دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/BouKhater1.gif

صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۵۲:۵۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۰۴:۵۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۷:۱۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۹:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۲:۱۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۲:۵۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۲:۵۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۴:۲۰
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۰:۴۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۴:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۰:۴۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۵۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۶:۲۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۲:۴۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۲:۲۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۶:۲۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۵:۵۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۶:۱۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۱:۲۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۰:۵۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۱:۴۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۸:۵۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۵۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۵:۳۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۴:۵۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۱:۰۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۴:۳۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۰۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۴:۲۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۹:۱۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۲۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۳:۵۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۵:۳۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۵:۱۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۲:۵۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۸:۳۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۴:۴۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۳:۲۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۳:۴۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۳۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۵:۳۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۷:۲۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۳۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۰۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۵۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۰:۱۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۰:۰۰
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۶:۱۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۴۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۱۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۰۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۴۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۲۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۰۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۰۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۰:۳۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۸:۵۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۱۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۲۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۵۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۱۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۴:۵۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۳۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۴۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۱۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۱۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۵۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۳۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۲۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۲۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۱۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۲۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۱۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۴۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۴۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۴۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۴۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۱۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۰
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۰
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۰
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۲
1792 بازدید دیدگاه‌ها برای تلاوت های صلاح بوخاطر قاری اماراتی بسته هستند

ارسال نظر

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت