دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/ghoran2.jpg

ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بقره ۰۲:۰۹:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۱۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نساء ۰۱:۱۴:۵۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مائده ۰۰:۵۵:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انعام ۰۱:۰۱:۴۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اعراف ۰۱:۰۵:۱۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انفال ۰۰:۲۴:۳۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره توبه ۰۰:۴۸:۰۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره یونس ۰۰:۳۷:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره هود ۰۰:۳۸:۲۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره یوسف ۰۰:۳۵:۰۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره رعد ۰۰:۱۶:۵۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ابراهیم ۰۰:۱۶:۲۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حجر ۰۰:۱۳:۴۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نحل ۰۰:۳۳:۰۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اسراء ۰۰:۲۹:۴۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره کهف ۰۰:۳۲:۱۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مریم ۰۰:۲۰:۱۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طه ۰۰:۲۷:۲۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انبیاء ۰۰:۲۴:۱۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حجّ ۰۰:۲۳:۵۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مومنون ۰۰:۲۱:۵۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نور ۰۰:۲۸:۲۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فرقان ۰۰:۱۶:۰۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نمل ۰۰:۲۵:۲۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نمل ۰۰:۲۱:۳۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قصص ۰۰:۲۸:۵۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عنکبوت ۰۰:۱۹:۵۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره روم ۰۰:۱۷:۰۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره لقمان ۰۰:۱۰:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره سجده ۰۰:۰۷:۴۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره احزاب ۰۰:۲۶:۳۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره سبأ ۰۰:۱۷:۱۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فاطر ۰۰:۱۵:۲۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره یس ۰۰:۱۴:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره صافات ۰۰:۱۷:۵۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ص ۰۰:۱۵:۰۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره زمر ۰۰:۲۳:۳۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره غافر ۰۰:۲۵:۴۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فصّلت ۰۰:۱۸:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره شوری ۰۰:۱۸:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره زخرف ۰۰:۱۷:۳۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره دخان ۰۰:۰۷:۲۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۲۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره احقاف ۰۰:۱۳:۱۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۱۱:۰۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فتح ۰۰:۱۰:۴۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حجرات ۰۰:۰۷:۲۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ق ۰۰:۰۷:۴۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۱۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طور ۰۰:۰۶:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نجم ۰۰:۰۷:۱۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قمر ۰۰:۰۷:۲۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۱۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره واقعه ۰۰:۰۲:۵۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حدید ۰۰:۱۲:۲۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مجادله ۰۰:۱۰:۲۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حشر ۰۰:۰۹:۰۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۰۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره صفّ ۰۰:۰۴:۴۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره جمعه ۰۰:۰۳:۳۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره منافقون ۰۰:۰۳:۴۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تغابن ۰۰:۰۴:۴۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طلاق ۰۰:۰۵:۵۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تحریم ۰۰:۰۵:۲۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ملک ۰۰:۰۶:۴۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قلم ۰۰:۰۶:۲۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حاقه ۰۰:۰۶:۲۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره معارج ۰۰:۰۵:۱۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نوح ۰۰:۰۵:۱۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره جنّ ۰۰:۰۶:۰۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۲۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۴۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قیامه ۰۰:۰۳:۵۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انسان ۰۰:۰۵:۴۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۴۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نبأ ۰۰:۰۴:۳۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نازعات ۰۰:۰۴:۲۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عبس ۰۰:۰۳:۳۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تکویر ۰۰:۰۲:۳۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انفطار ۰۰:۰۲:۱۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۲۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بروج ۰۰:۰۲:۳۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طارق ۰۰:۰۱:۴۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۱۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره لیل ۰۰:۰۱:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تین ۰۰:۰۰:۵۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره علق ۰۰:۰۱:۴۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قدر ۰۰:۰۰:۵۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره زلزال ۰۰:۰۰:۵۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عصر ۰۰:۰۰:۳۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره همزه ۰۰:۰۱:۰۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۵۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مسد ۰۰:۰۰:۴۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ناس ۰۰:۰۰:۴۰
سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۶
سوره بقره ۰۱:۴۸:۴۰
سوره آل عمران ۰۱:۰۱:۴۱
سوره نساء ۰۱:۰۶:۰۷
سوره مائده ۰۰:۴۸:۵۲
سوره انعام ۰۰:۵۰:۴۵
سوره اعراف ۰۰:۵۵:۵۳
سوره انفال ۰۰:۲۱:۰۳
سوره توبه ۰۰:۴۳:۰۲
سوره یونس ۰۰:۳۰:۴۰
سوره هود ۰۰:۳۴:۳۱
سوره یوسف ۰۰:۳۰:۰۳
سوره رعد ۰۰:۱۵:۰۴
سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۵۰
سوره حجر ۰۰:۱۲:۰۷
سوره نحل ۰۰:۳۱:۵۲
سوره اسراء ۰۰:۲۸:۲۹
سوره کهف ۰۰:۲۵:۴۲
سوره مریم ۰۰:۱۶:۲۵
سوره طه ۰۰:۲۲:۲۶
سوره انبیاء ۰۰:۲۰:۲۶
سوره حج ۰۰:۲۲:۳۵
سوره مومنون ۰۰:۱۸:۵۹
سوره نور ۰۰:۲۴:۴۷
سوره فرقان ۰۰:۱۶:۱۲
سوره شعراء ۰۰:۲۳:۳۱
سوره نمل ۰۰:۲۰:۵۱
سوره قصص ۰۰:۲۳:۵۴
سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۲۳
سوره روم ۰۰:۱۴:۳۶
سوره لقمان ۰۰:۰۹:۲۶
سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۲
سوره احزاب ۰۰:۲۳:۵۷
سوره سبأ ۰۰:۱۴:۲۹
سوره فاطر ۰۰:۱۴:۰۰
سوره یس ۰۰:۱۳:۰۸
سوره صافات ۰۰:۱۷:۱۵
سوره ص ۰۰:۱۳:۴۰
سوره زمر ۰۰:۲۱:۰۱
سوره غافر ۰۰:۲۱:۲۰
سوره فصلت ۰۰:۱۵:۲۳
سوره شوری ۰۰:۱۵:۲۹
سوره زخرف ۰۰:۱۶:۲۷
سوره دخان ۰۰:۰۷:۰۰
سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۳۲
سوره احقاف ۰۰:۱۲:۰۷
سوره محمّد ۰۰:۱۰:۴۸
سوره فتح ۰۰:۱۰:۳۳
سوره حجرات ۰۰:۰۶:۳۰
سوره ق ۰۰:۰۷:۰۷
سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۱۳
سوره طور ۰۰:۰۶:۰۱
سوره نجم ۰۰:۰۶:۴۰
سوره قمر ۰۰:۰۶:۵۲
سوره رحمن ۰۰:۰۹:۳۳
سوره واقعه ۰۰:۰۹:۳۹
سوره حدید ۰۰:۱۰:۴۸
سوره مجادله ۰۰:۰۹:۲۳
سوره حشر ۰۰:۰۹:۲۷
سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۰۵
سوره صف ۰۰:۰۴:۰۸
سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۳
سوره منافقون ۰۰:۰۳:۴۱
سوره تغابن ۰۰:۰۴:۲۹
سوره طلاق ۰۰:۰۵:۴۸
سوره تحریم ۰۰:۰۵:۱۱
سوره ملک ۰۰:۰۶:۱۳
سوره قلم ۰۰:۰۶:۲۱
سوره حاقه ۰۰:۰۵:۵۵
سوره معارج ۰۰:۰۴:۳۸
سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۳
سوره جنّ ۰۰:۰۵:۱۷
سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۰۷
سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۱۳
سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۸
سوره انسان ۰۰:۰۵:۲۵
سوره مرصلات ۰۰:۰۴:۳۱
سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۰
سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۸
سوره عبس ۰۰:۰۳:۱۱
سوره تکویر ۰۰:۰۲:۱۲
سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۳
سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۳۹
سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۱۱
سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۸
سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۰
سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۱
سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۴
سوره فجر ۰۰:۰۲:۴۷
سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۵
سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۶
سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۲
سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۵
سوره شرح ۰۰:۰۰:۳۲
سوره تین ۰۰:۰۰:۴۳
سوره علق ۰۰:۰۱:۲۲
سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۴
سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۳
سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۸
سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۶
سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۶
سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۱
سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۰
سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۱
سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۹
سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۵
سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۶
سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۰
سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۵
سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۸
سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۵
سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۳

مطالب مشابه

2012 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت