دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Koushi2.jpg

العیون الکوشی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (بروایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره بقره (روایت ورش عن نافع) ۰۲:۰۸:۴۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره آل عمران (روایت ورش عن نافع) ۰۱:۱۴:۱۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره نساء (روایت ورش عن نافع) ۰۱:۱۵:۱۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره مائده (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۵۶:۰۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره انعام (روایت ورش عن نافع) ۰۱:۰۰:۱۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره اعراف (روایت ورش عن نافع) ۰۱:۰۷:۵۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره انفال (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۵:۰۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره توبه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۵۲:۴۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره یونس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۹:۰۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره هود (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۴۰:۱۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره یوسف (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۷:۱۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره رعد (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۴۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره ابراهیم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۳۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره حجر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۴:۳۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره نحل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۸:۰۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره اسراء (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۴:۰۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره کهف (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۳۱:۴۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره مریم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۹:۴۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره طه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۷:۱۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره انبیاء (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۶:۴۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره حج (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۶:۳۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره مومنون (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۱:۴۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره نور (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۸:۳۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره فرقان (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۳۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره شعراء (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۸:۲۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره نمل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۳:۰۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره قصص (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۶:۳۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره عنکبوت (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۱:۰۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره روم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۵۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره لقمان (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۰:۳۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره سجده (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۳۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره احزاب (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۶:۱۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره سبأ (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۶:۲۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره فاطر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۶:۰۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره یس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۵:۴۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره صافات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۹:۵۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره ص (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۵:۲۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره زمر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۲:۵۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره غافر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۲۵:۳۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره فصّلت (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره شوری (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۷:۴۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره زخرف (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۶:۳۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره دخان (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۰۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره جاثیه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره احقاف (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۲:۰۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره محمد صل اللّه علیه و آله (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۰:۱۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره فتح (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۰:۳۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره حجرات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۳۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره ق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۳۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره ذاریات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۱۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره طور (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۶:۲۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره نجم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۷:۱۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره قمر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره الرحمن (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره واقعه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره حدید (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۱۱:۲۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره مجادله (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۴۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره حشر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۴۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره ممتحنه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۹:۲۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره صفّ (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره جمعه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۵۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره منافقون (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۰۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره تغابن (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۵۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره طلاق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۵:۵۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره تحریم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۵:۳۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره ملک (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۵:۴۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره قلم (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۵:۳۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره حاقه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۵۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره معارج (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۵۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره نوح (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۰۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره جنّ (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره مزّمّل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره مدّثّر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره قیامه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۴۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره انسان (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره مرسلات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۳۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره نبأ (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۳۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره نازعات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره عبس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۴۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره تکویر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره انفطار (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره مطفّفین (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره انشقاق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره بروج (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره طارق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره اعلی (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره غاشیه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۴۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره فجر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۲:۳۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره بلد (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره شمس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۰۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره لیل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۲۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره ضحی (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره انشراح (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره تین (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره علق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره قدر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۳
العیون الکوشی | ترتیل سوره بیّنه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره زلزله (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره عادیات (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره قارعه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۱
العیون الکوشی | ترتیل سوره تکاثر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره عصر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره همزه (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۸
العیون الکوشی | ترتیل سوره فیل (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره قریش (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
العیون الکوشی | ترتیل سوره ماعون (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۴
العیون الکوشی | ترتیل سوره کوثر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۵
العیون الکوشی | ترتیل سوره کافرون (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۷
العیون الکوشی | ترتیل سوره نصر (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره مسد (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۶
العیون الکوشی | ترتیل سوره اخلاص (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۲
العیون الکوشی | ترتیل سوره فلق (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۰
العیون الکوشی | ترتیل سوره ناس (روایت ورش عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۶

مطالب مشابه

1713 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت