دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/01/img_1510_thum.jpg

 

 

انور شحات انور – تلاوت مجلسی قرآن – سوره مبارکه عنکبوت ۲۱:۰۲
انور شحات انور – سوره مبارکه حجرات ۲۶:۰۸
سوره های انبیاء ۸۳-۹۴، کوثر ۲۵:۳۰
سوره بقره ۱۴۸-۱۵۷ ۱۶:۴۵
سوره یوسف ۱-۲۹ ۳۳:۲۵
سوره های نور ۳۲-۳۸، شمس ۱-۹ ۲۶:۴۰
سوره های اسراء ۹-۲۰، ضحی، شرح، قریش ۲۷:۳۵
سوره های بقره ۱۴۲-۱۴۴، زلزله ۱۷:۰۰
سوره های کهف ۱۰۷ تا آخر ، علق ۱-۵ ۱۱:۱۰
سوره های نساء ۲۶-۳۵، شمس ۱-۹ ۲۶:۳۵
سوره های احزاب ۴۰ – 48 و کوثر ۱۶:۴۰
سوره های بروج ۱۱ تا آخر، شمس، قریش، کوثر، حمد، بقره۱و۲ ۲۵:۴۰
سوره جمعه ۳۰:۵۰
سوره های دهر ۱-۹ ، قدر ، کوثر ۲۲:۱۰
سوره های تحریم ۹ تا آخر، ملک ۱ و ۲ ۲۱:۴۵
سوره های مؤمنون ۱۱۵ تا آخر، نور۱-۵، کافرون ۲۴:۰۰
سوره نمل ۱۵-۲۶ ۲۰:۴۰
سوره های بقره ۲۸۴ تا آخر، علق ۱-۵ ۲۰:۱۵
سوره های جمعه ۹ تا آخر،تکاثر، قریش، نصر ۲۵:۵۰
سوره های نساء ۱-۷، کوثر ۲۱:۴۰
سوره قصص ۵-۱۴ ۲۵:۵۵
سوره های آل عمران ۱-۹، علق ۱-۵ ۱۴:۳۰
سوره بقره ۲۵-۳۲ ۲۵:۰۵
سوره های نساء ۱۷۴ تا آخر، بلد ۱-۱۸ ۱۹:۴۰
سوره های بروج ۱۱ تا آخر، طارق، فجر۲۷ تا آخر ۲۷:۵۰
سوره های زمر۶۱-۷۰، قریش، کوثر، نصر ۲۷:۱۵
سوره های نساء ۱۷۴ تا آخر، قریش، کوثر ۱۸:۵۵
سوره های فتح ۲۷ تا آخر، ضحی، شرح، علق ۱-۵ ۱۹:۲۰
سوره کهف ۱۰۷ تا آخر ۱۴:۲۰
سوره ابراهیم ۳۵-۴۱ ۱۵:۳۰
سوره های آل عمران ۱۹۸ تا آخر ، ضحی، کوثر ۲۲:۲۰
سوره اسراء ۹-۲۵ ۲۳:۰۰
سوره های نساء ۱۶۳-۱۷۰، اعلی ۱-۹ ۳۰:۳۰
سوره کهف ۲۱-۲۵، نصر ۱۷:۱۰
سوره های قصص ۸۳ تا آخر، قریش، کافرون ۲۲:۲۰
سوره های دهر ۲۲ تا آخر ، کوثر، نصر ۱۴:۴۰
انسان ۲۲ تا آخر ۱۱:۲۵
تین ۱ تا ۴ ۰۲:۴۴
حجرات ۷ تا۱۰ ۱۱:۱۸
آل عمران ۱۹۸ تا آخر ۱۴:۵۶
زمر ۶۱ تا ۷۰ ۲۰:۲۰
شعراء ۶۹ تا ۹۰ ۱۷:۲۳
شعراء ۵۲ و ۵۳ و انفطار وشمس ۱ تا ۵ ۲۸:۱۸
فرقان ۷۱ تا ۷۷ ۰۸:۱۰
قصص ۱ تا ۲۱ ۲۴:۴۳
بقره ۱۲۴ تا ۱۲۹ ۱۹:۴۳
کهف ۲۱ تا ۲۵ ۱۵:۲۵
آیاتی از سوره قصص (از آیه ۸۳) ۲۲:۰۵
سوره مبارکه یس آیات ۷۷ تا آخر، الرحمن آیات ۱ تا ۲۷، کهف ۱۰۷ تا آخر و علق ۱ تا ۵ ۵۸:۴۲
سوره نساء آیات ۱۷۴ تا آخر ، کافرون و نساء ۶۹ تا ۷۴ ۵۷:۰۴
سوره های بروج،شمس،قریش،کوثر،حمد،بقره آیات ۱و۲،جمعه ۹تا آخر تکاثرونصر ۵۰:۲۷
سوره انعام آیات۱۰۱ تا ۱۰۷ و نساء ۱۷۴ تا آخرو بلد۱ تا ۱۸ ۵۷:۰۲
انور شحات محمد انور – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۹۳-۱۰۱ ۲۱:۲۵
انور شحات انور – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات ۵۳-۶۸ و شمس ۳۳:۲۲
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر ، قریش ، کوثر و نصر ۲۵:۲۶
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قدر و حشر ۱۲:۳۱
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۰ ۲۲:۳۸
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و فاتحه ۱۳:۲۰
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۳۱-۳۹ ۲۳:۵۰
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات ۱۳-۱۸ ۳۰:۲۱
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نورآیات ۳۲-۳۸ ۲۶:۵۱
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نازعات و علق ۱۶:۵۳
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قیامت آیات ۱-۴۰ ۱۴:۳۵
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات ۶۹-۸۰ ۳۲:۳۵
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیات ۲۰-۲۸ ۲۵:۵۸
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود (ع) ۲۹:۱۴
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات ۹-۱۳ ، کوثر و نصر ۲۴:۲۴
انور شحات انور -تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۳۱-۳۷ ۲۰:۳۱
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه سوره های توبه۱۲۸-۱۲۹ ، بلد و حمد ۲۱:۰۰
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات ۲۳-۴۱ ۲۹:۴۳
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره شمس ۰۵:۰۷
انور شحات انور – تلاوت مجلسی سوره زمر آیات ۷۳ تا ۷۴ ۰۰:۰۴:۱۲
انور شحات انور – سوره آل عمران آیات ۱۴۹ تا ۱۵۳، کوثر ۰۰:۱۸:۰۶
انور شحات انور – سوره آل عمران آیات ۵۳ تا ۶۸، شمس ۱ تا ۵ ۰۰:۳۳:۲۵
انور شحات انور – تلاوت مجلسی سوره مبارکه عنکبوت ۲۱:۰۲
انور شحات انور – تلاوت سوره مبارکه حجرات ۲۶:۰۸
انور شحات انور – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران ۱۸۹- ۱۹۴ ۰۷:۵۹
انور شحات محمد انور – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۹۳-۱۰۱ ۲۱:۲۵
انور شحات انور – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات ۵۳-۶۸ و شمس ۳۳:۲۲
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر ، قریش ، کوثر و نصر ۲۵:۲۶
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قدر و حشر ۱۲:۳۱
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۰ ۲۲:۳۸
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و فاتحه با زیرنویس انگلیسی ۱۳:۲۰
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۳۱-۳۹ ۲۳:۵۰
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات ۱۳-۱۸ ۳۰:۲۱
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نورآیات ۳۲-۳۸ ۲۶:۵۱
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نازعات و علق ۱۶:۵۳
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قیامت آیات ۱-۴۰ ۱۴:۳۵
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات ۶۹-۸۰ ۳۲:۳۵
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیات ۲۰-۲۸ ۲۵:۵۸
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود (ع) ۲۹:۱۴
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات ۹-۱۳ ، کوثر و نصر ۲۴:۲۴
انور شحات انور -تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۳۱-۳۷ ۲۰:۳۱
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه سوره های توبه۱۲۸-۱۲۹ ، بلد و حمد ۲۱:۰۰
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات ۲۳-۴۱ ۲۹:۴۳
انور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره شمس ۰۵:۰۷
انور شحات انور | تلاوت مجلسی سوره زمر آیات ۷۳ تا ۷۴ ۰۰:۰۴:۱۲
انور شحات | سوره آل عمران آیات ۱۴۹ تا ۱۵۳، کوثر ۰۰:۱۸:۰۶
انور شحات | سوره آل عمران آیات ۵۳ تا ۶۸، شمس ۱ تا ۵  

 

مطالب مشابه

15098 بازدید ۹ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. مهرداد گفت:

  خدا خیرت بده همین کافیه واسه خریدن اخرتت.

  [پاسخ]

 2. مصطفی گفت:

  برادر بزرگوار،عکسی که بالای صفحه گذاشتی محمود شحات هست که برادر انور شحاته، یه عکس از انورشحات برات گذاشتم:
  http://www.radioquran.ir/my_doc/radioquran/talavat/bargozdie/images/img_1510_thum.jpg

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۶ام, ۱۳۹۲ ۱۷:۴۸:

  سلام دستت درد نکنه

  [پاسخ]

 3. علی گفت:

  احسن کارت عالیه ….سوره نورش فوقالعادست …ادم رو یاد پدر بزرگوارش میندازه…خدا با اولیاعالله محشورش کنه……..یاعلی

  [پاسخ]

 4. جویای رهایی گفت:

  سلام.خدا امواتت رو رحمت کنه انشالله و خودت و خانوادت رو طول عمربا عزت بده.واقعا کارت عالیه

  [پاسخ]

 5. مهرداد عودی گفت:

  سلام و خسته نباشید
  آقا من خیلی دنبال تلاوت های استاد انور شحات در آذر سال ۸۱ میگردم
  تلاوت های ایشون تو این سال واقعا دیوانه کننده است و سنگ تمام گذاشتن.
  مخصوصا اونی که از سوره قصص و ضحی و قریش و قدر خوندن اگه اون رو برای دانلود بزارید یک دنیا ممنون میشم هرجا میگردم پیدا نمیشه
  با تشکر

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۲۷ام, ۱۳۹۳ ۲۳:۴۸:

  سلام متاسفانه پیدا نمیشه

  [پاسخ]

 6. مرتضی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  من خیلی دنبال تلاوت سوره نازعات استاد انور شحات میگردم اگه لطف کنید بزارید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۸ام, ۱۳۹۵ ۰۴:۱۸:

  سلام
  http://cheshmetelavat.ir/up/naba%20nazat%2022%207%201984.mp3

  [پاسخ]

دسته بندی