسخ]

 50. میم الف گفت:

  سلام ممنونم
  من برای قرائت افراد سالخورده که سواد خواندن نوشتن کمی دارن، یه قاری میخوام که سرعت خوندنش از استاد حصری هم آروم تر باشه. آیا هست چنین کسی؟ و اگه هست لطفا سریع تر بهم اطلاع بدید ممنون میشم واقعا. ایمیلمو گذاشتم. ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۲۰:۳۵:

  سلام فکر نکنم باشه اگرم هست من نمیشناسم

  [پاسخ]

  مصطفی پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۴۲:

  سلام
  مصحف معلم حصری رو شنیدین؟
  http://s4.picofile.com/file/8164333226/husari_moallem_114.mp3.html
  اگه از این آروم تر میخواهین، دیگه باید برین سراغ مصحف مجود یا همون تحقیق درسی:
  http://s4.picofile.com/file/8164333276/husari_mojawwad_114.mp3.html

  [پاسخ]

 51. علی ظاهری گفت:

  سلام من یکی ازدوست داران صدای خلیل حوصری هستم دست دردنکنه خیلی عالی ممنون

  [پاسخ]

 52. جواد رضوانی گفت:

  بسیارخوب است ازشما ممنون ۹۴/۳/۱

  [پاسخ]

 53. سلام . خیلیییییییییییییی ممنونم کاش یه فایل میزاشتید همه صفحات در یک فایل خیلی لازمه !

  [پاسخ]

 54. مهرداد مكنوني گفت:

  سلام علیکم. به نظر بنده صدا و نحوه بیان استاد حصری خصوصاً در تلاوت تحقیق آیات قرآن کریم دارای خضوع و خشوع مناسب است.از شما که امکان استفاده از این صدا را فراهم نمودید سپاسگذارم. عاقبت شما بخیر باشد انشاءالله.

  [پاسخ]

 55. مجتبی گفت:

  چطور میتونم تمام تلاوت هایکه به اساس سوره است دانلود کنم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۲۷ام, ۱۳۹۵ ۰۷:۳۰:

  سلام همون که اسم سوره ها رو نوشته بگیر

  [پاسخ]

 56. مجتبی گفت:

  آیا کدام لینک است که جمعاً دانلود کنم

  [پاسخ]

 57. خانم صادقی گفت:

  سلام…
  واقعا ممنون…من توسایت های دیگه نتونستم دانلود کنم.
  اجرتون با امام حسین ع

  [پاسخ]

 58. محمدمهدی گفت:

  بزرگوار تحقیق معلم دانلود نمی شه.

  [پاسخ]

  ya zahra 135 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۷ ۰۵:۲۹:

  سلام تحقیق معلم کدومشه

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت