دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Boudair1.gif

صلاح البدیر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۷:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۴:۵۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۳:۱۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۸:۲۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۴:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۱:۲۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۰۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۲۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۰۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۴۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۷:۲۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۳:۳۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۳:۰۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۷:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۴:۵۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۳:۱۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۸:۲۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۴:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۱:۲۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۰۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۲۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۰۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۴۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۷:۲۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۳:۳۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۳:۰۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۴۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۹:۰۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۳۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۲۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۱۹:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۴۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۱۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۰۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۹:۱۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۷:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۴:۵۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۳:۱۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۸:۲۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۴:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۱:۲۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۰۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۲۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۰۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۴۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۷:۲۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۳:۳۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۳:۰۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۴۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۹:۰۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۳۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۲۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۱۹:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۴۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۱۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۰۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۹:۱۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۴۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۹:۰۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۳۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۲۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۱۹:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۴۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۱۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۰۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۹:۱۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۲۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۳:۰۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۵۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۳۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۲۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۱:۳۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۸:۵۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۸:۳۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۳۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۰۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۲۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۳۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۳۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۷:۴۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۷:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۰۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۴۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۱۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۵:۳۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۳۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۳۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۰۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۱۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۲۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۵۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۳:۴۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۳۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۴۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۱۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۳:۵۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۲:۴۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۲۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره مرصلات ۰۰:۰۳:۴۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۵۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۱۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۳۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۴۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۰۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۱:۵۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۰۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۲۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۱۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۱۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۵۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۰۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۱۸
صلاح البدیر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۱
صلاح البدیر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۰
صلاح البدیر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۵
صلاح البدیر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۴
صلاح البدیر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۲
صلاح البدیر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۷
صلاح البدیر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۳
صلاح البدیر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۶
صلاح البدیر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۹
صلاح البدیر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۸

مطالب مشابه

3991 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. مجید گفت:

  سلام. در سوره ی نمل بعد از شیخ صلاح البدیر چه کسی سوره رو ادامه میده؟؟؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱۲ام, ۱۳۹۵ ۱۵:۲۱:

  سلام نمیدونم

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت