دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Showayei11.jpg

عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۵۸
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره بقره ۰۲:۱۹:۰۷
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۸:۵۵
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۲۴:۱۱
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره مائده ۰۱:۰۳:۵۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۵:۵۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۳:۵۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۷:۵۰
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۷:۵۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۹:۱۲
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۶:۳۵
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۶:۱۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۸:۳۷
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۱۵
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۴:۱۰
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۸:۵۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۹:۳۷
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۰:۰۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۸:۴۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۳:۱۲
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۲:۲۶
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۴:۱۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۸:۴۶
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۸:۴۰
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۸:۱۷
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۹:۱۲
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۴:۳۲
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۰:۱۳
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۰:۳۱
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۶:۴۱
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۱:۳۱
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۸:۱۰
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۷:۱۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۸:۱۸
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۶:۳۶
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۵:۲۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۱:۰۲
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۶:۰۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۶:۰۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۵:۵۰
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۰۸
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۷:۵۳
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۶:۲۰
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۳۱
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۳۸
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۲:۱۰
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله ۰۰:۱۰:۴۵
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۱:۳۳
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۶:۲۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۶:۴۸
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۵۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۷:۳۰
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۰۲
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۲۱
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۲۵
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۸:۲۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۱:۲۷
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۱:۱۸
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۴۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۱۰
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۵:۱۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۵۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۵۰
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۵۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۱۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۵۸
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۱۷
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۰۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۲۲
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۵:۰۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۶:۰۷
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۵۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۱۷
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۱۲
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۲۷
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۲۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۲
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۰۷
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۲
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۳۸
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۴۲
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۳:۰۴
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۰
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۳
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۱
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۶
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۸
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۱
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۶
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۱
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۳
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۵
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۵
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۵
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۱
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۵
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۳
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۱
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۸
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۵
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۷
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۲
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۶
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۹
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۷
عبداللّه الشویعی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۸

مطالب مشابه

524 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت