دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Kanakeri22.jpg

عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره بقره ۰۲:۱۰:۱۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۱۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۹:۲۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۹:۱۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۴:۴۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۱۳:۱۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۷:۱۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۴:۰۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۱:۰۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۹:۵۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۷:۴۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۸:۰۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۳۲
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۴:۵۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۹:۱۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۰:۵۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۲:۵۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۹:۳۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۷:۱۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۵:۴۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۶:۳۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۴:۱۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۹:۱۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۹:۱۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۹:۱۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۳:۴۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۱:۳۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۱:۵۲
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۷:۵۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۱:۱۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۸:۱۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۸:۵۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۸:۰۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۶:۴۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۵:۴۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۰:۲۲
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۶:۰۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۳:۲۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۳:۵۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۰۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۶:۴۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۷:۲۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۲۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۴۲
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۲:۴۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۱:۵۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۰:۱۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۸:۱۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۱۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۱۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۷:۰۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۲۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۳۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۳۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۴۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۲۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۲۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۹:۴۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۰۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۴۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۴۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۱۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۳۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۲۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۴۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۰۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۴۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۴۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۴۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۴۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۳۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۱۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۳۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۳۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۴۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۳۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۲۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۰۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۱۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۵۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۲۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۰۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۵۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۲۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۲
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۲
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۰

مطالب مشابه

3032 بازدید ۴ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. aftabmoon گفت:

  سوره طارق:از قاری علی البنی رو واسه دانلود بذارید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۴۱:

  سلام
  منظورت محمود علی البنا هست؟

  [پاسخ]

 2. aftabmoon گفت:

  سلام. بله منظورم همین ایشون هست. ببخشید اشتباه نوشتم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۲۰:۰۳:

  سلام

  باشه اگه خدا بخاد فردا همه قرائت هاشو میزارم

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت