دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/e3ca7c90eea2ef6a40a66abf3cad1d8d.medium2.jpg

الطرابلسی | ترتیل سوره حمد (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۶
الطرابلسی | ترتیل سوره بقره (حفص عن عاصم) ۰۲:۱۹:۴۱
الطرابلسی | سوره آل عمران (حفص عن عاصم) ۰۱:۱۹:۰۳
الطرابلسی | سوره نساء (حفص عن عاصم) ۰۱:۲۶:۲۳
الطرابلسی | سوره مائده (حفص عن عاصم) ۰۱:۰۳:۵۵
الطرابلسی | سوره انعام (حفص عن عاصم) ۰۱:۰۷:۱۲
الطرابلسی | سوره اعراف (حفص عن عاصم) ۰۱:۱۱:۵۲
الطرابلسی | سوره انفال (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۸:۱۱
الطرابلسی | سوره توبه (حفص عن عاصم) ۰۰:۵۶:۴۹
الطرابلسی | سوره یونس (حفص عن عاصم) ۰۰:۴۰:۲۵
الطرابلسی | سوره هود (حفص عن عاصم) ۰۰:۴۰:۵۹
الطرابلسی | سوره یوسف (حفص عن عاصم) ۰۰:۴۰:۰۰
الطرابلسی | سوره رعد (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۰:۰۲
الطرابلسی | سوره ابراهیم (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۵۵
الطرابلسی | سوره حجر (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۵:۰۸
الطرابلسی | سوره نحل (حفص عن عاصم) ۰۰:۴۰:۵۴
الطرابلسی | سوره اسراء (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۳:۰۱
الطرابلسی | سوره کهف (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۳:۴۰
الطرابلسی | سوره مریم (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۰:۱۸
الطرابلسی | سوره طه (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۶:۴۶
الطرابلسی | سوره انبیاء (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۸:۱۳
الطرابلسی | سوره حج (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۰:۰۱
الطرابلسی | سوره مومنون (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۴:۱۱
الطرابلسی | سوره نور (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۹:۲۸
الطرابلسی | سوره فرقان (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۳۰
الطرابلسی | سوره شعراء (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۰:۳۶
الطرابلسی | سوره نمل (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۵:۴۷
الطرابلسی | سوره قصص (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۶:۵۸
الطرابلسی | سوره عنکبوت (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۵۳
الطرابلسی | سوره روم (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۸:۲۱
الطرابلسی | سوره لقمان (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۱:۵۶
الطرابلسی | سوره سجده (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۵۴
الطرابلسی | سوره احزاب (حفص عن عاصم) ۰۰:۳۱:۰۱
الطرابلسی | سوره سبأ (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۵۰
الطرابلسی | سوره فاطر (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۶:۵۰
الطرابلسی | سوره یس (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۶:۲۸
الطرابلسی | سوره صافات (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۱:۴۰
الطرابلسی | سوره ص (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۷:۲۰
الطرابلسی | سوره زمر (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۵:۱۸
الطرابلسی | سوره غافر (حفص عن عاصم) ۰۰:۲۶:۳۶
الطرابلسی | سوره فصّلت (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۸:۵۳
الطرابلسی | سوره شوری (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۸:۴۱
الطرابلسی | سوره زخرف (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۹:۵۵
الطرابلسی | سوره دخان (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۰۹
الطرابلسی | سوره جاثیه (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۱۴
الطرابلسی | سوره احقاف (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۳:۵۲
الطرابلسی | سوره محمّد (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۲:۰۴
الطرابلسی | سوره فتح (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۲:۲۸
الطرابلسی | سوره حجرات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۲۵
الطرابلسی | سوره ق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۰۷
الطرابلسی | سوره ذاریات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۱۰
الطرابلسی | سوره طور (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۷:۱۲
الطرابلسی | سوره نجم (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۷:۵۰
الطرابلسی | سوره قمر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۲۰
الطرابلسی | سوره الرحمن (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۰۱
الطرابلسی | سوره واقعه (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۰۱
الطرابلسی | سوره حدید (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۲:۱۵
الطرابلسی | سوره مجادله (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۲۹
الطرابلسی | سوره حشر (حفص عن عاصم) ۰۰:۱۰:۲۳
الطرابلسی | سوره ممتحنه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۸:۴۴
الطرابلسی | سوره صف (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۰۴
الطرابلسی | سوره جمعه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۳:۴۸
الطرابلسی | سوره منافقون (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۲۱
الطرابلسی | سوره تغابن (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۲۸
الطرابلسی | سوره طلاق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۵۳
الطرابلسی | سوره تحریم (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۴۸
الطرابلسی | سوره ملک (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۲۸
الطرابلسی | سوره قلم (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۳۶
الطرابلسی | سوره حاقه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۰۷
الطرابلسی | سوره معارج (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۱۰
الطرابلسی | سوره نوح (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۵:۱۰
الطرابلسی | سوره جنّ (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۴۹
الطرابلسی | سوره مزّمّل (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۵۹
الطرابلسی | سوره مدّثّر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۱۹
الطرابلسی | سوره قیامه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۳:۵۱
الطرابلسی | سوره انسان (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۶:۳۵
الطرابلسی | سوره مرسلات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۵۲
الطرابلسی | سوره نبأ (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۳۱
الطرابلسی | سوره نازعات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۴۲
الطرابلسی | سوره عبس (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۳:۴۶
الطرابلسی | سوره تکویر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۲۳
الطرابلسی | سوره انفطار (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۰۰
الطرابلسی | سوره مطفّفین (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۴:۱۷
الطرابلسی | سوره انشقاق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۴۳
الطرابلسی | سوره بروج (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۳۴
الطرابلسی | سوره طارق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۴۵
الطرابلسی | سوره اعلی (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۵۵
الطرابلسی | سوره غاشیه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۲۸
الطرابلسی | سوره فجر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۳:۳۴
الطرابلسی | سوره بلد (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۰۸
الطرابلسی | سوره شمس (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۴۲
الطرابلسی | سوره لیل (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۰۵
الطرابلسی | سوره ضحی (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۱۴
الطرابلسی | سوره انشراح (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۱
الطرابلسی | سوره تین (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۰۳
الطرابلسی | سوره علق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۴۸
الطرابلسی | سوره قدر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۳
الطرابلسی | سوره بیّنه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۲:۱۰
الطرابلسی | سوره زلزله (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۰۵
الطرابلسی | سوره عادیات (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۱۰
الطرابلسی | سوره قارعه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۰۸
الطرابلسی | سوره تکاثر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۹
الطرابلسی | سوره عصر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۳۶
الطرابلسی | سوره همزه (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۱:۰۲
الطرابلسی | سوره فیل (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۹
الطرابلسی | سوره قریش (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۳
الطرابلسی | سوره ماعون (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۰
الطرابلسی | سوره کوثر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۳۱
الطرابلسی | سوره کافرون (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۵۳
الطرابلسی | سوره نصر (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۱
الطرابلسی | سوره مسد (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۶
الطرابلسی | سوره اخلاص (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۳۱
الطرابلسی | سوره فلق (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۲
الطرابلسی | سوره ناس (حفص عن عاصم) ۰۰:۰۰:۴۶
الطرابلسی | سوره طلاق (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۵
الطرابلسی | سوره حمد (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۹
الطرابلسی | سوره بقره (قالون عن نافع) ۰۲:۳۶:۲۵
الطرابلسی | سوره آل عمران (قالون عن نافع) ۰۱:۳۵:۰۷
الطرابلسی | سوره نساء (قالون عن نافع) ۰۱:۳۲:۳۷
الطرابلسی | سوره مائده (قالون عن نافع) ۰۱:۱۰:۰۳
الطرابلسی | سوره انعام (قالون عن نافع) ۰۱:۱۷:۳۲
الطرابلسی | سوره اعراف (قالون عن نافع) ۰۱:۲۸:۱۱
الطرابلسی | سوره انفال (قالون عن نافع) ۰۰:۳۳:۱۴
الطرابلسی | سوره توبه (قالون عن نافع) ۰۱:۰۴:۵۱
الطرابلسی | سوره یونس (قالون عن نافع) ۰۰:۴۵:۵۴
الطرابلسی | سوره هود (قالون عن نافع) ۰۰:۴۸:۱۴
الطرابلسی | سوره یوسف (قالون عن نافع) ۰۰:۴۴:۲۰
الطرابلسی | سوره رعد (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۴۹
الطرابلسی | سوره ابراهیم (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۳۰
الطرابلسی | سوره حجر (قالون عن نافع) ۰۰:۱۵:۵۰
الطرابلسی | سوره نحل (قالون عن نافع) ۰۰:۴۳:۰۳
الطرابلسی | سوره اسراء (قالون عن نافع) ۰۰:۳۷:۴۴
الطرابلسی | سوره کهف (قالون عن نافع) ۰۰:۳۸:۳۴
الطرابلسی | سوره مریم (قالون عن نافع) ۰۰:۲۵:۳۶
الطرابلسی | سوره طه (قالون عن نافع) ۰۰:۳۱:۵۰
الطرابلسی | سوره انبیاء (قالون عن نافع) ۰۰:۲۹:۳۱
الطرابلسی | سوره حج (قالون عن نافع) ۰۰:۳۳:۱۸
الطرابلسی | سوره مومنون (قالون عن نافع) ۰۰:۲۵:۳۷
الطرابلسی | سوره نور (قالون عن نافع) ۰۰:۳۲:۴۲
الطرابلسی | سوره فرقان (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۵۹
الطرابلسی | سوره شعراء (قالون عن نافع) ۰۰:۲۹:۲۹
الطرابلسی | سوره نمل (قالون عن نافع) ۰۰:۲۸:۵۰
الطرابلسی | سوره قصص (قالون عن نافع) ۰۰:۳۷:۱۹
الطرابلسی | سوره عنکبوت (قالون عن نافع) ۰۰:۲۴:۱۹
الطرابلسی | سوره روم (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۰۹
الطرابلسی | سوره لقمان (قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۳۳
الطرابلسی | سوره سجده (قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۴۴
الطرابلسی | سوره احزاب (قالون عن نافع) ۰۰:۳۳:۳۶
الطرابلسی | سوره سبأ (قالون عن نافع) ۰۰:۱۹:۳۲
الطرابلسی | سوره فاطر (قالون عن نافع) ۰۰:۱۹:۰۵
الطرابلسی | سوره یس (قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۵۰
الطرابلسی | سوره صافات (قالون عن نافع) ۰۰:۲۱:۴۵
الطرابلسی | سوره ص (قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۵۰
الطرابلسی | سوره زمر (قالون عن نافع) ۰۰:۲۸:۱۷
الطرابلسی | سوره غافر (قالون عن نافع) ۰۰:۳۰:۲۴
الطرابلسی | سوره فصلت (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۵۲
الطرابلسی | سوره شوری (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۲۳
الطرابلسی | سوره زخرف (قالون عن نافع) ۰۰:۲۰:۵۹
الطرابلسی | سوره دخان (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۵۵
الطرابلسی | سوره جاثیه (قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۳۳
الطرابلسی | سوره احقاف (قالون عن نافع) ۰۰:۱۴:۲۸
الطرابلسی | سوره محمّد (قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۴۵
الطرابلسی | سوره فتح (قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۵۰
الطرابلسی | سوره حجرات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۲۷
الطرابلسی | سوره ق (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۵۰
الطرابلسی | سوره ذاریات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۳۹
الطرابلسی | سوره طور (قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۵۰
الطرابلسی | سوره نجم (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۳۹
الطرابلسی | سوره قمر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۴۱
الطرابلسی | سوره الرحمن (قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۰۴
الطرابلسی | سوره واقعه (قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۰۵
الطرابلسی | سوره حدید (قالون عن نافع) ۰۰:۱۴:۱۲
الطرابلسی | سوره مجادله (قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۳۳
الطرابلسی | سوره حشر (قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۰۲
الطرابلسی | سوره ممتحنه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۲۶
الطرابلسی | سوره صف (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۱۹
الطرابلسی | سوره جمعه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۱۹
الطرابلسی | سوره منافقون (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۱
الطرابلسی | سوره تغابن (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۳۹
الطرابلسی | سوره تحریم (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۶
الطرابلسی | سوره ملک (قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۴۹
الطرابلسی | سوره قلم (قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۵۴
الطرابلسی | سوره حاقه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۸
الطرابلسی | سوره معارج (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۴۳
الطرابلسی | سوره نوح (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۴۰
الطرابلسی | سوره جنّ (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۴۱
الطرابلسی | سوره مزّمّل (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۵۳
الطرابلسی | سوره مدّثّر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۳۶
الطرابلسی | سوره قیامه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۵۸
الطرابلسی | سوره انسان (قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۳۱
الطرابلسی | سوره مرصلات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۰۱
الطرابلسی | سوره نبأ (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۳
الطرابلسی | سوره نازعات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۷
الطرابلسی | سوره عبس (قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۳۸
الطرابلسی | سوره تکویر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۲۹
الطرابلسی | سوره انفطار (قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۵۵
الطرابلسی | سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۱۱
الطرابلسی | سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۳
الطرابلسی | سوره بروج ۰۰:۰۲:۴۲
الطرابلسی | سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۶
الطرابلسی | سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۶
الطرابلسی | سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۱۵
الطرابلسی | سوره فجر ۰۰:۰۳:۱۷
الطرابلسی | سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۴
الطرابلسی | سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۷
الطرابلسی | سوره لیل ۰۰:۰۱:۵۰
الطرابلسی | سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۳
الطرابلسی | سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۹
الطرابلسی | سوره تین ۰۰:۰۰:۵۱
الطرابلسی | سوره علق (قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۷
الطرابلسی | سوره قدر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۰
الطرابلسی | سوره بیّنه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۱۳
الطرابلسی | سوره زلزله (قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۰۰
الطرابلسی | سوره عادیات (قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۰۲
الطرابلسی | سوره قارعه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۷
الطرابلسی | سوره تکاثر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۹
الطرابلسی | سوره عصر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۴
الطرابلسی | سوره همزه (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۹
الطرابلسی | سوره فیل (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۸
الطرابلسی | سوره قریش (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۱
الطرابلسی | سوره ماعون (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۴
الطرابلسی | سوره کوثر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
الطرابلسی | سوره کافرون (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶
الطرابلسی | سوره نصر (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۱
الطرابلسی | سوره مسد (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۳
الطرابلسی | سوره اخلاص (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۹
الطرابلسی | سوره فلق (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
الطرابلسی | سوره ناس (قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶

مطالب مشابه

2119 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت