دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.goums.ac.ir/files/deputy_stu/54654.jpg

احمد عامر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
احمد عامر | ترتیل سوره بقره ۰۲:۰۹:۲۵
احمد عامر | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۱۲
احمد عامر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۲:۱۸
احمد عامر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۸:۴۵
احمد عامر | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۲:۱۰
احمد عامر | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۸:۵۸
احمد عامر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۶:۵۶
احمد عامر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۴:۴۹
احمد عامر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۰:۰۵
احمد عامر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۹:۲۶
احمد عامر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۷:۰۹
احمد عامر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۹:۱۹
احمد عامر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۸:۴۵
احمد عامر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۵:۰۳
احمد عامر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۹:۲۲
احمد عامر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۱:۴۸
احمد عامر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۳:۵۵
احمد عامر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۱:۱۹
احمد عامر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۹:۱۳
احمد عامر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۷:۱۸
احمد عامر | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۸:۱۶
احمد عامر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۳:۳۲
احمد عامر | ترتیل سوره نور ۰۰:۳۰:۴۰
احمد عامر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۹:۳۹
احمد عامر | ترتیل سوره شعرا ۰۰:۲۹:۴۴
احمد عامر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۷:۴۰
احمد عامر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۲:۵۹
احمد عامر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۳:۳۱
احمد عامر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۸:۴۵
احمد عامر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۲:۴۴
احمد عامر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۸:۵۴
احمد عامر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۳۰:۲۳
احمد عامر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۹:۱۳
احمد عامر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۸:۱۹
احمد عامر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۵:۴۶
احمد عامر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۱:۲۱
احمد عامر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۶:۳۹
احمد عامر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۵:۲۷
احمد عامر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۶:۵۰
احمد عامر | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۸:۰۹
احمد عامر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۹:۳۴
احمد عامر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۹:۰۸
احمد عامر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۸:۱۸
احمد عامر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۳۲
احمد عامر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۴:۰۰
احمد عامر | ترتیل سوره محمد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۱۱:۴۳
احمد عامر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۲:۲۷
احمد عامر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۵۳
احمد عامر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۴۰
احمد عامر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۲۵
احمد عامر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۳۸
احمد عامر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۵۹
احمد عامر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۸:۰۳
احمد عامر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۲۱
احمد عامر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۱۰
احمد عامر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۱۷
احمد عامر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۱۱
احمد عامر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۱۶
احمد عامر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۰۵
احمد عامر | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۵۰
احمد عامر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۴۱
احمد عامر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۲
احمد عامر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۲۰
احمد عامر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۲۸
احمد عامر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۰۳
احمد عامر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۱۰
احمد عامر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۷:۰۱
احمد عامر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۲۸
احمد عامر | ترتیل سوره معراج ۰۰:۰۴:۵۶
احمد عامر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۵۲
احمد عامر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۵۰
احمد عامر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۳۶
احمد عامر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۵۱
احمد عامر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۴۱
احمد عامر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۵۴
احمد عامر | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۱۳
احمد عامر | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۳:۵۸
احمد عامر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۱
احمد عامر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۱۳
احمد عامر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۰۶
احمد عامر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۸
احمد عامر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۳۶
احمد عامر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۸
احمد عامر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۹
احمد عامر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۰
احمد عامر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۴
احمد عامر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۸
احمد عامر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۴۲
احمد عامر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۲
احمد عامر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۱
احمد عامر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۱
احمد عامر | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۵
احمد عامر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۲
احمد عامر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۳
احمد عامر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۲۵
احمد عامر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۴
احمد عامر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۴
احمد عامر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۷
احمد عامر | ترتیل سوره عادبات ۰۰:۰۰:۵۰
احمد عامر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۸
احمد عامر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۰
احمد عامر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۲
احمد عامر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۴
احمد عامر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۰
احمد عامر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۶
احمد عامر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۶
احمد عامر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۶
احمد عامر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۰
احمد عامر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۶
احمد عامر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۰
احمد عامر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
احمد عامر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۹
احمد عامر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۸
قاف ۳۱ تا ۴۵ ۰۹:۱۲
مطففین ۲۲ تا ۳۸ ۰۲:۲۷
احقاف ۸۸ تا ۱۱۶ ۰۶:۰۹
زمر ۱ تا ۲۳ ۲۴:۴۷
قاف ۳۱ تا ۳۵ ۰۴:۱۴

مطالب مشابه

4763 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. مریم جمالی گفت:

  سلام – واقعا که سایت عالی عالی عالی دارید
  خیلی مرسی

  [پاسخ]

 2. فرشاد گفت:

  سلام یا زهرا
  اقا ببخشید این همه مزاحمت میشم,واقعا خجالت میکشم پیام بدم.اقا جواب داد ولی نشد,میشه ایمیله خودتو بم بدی چن تا سوال دارم ازت؟
  بازم ببخشید که انقد مزاحم میشم
  منتظرم ب همین ایمیلم پیام بدی.مرسی

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۴ ۱۶:۱۳:

  سلام نه بابا این چه حرفیه ما دربت در خدمتیم
  بفرما
  yaa_zahraa_110@yahoo.com

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت