دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Kandari11.jpg

عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره بقره ۰۲:۰۸:۲۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۳۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۶:۰۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۹:۲۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۱:۵۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۶:۳۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۱:۲۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۳:۲۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۱:۰۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۳:۱۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۱:۱۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره رعد ۰۰:۰۰:۰۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۲۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۱۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۲:۵۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۶:۵۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۶:۴۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۶:۱۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۴۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۰:۳۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۱:۲۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۷:۵۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۱:۴۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۲۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۰:۴۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۹:۳۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۴:۱۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۳۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۴:۲۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۰:۴۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۱۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۳:۱۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۴:۳۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۳:۴۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۲:۰۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۵۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۲۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۰:۱۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۲:۴۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۱۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۴:۲۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۵۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۵۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۳۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۱۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۸:۴۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۸:۴۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۵۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۶:۴۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۳۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۵۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۴۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۶:۳۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۶:۵۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۳۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۱۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۰۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۲۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۲:۴۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۱۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۰۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۱۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۴۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۲۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۲۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۳:۵۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۳۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۲۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۳۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۲۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۰۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۱۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۴۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۴۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۳۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۱۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۳۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۳۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۸

مطالب مشابه

1065 بازدید نظر: »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت