دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/110/2013/03/169c44ec-a8e6-47c3-921a-56db84b0aaaa1.jpg

شیرزاد / ترتیل سوره حمد۰۰:۰۰:۵۵
شیرزاد / ترتیل سوره بقره۰۲:۲۶:۱۹
شیرزاد / ترتیل سوره آل عمران۰۱:۱۷:۳۷
شیرزاد / ترتیل سوره نساء۰۱:۱۸:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره مائده۰۱:۰۲:۵۶
شیرزاد / ترتیل سوره انعام۰۱:۰۹:۴۱
شیرزاد / ترتیل سوره اعراف۰۱:۱۳:۴۷
شیرزاد / ترتیل سوره انفال۰۰:۲۷:۲۸
شیرزاد / ترتیل سوره توبه۰۰:۵۷:۳۶
شیرزاد / ترتیل سوره یونس۰۰:۴۰:۵۰
شیرزاد / ترتیل سوره هود۰۰:۴۶:۴۵
شیرزاد / ترتیل سوره یوسف۰۰:۴۳:۲۱
شیرزاد / ترتیل سوره رعد۰۰:۱۹:۳۰
شیرزاد / ترتیل سوره ابراهیم۰۰:۱۸:۱۴
شیرزاد / ترتیل سوره حجر۰۰:۱۴:۴۶
شیرزاد / ترتیل سوره نحل۰۰:۳۹:۲۴
شیرزاد / ترتیل سوره اسراء۰۰:۳۲:۱۳
شیرزاد / ترتیل سوره کهف۰۰:۳۱:۰۴
شیرزاد / ترتیل سوره مریم۰۰:۲۰:۲۳
شیرزاد / ترتیل سوره طه۰۰:۲۸:۱۳
شیرزاد / ترتیل سوره انبیاء۰۰:۲۵:۱۲
شیرزاد / ترتیل سوره حج۰۰:۲۶:۱۹
شیرزاد / ترتیل سوره مومنون۰۰:۲۵:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره نور۰۰:۲۷:۰۸
شیرزاد / ترتیل سوره فرقان۰۰:۱۸:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره شعراء۰۰:۲۹:۳۳
شیرزاد / ترتیل سوره نمل۰۰:۲۷:۲۰
شیرزاد / ترتیل سوره قصص۰۰:۳۰:۳۳
شیرزاد / ترتیل سوره عنکبوت۰۰:۲۲:۰۴
شیرزاد / ترتیل سوره روم۰۰:۱۸:۵۲
شیرزاد / ترتیل سوره لقمان۰۰:۱۱:۴۲
شیرزاد / ترتیل سوره سجده۰۰:۰۹:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره احزاب۰۰:۲۶:۲۱
شیرزاد / ترتیل سوره سبأ۰۰:۱۹:۵۷
شیرزاد / ترتیل سوره فاطر۰۰:۱۶:۱۰
شیرزاد / ترتیل سوره یس۰۰:۱۷:۳۳
شیرزاد / ترتیل سوره صافات۰۰:۱۸:۲۲
شیرزاد / ترتیل سوره ص۰۰:۱۵:۳۳
شیرزاد / ترتیل سوره زمر۰۰:۲۴:۵۸
شیرزاد / ترتیل سوره غافر۰۰:۲۵:۵۰
شیرزاد / ترتیل سوره فصّلت۰۰:۱۷:۲۹
شیرزاد / ترتیل سوره شوری۰۰:۱۹:۲۲
شیرزاد / ترتیل سوره زخرف۰۰:۲۰:۲۴
شیرزاد / ترتیل سوره دخان۰۰:۰۸:۱۴
شیرزاد / ترتیل سوره جاثیه۰۰:۱۲:۰۸
شیرزاد / ترتیل سوره احقاف۰۰:۱۵:۲۷
شیرزاد / ترتیل سوره محمّد۰۰:۱۲:۱۶
شیرزاد / ترتیل سوره فتح۰۰:۱۲:۳۹
شیرزاد / ترتیل سوره حجرات۰۰:۰۸:۱۲
شیرزاد / ترتیل سوره ق۰۰:۰۹:۱۳
شیرزاد / ترتیل سوره ذاریات۰۰:۰۷:۵۸
شیرزاد / ترتیل سوره طور۰۰:۰۶:۵۶
شیرزاد / ترتیل سوره نجم۰۰:۰۷:۱۸
شیرزاد / ترتیل سوره قمر۰۰:۰۸:۰۲
شیرزاد / ترتیل سوره الرحمن۰۰:۱۰:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره واقعه۰۰:۱۰:۵۴
شیرزاد / ترتیل سوره حدید۰۰:۱۲:۲۸
شیرزاد / ترتیل سوره مجادله۰۰:۱۰:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره حشر۰۰:۰۹:۵۶
شیرزاد / ترتیل سوره ممتحنه۰۰:۰۸:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره صف۰۰:۰۵:۰۳
شیرزاد / ترتیل سوره جمعه۰۰:۰۳:۵۳
شیرزاد / ترتیل سوره منافقون۰۰:۰۴:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره تغابن۰۰:۰۵:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره طلاق۰۰:۰۶:۲۵
شیرزاد / ترتیل سوره تحریم۰۰:۰۶:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره ملک۰۰:۰۷:۵۲
شیرزاد / ترتیل سوره قلم۰۰:۰۶:۱۹
شیرزاد / ترتیل سوره حاقه۰۰:۰۵:۴۵
شیرزاد / ترتیل سوره معارج۰۰:۰۴:۵۷
شیرزاد / ترتیل سوره نوح۰۰:۰۴:۵۳
شیرزاد / ترتیل سوره جنّ۰۰:۰۵:۳۷
شیرزاد / ترتیل سوره مزّمّل۰۰:۰۴:۱۶
شیرزاد / ترتیل سوره مدّثّر۰۰:۰۵:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره قیامه۰۰:۰۳:۴۰
شیرزاد / ترتیل سوره انسان۰۰:۰۶:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره مرصلات۰۰:۰۴:۵۰
شیرزاد / ترتیل سوره نبأ۰۰:۰۴:۰۸
شیرزاد / ترتیل سوره نازعات۰۰:۰۳:۳۴
شیرزاد / ترتیل سوره عبس۰۰:۰۲:۴۹
شیرزاد / ترتیل سوره تکویر۰۰:۰۱:۵۶
شیرزاد / ترتیل سوره انفطار۰۰:۰۱:۴۶
شیرزاد / ترتیل سوره مطفّفین۰۰:۰۳:۴۱
شیرزاد / ترتیل سوره انشقاق۰۰:۰۲:۰۶
شیرزاد / ترتیل سوره بروج۰۰:۰۲:۲۵
شیرزاد / ترتیل سوره طارق۰۰:۰۱:۱۴
شیرزاد / ترتیل سوره اعلی۰۰:۰۱:۱۶
شیرزاد / ترتیل سوره غاشیه۰۰:۰۱:۴۱
شیرزاد / ترتیل سوره فجر۰۰:۰۳:۰۵
شیرزاد / ترتیل سوره بلد۰۰:۰۱:۳۲
شیرزاد / ترتیل سوره شمس۰۰:۰۱:۰۸
شیرزاد / ترتیل سوره لیل۰۰:۰۱:۲۷
شیرزاد / ترتیل سوره ضحی۰۰:۰۰:۴۹
شیرزاد / ترتیل سوره انشراح۰۰:۰۰:۳۰
شیرزاد / ترتیل سوره تین۰۰:۰۰:۴۵
شیرزاد / ترتیل سوره علق۰۰:۰۱:۲۱
شیرزاد / ترتیل سوره قدر۰۰:۰۰:۳۵
شیرزاد / ترتیل سوره بیّنه۰۰:۰۱:۵۸
شیرزاد / ترتیل سوره زلزله۰۰:۰۰:۴۶
شیرزاد / ترتیل سوره عادیات۰۰:۰۰:۵۵
شیرزاد / ترتیل سوره قارعه۰۰:۰۰:۵۱
شیرزاد / ترتیل سوره تکاثر۰۰:۰۰:۴۰
شیرزاد / ترتیل سوره عصر۰۰:۰۰:۲۴
شیرزاد / ترتیل سوره همزه۰۰:۰۰:۴۰
شیرزاد / ترتیل سوره فیل۰۰:۰۰:۳۴
شیرزاد / ترتیل سوره قریش۰۰:۰۰:۳۱
شیرزاد / ترتیل سوره ماعون۰۰:۰۰:۳۸
شیرزاد / ترتیل سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۵
شیرزاد / ترتیل سوره کافرون۰۰:۰۰:۳۹
شیرزاد / ترتیل سوره نصر۰۰:۰۰:۲۵
شیرزاد / ترتیل سوره مسد۰۰:۰۰:۳۰
شیرزاد / ترتیل سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۴
شیرزاد / ترتیل سوره فلق۰۰:۰۰:۲۴
شیرزاد / ترتیل سوره ناس۰۰:۰۰:۳۷
4163 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار