دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/169c44ec-a8e6-47c3-921a-56db84b0aaaa1.jpg

شیرزاد / ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۵
شیرزاد / ترتیل سوره بقره ۰۲:۲۶:۱۹
شیرزاد / ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۷:۳۷
شیرزاد / ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۸:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره مائده ۰۱:۰۲:۵۶
شیرزاد / ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۹:۴۱
شیرزاد / ترتیل سوره اعراف ۰۱:۱۳:۴۷
شیرزاد / ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۷:۲۸
شیرزاد / ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۷:۳۶
شیرزاد / ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۰:۵۰
شیرزاد / ترتیل سوره هود ۰۰:۴۶:۴۵
شیرزاد / ترتیل سوره یوسف ۰۰:۴۳:۲۱
شیرزاد / ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۹:۳۰
شیرزاد / ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۸:۱۴
شیرزاد / ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۴:۴۶
شیرزاد / ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۹:۲۴
شیرزاد / ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۲:۱۳
شیرزاد / ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۱:۰۴
شیرزاد / ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۰:۲۳
شیرزاد / ترتیل سوره طه ۰۰:۲۸:۱۳
شیرزاد / ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۵:۱۲
شیرزاد / ترتیل سوره حج ۰۰:۲۶:۱۹
شیرزاد / ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۵:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره نور ۰۰:۲۷:۰۸
شیرزاد / ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۸:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۹:۳۳
شیرزاد / ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۷:۲۰
شیرزاد / ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۰:۳۳
شیرزاد / ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۲:۰۴
شیرزاد / ترتیل سوره روم ۰۰:۱۸:۵۲
شیرزاد / ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۱:۴۲
شیرزاد / ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۹:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۶:۲۱
شیرزاد / ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۹:۵۷
شیرزاد / ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۶:۱۰
شیرزاد / ترتیل سوره یس ۰۰:۱۷:۳۳
شیرزاد / ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۸:۲۲
شیرزاد / ترتیل سوره ص ۰۰:۱۵:۳۳
شیرزاد / ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۴:۵۸
شیرزاد / ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۵:۵۰
شیرزاد / ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۷:۲۹
شیرزاد / ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۹:۲۲
شیرزاد / ترتیل سوره زخرف ۰۰:۲۰:۲۴
شیرزاد / ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۸:۱۴
شیرزاد / ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۲:۰۸
شیرزاد / ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۵:۲۷
شیرزاد / ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۲:۱۶
شیرزاد / ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۲:۳۹
شیرزاد / ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۸:۱۲
شیرزاد / ترتیل سوره ق ۰۰:۰۹:۱۳
شیرزاد / ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۵۸
شیرزاد / ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۵۶
شیرزاد / ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۱۸
شیرزاد / ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۸:۰۲
شیرزاد / ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره واقعه ۰۰:۱۰:۵۴
شیرزاد / ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۲۸
شیرزاد / ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۹:۵۶
شیرزاد / ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره صف ۰۰:۰۵:۰۳
شیرزاد / ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۵۳
شیرزاد / ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۲۵
شیرزاد / ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۵۲
شیرزاد / ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۱۹
شیرزاد / ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۴۵
شیرزاد / ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۵۷
شیرزاد / ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۵۳
شیرزاد / ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۳۷
شیرزاد / ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۱۶
شیرزاد / ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۴۰
شیرزاد / ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۶:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره مرصلات ۰۰:۰۴:۵۰
شیرزاد / ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۰۸
شیرزاد / ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۴
شیرزاد / ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۴۹
شیرزاد / ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۶
شیرزاد / ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۶
شیرزاد / ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۴۱
شیرزاد / ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۶
شیرزاد / ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۲۵
شیرزاد / ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۴
شیرزاد / ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۱۶
شیرزاد / ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۱
شیرزاد / ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۲
شیرزاد / ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۸
شیرزاد / ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۷
شیرزاد / ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۹
شیرزاد / ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۰
شیرزاد / ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۵
شیرزاد / ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۲۱
شیرزاد / ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۵
شیرزاد / ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۸
شیرزاد / ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۶
شیرزاد / ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۵
شیرزاد / ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۱
شیرزاد / ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۰
شیرزاد / ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۴
شیرزاد / ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۰
شیرزاد / ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۴
شیرزاد / ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۱
شیرزاد / ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۹
شیرزاد / ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۵
شیرزاد / ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۰
شیرزاد / ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
شیرزاد / ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۴
شیرزاد / ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۷

مطالب مشابه

3412 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت