دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Kandari11.jpg

عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره بقره ۰۲:۰۸:۲۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۳۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۶:۰۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۹:۲۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۱:۵۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۶:۳۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۱:۲۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۳:۲۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۱:۰۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۳:۱۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۱:۱۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره رعد ۰۰:۰۰:۰۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۲۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۱۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۲:۵۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۶:۵۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۶:۴۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۶:۱۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۴۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۰:۳۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۱:۲۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۷:۵۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۱:۴۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۲۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۰:۴۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۹:۳۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۴:۱۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۳۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۴:۲۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۰:۴۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۱۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۳:۱۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۴:۳۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۳:۴۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۲:۰۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۵۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۱:۲۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۰:۱۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۲:۴۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۱۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۴:۲۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۵۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۵۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۳۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۱۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۸:۴۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۸:۴۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۵۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۶:۴۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۳۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۵۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۴۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۶:۳۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۶:۵۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۳۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۱۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۰۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۲۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۲:۴۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۱۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۰۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۱۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۴۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۲۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۲۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۳:۵۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۳۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۲۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۳۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۲۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۰۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۱۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۴۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۴۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۳۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۱۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۳۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۳۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۸

مطالب مشابه

1162 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت