دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2017/01/nasser-al-qatami.png

ناصر القطامی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۱:۰۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۳۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره بقره ۰۲:۰۵:۵۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۵:۱۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۳:۲۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۷:۰۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۲:۳۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۵:۵۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۵:۱۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۲:۱۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۷:۵۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره هود ۰۰:۴۱:۵۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۶:۴۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۷:۳۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۹:۱۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۴:۰۷
ناصر القطامی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۸:۵۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۱:۱۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۰:۴۷
ناصر القطامی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۰:۱۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۵:۱۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۶:۰۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۷:۵۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۳:۲۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۷:۴۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۸:۳۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۷:۴۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۲:۲۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۸:۴۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۰:۱۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۶:۴۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۹:۴۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۳۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۴:۵۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۶:۴۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۵:۱۷
ناصر القطامی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۶:۰۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۹:۰۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۵:۴۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۷:۰۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۴:۴۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۴۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۶:۱۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۷:۰۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۸:۳۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۰۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۲:۴۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۱۲:۰۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۰:۳۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۶:۲۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۲۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۱۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۱۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۱۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۵۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۲۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۸:۵۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۲۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۹:۳۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۰۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۰۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۳۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۴۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۲۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۵۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۶:۴۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۱۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۰۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۳۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۵۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۰۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۵۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۴:۰۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۵۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۲۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۵:۰۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۳۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۴:۴۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۴۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۱۳
ناصر القطامی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۵۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۵:۳۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۷
ناصر القطامی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۳۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۵۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۱:۴۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۲:۳۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۱:۴۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۴
ناصر القطامی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۰
ناصر القطامی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۲
ناصر القطامی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۵
ناصر القطامی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۱۸
ناصر القطامی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۶
ناصر القطامی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۱
ناصر القطامی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۱۹
ناصر القطامی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۴۰

مطالب مشابه

10509 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. gran گفت:

  saite khobi darin vali khash download be sorate zip dasht

  [پاسخ]

 2. رضا گفت:

  جالب اما قاب وبلاگت جالب نیست
  لطفا عوض کن

  [پاسخ]

 3. احسان گفت:

  جزاک الله خیرا

  [پاسخ]

 4. احسان گفت:

  به دل میشینه……

  [پاسخ]

 5. مسعود گفت:

  الله متعال حفظش کنه ناصرالقطامی سوت بسیارزیبایی الله بش بخشیده.

  [پاسخ]

 6. Hamid گفت:

  فوق العاده. چرا حجمش اینجوریه؟؟؟؟؟؟؟سوره نساء تو سایت دیگه ۵۰ مگ و حتی ۸۰ مگ هم هست اینجا خیلی عجیبهفقط ۸ مگ هستش. حجمش باور نکردنی بود من داشتم میگشتم یه دونه کم حجم پیدا کنم همشون ۵۰ مگ یا بیشتر بودن. بینظیر بود ممنون.

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت