دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/03/abdullah-awad-al-juhani-1601.jpg

 

 

عواد الجهنی | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۹:۳۲
عواد الجهنی | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۲:۱۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۷:۳۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۸:۱۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۵:۱۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۷:۱۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۳۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۳۹:۳۸
عواد الجهنی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۶:۴۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره هود ۰۰:۲۸:۱۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۶:۱۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۳:۵۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۰:۳۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۰:۱۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۶:۰۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۱:۳۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۱:۱۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۵:۰۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۳۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۱۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۰:۵۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۷:۰۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۱:۳۲
عواد الجهنی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۰:۴۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۷:۲۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۲:۳۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۵۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۲:۲۸
عواد الجهنی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۷:۵۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۵:۰۸
عواد الجهنی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۱:۱۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۴۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۳:۰۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۱:۵۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۳:۵۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۰:۵۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۱۷:۵۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۱۸:۴۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۳:۱۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۳:۴۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۳:۱۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۵:۳۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۶:۵۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۰۹:۳۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۸:۳۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۸:۳۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۴:۵۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۵:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۵:۱۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۰۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۵:۲۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۵:۴۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۶:۳۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۶:۳۲
عواد الجهنی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۸:۳۸
عواد الجهنی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۳۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۰۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۵۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۲:۱۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۲:۳۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۳:۱۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۴:۱۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۳:۴۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۰۰
عواد الجهنی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۴:۵۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۱۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۰۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۵۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۱۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۱۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۳:۵۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۲:۲۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۱۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۲۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۰۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۲:۵۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۲۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۳۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۳۲
عواد الجهنی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۲:۳۲
عواد الجهنی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۳۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۱:۴۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۲۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۲
عواد الجهنی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۴
عواد الجهنی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۳۶
عواد الجهنی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۰۹
عواد الجهنی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۰
عواد الجهنی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۰
عواد الجهنی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۱
عواد الجهنی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
عواد الجهنی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۵
عواد الجهنی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۷
عواد الجهنی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۸
عواد الجهنی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
عواد الجهنی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۷

مطالب مشابه

4866 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. 7 گفت:

  تصویر استاد جهنی اشتباه است این تصویر استاد شریم است

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۱۴:۱۹:

  سلام ممنون درستش کردم

  [پاسخ]

دسته بندی