دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/e3ca7c90eea2ef6a40a66abf3cad1d8d.medium2.jpg

الطرابلسی | ترتیل سوره حمد (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۶
الطرابلسی | ترتیل سوره بقره (حفص عن عاصم) ۰۲:۱۹:۴۱
الطرابلسی | سوره آل عمران (حفص عن عاصم) ۰۱:۱۹:۰۳
الطرابلسی | سوره نساء (حفص عن عاصم) ۰۱:۲۶:۲۳
الطرابلسی | سوره مائده (حفص عن عاصم) ۰۱:۰۳:۵۵
الطرابلسی | سوره انعام (حفص عن عاصم) ۰۱:۰۷:۱۲
الطرابلسی | سوره اعراف (حفص عن عاصم) ۰۱:۱۱:۵۲
الطرابلسی | سوره انفال (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۸:۱۱
الطرابلسی | سوره توبه (حفص عن عاصم) ۰۰:۵۶:۴۹
الطرابلسی | سوره یونس (حفص عن عاصم) ۰۰:۴۰:۲۵
الطرابلسی | سوره هود (حفص عن عاصم) ۰۰:۴۰:۵۹
الطرابلسی | سوره یوسف (حفص عن عاصم) ۰۰:۴۰:۰۰
الطرابلسی | سوره رعد (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۰:۰۲
الطرابلسی | سوره ابراهیم (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۵۵
الطرابلسی | سوره حجر (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۵:۰۸
الطرابلسی | سوره نحل (حفص عن عاصم) ۰۰:۴۰:۵۴
الطرابلسی | سوره اسراء (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۳:۰۱
الطرابلسی | سوره کهف (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۳:۴۰
الطرابلسی | سوره مریم (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۰:۱۸
الطرابلسی | سوره طه (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۶:۴۶
الطرابلسی | سوره انبیاء (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۸:۱۳
الطرابلسی | سوره حج (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۰:۰۱
الطرابلسی | سوره مومنون (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۴:۱۱
الطرابلسی | سوره نور (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۹:۲۸
الطرابلسی | سوره فرقان (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۳۰
الطرابلسی | سوره شعراء (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۰:۳۶
الطرابلسی | سوره نمل (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۵:۴۷
الطرابلسی | سوره قصص (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۶:۵۸
الطرابلسی | سوره عنکبوت (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۵۳
الطرابلسی | سوره روم (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۸:۲۱
الطرابلسی | سوره لقمان (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۱:۵۶
الطرابلسی | سوره سجده (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۵۴
الطرابلسی | سوره احزاب (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۱:۰۱
الطرابلسی | سوره سبأ (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۵۰
الطرابلسی | سوره فاطر (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۶:۵۰
الطرابلسی | سوره یس (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۶:۲۸
الطرابلسی | سوره صافات (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۱:۴۰
الطرابلسی | سوره ص (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۷:۲۰
الطرابلسی | سوره زمر (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۵:۱۸
الطرابلسی | سوره غافر (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۶:۳۶
الطرابلسی | سوره فصّلت (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۸:۵۳
الطرابلسی | سوره شوری (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۸:۴۱
الطرابلسی | سوره زخرف (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۵۵
الطرابلسی | سوره دخان (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۰۹
الطرابلسی | سوره جاثیه (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۱۴
الطرابلسی | سوره احقاف (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۳:۵۲
الطرابلسی | سوره محمّد (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۲:۰۴
الطرابلسی | سوره فتح (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۲:۲۸
الطرابلسی | سوره حجرات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۲۵
الطرابلسی | سوره ق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۰۷
الطرابلسی | سوره ذاریات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۱۰
الطرابلسی | سوره طور (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۷:۱۲
الطرابلسی | سوره نجم (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۷:۵۰
الطرابلسی | سوره قمر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۲۰
الطرابلسی | سوره الرحمن (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۰۱
الطرابلسی | سوره واقعه (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۰۱
الطرابلسی | سوره حدید (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۲:۱۵
الطرابلسی | سوره مجادله (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۲۹
الطرابلسی | سوره حشر (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۲۳
الطرابلسی | سوره ممتحنه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۴۴
الطرابلسی | سوره صف (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۰۴
الطرابلسی | سوره جمعه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۳:۴۸
الطرابلسی | سوره منافقون (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۲۱
الطرابلسی | سوره تغابن (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۲۸
الطرابلسی | سوره طلاق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۵۳
الطرابلسی | سوره تحریم (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۴۸
الطرابلسی | سوره ملک (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۲۸
الطرابلسی | سوره قلم (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۳۶
الطرابلسی | سوره حاقه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۰۷
الطرابلسی | سوره معارج (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۱۰
الطرابلسی | سوره نوح (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۱۰
الطرابلسی | سوره جنّ (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۴۹
الطرابلسی | سوره مزّمّل (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۵۹
الطرابلسی | سوره مدّثّر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۱۹
الطرابلسی | سوره قیامه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۳:۵۱
الطرابلسی | سوره انسان (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۳۵
الطرابلسی | سوره مرسلات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۵۲
الطرابلسی | سوره نبأ (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۳۱
الطرابلسی | سوره نازعات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۴۲
الطرابلسی | سوره عبس (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۳:۴۶
الطرابلسی | سوره تکویر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۲۳
الطرابلسی | سوره انفطار (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۰۰
الطرابلسی | سوره مطفّفین (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۱۷
الطرابلسی | سوره انشقاق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۴۳
الطرابلسی | سوره بروج (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۳۴
الطرابلسی | سوره طارق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۴۵
الطرابلسی | سوره اعلی (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۵۵
الطرابلسی | سوره غاشیه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۲۸
الطرابلسی | سوره فجر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۳:۳۴
الطرابلسی | سوره بلد (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۰۸
الطرابلسی | سوره شمس (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۴۲
الطرابلسی | سوره لیل (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۰۵
الطرابلسی | سوره ضحی (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۱۴
الطرابلسی | سوره انشراح (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۱
الطرابلسی | سوره تین (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۰۳
الطرابلسی | سوره علق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۴۸
الطرابلسی | سوره قدر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۳
الطرابلسی | سوره بیّنه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۱۰
الطرابلسی | سوره زلزله (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۰۵
الطرابلسی | سوره عادیات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۱۰
الطرابلسی | سوره قارعه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۰۸
الطرابلسی | سوره تکاثر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۹
الطرابلسی | سوره عصر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۳۶
الطرابلسی | سوره همزه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۰۲
الطرابلسی | سوره فیل (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۹
الطرابلسی | سوره قریش (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۳
الطرابلسی | سوره ماعون (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۰
الطرابلسی | سوره کوثر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۳۱
الطرابلسی | سوره کافرون (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۳
الطرابلسی | سوره نصر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۱
الطرابلسی | سوره مسد (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۶
الطرابلسی | سوره اخلاص (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۳۱
الطرابلسی | سوره فلق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۲
الطرابلسی | سوره ناس (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۶
الطرابلسی | سوره طلاق (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۵
الطرابلسی | سوره حمد (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۹
الطرابلسی | سوره بقره (قالون عن نافع) ۰۲:۳۶:۲۵
الطرابلسی | سوره آل عمران (قالون عن نافع) ۰۱:۳۵:۰۷
الطرابلسی | سوره نساء (قالون عن نافع) ۰۱:۳۲:۳۷
الطرابلسی | سوره مائده (قالون عن نافع) ۰۱:۱۰:۰۳
الطرابلسی | سوره انعام (قالون عن نافع) ۰۱:۱۷:۳۲
الطرابلسی | سوره اعراف (قالون عن نافع) ۰۱:۲۸:۱۱
الطرابلسی | سوره انفال (قالون عن نافع) ۰۰:۳۳:۱۴
الطرابلسی | سوره توبه (قالون عن نافع) ۰۱:۰۴:۵۱
الطرابلسی | سوره یونس (قالون عن نافع) ۰۰:۴۵:۵۴
الطرابلسی | سوره هود (قالون عن نافع) ۰۰:۴۸:۱۴
الطرابلسی | سوره یوسف (قالون عن نافع) ۰۰:۴۴:۲۰
الطرابلسی | سوره رعد (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۴۹
الطرابلسی | سوره ابراهیم (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۳۰
الطرابلسی | سوره حجر (قالون عن نافع) ۰۰:۱۵:۵۰
الطرابلسی | سوره نحل (قالون عن نافع) ۰۰:۴۳:۰۳
الطرابلسی | سوره اسراء (قالون عن نافع) ۰۰:۳۷:۴۴
الطرابلسی | سوره کهف (قالون عن نافع) ۰۰:۳۸:۳۴
الطرابلسی | سوره مریم (قالون عن نافع) ۰۰:۲۵:۳۶
الطرابلسی | سوره طه (قالون عن نافع) ۰۰:۳۱:۵۰
الطرابلسی | سوره انبیاء (قالون عن نافع) ۰۰:۲۹:۳۱
الطرابلسی | سوره حج (قالون عن نافع) ۰۰:۳۳:۱۸
الطرابلسی | سوره مومنون (قالون عن نافع) ۰۰:۲۵:۳۷
الطرابلسی | سوره نور (قالون عن نافع) ۰۰:۳۲:۴۲
الطرابلسی | سوره فرقان (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۵۹
الطرابلسی | سوره شعراء (قالون عن نافع) ۰۰:۲۹:۲۹
الطرابلسی | سوره نمل (قالون عن نافع) ۰۰:۲۸:۵۰
الطرابلسی | سوره قصص (قالون عن نافع) ۰۰:۳۷:۱۹
الطرابلسی | سوره عنکبوت (قالون عن نافع) ۰۰:۲۴:۱۹
الطرابلسی | سوره روم (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۰۹
الطرابلسی | سوره لقمان (قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۳۳
الطرابلسی | سوره سجده (قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۴۴
الطرابلسی | سوره احزاب (قالون عن نافع) ۰۰:۳۳:۳۶
الطرابلسی | سوره سبأ (قالون عن نافع) ۰۰:۱۹:۳۲
الطرابلسی | سوره فاطر (قالون عن نافع) ۰۰:۱۹:۰۵
الطرابلسی | سوره یس (قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۵۰
الطرابلسی | سوره صافات (قالون عن نافع) ۰۰:۲۱:۴۵
الطرابلسی | سوره ص (قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۵۰
الطرابلسی | سوره زمر (قالون عن نافع) ۰۰:۲۸:۱۷
الطرابلسی | سوره غافر (قالون عن نافع) ۰۰:۳۰:۲۴
الطرابلسی | سوره فصلت (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۵۲
الطرابلسی | سوره شوری (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۲۳
الطرابلسی | سوره زخرف (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۵۹
الطرابلسی | سوره دخان (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۵۵
الطرابلسی | سوره جاثیه (قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۳۳
الطرابلسی | سوره احقاف (قالون عن نافع) ۰۰:۱۴:۲۸
الطرابلسی | سوره محمّد (قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۴۵
الطرابلسی | سوره فتح (قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۵۰
الطرابلسی | سوره حجرات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۲۷
الطرابلسی | سوره ق (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۵۰
الطرابلسی | سوره ذاریات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۳۹
الطرابلسی | سوره طور (قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۵۰
الطرابلسی | سوره نجم (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۳۹
الطرابلسی | سوره قمر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۴۱
الطرابلسی | سوره الرحمن (قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۰۴
الطرابلسی | سوره واقعه (قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۰۵
الطرابلسی | سوره حدید (قالون عن نافع) ۰۰:۱۴:۱۲
الطرابلسی | سوره مجادله (قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۳۳
الطرابلسی | سوره حشر (قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۰۲
الطرابلسی | سوره ممتحنه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۲۶
الطرابلسی | سوره صف (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۱۹
الطرابلسی | سوره جمعه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۱۹
الطرابلسی | سوره منافقون (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۱
الطرابلسی | سوره تغابن (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۳۹
الطرابلسی | سوره تحریم (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۶
الطرابلسی | سوره ملک (قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۴۹
الطرابلسی | سوره قلم (قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۵۴
الطرابلسی | سوره حاقه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۸
الطرابلسی | سوره معارج (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۴۳
الطرابلسی | سوره نوح (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۴۰
الطرابلسی | سوره جنّ (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۴۱
الطرابلسی | سوره مزّمّل (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۵۳
الطرابلسی | سوره مدّثّر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۳۶
الطرابلسی | سوره قیامه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۵۸
الطرابلسی | سوره انسان (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۳۱
الطرابلسی | سوره مرصلات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۰۱
الطرابلسی | سوره نبأ (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۳
الطرابلسی | سوره نازعات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۷
الطرابلسی | سوره عبس (قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۳۸
الطرابلسی | سوره تکویر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۲۹
الطرابلسی | سوره انفطار (قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۵۵
الطرابلسی | سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۱۱
الطرابلسی | سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۳
الطرابلسی | سوره بروج ۰۰:۰۲:۴۲
الطرابلسی | سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۶
الطرابلسی | سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۶
الطرابلسی | سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۱۵
الطرابلسی | سوره فجر ۰۰:۰۳:۱۷
الطرابلسی | سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۴
الطرابلسی | سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۷
الطرابلسی | سوره لیل ۰۰:۰۱:۵۰
الطرابلسی | سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۳
الطرابلسی | سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۹
الطرابلسی | سوره تین ۰۰:۰۰:۵۱
الطرابلسی | سوره علق (قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۷
الطرابلسی | سوره قدر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۰
الطرابلسی | سوره بیّنه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۱۳
الطرابلسی | سوره زلزله (قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۰۰
الطرابلسی | سوره عادیات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۰۲
الطرابلسی | سوره قارعه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۷
الطرابلسی | سوره تکاثر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۹
الطرابلسی | سوره عصر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۴
الطرابلسی | سوره همزه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۹
الطرابلسی | سوره فیل (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۸
الطرابلسی | سوره قریش (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۱
الطرابلسی | سوره ماعون (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۴
الطرابلسی | سوره کوثر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
الطرابلسی | سوره کافرون (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶
الطرابلسی | سوره نصر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۱
الطرابلسی | سوره مسد (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۳
الطرابلسی | سوره اخلاص (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۹
الطرابلسی | سوره فلق (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
الطرابلسی | سوره ناس (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶

مطالب مشابه

1972 بازدید نظر: »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت