دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Kanakeri22.jpg

عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره بقره ۰۲:۱۰:۱۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۱۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۹:۲۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۹:۱۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۴:۴۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۱۳:۱۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۷:۱۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۴:۰۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۱:۰۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۹:۵۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۷:۴۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۸:۰۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۳۲
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۴:۵۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۹:۱۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۰:۵۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۲:۵۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۹:۳۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۷:۱۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۵:۴۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۶:۳۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۴:۱۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۹:۱۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۹:۱۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۹:۱۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۳:۴۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۱:۳۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۱:۵۲
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۷:۵۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۱:۱۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۸:۱۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۸:۵۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۸:۰۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۶:۴۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۵:۴۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۰:۲۲
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۶:۰۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۳:۲۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۳:۵۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۰۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۶:۴۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۷:۲۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۲۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۴۲
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۲:۴۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۱:۵۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۰:۱۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۸:۱۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۱۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۱۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۷:۰۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۲۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۳۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۳۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۴۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۲۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۲۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۹:۴۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۰۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۴۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۴۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۱۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۳۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۲۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۴۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۰۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۴۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۴۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۴۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۴۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۳۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۱۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۳۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۳۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۴۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۳۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۲۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۰۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۱۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۵۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۲۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۰۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۳
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۵۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۲۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۲
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۲
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۵
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۴
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۰
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۹
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۱
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۶
عبدالهادی أحمد کناکری | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۰

مطالب مشابه

3181 بازدید ۴ نظر »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. aftabmoon گفت:

  سوره طارق:از قاری علی البنی رو واسه دانلود بذارید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۴۱:

  سلام
  منظورت محمود علی البنا هست؟

  [پاسخ]

 2. aftabmoon گفت:

  سلام. بله منظورم همین ایشون هست. ببخشید اشتباه نوشتم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۲۰:۰۳:

  سلام

  باشه اگه خدا بخاد فردا همه قرائت هاشو میزارم

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت