دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Basfar1.gif

 

 

عبدالله بصفر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۵۹:۱۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۱:۴۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۵:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۶:۲۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۱:۲۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۷:۰۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۵:۳۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۹:۰۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۲:۲۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۴:۴۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۳:۵۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۵:۱۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۶:۰۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۲۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۲:۱۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۹:۴۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۹:۵۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۲:۱۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۴:۱۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۱:۳۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۵:۲۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۰:۰۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۶:۰۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۷:۱۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۴:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۲:۴۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۷:۰۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۴۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۵:۱۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۰:۱۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۸:۰۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۶:۱۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۶:۴۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۶:۱۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۴:۰۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۷:۳۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۴:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۳:۰۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۳:۴۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فصلت ۰۰:۱۶:۴۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۷:۳۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۶:۵۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۳۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۱:۴۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۱:۰۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۱:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۱۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۴۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۰۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۲۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۰۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۰۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۲۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۱:۱۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۹:۰۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۵۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۵۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۴:۱۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۵۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۳۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۰۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۵۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۴۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۴۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۵:۱۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۱۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۴۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۰۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۴۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۰۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۴۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۴۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۰۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۲۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۱۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۲۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۹

مطالب مشابه

2683 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی