دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/SaberAbdolHakam11.jpg

صابر عبدالحکم | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۴۱
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره بقره ۰۱:۴۸:۳۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۰۰:۴۶
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۰:۲۷
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۷:۳۶
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۳:۰۱
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۵:۱۵
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۳:۵۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۶:۵۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۶:۰۶
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۷:۱۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۳:۱۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۵:۴۷
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۶:۵۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۲:۰۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۴:۳۸
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۶:۳۱
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۵:۱۵
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۶:۲۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۲:۰۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۳:۲۱
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۳:۴۵
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۲۶
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۳:۳۸
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۶:۴۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۴:۱۹
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۳:۰۹
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۸:۰۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۱۷
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۵:۰۳
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۳۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۳:۱۳
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۵:۱۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۴:۱۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۳:۵۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۶:۴۷
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۳:۴۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۰:۱۸
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۱:۰۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۳:۵۹
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۴:۰۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۴:۰۹
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۶:۱۶
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۱۳
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۳۱
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله ۰۰:۰۹:۴۸
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۹:۳۸
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۶:۵۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۱۶
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۳۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۰۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۱۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۲۷
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۳۹
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۸:۰۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۰:۵۱
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۹:۰۸
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۹:۰۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۲۱
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۱۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۱
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۲۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۳۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۳۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۲۱
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۶:۱۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۰۹
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۳۷
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۳۵
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۴۹
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۴۷
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۴۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۱۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۵۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۵۵
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۴۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۱۷
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۳۷
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۰۵
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۴۹
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۱۶
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۲۶
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۷
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۵
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۰۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۹
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۶
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۳
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۱
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۸
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۲۱
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۹
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۸
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۵
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۱
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۸
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۴
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۱
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۳
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۷
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۲
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۰
صابر عبدالحکم | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۱

مطالب مشابه

673 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت