دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

آخرین نظرات

.

http://up.upinja.com/nrrg5.jpg http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Ath-thubaiti1.gif

 

 

الثُبیتی | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۴
الثُبیتی | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۰:۰۱
الثُبیتی | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۲:۰۴
الثُبیتی | ترتیل سوره نساء ۰۰:۵۵:۰۷
الثُبیتی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۳۸:۴۶
الثُبیتی | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۶:۴۱
الثُبیتی | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۴۹:۰۹
الثُبیتی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۱۸:۵۶
الثُبیتی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۰:۳۵
الثُبیتی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۶:۱۲
الثُبیتی | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۰:۱۷
الثُبیتی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۵:۵۱
الثُبیتی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۲:۵۶
الثُبیتی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۲:۲۳
الثُبیتی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۰:۵۰
الثُبیتی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۹:۲۴
الثُبیتی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۱:۵۵
الثُبیتی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۴:۲۳
الثُبیتی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۲:۳۰
الثُبیتی | ترتیل سوره طه ۰۰:۱۹:۱۴
الثُبیتی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۱۴
الثُبیتی | ترتیل سوره حج ۰۰:۱۸:۵۹
الثُبیتی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۶:۰۹
الثُبیتی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۱:۱۱
الثُبیتی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۳:۴۴
الثُبیتی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۰:۲۷
الثُبیتی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۳۴
الثُبیتی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۲۶
الثُبیتی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۴:۰۶
الثُبیتی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۷:۵۶
الثُبیتی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۷:۵۲
الثُبیتی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۵:۳۶
الثُبیتی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۰:۳۱
الثُبیتی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۲:۳۳
الثُبیتی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۱:۳۳
الثُبیتی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۶
الثُبیتی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۵:۰۷
الثُبیتی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۳۴
الثُبیتی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۸:۰۳
الثُبیتی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۹:۱۹
الثُبیتی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۲:۴۹
الثُبیتی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۱:۵۴
الثُبیتی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۴۰
الثُبیتی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۴۳
الثُبیتی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۱۲
الثُبیتی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۰۹:۳۸
الثُبیتی | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۸:۴۴
الثُبیتی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۹:۰۴
الثُبیتی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۳۷
الثُبیتی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۵:۵۴
الثُبیتی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۷
الثُبیتی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۴:۵۸
الثُبیتی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۲۴
الثُبیتی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۲۷
الثُبیتی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۳۶
الثُبیتی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۷:۰۲
الثُبیتی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۰۵
الثُبیتی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۹
الثُبیتی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۲۲
الثُبیتی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۵:۲۳
الثُبیتی | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۳۸
الثُبیتی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۲:۳۳
الثُبیتی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۰۲
الثُبیتی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۳:۴۱
الثُبیتی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۴:۲۸
الثُبیتی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۱۶
الثُبیتی | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۴:۵۷
الثُبیتی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۵
الثُبیتی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۱۸
الثُبیتی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۳:۴۴
الثُبیتی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۳۶
الثُبیتی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۱۵
الثُبیتی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۱۵
الثُبیتی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۱۰
الثُبیتی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۲:۳۷
الثُبیتی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۱۰
الثُبیتی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۳۹
الثُبیتی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۱۹
الثُبیتی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۲:۵۶
الثُبیتی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۲۴
الثُبیتی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۳۸
الثُبیتی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۲۰
الثُبیتی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۲:۴۵
الثُبیتی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۴۸
الثُبیتی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۱:۵۳
الثُبیتی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۸
الثُبیتی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۰۸
الثُبیتی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۲۶
الثُبیتی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۱۰
الثُبیتی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۱۳
الثُبیتی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۰:۵۶
الثُبیتی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۳
الثُبیتی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۳
الثُبیتی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۵
الثُبیتی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۳۶
الثُبیتی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۰۵
الثُبیتی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۲۹
الثُبیتی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۱۸
الثُبیتی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۳۸
الثُبیتی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۱
الثُبیتی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۳۶
الثُبیتی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۳
الثُبیتی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۷
الثُبیتی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۳
الثُبیتی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۴
الثُبیتی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۵
الثُبیتی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۹
الثُبیتی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
الثُبیتی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۶
الثُبیتی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۴
الثُبیتی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۳
الثُبیتی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
الثُبیتی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۲
الثُبیتی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۹

مطالب مشابه

728 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی