دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Basfar1.gif

عبدالله بصفر | ترتیل سوره حمد۰۰:۰۰:۴۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره بقره۰۱:۵۹:۱۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره آل عمران۰۱:۱۱:۴۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نساء۰۱:۱۵:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مائده۰۰:۵۶:۲۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انعام۰۱:۰۱:۲۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره اعراف۰۱:۰۷:۰۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انفال۰۰:۲۵:۳۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره توبه۰۰:۴۹:۰۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره یونس۰۰:۳۲:۲۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره هود۰۰:۳۴:۴۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره یوسف۰۰:۳۳:۵۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره رعد۰۰:۱۵:۱۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ابراهیم۰۰:۱۶:۰۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حجر۰۰:۱۱:۲۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نحل۰۰:۳۲:۱۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره اسراء۰۰:۲۹:۴۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره کهف۰۰:۲۹:۵۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مریم۰۰:۱۲:۱۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره طه۰۰:۲۴:۱۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انبیاء۰۰:۲۱:۳۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حج۰۰:۲۵:۲۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مومنون۰۰:۲۰:۰۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نور۰۰:۲۶:۰۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فرقان۰۰:۱۷:۱۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره شعراء۰۰:۲۴:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نمل۰۰:۲۲:۴۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قصص۰۰:۲۷:۰۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره عنکبوت۰۰:۱۸:۴۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره روم۰۰:۱۵:۱۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره لقمان۰۰:۱۰:۱۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره سجده۰۰:۰۸:۰۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره احزاب۰۰:۲۶:۱۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره سبأ۰۰:۱۶:۴۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فاطر۰۰:۱۶:۱۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره یس۰۰:۱۴:۰۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره صافات۰۰:۱۷:۳۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ص۰۰:۱۴:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره زمر۰۰:۲۳:۰۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره غافر۰۰:۲۳:۴۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فصلت۰۰:۱۶:۴۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره شوری۰۰:۱۷:۳۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره زخرف۰۰:۱۶:۵۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره دخان۰۰:۰۷:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره جاثیه۰۰:۰۹:۳۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره احقاف۰۰:۱۱:۴۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره محمّد۰۰:۱۱:۰۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فتح۰۰:۱۱:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حجرات۰۰:۰۷:۱۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ق۰۰:۰۷:۴۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ذاریات۰۰:۰۷:۰۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره طور۰۰:۰۶:۲۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نجم۰۰:۰۷:۰۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قمر۰۰:۰۷:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره الرحمن۰۰:۰۹:۰۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره واقعه۰۰:۰۹:۲۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حدید۰۰:۱۱:۱۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مجادله۰۰:۰۹:۰۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حشر۰۰:۰۸:۵۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ممتحنه۰۰:۰۶:۵۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره صف۰۰:۰۴:۱۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره جمعه۰۰:۰۳:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره منافقون۰۰:۰۳:۵۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تغابن۰۰:۰۴:۳۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره طلاق۰۰:۰۵:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تحریم۰۰:۰۵:۰۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ملک۰۰:۰۵:۵۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قلم۰۰:۰۵:۴۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره حاقه۰۰:۰۶:۴۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره معارج۰۰:۰۵:۱۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نوح۰۰:۰۴:۲۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره جنّ۰۰:۰۵:۱۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مزّمّل۰۰:۰۳:۴۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مدّثّر۰۰:۰۵:۰۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قیامه۰۰:۰۳:۲۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انسان۰۰:۰۴:۴۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مرسلات۰۰:۰۴:۰۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نبأ۰۰:۰۳:۴۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نازعات۰۰:۰۳:۴۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره عبس۰۰:۰۳:۰۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تکویر۰۰:۰۱:۵۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انفطار۰۰:۰۱:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مطفّفین۰۰:۰۳:۲۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انشقاق۰۰:۰۲:۰۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره بروج۰۰:۰۲:۱۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره طارق۰۰:۰۱:۱۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره اعلی۰۰:۰۱:۲۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره غاشیه۰۰:۰۱:۵۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فجر۰۰:۰۲:۵۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره بلد۰۰:۰۱:۳۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره شمس۰۰:۰۱:۰۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره لیل۰۰:۰۱:۲۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ضحی۰۰:۰۰:۵۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره انشراح۰۰:۰۰:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تین۰۰:۰۰:۴۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره علق۰۰:۰۱:۲۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قدر۰۰:۰۰:۳۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره بیّنه۰۰:۰۱:۵۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره زلزله۰۰:۰۰:۵۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره عادیات۰۰:۰۰:۵۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قارعه۰۰:۰۰:۴۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره تکاثر۰۰:۰۰:۴۱
عبدالله بصفر | ترتیل سوره عصر۰۰:۰۰:۲۴
عبدالله بصفر | ترتیل سوره همزه۰۰:۰۰:۴۵
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فیل۰۰:۰۰:۳۳
عبدالله بصفر | ترتیل سوره قریش۰۰:۰۰:۳۰
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ماعون۰۰:۰۰:۳۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره کافرون۰۰:۰۰:۳۶
عبدالله بصفر | ترتیل سوره نصر۰۰:۰۰:۲۷
عبدالله بصفر | ترتیل سوره مسد۰۰:۰۰:۳۲
عبدالله بصفر | ترتیل سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۸
عبدالله بصفر | ترتیل سوره فلق۰۰:۰۰:۳۹
عبدالله بصفر | ترتیل سوره ناس۰۰:۰۰:۳۹
4166 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار