دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Basfar1.gif  تلاوت های عبدالله بن علی بصفر Basfar1

 

 

تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۵۹:۱۱
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۱:۴۷
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۵:۳۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۶:۲۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۱:۲۵
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۷:۰۴
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۵:۳۵
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۹:۰۲
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۲:۲۲
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۴:۴۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۳:۵۷
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۵:۱۸
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۶:۰۶
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۲۵
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۲:۱۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۹:۴۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۹:۵۸
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۲:۱۴
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۴:۱۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۱:۳۵
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۵:۲۱
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۰:۰۱
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۶:۰۸
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۷:۱۴
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۴:۳۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۲:۴۶
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۷:۰۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۴۵
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۵:۱۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۰:۱۸
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۸:۰۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۶:۱۴
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۶:۴۱
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۶:۱۲
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۴:۰۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۷:۳۶
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۴:۳۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۳:۰۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۳:۴۲
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره فصلت ۰۰:۱۶:۴۵
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۷:۳۶
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۶:۵۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۳۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۳۵
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۱:۴۸
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۱:۰۲
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۱:۳۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۱۱
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۴۵
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۰۱
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۲۸
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۰۲
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۳۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۰۷
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۲۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۱:۱۹
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۹:۰۸
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۵۶
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۵۹
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۴:۱۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۳۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۵۵
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۳۷
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۳۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۰۹
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۵۷
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۴۲
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۴۹
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۵:۱۹
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۱۲
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۴۹
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۰۷
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۸
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۴۲
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۰۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۴۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۴۸
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۰۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۹
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۲۵
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۱
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۱۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۷
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۵
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۵
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۹
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۸
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۲۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۷
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۶
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۱
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۴
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۵
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۰
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۷
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۶
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۷
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۲
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۸
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۹
تلاوت های عبدالله بن علی بصفر musicdl581 عبدالله بصفر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۹
کانال تلگرام زهرامدیا
2083 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی