دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Boudair1.gif  دانلود تلاوت های صلاح البُدیر Boudair1

دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۷:۴۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۴:۵۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۳:۱۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۸:۲۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۴:۵۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۴۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۱:۲۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۵۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۰۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۲۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۰۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۱۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۴۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۷:۲۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۳:۳۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۳:۰۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۷:۴۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۴:۵۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۳:۱۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۸:۲۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۴:۵۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۴۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۱:۲۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۵۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۰۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۲۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۰۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۱۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۴۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۷:۲۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۳:۳۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۳:۰۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۴۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۹:۰۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۳۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۲۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۱۹:۰۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۱۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۴۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۱۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۰۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۰۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۰۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۹:۱۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۷:۴۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۴:۵۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۳:۱۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۸:۲۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۴:۵۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۴۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۱:۲۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۵۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۰۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۲۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۰۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۱۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۴۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۷:۲۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۳:۳۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۳:۰۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۴۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۹:۰۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۳۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۲۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۱۹:۰۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۱۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۴۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۱۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۰۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۰۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۰۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۹:۱۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۴۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۹:۰۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۳۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۲۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۱۹:۰۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۱۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۴۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۱۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۰۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۰۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۰۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۹:۱۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۲۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۳:۰۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۵۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۳۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۲۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۱:۳۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۸:۵۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۸:۳۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۳۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۰۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۲۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۳۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۳۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۷:۴۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۷:۱۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۰۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۴۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۱۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۵:۳۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۳۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۳۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۰۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۰۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۱۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۲۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۵۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۳:۴۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۳۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۴۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۱۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۳:۵۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۲:۴۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۲۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مرصلات ۰۰:۰۳:۴۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۵۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۱۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۳۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۴۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۰۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۱:۵۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۰۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۲۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۱۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۱۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۵۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۰۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۱۸
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۱
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۰
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۵
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۴
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۲
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۷
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۳
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۶
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۹
دانلود تلاوت های صلاح البُدیر musicdl531 صلاح البدیر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۸
کانال تلگرام زهرامدیا
2954 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. مجید گفت:

    سلام. در سوره ی نمل بعد از شیخ صلاح البدیر چه کسی سوره رو ادامه میده؟؟؟

دسته بندی