دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/ghoran2.jpg

ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بقره ۰۲:۰۹:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۱۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نساء ۰۱:۱۴:۵۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مائده ۰۰:۵۵:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انعام ۰۱:۰۱:۴۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اعراف ۰۱:۰۵:۱۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انفال ۰۰:۲۴:۳۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره توبه ۰۰:۴۸:۰۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره یونس ۰۰:۳۷:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره هود ۰۰:۳۸:۲۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره یوسف ۰۰:۳۵:۰۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره رعد ۰۰:۱۶:۵۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ابراهیم ۰۰:۱۶:۲۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حجر ۰۰:۱۳:۴۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نحل ۰۰:۳۳:۰۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اسراء ۰۰:۲۹:۴۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره کهف ۰۰:۳۲:۱۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مریم ۰۰:۲۰:۱۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طه ۰۰:۲۷:۲۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انبیاء ۰۰:۲۴:۱۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حجّ ۰۰:۲۳:۵۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مومنون ۰۰:۲۱:۵۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نور ۰۰:۲۸:۲۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فرقان ۰۰:۱۶:۰۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نمل ۰۰:۲۵:۲۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نمل ۰۰:۲۱:۳۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قصص ۰۰:۲۸:۵۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عنکبوت ۰۰:۱۹:۵۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره روم ۰۰:۱۷:۰۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره لقمان ۰۰:۱۰:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره سجده ۰۰:۰۷:۴۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره احزاب ۰۰:۲۶:۳۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره سبأ ۰۰:۱۷:۱۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فاطر ۰۰:۱۵:۲۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره یس ۰۰:۱۴:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره صافات ۰۰:۱۷:۵۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ص ۰۰:۱۵:۰۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره زمر ۰۰:۲۳:۳۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره غافر ۰۰:۲۵:۴۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فصّلت ۰۰:۱۸:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره شوری ۰۰:۱۸:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره زخرف ۰۰:۱۷:۳۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره دخان ۰۰:۰۷:۲۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۲۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره احقاف ۰۰:۱۳:۱۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۱۱:۰۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فتح ۰۰:۱۰:۴۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حجرات ۰۰:۰۷:۲۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ق ۰۰:۰۷:۴۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۱۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طور ۰۰:۰۶:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نجم ۰۰:۰۷:۱۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قمر ۰۰:۰۷:۲۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۱۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره واقعه ۰۰:۰۲:۵۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حدید ۰۰:۱۲:۲۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مجادله ۰۰:۱۰:۲۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حشر ۰۰:۰۹:۰۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۰۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره صفّ ۰۰:۰۴:۴۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره جمعه ۰۰:۰۳:۳۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره منافقون ۰۰:۰۳:۴۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تغابن ۰۰:۰۴:۴۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طلاق ۰۰:۰۵:۵۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تحریم ۰۰:۰۵:۲۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ملک ۰۰:۰۶:۴۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قلم ۰۰:۰۶:۲۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حاقه ۰۰:۰۶:۲۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره معارج ۰۰:۰۵:۱۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نوح ۰۰:۰۵:۱۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره جنّ ۰۰:۰۶:۰۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۲۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۴۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قیامه ۰۰:۰۳:۵۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انسان ۰۰:۰۵:۴۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۴۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نبأ ۰۰:۰۴:۳۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نازعات ۰۰:۰۴:۲۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عبس ۰۰:۰۳:۳۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تکویر ۰۰:۰۲:۳۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انفطار ۰۰:۰۲:۱۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۲۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بروج ۰۰:۰۲:۳۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طارق ۰۰:۰۱:۴۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۱۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره لیل ۰۰:۰۱:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تین ۰۰:۰۰:۵۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره علق ۰۰:۰۱:۴۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قدر ۰۰:۰۰:۵۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره زلزال ۰۰:۰۰:۵۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عصر ۰۰:۰۰:۳۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره همزه ۰۰:۰۱:۰۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۵۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مسد ۰۰:۰۰:۴۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ناس ۰۰:۰۰:۴۰
سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۶
سوره بقره ۰۱:۴۸:۴۰
سوره آل عمران ۰۱:۰۱:۴۱
سوره نساء ۰۱:۰۶:۰۷
سوره مائده ۰۰:۴۸:۵۲
سوره انعام ۰۰:۵۰:۴۵
سوره اعراف ۰۰:۵۵:۵۳
سوره انفال ۰۰:۲۱:۰۳
سوره توبه ۰۰:۴۳:۰۲
سوره یونس ۰۰:۳۰:۴۰
سوره هود ۰۰:۳۴:۳۱
سوره یوسف ۰۰:۳۰:۰۳
سوره رعد ۰۰:۱۵:۰۴
سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۵۰
سوره حجر ۰۰:۱۲:۰۷
سوره نحل ۰۰:۳۱:۵۲
سوره اسراء ۰۰:۲۸:۲۹
سوره کهف ۰۰:۲۵:۴۲
سوره مریم ۰۰:۱۶:۲۵
سوره طه ۰۰:۲۲:۲۶
سوره انبیاء ۰۰:۲۰:۲۶
سوره حج ۰۰:۲۲:۳۵
سوره مومنون ۰۰:۱۸:۵۹
سوره نور ۰۰:۲۴:۴۷
سوره فرقان ۰۰:۱۶:۱۲
سوره شعراء ۰۰:۲۳:۳۱
سوره نمل ۰۰:۲۰:۵۱
سوره قصص ۰۰:۲۳:۵۴
سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۲۳
سوره روم ۰۰:۱۴:۳۶
سوره لقمان ۰۰:۰۹:۲۶
سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۲
سوره احزاب ۰۰:۲۳:۵۷
سوره سبأ ۰۰:۱۴:۲۹
سوره فاطر ۰۰:۱۴:۰۰
سوره یس ۰۰:۱۳:۰۸
سوره صافات ۰۰:۱۷:۱۵
سوره ص ۰۰:۱۳:۴۰
سوره زمر ۰۰:۲۱:۰۱
سوره غافر ۰۰:۲۱:۲۰
سوره فصلت ۰۰:۱۵:۲۳
سوره شوری ۰۰:۱۵:۲۹
سوره زخرف ۰۰:۱۶:۲۷
سوره دخان ۰۰:۰۷:۰۰
سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۳۲
سوره احقاف ۰۰:۱۲:۰۷
سوره محمّد ۰۰:۱۰:۴۸
سوره فتح ۰۰:۱۰:۳۳
سوره حجرات ۰۰:۰۶:۳۰
سوره ق ۰۰:۰۷:۰۷
سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۱۳
سوره طور ۰۰:۰۶:۰۱
سوره نجم ۰۰:۰۶:۴۰
سوره قمر ۰۰:۰۶:۵۲
سوره رحمن ۰۰:۰۹:۳۳
سوره واقعه ۰۰:۰۹:۳۹
سوره حدید ۰۰:۱۰:۴۸
سوره مجادله ۰۰:۰۹:۲۳
سوره حشر ۰۰:۰۹:۲۷
سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۰۵
سوره صف ۰۰:۰۴:۰۸
سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۳
سوره منافقون ۰۰:۰۳:۴۱
سوره تغابن ۰۰:۰۴:۲۹
سوره طلاق ۰۰:۰۵:۴۸
سوره تحریم ۰۰:۰۵:۱۱
سوره ملک ۰۰:۰۶:۱۳
سوره قلم ۰۰:۰۶:۲۱
سوره حاقه ۰۰:۰۵:۵۵
سوره معارج ۰۰:۰۴:۳۸
سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۳
سوره جنّ ۰۰:۰۵:۱۷
سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۰۷
سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۱۳
سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۸
سوره انسان ۰۰:۰۵:۲۵
سوره مرصلات ۰۰:۰۴:۳۱
سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۰
سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۸
سوره عبس ۰۰:۰۳:۱۱
سوره تکویر ۰۰:۰۲:۱۲
سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۳
سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۳۹
سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۱۱
سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۸
سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۰
سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۱
سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۴
سوره فجر ۰۰:۰۲:۴۷
سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۵
سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۶
سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۲
سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۵
سوره شرح ۰۰:۰۰:۳۲
سوره تین ۰۰:۰۰:۴۳
سوره علق ۰۰:۰۱:۲۲
سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۴
سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۳
سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۸
سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۶
سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۶
سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۱
سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۰
سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۱
سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۹
سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۵
سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۶
سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۰
سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۵
سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۸
سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۵
سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۳

مطالب مشابه

2143 بازدید نظر: »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت