دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Boudair1.gif

صلاح البدیر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۷:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۴:۵۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۳:۱۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۸:۲۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۴:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۱:۲۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۰۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۲۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۰۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۴۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۷:۲۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۳:۳۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۳:۰۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۷:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۴:۵۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۳:۱۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۸:۲۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۴:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۱:۲۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۰۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۲۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۰۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۴۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۷:۲۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۳:۳۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۳:۰۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۴۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۹:۰۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۳۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۲۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۱۹:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۴۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۱۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۰۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۹:۱۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۷:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۴:۵۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۳:۱۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۸:۲۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۴:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۱:۲۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۰۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۲۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۰۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۴۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۷:۲۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۳:۳۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۳:۰۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۴۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۹:۰۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۳۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۲۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۱۹:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۴۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۱۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۰۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۹:۱۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۴۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۹:۰۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۳۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۲۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۱۹:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۴۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۱۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۰۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۹:۱۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۲۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۳:۰۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۵۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۳۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۲۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۱:۳۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۸:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۸:۳۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۳۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۰۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۲۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۳۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۳۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۷:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۷:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۰۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۴۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۱۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۵:۳۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۳۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۳۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۰۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۱۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۲۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۵۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۳:۴۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۳۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۴۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۱۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۳:۵۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۲:۴۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۲۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره مرصلات ۰۰:۰۳:۴۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۵۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۱۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۳۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۴۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۰۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۱:۵۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۲۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۱۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۱۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۵۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۱۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۸

مطالب مشابه

4129 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. مجید گفت:

  سلام. در سوره ی نمل بعد از شیخ صلاح البدیر چه کسی سوره رو ادامه میده؟؟؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱۲ام, ۱۳۹۵ ۱۵:۲۱:

  سلام نمیدونم

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت