دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/01/w7598_shahhat10.jpg

شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱ ۰۱:۰۱:۳۱
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲ ۰۱:۰۴:۲۶
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۳ ۰۱:۰۱:۲۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۴ ۰۰:۵۹:۴۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۵ ۰۰:۵۷:۳۸
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۶ ۰۱:۰۰:۲۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۷ ۰۱:۰۰:۳۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۸ ۰۱:۰۰:۰۶
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۹ ۰۰:۵۹:۱۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۰ ۰۰:۵۸:۳۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۱ ۰۱:۰۱:۲۶
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۲ ۰۱:۰۰:۰۵
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۳ ۰۰:۳۵:۰۵
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۴ ۰۰:۵۹:۳۸
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۵ ۰۰:۵۹:۴۶
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۶ ۰۰:۵۸:۴۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۷ ۰۰:۵۸:۰۹
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۸ ۰۰:۵۹:۴۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۹ ۰۰:۵۹:۴۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۰ ۰۰:۵۷:۵۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۱ ۰۱:۰۰:۳۲
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۲ ۰۰:۵۸:۱۹
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۳ ۰۱:۰۱:۱۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۴ ۰۰:۵۶:۲۳
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۵ ۰۰:۵۷:۴۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۶ ۰۰:۵۸:۳۷
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۷ ۰۱:۰۱:۰۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۸ ۰۱:۰۰:۴۵
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۹ ۰۱:۰۴:۱۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۳۰ ۰۰:۵۸:۱۶
سوره فاتحه ۰۰:۲۲
سوره بقره ۰۲:۳۶:۵۷
سوره آل عمران ۰۱:۲۴:۵۳
سوره نساء ۰۱:۲۸:۴۷
سوره مائده ۰۱:۰۶:۲۶
سوره انعام ۰۱:۱۱:۱۵
سوره اعراف ۰۱:۲۱:۰۷
سوره انفال ۳۰:۵۵
سوره توبه ۰۱:۰۰:۵۶
سوره یونس ۴۴:۳۷
سوره هود ۴۴:۳۴
سوره یوسف ۴۰:۲۱
سوره رعد ۱۹:۳۰
سوره ابراهیم ۱۹:۴۴
سوره حجر ۱۵:۰۶
سوره نحل ۴۲:۱۹
سوره اسراء ۳۵:۱۴
سوره کهف ۳۵:۳۸
سوره مریم ۲۲:۱۲
سوره طه ۲۹:۵۴
سوره انبیاء ۲۷:۴۱
سوره حج ۳۰:۱۱
سوره مومنون ۲۴:۴۲
سوره نور ۳۰:۵۸
سوره فرقان ۲۰:۳۹
سوره شعراء ۳۲:۳۱
سوره نمل ۲۶:۴۷
سوره قصص ۳۲:۵۷
سوره عنکبوت ۲۲:۴۲
سوره روم ۱۹:۳۱
سوره لقمان ۱۱:۳۹
سوره سجده ۰۸:۲۳
سوره احزاب ۳۰:۱۱
سوره سبأ ۱۸:۳۳
سوره فاطر ۱۷:۴۶
سوره یس ۱۶:۳۵
سوره صافات ۲۱:۲۳
سوره ص ۱۶:۵۱
سوره زمر ۲۷:۰۸
سوره غافر ۲۶:۴۳
سوره فصلت ۱۷:۰۷
سوره شوری ۱۸:۰۰
سوره زخرف ۱۸:۵۵
سوره دخان ۰۷:۵۲
سوره جاثیه ۱۰:۵۱
سوره احقاف ۱۴:۱۶
سوره محمد ۱۲:۴۷
سوره فتح ۱۳:۱۸
سوره حجرات ۰۸:۳۴
سوره ق ۰۸:۳۱
سوره ذاریات ۰۸:۱۱
سوره طور ۰۷:۰۵
سوره نجم ۰۸:۱۵
سوره قمر ۰۸:۴۱
سوره الرحمن ۱۰:۰۹
سوره واقعه ۱۰:۳۲
سوره حدید ۱۳:۵۲
سوره مجادله ۱۱:۰۳
سوره حشر ۱۱:۲۷
سوره ممتحنه ۰۸:۵۷
سوره صف ۰۴:۵۷
سوره جمعه ۰۳:۵۸
سوره منافقون ۰۴:۳۲
سوره تغابن ۰۵:۵۷
سوره طلاق ۰۷:۱۵
سوره تحریم ۰۶:۱۷
سوره ملک ۰۷:۳۴
سوره قلم ۰۷:۴۷
سوره حاقه ۰۶:۵۲
سوره معارج ۰۵:۴۱
سوره نوح ۰۵:۴۵
سوره جن ۰۶:۳۶
سوره مزمل ۰۵:۱۰
سوره مدثر ۰۶:۱۴
سوره قیامه ۰۴:۰۴
سوره انسان ۰۶:۳۲
سوره مرسلات ۰۵:۰۹
سوره نبأ ۰۴:۴۰
سوره نازعات ۰۴:۳۸
سوره عبس ۰۳:۵۹
سوره تکویر ۰۲:۴۷
سوره انفطار ۰۲:۴۷
سوره مطففین ۰۲:۱۰
سوره انشقاق ۰۲:۴۰
سوره بروج ۰۲:۳۷
سوره طارق ۰۱:۴۲
سوره اعلی ۰۱:۵۱
سوره غاشیه ۰۲:۱۸
سوره فجر ۰۳:۱۲
سوره بلد ۰۱:۵۵
سوره شمس ۰۱:۲۷
سوره لیل ۰۱:۵۵
سوره ضحی ۰۱:۰۶
سوره شرح ۰۰:۴۱
سوره تین ۰۰:۵۳
سوره علق ۰۱:۴۳
سوره قدر ۰۰:۴۱
سوره بینه ۰۲:۱۴
سوره زلزله ۰۰:۵۹
سوره عادیات ۰۱:۰۴
سوره قارعه ۰۱:۰۰
سوره تکاثر ۰۰:۵۲
سوره عصر ۰۰:۲۷
سوره همزه ۰۰:۵۴
سوره فیل ۰۰:۳۷
سوره قریش ۰۰:۳۴
سوره ماعون ۰۰:۵۱
سوره کوثر ۰۰:۲۱
سوره کافرون ۰۰:۳۹
سوره نصر ۰۰:۳۴
سوره مسد ۰۰:۳۶
سوره اخلاص ۰۰:۲۳
سوره فلق ۰۰:۳۳
سوره ناس ۰۰:۳۷
انسان ۱ تا۲۲ ۱۸:۴۳
مجادله ۹ تا ۱۳ ۱۲:۲۱
نساء ۱۲۲ تا ۱۳۶ ۳۰:۵۳
انعام ۹۴ تا ۱۰۲ ۲۵:۰۷
آل عمران ۲۶ و ۲۷ ۰۵:۴۸
آیات پایانی سوره حجر ۲۵:۴۰
لقمان ۳۳ و ۳۴ ۰۴:۴۸
انعام ۹۴ تا ۱۹۷ ۲۹:۳۲
آیاتی از سوره انسان ۰۷:۲۸
احزاب ۳۸ تا ۴۸ ۱۸:۰۷
بقره ۱۴۸ تا ۱۵۸ ۲۳:۳۶
نازعات ۲۶ تا ۴۶ ۳۰:۱۷
اسراء ۱۰۵ تا آخر ۱۵:۵۷
انعام ۱۲ تا ۱۸ ۰۶:۲۹
بقره ۲۵۲ تا ۲۶۱ ۲۹:۱۸
توبه ۱۲۲ تا آخر ۰۹:۴۸
دهر ۱ تا ۲۶ ۴۰:۱۸
علق ۱ تا ۵ ۰۳:۲۹
فصلت ۳۰ تا ۴۷ ۳۲:۲۱
نساء ۱۰۰ تا ۱۱۳ ۰۷:۱۱
احزاب ۳۸ تا ۴۸ و نازعات ۲۶ تا آخر و نصر ۲۸:۲۹
یونس ۱ تا ۱۰ ۱۶:۱۵
شمس ۱ تا ۱۵ ۰۳:۲۴
مائده ۵۱ تا ۵۴ ۲۸:۰۲
غافر آیات ۷ تا ۱۷ ۰۰:۲۴:۱۵

مطالب مشابه

49053 بازدید ۲۵ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. حسين گفت:

  سلام من حسین عبدالله ناظر هستم طرفدار شحات انور هستم لطفا میشه سایت اموزشی شحات انور بزارین تااستفاده کنیم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۲ ۲۳:۰۸:

  سلام سایتشو بلد نیستم والا

  [پاسخ]

 2. حسين گفت:

  مگه میشه دوست من

  [پاسخ]

 3. سلام دوست گرامی واقعا لذت بردم از وبتون انشاءالله دلتون همیشه قرآنی باشه.
  اگه دوست داشتید تبادل لینک کنیم
  به من حتما سر بزنید.
  یا علی[گل]

  [پاسخ]

 4. محمد گفت:

  واقعا لذت بخش و روح نوازه
  انشالله همیشه قرآنی باشید

  [پاسخ]

 5. علی یزلانی بیدگلی گفت:

  قصارسور لازم دارم ممنون یاعلی

  [پاسخ]

 6. این تصویر پسر استاد شحات هست یعنی استاد محمود شحات انور
  نه محمد شحات انور

  [پاسخ]

 7. مصطفی گفت:

  سلام
  عنوان این صفحه که نوشتین “دانلود تلاوت های محمد شحات انور” اشتباه هست، اسم صحیح ایشون “شحات محمد انور” و اسم پسرش “محمود شحات محمد انور” هست
  لطفاً اصلاح کنید
  یا علی

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۴۲:

  سلام احسنت

  [پاسخ]

 8. محمود گفت:

  .با سلام .کارتون عالیه اخرتون با صاحب قرآن انشالله ، فقط اگه تصویر شحات پدر رو اول صفحه بگذارید بهتره این تصویر شحات پسر هست …

  [پاسخ]

 9. محمود گفت:

  .با سلام .کارتون عالیه اجرتون با صاحب قرآن انشالله ، فقط اگه تصویر شحات پدر رو اول صفحه بگذارید بهتره این تصویر شحات پسر هست …

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۳ام, ۱۳۹۳ ۰۸:۱۴:

  سلام ممنون
  بی زحمت اگه تونستی تصویرشو برام بفرست چون توی گوگل فقط همین بود

  [پاسخ]

 10. روح الله گفت:

  سلام
  تشکر بخاطر مطالب مفیدتون
  یاعلی

  [پاسخ]

 11. سجاد گفت:

  ضمن تقدیر وتشکر فراوان بخاطر مطالب

  [پاسخ]

 12. محمد گفت:

  باتشکر فراوان خیلی از شما ممنونم چون تلاوت هایی که خیلی دنبالشون میگشتم اینجا پیداشون کردم

  [پاسخ]

 13. خرید گل گفت:

  تشکر از سایت خوب و مطالبی خوبی که گذاشتید

  [پاسخ]

 14. مسعود گفت:

  با سلام, أجرکم عندالله,سپاس

  [پاسخ]

 15. عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیه

  [پاسخ]

 16. محمد عاصف دوست قاری من میگه خیلی خوووووووووبه

  [پاسخ]

 17. مررررررررررررررررررررررررررررررسی

  [پاسخ]

 18. حجت گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  ببخشید لینک دانلود سوره ی غاشیه استاد شحات محمد انور رو بزارید ممنون میشم
  تشکر

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۶ام, ۱۳۹۴ ۲۰:۴۲:

  سلام
  http://media.rasekhoon.net/001/Shahaat_88.mp3

  [پاسخ]

 19. سینا گفت:

  سلام ازتون متشکرم
  فقط امکانش هست تحقیق ایشونو هم بزارین یا یه لینک بدین؟

  [پاسخ]

 20. محمد حسن گفت:

  ممنون از سایتتون لذت بردم اگه می شه قرائت های بیشتری از شحات بزارید

  [پاسخ]

دسته بندی