دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Suesy2.jpg

السویسی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۴۳
السویسی | ترتیل سوره بقره ۰۲:۲۳:۴۱
السویسی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۲۴:۴۶
السویسی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۳۱:۰۴
السویسی | ترتیل سوره مائده ۰۱:۱۰:۱۸
السویسی | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۹:۰۹
السویسی | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۲۱:۵۴
السویسی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۳۰:۰۹
السویسی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۶:۰۸
السویسی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۰:۲۳
السویسی | ترتیل سوره هود ۰۰:۴۴:۱۹
السویسی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۴۴:۰۱
السویسی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۲۰:۲۲
السویسی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۹:۳۷
السویسی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۶:۲۳
السویسی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۴۱:۲۹
السویسی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۸:۵۶
السویسی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۴۱:۲۰
السویسی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۴:۰۵
السویسی | ترتیل سوره طه ۰۰:۳۴:۲۵
السویسی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۸:۲۳
السویسی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۸:۰۲
السویسی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۵:۲۹
السویسی | ترتیل سوره نور ۰۰:۳۲:۰۵
السویسی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۲۲:۳۸
السویسی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۳۶:۰۱
السویسی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۹:۳۶
السویسی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۶:۰۱
السویسی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۳:۳۷
السویسی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۹:۵۴
السویسی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۲:۴۴
السویسی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۸:۳۹
السویسی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۸:۴۰
السویسی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۸:۱۴
السویسی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۷:۴۱
السویسی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۵:۴۸
السویسی | ترتیل سوره صافّات ۰۰:۲۰:۲۸
السویسی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۶:۲۳
السویسی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۷:۱۳
السویسی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۹:۱۶
السویسی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۷:۴۸
السویسی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۸:۲۴
السویسی | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۲۰:۰۱
السویسی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۸:۳۵
السویسی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۱:۱۹
السویسی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۴:۵۶
السویسی | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله ۰۰:۱۳:۰۵
السویسی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۴:۰۷
السویسی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۸:۰۳
السویسی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۱۰
السویسی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۲۰
السویسی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۷:۲۹
السویسی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۸:۲۲
السویسی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۸:۴۰
السویسی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۰۲
السویسی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۴۲
السویسی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۱۶
السویسی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۲۴
السویسی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۵۴
السویسی | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۱۰:۳۴
السویسی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۵:۲۱
السویسی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۳۴
السویسی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۸
السویسی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۷:۱۵
السویسی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۳۹
السویسی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۱۳
السویسی | ترتیل سوره مّلک ۰۰:۰۷:۰۹
السویسی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۷:۳۰
السویسی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۷:۲۶
السویسی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۶:۰۹
السویسی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۵:۳۴
السویسی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۵۴
السویسی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۳۴
السویسی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۱۴
السویسی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۴۸
السویسی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۶:۰۰
السویسی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۴۰
السویسی | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۴:۲۶
السویسی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۳۷
السویسی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۳۹
السویسی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۰
السویسی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۳
السویسی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۰۶
السویسی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۸
السویسی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۱۸
السویسی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۹
السویسی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۰
السویسی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۹
السویسی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۱۰
السویسی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۵
السویسی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۵
السویسی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۲:۰۶
السویسی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۳
السویسی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۸
السویسی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۹
السویسی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۴۴
السویسی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۸
السویسی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۷
السویسی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۱
السویسی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۶
السویسی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۷
السویسی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۰
السویسی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۱
السویسی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۴
السویسی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۱
السویسی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۶
السویسی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۹
السویسی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۶
السویسی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۱
السویسی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۴
السویسی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۶
السویسی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
السویسی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
السویسی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۰

مطالب مشابه

2069 بازدید نظر: »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت