دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/169c44ec-a8e6-47c3-921a-56db84b0aaaa1.jpg

شیرزاد / ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۵
شیرزاد / ترتیل سوره بقره ۰۲:۲۶:۱۹
شیرزاد / ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۷:۳۷
شیرزاد / ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۸:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره مائده ۰۱:۰۲:۵۶
شیرزاد / ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۹:۴۱
شیرزاد / ترتیل سوره اعراف ۰۱:۱۳:۴۷
شیرزاد / ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۷:۲۸
شیرزاد / ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۷:۳۶
شیرزاد / ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۰:۵۰
شیرزاد / ترتیل سوره هود ۰۰:۴۶:۴۵
شیرزاد / ترتیل سوره یوسف ۰۰:۴۳:۲۱
شیرزاد / ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۹:۳۰
شیرزاد / ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۸:۱۴
شیرزاد / ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۴:۴۶
شیرزاد / ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۹:۲۴
شیرزاد / ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۲:۱۳
شیرزاد / ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۱:۰۴
شیرزاد / ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۰:۲۳
شیرزاد / ترتیل سوره طه ۰۰:۲۸:۱۳
شیرزاد / ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۵:۱۲
شیرزاد / ترتیل سوره حج ۰۰:۲۶:۱۹
شیرزاد / ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۵:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره نور ۰۰:۲۷:۰۸
شیرزاد / ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۸:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۹:۳۳
شیرزاد / ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۷:۲۰
شیرزاد / ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۰:۳۳
شیرزاد / ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۲:۰۴
شیرزاد / ترتیل سوره روم ۰۰:۱۸:۵۲
شیرزاد / ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۱:۴۲
شیرزاد / ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۹:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۶:۲۱
شیرزاد / ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۹:۵۷
شیرزاد / ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۶:۱۰
شیرزاد / ترتیل سوره یس ۰۰:۱۷:۳۳
شیرزاد / ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۸:۲۲
شیرزاد / ترتیل سوره ص ۰۰:۱۵:۳۳
شیرزاد / ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۴:۵۸
شیرزاد / ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۵:۵۰
شیرزاد / ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۷:۲۹
شیرزاد / ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۹:۲۲
شیرزاد / ترتیل سوره زخرف ۰۰:۲۰:۲۴
شیرزاد / ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۸:۱۴
شیرزاد / ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۲:۰۸
شیرزاد / ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۵:۲۷
شیرزاد / ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۲:۱۶
شیرزاد / ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۲:۳۹
شیرزاد / ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۸:۱۲
شیرزاد / ترتیل سوره ق ۰۰:۰۹:۱۳
شیرزاد / ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۵۸
شیرزاد / ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۵۶
شیرزاد / ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۱۸
شیرزاد / ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۸:۰۲
شیرزاد / ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره واقعه ۰۰:۱۰:۵۴
شیرزاد / ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۲۸
شیرزاد / ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۹:۵۶
شیرزاد / ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره صف ۰۰:۰۵:۰۳
شیرزاد / ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۵۳
شیرزاد / ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۲۵
شیرزاد / ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۵۲
شیرزاد / ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۱۹
شیرزاد / ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۴۵
شیرزاد / ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۵۷
شیرزاد / ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۵۳
شیرزاد / ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۳۷
شیرزاد / ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۱۶
شیرزاد / ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۴۰
شیرزاد / ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۶:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره مرصلات ۰۰:۰۴:۵۰
شیرزاد / ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۰۸
شیرزاد / ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۴
شیرزاد / ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۴۹
شیرزاد / ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۶
شیرزاد / ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۶
شیرزاد / ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۴۱
شیرزاد / ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۶
شیرزاد / ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۲۵
شیرزاد / ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۴
شیرزاد / ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۱۶
شیرزاد / ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۱
شیرزاد / ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۲
شیرزاد / ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۸
شیرزاد / ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۷
شیرزاد / ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۹
شیرزاد / ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۰
شیرزاد / ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۵
شیرزاد / ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۲۱
شیرزاد / ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۵
شیرزاد / ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۸
شیرزاد / ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۶
شیرزاد / ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۵
شیرزاد / ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۱
شیرزاد / ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۰
شیرزاد / ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۴
شیرزاد / ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۰
شیرزاد / ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۴
شیرزاد / ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۱
شیرزاد / ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۹
شیرزاد / ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۵
شیرزاد / ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۰
شیرزاد / ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
شیرزاد / ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۴
شیرزاد / ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۷

مطالب مشابه

3209 بازدید نظر: »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت