دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Suesy2.jpg

السویسی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۴۳
السویسی | ترتیل سوره بقره ۰۲:۲۳:۴۱
السویسی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۲۴:۴۶
السویسی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۳۱:۰۴
السویسی | ترتیل سوره مائده ۰۱:۱۰:۱۸
السویسی | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۹:۰۹
السویسی | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۲۱:۵۴
السویسی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۳۰:۰۹
السویسی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۶:۰۸
السویسی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۰:۲۳
السویسی | ترتیل سوره هود ۰۰:۴۴:۱۹
السویسی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۴۴:۰۱
السویسی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۲۰:۲۲
السویسی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۹:۳۷
السویسی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۶:۲۳
السویسی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۴۱:۲۹
السویسی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۸:۵۶
السویسی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۴۱:۲۰
السویسی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۴:۰۵
السویسی | ترتیل سوره طه ۰۰:۳۴:۲۵
السویسی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۸:۲۳
السویسی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۸:۰۲
السویسی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۵:۲۹
السویسی | ترتیل سوره نور ۰۰:۳۲:۰۵
السویسی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۲۲:۳۸
السویسی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۳۶:۰۱
السویسی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۹:۳۶
السویسی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۶:۰۱
السویسی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۳:۳۷
السویسی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۹:۵۴
السویسی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۲:۴۴
السویسی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۸:۳۹
السویسی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۸:۴۰
السویسی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۸:۱۴
السویسی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۷:۴۱
السویسی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۵:۴۸
السویسی | ترتیل سوره صافّات ۰۰:۲۰:۲۸
السویسی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۶:۲۳
السویسی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۷:۱۳
السویسی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۹:۱۶
السویسی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۷:۴۸
السویسی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۸:۲۴
السویسی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۲۰:۰۱
السویسی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۸:۳۵
السویسی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۱:۱۹
السویسی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۴:۵۶
السویسی | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله ۰۰:۱۳:۰۵
السویسی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۴:۰۷
السویسی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۸:۰۳
السویسی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۱۰
السویسی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۲۰
السویسی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۷:۲۹
السویسی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۸:۲۲
السویسی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۸:۴۰
السویسی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۰۲
السویسی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۴۲
السویسی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۱۶
السویسی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۲۴
السویسی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۵۴
السویسی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۱۰:۳۴
السویسی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۵:۲۱
السویسی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۳۴
السویسی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۸
السویسی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۷:۱۵
السویسی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۳۹
السویسی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۱۳
السویسی | ترتیل سوره مّلک ۰۰:۰۷:۰۹
السویسی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۷:۳۰
السویسی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۷:۲۶
السویسی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۶:۰۹
السویسی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۵:۳۴
السویسی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۵۴
السویسی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۳۴
السویسی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۱۴
السویسی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۴۸
السویسی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۶:۰۰
السویسی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۴۰
السویسی | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۴:۲۶
السویسی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۳۷
السویسی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۳۹
السویسی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۰
السویسی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۳
السویسی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۰۶
السویسی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۸
السویسی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۱۸
السویسی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۹
السویسی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۰
السویسی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۹
السویسی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۱۰
السویسی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۵
السویسی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۵
السویسی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۲:۰۶
السویسی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۳
السویسی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۸
السویسی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۹
السویسی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۴۴
السویسی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۸
السویسی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۷
السویسی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۱
السویسی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۶
السویسی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۷
السویسی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۰
السویسی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۱
السویسی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۴
السویسی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۱
السویسی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۶
السویسی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۹
السویسی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۶
السویسی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۱
السویسی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۴
السویسی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۶
السویسی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
السویسی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
السویسی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۰

مطالب مشابه

1965 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت