دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2017/01/nasser-al-qatami.png

ناصر القطامی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۱:۰۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۳۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره بقره ۰۲:۰۵:۵۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۵:۱۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۳:۲۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۷:۰۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۲:۳۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۵:۵۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۵:۱۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۲:۱۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۷:۵۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره هود ۰۰:۴۱:۵۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۶:۴۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۷:۳۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۹:۱۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۴:۰۷
ناصر القطامی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۸:۵۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۱:۱۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۰:۴۷
ناصر القطامی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۰:۱۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۵:۱۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۶:۰۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۷:۵۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۳:۲۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۷:۴۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۸:۳۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۷:۴۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۲:۲۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۸:۴۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۰:۱۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۶:۴۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۹:۴۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۳۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۴:۵۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۶:۴۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۵:۱۷
ناصر القطامی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۶:۰۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۹:۰۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۵:۴۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۷:۰۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۴:۴۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۴۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۶:۱۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۷:۰۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۸:۳۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۰۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۲:۴۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۱۲:۰۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۰:۳۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۶:۲۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۲۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۱۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۱۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۱۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۵۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۲۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۸:۵۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۲۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۹:۳۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۰۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۰۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۳۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۴۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۲۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۵۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۶:۴۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۱۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۰۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۳۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۵۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۰۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۵۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۴:۰۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۵۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۲۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۵:۰۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۳۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۴:۴۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۴۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۱۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۵۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۵:۳۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۷
ناصر القطامی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۳۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۵۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۱:۴۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۲:۳۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۱:۴۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۱۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۱۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۴۰

مطالب مشابه

11013 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. gran گفت:

  saite khobi darin vali khash download be sorate zip dasht

  [پاسخ]

 2. رضا گفت:

  جالب اما قاب وبلاگت جالب نیست
  لطفا عوض کن

  [پاسخ]

 3. احسان گفت:

  جزاک الله خیرا

  [پاسخ]

 4. احسان گفت:

  به دل میشینه……

  [پاسخ]

 5. مسعود گفت:

  الله متعال حفظش کنه ناصرالقطامی سوت بسیارزیبایی الله بش بخشیده.

  [پاسخ]

 6. Hamid گفت:

  فوق العاده. چرا حجمش اینجوریه؟؟؟؟؟؟؟سوره نساء تو سایت دیگه ۵۰ مگ و حتی ۸۰ مگ هم هست اینجا خیلی عجیبهفقط ۸ مگ هستش. حجمش باور نکردنی بود من داشتم میگشتم یه دونه کم حجم پیدا کنم همشون ۵۰ مگ یا بیشتر بودن. بینظیر بود ممنون.

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت